\infcs?nechts?Iinfcs? rechts? DE ZIERIKZEESCHE COURANT MINISTER WIL EXTREEM LANG HAAR VOOR DE MILITAIREN IETS KORTER Kies een vaste koers: handhaving van het Christelijk Principe. Geen wikken of wegen, Stem Principieel: ^7 SPABMAl AUSTIN MORRIS VERKENNEND OVERLEG MINDER TROEPEN IN EUROPA DODEN OP CAMPUS VAN AMERIKAANSE UNIVERSITEIT Guerilla's aktief in Mozambique Pacliman verlaat zijn land Gespreksronde Kissinger-Tho ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 17 november 1972 129ste jaargang Nr. 21186 WAARIN OPGENOMEN 1797- 1889 „Zaak voor hele kabinet' DEN HAAG. 16-11. Minister De Koster meent de lange haardracht voor militairen niet te moeten ver bieden. Wel vindt hij dat de extreem langharigen een iets kortere coupe voorgeschreven zouden moeten krij gen. De minister van defensie ontvouw de deze gedachten donderdagmiddag Ontvoerd kind in Parijs teruggevonden PARIJS, 16-11. Zevenentwintig uur na haar ontvoering is de 4-jarige Laure Blagojevic donderdag onge deerd teruggevonden in een huis, niet ver van de plaats waar zij in Parijs was meegenomen. De politie heeft de drie onvoerders, allen jon gemannen, gearresteerd in een ap partement op de zesde etage in de buurt van de Are de Triomphe, waar ook het kind werd aangetroffen De geëiste losprijs van 200.000 gul den is niet betaald. in een vergaderig met de vaste Tweede-Kamercommissie voor de fensie, waar hij tevens een aantal foto's met modellen van haardracht liet zien. Na afloop van het gesprék zei" cïe heer De Koster zijn ideeën in elk geval in het georganiseerd overleg naar voren te zullen brengen. „De haardracht is sedert de affaire- Weerman nu eenmaal een gevoelige zaak. Rustige overweging en overleg met betrokkenen is hier geboden'. Voorzitter Kikkert (CHU) van de defensiecommissie zei na afloop dat minister De Koster had meegedeeld de kwestie van de haardracht na drukkelijk als een zaak voor het ge hele kabinet te zien. Stopzetting kernproeven VER. NATIES, NEW YORK. De politieke commissie van de Verenig de Naties heeft zich heden, vrtfdag, met 106 stemmen voor, vier tegen en acht onthoudingen uitgesproken voor stopzetting van de kernproeven in de Stille Oceaan. Advertentie m^ecccc»ax&ax*x>ascGGe&ZGce£C&- De S.G.P. doet niet mee aan politiek gedraai: S.G.P.stemmen komen niet achteraf toch in de verkeerde hoek terecht! Staatkundig Gereformeerde Partij Niettemin is de Nato-uitnodiging verstrekt op basis van een vage aan wijzing uit het Kremlin dat op beide conferenties spijkers met koppen zullen worden geslagen. Frankrijk zal waarschijnlijk niet aan de verkennende conferentie in Zwitserland meedoen. Advertentie Dealer: ISTA - Oosterland Tel. 01114-1495 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: a||H||Ha|aaaH|aaa||HHHH|||||||||||||||||HB|||||||||||||||||||B||||||H||HaBHaHH|||||||||a|||||||||HHa||B Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, priis Per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar na 18.00 uur: tel. (01110) 2116. Girorekening 1376 77. 7 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tot. (01,10) 2938. Uitgave: vtgftSe! dit nummer: W UlkelsluitillgSperikelen Ui TOOd ZAerikzee B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. 4 0/o B.T.W. Wens Westelijke Geallieerden: BRUSSEL, 16-11. De Westelijke geallieerden heb ben de landen van liet Sowjetblok donderdag uitge nodigd voor verkennend overleg over wederzijdse troepenverniindering in centraal Europa op 31 janu ari aanstaande. NAVO kringen verklaarden dat de Sowjet-Unie al met de datum heeft ingestemd in besprekingen die in Moskou zjjn gevoerd met president Nixons speciale adviseur dr. Henry Kissinger. De plaats van het overleg is nog niet bekend, maar zal naar verwach ting liggen in Zwitserland. Men denkt aan Genève of Lausanne. Advertentie t RADIO-UITZENDING J PSP Zaterdag 18.20—18.30 uur.' item! Stem links! Stem PSP! Tijdens het Moskou-overleg van Kissinger stemde het Kremlin met besprekingen over wederzijdse en evenwichtige troepenvermindering in januari in, in ruil voor aftastend overleg over een Europese veilig heidsconferentie volgende week in Helsinki. Dit overleg begint woens dag. Skeptisch Nationaal Comité zilveren regerings jubileum koningin Juliana DEN HAAG, 16-11. Dontlerdagmid- dag vond de eerste bijeenkomst plaats van het door mr. F. J. M. van Thiel, voorzitter van de Tweede Ka mer samengestelde Nationaal Comité zilveren regerings jubileum Konin gin Juliana. Omdat bij zeer velen in het land de wens leeft uiting te geven aan hun vreugde over het aanstaande zilve ren regeringsjubileum van de konin gin heeft de minister-president de heer Van Thiel gevraagd een comité samen te stellen, dat het centrale ge deelte van de viering van dit jubile um zal organiseren en dat voorts de festiviteiten in het land zal coördine- Toch blijven de Navo-leiders on bewimpeld skeptisch. Secretaris-ge neraal Joseph M. A. H. Luns, zei te gen een Duitse interviewer dat de Sowjet-Unie zich niet heeft vastge legd op enige concrete toezeggingen op een conferentie over wederzijdse en evenwichtige troepenverminde ring. Leden van zijn staf gaven als hun privé-mening dat de Russen meer dan waarschijnlijk zullen weigeren in te stemmen met een formule die men door de bank genomen op ge lijke voet zou brengen met de wes telijke troepen in Europa. De Sow jet-Unie heeft nu een enorm over wicht in het gebied. Washington bereid tot overleg met Cuba WASHINGTON. 16-11. De Ver- enigde Staten zijn bereid direct met de Cubaanse regering onderhande lingen te beginnen over het vraag stuk van de vliegtuigkapingen. Dit heeft het ministerie van buitenland se zaken in Washington donderdag bekedgemaakt. AMSTERDAM. Het Rijksmuseum toont tijdens de feestdagen in december een unieke serie wandtapijten: David en Bathseba" uit het Mtisée de Chtny Parijs. De tien kleden zijn ongewoon groot, gemiddeld 4.50 x 8 meter en kost baar.Voor de kleden is zijde, goud- en zilverdraad en wol als materiaal gebruikt. Het bijbelse beeldverhaal is kort na het jaar 1500 in Brussel vervaardigd. Op deze foto een detail uit het vijfde tapijt: „David omhelst Bathseba". Twee zwarte studenten omgekomen BATON ROUGE, 16-11. Op de campus van de Southern University in Baton Rouge in de Ameri kaanse slaat Louisiana zijn donderdag twee zwarte studenten gedood tijdens een gevecht mei de politie om het bezel van een universiteitsgebouw. De sherrif van Baton Rouge Al Amiss, zei dat zjjn mannen hun vuurwapens niet gebruikten toen ze met aan de riem gehouden honden de campus opgingen om dc zwarte studenten die het gebouw bezet had den. te verjagen. „Wjj hoorden twee schoten uit dc menigte", zei h(j. De gouverneur van Louisiana, Ed win Edwards, was ter plaatse. Volgens mededelingen van het zie kenhuis heeft een lijkschouwing uit gewezen dat de twee neger-studen ten aan schotwonden zijn overleden. De politie zegt geen vuurwapens te hebben gebruikt, alleen traangas. Een politiewoordvoerder meende dat do twee slachtoffers waarschijnlijk tijdens de vechtpartij onder de voel zijn gelopen. Na afloop van dc strijd om het universiteitsgebouw zei burgemees ter Dumas: „Er zijn er twee doodge schoten en er zullen er nog meer volgen als dat nodig is. We hebben de honden gebruikt om hen uit het gebouw te jagen. Wc wilden het ge bouw (waarin het universitair be stuurscentrum is gevestigd) tegen elke prijs weer in handen krijgen". De moeilijkheden in Baton Rouge begonnen donderdagochtend toen on geveer 2000 studenten zich rond het bestuursgebouw verzamelden. Later bezetten enkele honderden het ge bouw. ZON- EN MAANSTANDEN 18 nov. Zon op 8.05. onder 16.45 Maan op 14.55. onder 4.41 19 nov. Zon op 8.07, onder 16.44 Maan op 15.20, onder 6.10 20 nov. Zon op 8.09, onder 16.42 Maan op 15.54, onder 7.41 Volle maan: 21 november te 0.07 uur. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 18 nov. 0.20 12.38 6.06 18.31 19 nov. 1.12 13.31 6.54 19.18 20 nov. 2.04 14.25 7.39 20.02 Springtij: 23 november STOCKHOLM. De Zweedse Rijks dag - het parlement - heeft met 303 tegen 5 stemnlen een voorstel ver worpen om van rijkswege bordelen te exploiteren. SALISBURY, 16-11. Van militaire zijde in Salisbury is woensdag mee gedeeld dat guerrillastrijders van het Frelimo, het front voor de bevrijding van Mozambique, de spoorlijn in Mozambique hebben ondermijnd die van de havenstad Beira naar Tete loopt waar de elektrische centrale van de Cabora-Bassadam staat. Door de ontploffing van de. mijnen die op twintig plaatsen langs de spoorlijn waren geplaatst, zijn stuk ken rails weggeslagen. De guerrilla strijders zouden opereren vanuit ba ses in Malawi. PRAAG, 17-11. - De Tsjechische schaakgrootmeester Ludek Pachman zal pas maandag met zijn vrouw en zijn moeder zijn land voor goed ver laten. Woensdag deelde hij in Praag mee dat hij niet op die dag kon vertrek ken, zoals aanvankelijk in zijn be doeling lag, maar pas .op 20 novem ber. Hij had die datum in zijn ver gunning over het hoofd gezien. Pachman heeft al zijn bezittingen al laten inpakken voor vervoer. Politie-reservist gedood in Noord-Ierland BELFAST. 17-11. In het Noord- Ierse Enniskillen, 128 km. ten zuid westen'van Belfast is heden (vrijdag) een politie-reservist gedood door een bom die in zijn auto was geplaatst. PARIJS, 16-11. De met spanning verwachte volgende ronde in liet ge heime overleg tussen dc Verenigde Staten en Noord-Vietnam in Parijs schijnt binnenkort een feit te wor den. De voornaamste onderhandelaar van Hanoi, Le Due Tho, wordt lie den, vrijdag' in de Franse hoofdstad verwacht. Volgens diplomatieke waarnemers in Parijs kan ook pre sident Nixons voornaamste advi seur. Henry Kissinger, elk ogenblik arriveren. ZIERIKZEE. Het was - vooral als gevolg van een wel wat late bekend making 'niet zo druk als vorig jaar, maar niettemin zijn de dames van de Zierikzeese U.V.V. best tevreden met de belangstelling en vooral over de kooplust van het publiek tijdens de gisteren (donderdag) gehouden verkoopdag van handwerken ten bate van het bejaardenwerk. - Minder druk dus, maar bijzonder gezellig en gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie gisteren in het R.K. Pa rochie-centrum in het Mosselstraatje. Niet alleen voor de U.V.V.maar dus ook voor de Zierikzeese bejaarden - indirect - weer een geslaagde dag. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). Dit nummer bestaat uit 18 pagina's Vele wegen leiden naar de top van de berg, maar het uit zicht is altijd hetzelfde. Chinees spreekwoord Verwachting tot zaterdagavond: Nu en clan 7.011 Nu en dan zon, maar plaatselijk ook enkele buien; overwegend matige noordwestelijke wind, maar vannacht in het binnenland weinig wind; mi nimumtemperaturen dicht bij zee 3 graden, elders om het vriespunt; maxima morgen rond 6 graden. Voor zondag: Aantal uren zon: 1 lot 5. Min.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 5 graden onder normaal. Max.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 4 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 60 procent.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1