DE ZIERIKZEESCHE COURANT HET CENTRAAL AKKOORD ZAL NIET MEER GETEKEND KUNNEN WORDEN VOOR VERKIEZINGSDAG 29 NOVEMBER deze week bij Belgische regering Eyskens is gevallen Italianen vergiftigd door drinkwater ERNSTIG TEKORT AAN PERSONEEL BIJ RIJKSPOLITIE HET WEEKOVERZICHT ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 23 november 1972 129stc jaargang Nr. 21189 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. U itgave; B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar J 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 'Vu B.T.W. In dit nummer: Vergadering V.V.V. Renesse Vooruif Toeli naderende overeenstemming DEIN HAAG, 22-11. Het bestuur van de Stichting van de Arbeid heeft woensdag besloten de werkgroep Bavinck te laten nagaan of en hoe de zgn. prijspara- graaf uit het concept-centraal akkoord en de prijscal- culatiebeschikking van het kabinet meer met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht. Ver wacht wordt dat deze werkgroep over een dag of tien niet haar onderzoek gereed zal kunnen zijn. De werkgroep zal daarna verslag uitbrengen aan het bestuur van de stichting. Uit een en ander volgt dat het centraal akkoord niet meer voor de ver kiezingsdag 29 november getekend zal kunnen worden. Deze verkiezings datum heeft bü de beraadslagingen geen rol gespeeld, zo hebben bestuursleden der stichting woensdagavond meegedeeld. De vergadering van het bestuur van de Stichting van de Arbeid was om streeks zes uur woensdagavond ten einde. De in de stichting vertegen woordigde en in de Raad van Be stuur in Arbeidszaken samenwer kende centrale organisaties van werkgevers en van ondernemers ga ven daarna tsamen met de drie vak centrales een persconferentie. PILS fles 0,5 liter fif* 39 Spaar mee voor gratis sherrypakket Geen gezamenlijke verklaring Op deze conferentie gaven beide partijen elk een afzonderlijke ver klaring over hetgeen 's middags was besproken en besloten. Drs. S. C. Bakkenist, werkgevers voorzitter van het bestuur dei- Stichting van de Arbeid, merkte in de verklaring van werkgevers o.m. op dat het beraad tot een aantal ge meenschappelijke conclusies had ge leid, maar dat het toch het beste scheen niet gezamenlijk met een verklaring te komen opdat elk dei- twee partijen voor zich de formule ring kon gebruiken die verkieslijk leek. De formulering van de verklaring van werkgeverskant begon met de Russische joden in Moskou in hongerstaking MOSKOU, 22-11. 26 Russische Jo den uit Moskou, die tot nu toe geen toestemming hebben gekregen naar Israël te emigreren, zijn woensdag ochtend in hongerstaking gegaan in het hoofdpostkantoor van de Russi sche hoofdstad De aktie duurt 24 vaststelling dat met de vakbeweging de situatie was beproke» „nu bet kabinet nieuwe moeilijkheden voor ondertekening van het sociaal ak koord heeft opgeworpen door het uitvaardigen van een pryscalculatic- bcschikking die op essentiële punten afwijkt van de prijsparagraaf in het concept-centraal akkoord", aldus de heer Bakkenist. Er is zi. een con structief gesprek gevoerd. Het bestuur der stichting heeft be sloten de werkgroep te verzoeken dc tekst van het concept-akkoord te bezien in het licht van de;' naar het oordeel der werkgevers, gewijzigde situatie. Daarbij gaat het, aldus de heer Bakkenist verder o.m., vooral over de prijsparagraaf in dat concept en de prijscalculatiebeschikking. De werkgroep zal bij dat onder zoek suggesties, amendementen, aan vullingen kunnen voorstellen voor aanpassing van die prijsparagraaf De werkgeversverbonden en -or ganisaties zullen dan nadat die voor stellen in het bestuur der stichting zijn gebracht, naar hun achterban moeten om na te gaan of het dan eventueel gewijzigde concept een machtiging aan de onderhandelaars kan opleveren voor tekening van het akkoord De vakcentrales De fungerende werknemersvoor zitter van de Stichting van de Ar beid (na het vertrek van drs. H. ter Heide als voorzitter van het NVV) de heer J. Lanser voorzitter van het CNV, merkte in de verklaring na mens de vakcentrales o.m. op dat woensdagmiddag aan de werkgevers is meegedeeld dat de vakcentrales unaniem instemmen met tekening van het concept-akkoord zoals het nu luidt. Er is de werkgevers ook de inten tieverklaring overhandigd die de vakcentrales maandagavond hebben uitgegeven. De vakcentrales zijn woensdag middag in de stichting akkoord ge gaan met de suggestie de werkgroep de inhoud van het concept-akkoord te laten nalopen „om te zorgen dat alles klopt, gelet ook op de situatie die is ontstaan na het uitvaardigen van de prijscalculatiebeschikking, en ook kan functioneren als die be schikking na ^langere of kortere tijd wordt ingetrokken". De vakcentrales hebben er woens dagmiddag kennis van genomen dat de werkgevers zich tot de Tweede Kamer en tot het kabinet zullen wenden over die beschikking. Er was voor de vakcentrales deze dag geen aanleiding te smeken over aan passing van die beschikking aan het concept-akkoord. De vakcentrales zjjn voorshands van oordeel, aldus de heer Lanser, dat de inhoud van die beschikking niet strjjdig is met de afspraken in het concept-akkoord. Reconlprijs voor jachtroer LONDEN, 21-11. Voor een record- prijs van 125.000 pond sterling (952 duizend gulden) is op een veiling bij Sotheb3r in Londen een jachtroer van koning Lodewijk XIII van eigenaar verwisseld. BRUSSEL. 22-11. De Belgische regcring-Eyskens is woensdagmid dag gevallen Even nu twee uur kon digde de 67-jarige Belgische pre mier, eerst in de senaat en onmid dellijk daarna in de Kamer, aan dat hij" dc koning het ontslag van «ijn katholiek-socialistische coalitierege ring ging aanbieden. Daarna ver trok hjj naa het koninklijk paleis in Laken. De Belgische eerste .minister, wiens ploeg van 19 ministers en 10 staatssecretarissen sinds 21 januari van dit jaar aan het bewind was, gaf er de brui aan nadat hij woensdag ochtend moest constateren dat hij bij zijn politieke achterban in Kamel en senaat geen voldoende steun meer vond voor zijn beleid inzake (wat men in België noemt) de com munautaire problemen. Rhodesië bereidt apartheidswetten voor SALISBURY, 22-11. Dc Rhodcsi- sche regering heeft een aantal wets ontwerpen opgesteld die de bewe gingsvrijheid van de Afrikanen ver der aan banden leggen. Vorige week nam het parlement een ontwerp voor een pasjeswet in behandeling, dat Afrikanen verplicht altijd een iden titeitsbewijs bij zich te hebben. Om het land te verlaten hebben zc spe ciale vergunning nodig. Politieke waarnemers in België menen dat deze regeringscrisis niet onmiddellijke nieuwe' verkiezingen in" het land tot gevolg zal hebben. Eyskens zou anders zeker in het par lement de ontbinding van Kamer en senaat'aangekondigd hebben. De eerste reakties van de politieke leiders waren weinig optimistisch. Toch voortzetting van Vietnani-overleg WASHINGTON, 22-11. Kissinger en Le Due Tho zullen hun bespre kingen over Vietnam toch donderdag voortzetten. Aanvankelijk was ge zegd dat cr die dag niet Onderhan deld zou worden in verband met de viering van Thanksgiving Day in de Verenigde Staten. Philips verminderd arbeidsplaatsen inet 500 EINDHOVEN. Een woordvoerder van Philips te Eindhoven heeft be vestigd dat het aantal arbeidsplaat sen verspreid over vijf produktie- vestigingen van Philips Telecommu nicatie Industrie tot 1973 met 500 man moet verminderen. Deze in krimping die langs de weg van na tuurlijk verloop kan geschieden, be tekent in de praktijk een wervings stop. aldus de Philipswoordvoerder. ROTTERDAM. Prinses Margriet tij dens haar bedoek aan de Max J. Schreuderschool van de Prof. J. H. Gunning Vereniging ie Rotterdam. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's y Dikwijls zien we iets niet omdat het te groot is. (Multatuli). ROME, 22-10. Water drinken is in Italië geen teken van matigheid meer maar een zaak van vermetel vertrouwen. Achthonderd Italianen hebben dat tot hun schade bemerkt - vierhonderd in Calabrie cn even zoveel in het noorden bij Brescia. Na het drinken van leidingwater kregen zij hevige buikpijn, misselijk heid, hoofdpijn en duizelingen. In Limbadi. een gehucht bij Ca- tanzaro, schijnt de waterleiding met rioolwater verontreinigd te zijn. Daar zijn bovendien veertig gevallen van tyfus geconstateerd. De vierduizend bewoners worden ingeënt. Tc Capriolo met 6.000 inwoners, dat bij Brescia ligt, zijn scholen en fabrieken bijna geheel verlaten. De toestand van de zieken is echter niet zorgwekkend. Hoewel de ooi-zaak van de vergif- liging niet precies bekend is zijn de autoriteiten begonnen met het ont smetten van dc waterleidingbuizen. Burgemeester „zeer ernstig verontrust" Verwachting tot vrijdagavond: Veel wind In de avond en nacht zwaar bewolkt met op de meeste plaatsen enkele buien; morgen ook flinke opklarin gen; krachtige tot stormachtige wind uit west tot noordwest, morgen rui mend naar noord en geleidelijk afne mend; minimumtemperaturen onge veer 3, maxima morgen rond 7 graden. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 2 tot 7. Min.-temperaturenvan ongeveer normaal tot 4 graden onder normaal. Max.-temperaturenvan ongeveer normaal tot 3 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 24 nov. Zon op 8.15. onder 16.38 Maan op 20.26, onder 11.57 Laatste kwartier: 27 nov. le 18.45. HOOG- EN I.A AG WATER Zierikzee: 24 nov. 5.19 17.42 10.56 23.14 Springtij: 23 november OOSTSTELLINGWERF, 22-11. Een groot aantal burgemeesters van ge meenten met rijkspersoneel is „zeer ernstig verontrust" over liet personeels tekort bjj dc Rijkspolitic. Het wordt voor lien in verband daarmee steeds moeilijker dc verantwoordelijkheid die de wet hun heeft opgelegd inzake dc handhaving van dc openbare orde. waar tc maken. MILAAN. Het ontwerp voor de „FIFA"-wereldbeker door dc Italiaan Silvio Gu:zt iniga. dc felbegeerde trofee voor de toon tiaar ran het wereldkampioen schap voetbal I!>74 te Miinchen. Zij zijn daarom van mening dat door uitbreiding van dc opleidings mogelijkheden het personeelstekort zo snel mogelijk moet worden weg ge wcr kt. Dit schrijven 424 van dc 728 Ne derlandse gemeenten met Rijkspoli tie in brieven onder meer aan de mi nister-president. de ministers van justitie en van binnenlandse zaken, de inspecteur-generaal van de Rijks politie. de leden van de staten-gene- raal cn de commissarissen der ko ningin. De betrokken burgemeesters verwijzen naar de begroting-1972 van justitie waarin wordt gezegd dat de onderbezetting bij dc Rijks politic in de jaren 1970 en 1971 on geveer 25 procent bedroeg. Bovendien zullen dc komende tien jaar bjjna 2700 man in verband niet leeftijdsontslag de Rijkspolitie verla ten. Dit komt overeen met 61.7 pro cent van dc sterkte der landgroepen naar de situatie op 1 januari 1971. Onveiligheid Het dienstdoende politiepersoneel heeft, aldus de burgemeesters, de handen meer dan vol aan dc opspo ring van daders van ernstige delic ten cn de afhandeling van verkeers ongevallen. Aan dc andere politieta ken kan daardoor geen of vrijwel geen aandacht worden besteed. Dil heeft tot gevolg dat aan de samenle ving niet die veiligheid en aan dc burgers niet die bescherming van personen en goederen kan worden gegarandeerd, die aan een rechts staat verwacht mogen worden. Bij dc burgers is als gevolg hier van de laatste tjjd een toenemend gevoel van onveiligheid tc constate ren. aldus dc burgemeesters. Zc achten het geen reëel bezwaar dat. door het aantrekken van jonge politicmannen de leeftijdsopbouw van het korps Rijkspolitie verstoord zou worden. DE BILT. 23-11. Het K.N.M.I. deelt mede: Om een lagedrukgebied heen. waarvan het centrum woensdag bo ven Skandinavië lag, werd een west tol noordwestelijke stroming onsta biele lucht naar ons land gevoerd. Hierin kwamen vrij veel buien voor waarvan enkele met onweer gepaard gingen. De noordwestelijke stroming werd mede in stand gehouden door een hogodrukgebied ten westen van Ierland. Dit hogedrukgebied breidt zijn invloed langzaam naar het oos ten uit. Donderdagmorgen^ bevond zich een kleine depressie boven dc Shetland eilanden. Deze verplaatst zich in tic noordwestelijke stroming naar het zuidoosten, waardoor de wind bij ons tijdelijk flink toeneemt. Na het wegtrekken van de depressie stroomt opnieuw onstabiele lucht naar ons land. Voor vrijdag moet men dan ook weer opnieuw op buiig weer rekenen, waarbij de tempera- turen in het algemeen iets lager zul len zijn dan de voorafgaande dagen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1