VVD wilt u in een rechtsstaat leien DE ZIERIKZEESCHE COURANT GROTE OVERWINNING KANSELIER WILLY BRANDT Verdrag tekenen voor Kerstmis REGERING KOMT MET PRIJSCALCULATIEBESCHIKKING Kissinger zou er mee stoppen Peron blijft in Argentinië Willy Brandt zeer verheugd over uitslag Geheim overleg wordt hervat Prinselijk paar naar Rusland Sneeuw in West-Duitsland ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 20 november 1972 129stc jaargang Nr. 21187 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 o B.T.W. m dit .mmmcr: „De LpZs" bracht geredden te Zierikzee West-Duitsland koos beivusl Advertentie Wilt U veilig leven. Bent U tegen intimidatie en geweld. Stem VVD. De partij voor vrijheid en democratie. Koninginnegracht 57, 's Gravenhage BONN, 19-11. De coalitie van socialisten en libe ralen heeft zondag een grote overwinning behaald bij de par lemen tsverkezingen in de Bondsrepubliek. Wil ly Brandt blijft Bondskanselier, Volgens de computer- uitslag van de twee Westduitse televisienetten hebben de sociaal-democraten (SPD) en de vrije democraten (FDP) een duidelijke meerderheid in de Bondsdag ge kregen en daarmee de christen-democraten (CDU/' CSU) van Rainir Barzel opnieuw naar de oppositie- banken verwezen. Willy Brandts coalitie kan thans op een meerderheid in de Bondsdag rekenen van 48 zetels. De overwinning van Brandt betekent niet alleen dat hy als persoon het vertrouwen van de Westduitse kiezers heeft gekregen, maar ook een be krachtiging van zyn politiek om tot betere betrekkingen met de Sowjet-Unie en de andere communistische landen van Oost-Europa te komen. De coalitieregering van socialisten en liberalen onder de 58-jarige Brandt leed schipbreuk door het overlopen naar de oppositie van ver schillende parlementsleden in ver band met Brandts ,Ostpolitik". De bondskanselier liet toen weten dat hij de Westduitsers om het ver trouwen zou vragen dat het parle ment hem niet wilde geven. Hij heeft dit gedaan en is nu dui delijk als overwinnaar uit de bus gekomen. De weg is nu vrij om de reeks verdragen die hij met de lan den van het oostelijk blok heeft ge sloten, nader uit te werken. BONN, 19-11. Bondskanselier Wil ly Brandt van West-Duitsland zal het Ir.terduitse basisverdrag nog vóór Kerstmis tekenen. De voornaamste Westduitse on derhandelaar bij de besprekingen met Oost-Duitsland, de tot lid van de Bondsdag gekozen staatssecreta ris Egon Bahr, heeft zondagavond in een vraaggesprek met het tweede Westduitse televisienet verklaard, dat Brandt het basisverdrag zelf zal tekenen. „En de ondertekening zal nog voor Kerstmis plaatsvinden." Het eerste van deze reeks was het verdrag met Moskou dat in augustus 1970 tot stand kwam en het laatste het verdrag met Oost-Duitsland dat op 8 november van dit jaar werd ge parafeerd en dat de erkenning in houdt van het bestaan van twee af zonderlijke Duitse staten. Voor het eerst sinds de tweede wereldoorlog zijn de sociaal-demo craten de sterkste partij in de bonds dag Brandts coalitieregering van so cialisten en liberalen kwam in 1969 aan de macht met een meerderheid van 12 zetels. Ook Walter Scheel, minister van buitenlandse zaken en leider van de vrije democraten, heeft reden tot juichen. Blijkens de laatste stand van de uitslagen heeft zijn partij ongeveer 8 procent van het aantal uitgebrachte stemmen behaald. „Niet klagen" In 1969 kregen de liberalen maar 58 procent. Tegen verslaggevers zei Scheel „een dergelijk resultaat had ik niet verwacht". Een vermoeide Barzel zei „ik zal niet klagen over onze nederlaag. De anderen hebben hundoel bereikt en wij niet". Nederlaag voor Barzel De uitslag van de verkiezingen be- DEN IIAAG, 18-11. Het kabinet heeft een pr\j$calculaticbcschikking uitgevaardigd met terugwerkende kracht tot 15 augustus. Dit hebben minister Langman en staatssecretaris Oostenbrink van eco nomische zaken meegedeeld aan de prijsovcrlcgcommissie. Zij zeiden, dat de beschikking zal worden uitgevaardigd met terugwer kende kracht tot vermoedelijk 15 augustus jl. Na afloop van de bijeenkomst met de prijsoverlegcommissie zei de lieer 'W. Spit van liet Nederlands Katho liek Vakverbond dat er is gebeurd wat de vakbeweging had verwacht. Naar aanleiding van het verloop van liet prijsindexcijfer over de afgelo pen twee maanden kon geen andere maatregel worden genomen, zei hij. ,Hans Wiegel ZIERIKZEE. Zaterdagmiddag mankte Sint IVicolaas in gezelschap ran zijn Zwarte Pieten, een triomfantelijke intocht in Zierikzee. We zien hier Sint bij het bestijgen van zijn schimmel, op de hork van de Nieuwe Haven en de Hoofdpoorlstraat. Sint wordt hoffelijk geholpen door burgemeester Th. H. de Meester. (Foto: Ziet ik/.eeschc Nieuwsbode) tekent een verpletterende persoonlij ke nederlaag voor Rainer Barzel, dc leider van de christen-democratische oppositie De meeste waarnemers in Bonn zijn van mening dat deze ne derlaag fnuikend is voor de politieke ambities van Barzel. De oppositieleider was nooit een populaire figuur in de bondsrepu bliek. Hoewel een handig debatter en een slim politicus, miste hij over tuigingskracht in zijn verzet tegen de buitenlandse politiek van Willy Brandt. Het grote aantal jonge stemmers - achttien jarigen konden voor het eerst aan de verkiezingen deelnemen - heeft ongetwijfeld bijgedragen tol Brandts overwinning. Maar daar staat tegenover dal Barzel volgens waarnemers profijt had moeten trekken van de grote opkomst. Brandt zal op grond van de uitslag krachtiger dan tot nu toe kunnen optreden tegen de dissidenten in zijn eigen partij. Hij zal in staat zijn de uitvoering van het ambitieuze pro gram van zijn partij voor hervormin gen op sociaal terrein in het bijzon der de hervorming van het belas tingstelsel en het onderwijs, met kracht ter hand te nemen. Ook zal hij nu al zijn plannen kunnen uit voeren om de ongeremde grondspe- culatie tegen te gaan. De rechtse i-edicalen werden voor goed uitgeschakeld. WASHINGTON, 18-11. In de Vere nigde Staten doet het gerucht de ronde dat Nixons adviseur voor het buitenlands beleid Henry Kissinger, zal aftreden en voorzitter van de Rockefellerstichting zal worden. Hij zou zich terug willen trekken als Nixon op 20 januari aanstaande zijn tweede ambtstermijn begint. Naar aanleiding van een radio-uit zending, waarin dit bericht werd voorgelezen, liet het Witte Huis we ten dat het slechts om „geruchten en speculaties" gaat. Het verhaal kon niet definitief ontkend noch beves tigd worden. Plan voor Midden-Oosten BEIROET, 18-11. Arabische kringen in de Egyptische hoofdstad hebben sinds enige tijd een Europees plan in studie dat betrekking hééft op een regeling van het conflict in het Mid den-Oosten en dat bovendien een oplossing biedt voor het probleem van de door Tel Aviv en Washing ton voorgestane, maar door de Ara bieren van de hand gewezen, recht streeks onderhandelingen tussen Is raël en Arabische staten. LUCHTHAVEN EZEIZA, 18-11. Ex-president Juan Peron van Argen tinië heeft op een ontmoeting met politici gezegd dat hij naar zijn land is teruggekeerd „om er te blijven, en niet maar voor een paar dagen", aldus één van de aanwezige politici. De politicus, Aldo Cantoni, zei te gen journalisten dat Peron op de ontmoeting met exponenten van het overwegend Pcronistischc „Nationa le Burgerbevrijdingsfront (Frecili- na)". verklaarde „als ik van plan was geweest maar een paar dagen te blij ven, zou ik mijn vliegtuig op me hebben laten wachten". Ex-nazi veroordeeld MEMMINGEN. 18-11. Een oud- ss-er, dc 73-.farigc Anton Ganz. is in Mcmmingcn - West- Duitsland - veroordeeld tot levenslange gevan genisstraf wegens het vermoorden van zeven gevangenen van het con centratiekamp Ebcnsec in Oostcrfjk tijdens dc oorlog. ,,r iksiukiii j uil ljkis ^vuuuymiuuuy in volle aktie op een vrij roerige Oosterschelde. De tocht van de red dingsboot uit Burghsluis ging naar Stavenisse - anderhalf uur varen tegen ebstroom en tegenwind - om vier opvarenden van een aan de grond gelopen motorjacht te halen. Deze reddingspoging slaagde in alle opzichten. (Zie ook elders in dit num mer). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). Dit nummer bestaat uit 8 pagina's iMos hecht zich niet aan een rollende steen. f BONN/PARIJS/LONDEN, 20-11. Een ontroerde Willy Brandt zei zon dagavond na zijn overwinning voor dc televisie dat de Westduitse stem in de wereld meer gewicht heeft ge kregen. „Het gevaar van isolatie tus sen oost en west is afgewend. De regering zal elke kans benutten om het proces van vermindering van de spanning en van samenwerking tot eenwording van Europa te versnel len". Buiten de witte kanselarij, het pa leis Schaumburg dat uitzicht geeft op de Rijn, stonden honderden aan hangers van Brandt met vlammende toortsen in de hevige regen om hem toe te juichen. Toen hij met minister buitenland se zaken Walter Scheel, leider van de liberale partij, aan het venster verscheen werd Willy, Willy" geroe pen en „hi-ha-ho, Barzel is k.o.". De overwinning van Brandt is in verscheidene Europese hoofdsteden met voldoening vernomen. Franse functionarissen bleken blij met deze uitslag. Zij zeiden te hopen dat het verdwijnen van de onzeker heid in Bonn de vooruitgang van de E.E.G. zal vergemakkelijken, vooral wat de opbouw van de economische en monetaire unie betreft. TOKIO, 18-11. Het Noordvietna- mese persagentschap heeft zaterdag officieel bevestigd dat het geheime overleg over Vietnam met de Vere nigde Staten vandaag (maandag) in Parijs wordt hervat. „De besprekingen tussen speciaal adviseur Le Due Tho en minister (van buitenlandse zaken) Xuan Thuy enerzijds en dr. Henry Kissinger an derzijds, zullen op 20 november te Parijs worden hervat", zo luidde de korte formulering. In Brussel werd de verkiezingstri omf van Brandt met veel -enthousias me in officiële kringen ontvangen. Men vond dit een waarborg dat de balans die Brandt heeft bereikt in zijn betrekkingen met oost - zowel als west-Europa zal worden gehand haafd. DEN HAAG, 18-11. Prinses Beatrix en prins Claus zullen in het voor jaar van 1973 op uitnodiging van het presidium van de Opperste Sovjet een reis door Rusland maken. Het prinselijk paar is bovendien van plan in januari studiereizen te maken naar Tunesië, Kameroen en de Ivoorkust. Volgorde en precieze da tum staan echter nog niet vast, zo heeft de minister-president meege deeld na afloop van de kabinetsver gadering. Deze reizen zullen dezelfde aard hebben als die prinses Beatrix voor haar huwelijk heeft gemaakt naar enkele landen in Azië. FRANKFORT^ 18-11. Zware sneeuwval heeft zaterdag gezorgd voor een chaos op de wegen in het westen en zuiden van dé bondsrepu bliek. Vooral op autowegen Keulen- Frankfort en Dortmund-Siegen liep het verkeer volkomen vast. De ge hele dag waren kraanwagens in dc weer om de in de sneeuw vastgelo pen en in vele gevallen ook op el kaar gebotste voertuigen weg te sle pen. In enige uren viel in de vroege ochtend 15 tot 30 cm sneeuw. Dc moeilijkheden werden nog vergroot door het optreden van mist en ijzel. Verwachting tot dinsdagavond: Buien In het algemeen veel bewolking met buien; matige tot krachtige zuid westelijke wind; minimumtempera turen ongeveer 4 graden, maxima morgen omstreeks 7 graden. Voor woensdag: Aantal uren zon: 1 tot 5. Min.-temperaturen van ongeveer normaal tot 3 graden onder normaal. Max.-temperaturen 0 tot 4 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur; 70 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 40 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 21 nov. Zon op 8.10, onder 16.41 Maan op 16.41, onder 9.08 Volle maan: 21 november le 0.07 uur. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 21 nov. 2.58 15.17 8.23 20.47 Springtij: 23 november HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 20-11. Het KNMI deelt mede: Een aktieve occaandepressie trok het afgelopen weekend naar dc Britse eilanden. Een bijbehorend front bereikte zaterdagmiddag de westkust van Ierland. Daar aange komen vertraagde het zodanig, dal de eerste regen ervan pas zondag middag in het uiterste zuidwesten van ons land viel. In het oosten van hei land ging de regen tijdelijk over in natte sneeuw. Achter het front dat maandagmorgen het gehele land gepasseerd was stroomde minder koude oceaanlucht over ons land uil. waardoor de temperaturen hogere waarden konden bereiken dan dc voorafgaande dagen. Het front werd gevolgd door een trogvormige storing die de wind flink deed aanwafckcrijen en de bui en aktiviteit deed toenemen. Na het wegtrekken van deze storing blijft ons land in de vrij zachte oceaan- lucht. Storingen van de oceaan zul len echter het weer in ons land blij ven be-invloeden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1