WD Gilbey Port triple Crown wil! u zuinig 2 zijn met belastinggeld DE ZIERIKZEESCHE COURANT KRUIDENDOKTER W. v. d. M00SDIJK WAS GEWOON THUIS Zes en veertig doden bij aanvaring tanker en marineschip Kabinet overweegt prijsmaatregelen Politiek testament minister De Koster Het examengeld voor universiteiten ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 16 november 1972 129stc jaargang Nr. 21185 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochlman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag,.donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie/ 4 o B.T.W. In dit nummer: Regio en School voor Verpleegkundigen Hans Wiegol Overbodiqe overheidstaken Overbodige overheidstaken afkappen. Laat dan de WD regeren door uw stem. VVD Koninginnegracht 57, 's Gravenhage re - worden uitgevoerd. Daarmee wordt begonnen 20 november aan staande. Dat betekent dat weer zo'n 1000 kub meter hout uit de bossen zal worden „gedund". Maar voor al len die de Schouws® bossen zo'n warm hart toedragen: - en dat zijn er zeer velen - de stormschade is reusachtig meegevallen. Overigens tonen de foto's twee bo men die tegen het orkaangcwcld - ze stonden dan ook aan de rand van een zg. „doorbraak" voor bos branden - niet bestand bleken te zijn. (Foto's; Zierikzeesche Nieuwsbode) Verwachting tot vrijdagavond: Enkele opklaringen Vannacht op veel plaatsen nog regen of natte sneeuw en bieren daar mist; morgen enkele opklaringen, maar ook plaatselijk een bui; overwegend matige wind tussen oost en noord; minimumtemperaturen ongeveer 2. maxima morgen rond 6 graden. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 0 tot 3. Min.-temperuturen0 tot 6 graden boven normaal. Max.-temperaturen: omstreeks nor maal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 60 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 30 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 17 nov. Zon op 8.03, onder 16.46 Maan op 14.35, onder 3.16 Volle maan: 21 november te 0.07 uur. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 17 nov. 11.37 5.10 17.37 Doodtij: 16 november. WASHINGTON. De Vereniging van Verkeersvliegers in dc Verenig de Staten. Alpa. heeft woensdag ge dreigd met het uitlokken van een nieuwe internationale staking als de regeringen geen doeltreffende maat regelen tegen vliegtuigkapers nemen. Catastrophe bij Piraeus Advertentie buitmaukte bij de overval op dc chef van het Eindhovense kantoor van de N.V, Grenswisselkantoren. Zijn broer is nog voortvluchtig. De 46-jarige ..kruidendokter" W. van de Moosdijk en zijn 51-jarige broer Frans brachten vorige week vrijdag de politiekorpsen in Neder land. België en Frankrijk op dc been. Zij maakten in de woning van de kruidendokter, dc 44-jarige chef van het grenswisselkantoor tc Eindhoven Th. dc Lange op gewelddadige wijze een bedrag van ruim een miljoen gulden afhandig. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's 5 Door vernederingen heb ik f meer geleerd dan door mijn f i overwinningen. (Wilhelm I), t t Het grote tankschip liep nauwe lijks schade op en geen der opvaren den werd gedeerd. Vermocdelyk zal het schip donderdag opnieuw dc ha ven van Piraeus verlaten waar het juist tien dagen gelegen had voor herstelwerkzaamheden. De kapitein en de eerste stuurman •zijn ondervraagd door de officier •van justitie in Piraeus die een on derzoek instelt naar de toedracht van 'het ongeluk. Voor de Griekse marine is een rouwperiode van drie dagen afge- 'kondigd. DEN HAAG, 15-11. In een ge sprek dat minister Langman van economische zaken met een kleine delegatie van de centrale werkge versbonden heeft gehad heeft de mi nister meegdeeld dat het kabinet, met het oog op de prijsontwikkeling van de laatste maanden, nadere maaregelen op het gebied van de prijzen overweegt. Aldus drs. S. C. Bakkenist, voorzitter van het Ver bond van Nederlandse ondernemin gen, dinsdagmiddag op de maande lijkse informatieve bijeenkomst van dat verbond met persvertegenwoor digers. Wrakstukken vliegtuig Joseph Kennedy gevonden LONDEN. 16-11. In een bos in het Engelse graafschap Suffolk is woens dag het wrak gevonden van de „Li berator" waarin luitenant Joseph Kennedy, de oudste broer van wijlen de Amerikaanse president John Ken nedy. in de oorlog is verongelukt. Het toestel waarvan Kennedy de eerste piloot was, ontplofte op 6 augustus 1944 boven het dorp Sax- mundham. toen het met tien ton bommen op weg was naar een Duit se raketbasis aan de Franse kust langs het Kanaal. Behalve Kennedy bevond zich nog een luitenant aan boord van de machine. Beiden kwa men om het leven. Sleiiiiiieii in Hoogvliet ROTTERDAM, 16-11. De uitslag van de woensdag gehouden verkie zingen voor de deelgemeenleraad van dc Rotterdamse satellietstad Hoog vliet is: zetels pcrc. stemmen (19) 56,2 8613 CPN 2 10.8 935 GPV 1,3 109 PCG 3 15,5 1338 D '66 1 7,8 669 P.v.d.A. 11 50,9 4380 KVP 1 6,2 535 VVD 1 7,5 647 IIET WEEKOVERZICHT DE BILT, 16-11. Hel KNMI deelt mede: Een ondiepe storing, die en kele honderden kilometers ten noordwesten van de Azoren boven de oceaan lag, aktiveerde woensdag en zette koers naar West-Europa. Donderdagmorgen bereikte deze de pressie de ingang van het Kanaal en trok verder naar het oosten, zuid van Nederland langs. Wolkenschermen van de bij dit systeem behorende fronten bedekten in de loop van dc nacht het zuiden van ons land, maar desondanks kon te Vokel nog een minimum temperatuur van min t graad gemeten worden Dc regen be reikte om 7 uur de westkust van Nederland en breidde zich naar het oosten uit. In Bretagne bracht het front tot dondferdagmorgen 7 uur al 28 millimeter regen. Het ziet er naar uit. dat het front dat de be grenzing vormt tussen zachte en koude lucht ten zuiden van Neder land blijft. We moeten dan ook re kenen op vrij koud weer met wol kenvelden. waaruit af en toe wat neerslag kan vallen. WESTERSCHOUWEN, 16-11. Schou- wen's „kroonjuweel", de Domaniale bossen aan de uiterste rand van de Westhoek is ondanks de storm van de afgelopen dagen vrijwel onbe schadigd gebleven. Terwijl de storm over het land raasde en zich bij voorbeeld over de Hoge Veluwe een ramp voltrok - de mooiste bomen weiden er geveld - bleven Schou- wen's Domeinbossen vrijwel onaan getast. „Het is hier allemaal bijzon der goed afgelopen", zegt de opzie ner van het ruim 300 hectare naald en loofhoutgebied. de heer N. H. Ly- sen, na een eerste inspectietocht. Hij wordt in zijn mening dat de schade „erg is meegevallen" volledig ge steund door de technisch hoofdamb tenaar van de Domeinen, de heer H. Batus. C'ASTEREN. 15-11. De kruiden dokter W'. van dc Moosdyk is woensdagochtend in zyn eigen wo ning in Castoren aangehouden. AMSTERDAM. De Britse minister van Industriële Ontwikkeling Christopher Hij had nog een gedeelte van hel Ha to way trekt nan tie bel op de Europoort-tentoonstelling in het RAl-gr- geld (f 88.000) hij zich. dat hi.i eind bouw. vorige week samen met zijn broer ATHENE, 16-11. Een aanvaring bij Piraeus lussen een Griekse tankboot en een transportvaartuig van de Griekse marine heeft woensdag vermoedelijk aan 46 opvarenden van het marineschip het leven gekost. De 215.000 ton metende olietankboot „World Hero" van de Griekse miljo nair Stavros Niarchos trof de 2.000 ton metende „Merlin" met zoveel kracht midscheeps dat het troepentransportschip bijna uit het water werd getild, in tweeën brak en in negentig nieter diep water zonk. Natuurlijk betekent deze ...nazorg" aan de getroffen bomen extra werk voor het personeel. De Domeinen hebben dan ook een aktief jaar voor de boeg, want natuurlijk moet ook het normale onderhoudsprogramma - uitdunnen, elk jaar zo'n 50 hecta- Van de 59 opvarenden verdwenen er 45 met de wrakstukken in de gol- Advertentie De wereldbekende lies J95" 52® Spaar mee voor gratis sherrypakket DEN HAAG, 15-11. Minister De Koster (defensie) heeft in de Eerste Kamer meegedeeld, dat zijn „politiek testament" volgende week zal ver schijnen. Dit document - bestemd voor de komende kabinetsformateur - zal zijn persoonlijke visie bevatten op het in de komende tien jaren te voeren defensiebeleid. Het bevat 's ministers inzichten op dit terrein, waarbij nadrukkelijk wordt uitge gaan van de onverkorte handhaving van de Nederlandse Navo-taak, Terwijl in het gehele land zo'n ze ven miljoen bomen werden geveld, werd er in het Schouwse bosgebied hooguit een twintigtal ontworteld. Het aantal bomen dat door de storm scheef kwam te staan is wel wat groter, maar bleef toch ook beperkt. Bovendien zullen deze „scheve" bo men weer rechtgezet kunnen wor den. „Tuien" heet dat in vaktaal. „Dat betekent ongetwijfeld herstel binnen enkele jaren," aldus de heer Lysen. ven. De overige 14 opvarenden - voor het merendeel gewond - konden worden opgepikt. Eén van hen over leed later in het ziekenhuis van Pi raeus aan zijn verwondingen. Bij het reddingswerk waaraan schepen en helikopters deelnamen, werd in de loop van de avond het lijk van een officier gevonden. Aangenomen wordt dat ook de overige 44 vermis ten, onder wie de gezagvoerder van de „Merlin", om het leven zijn ge komen. Het is vrijwel onmogelijk het wrak te lichten. Mislukte poging Volgens één der overlevenden had de kapitein van de marineboot nog verscheidene pogingen gedaan bui ten de koers te komen van de „World .Hero" die met grote snelheid de s,Merlin" achterop kwam. UTRECHT, 15-11. Het examengeld voor universiteiten en hogescholen zal niet met ingang van 2 november verhoogd worden van 60 tot 100 gul den. Dit heeft de rector-magnificus van Utrechtse universiteit, prof. dr. Sj. Groenman, woensdagmiddag meegedeeld aan de Utrechtse univer siteitsraad. De heer Groenman zei hiervan door middel van een tele gram op de hoogte te zijn gesteld. DEN HAAG. Het Nederlandse Rede Kruis heeft zijn vakantiehui zen in Wezep en de Steeg en het hos pitaalschip - dat op het ogenblik in de energiehaven in Utrecht ligt - aangeboden voor voorlopige huis vesting van de vijftig Aziatische vluchtelingen uit Oeganda. Deze ko men ever enkele weken per vliegtuig uit Oostenrijk.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1