DE ZIERIKZEESCHE COURANT PASSAGIERS GEKAAPT VUEGTUIG ZIJN WEER THUIS Scluule door storm in Noord-Brabant In één jaar 1.200 nieuwe miljonairs Leger ingezet voor handhaving orde Storm teistert Engeland en Ierland BALLON-OPSLAC-HAL N.V. KON. „ZEELANDIA" OP INDUSTRIETERREIN DOOR STORM TOTAAL VERWOEST zon- en maanstanden hoog- en laagwater het weekoverzicht ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 13 november 1972 129ste jaargang Nr. 21183 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand J 4,50; per jaa> 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) f 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 °/o B.T.W. In dit nummer Storm vernielt ballonhal Zierikzee Straf vervolging tegen de kapers MIAMI, 13-11. De 27 passagiers en 4 bemannings leden van het lijnvliegtnig van de Amerikaanse Southern Airways dat in het weekeinde werd gekaapt, zijn zondagavond uit de Cubaanse hoofdstad Havanna in Miami in Florida aangekomen. Op zes na gingen ze daarna weer terug aan boord om de onderbroken reis naar hun oorspronkelijke be stemming te hervatten. De tweede piloot van het toestel, Harold Johnson, werd naar een zie kenhuis in Miami overgebracht. Hij werd zaterdagavond in Orlando in Florida bij het opstijgen van het ge kapte toestel voor de eerste reis naar Havanna, in de schouder ge schoten. Een tachtigjarige passagier, die een zenuwschok had gekregen en een tweede die bij het verlaten van het vliegtuig een enkel brak, alsme- Meer cholera-patiënten in Australië CANBERRA, 12-11. Het aantal choleragevallen als gevolg van de besmetting onder de passagiers van een Australisch vliegtuig dat acht dagen geleden via Bahrein van Lon den naar Melbourne vloog was zon dag gestegen tot 36. De Australische gezondheidsdienst zegt dat er nog één verdacht besmettingsgeval is en dat 24 anderen in observatie worden gehouden. Prins Bemhartl naar Anstralië en Nieu w-Zeeland DEN HAAG, 11-11. Prins Bern- hard zal op verzoek van de Neder landse regering van 1-14 februari 1973 een bezoek brengen aan Au stralië en Nieuw-Zeeland. Hij zal daar besprekingen voeren over economische- en handelsaange legenheden, ontmoetingen hebben met Nederlandse emigranten en in zijn functie van president van het World Wildlife Fund bezoeken bren gen aan bekende nationale parken. De reis wordt gemaakt met de rege- rings Fokker-Fellowship. Aldus de Rijksvoorlichtingsdienst. Spoedig overleg inzake erkenning DDR DEN HAAG, 11-11. Over het tijd- stip van een Nederlandse erkenning van de DDR zal op de kortst moge lijke termijn overleg met de bonds republiek en andere bondgenoten plaatsvinden. Deze aankondiging deed premier mr. Biesheuvel aan het slot van de wekelijkse kabinetszitting. NPG geen spoor in overval geldtransport ROTTERDAM, 12-11. Na drie da- gen speuren vin samenwerking met tal van binnen- en buitenlandse po liticorganisaties heeft de Rotterdam se recherche nog geen spoor van de vier of zes, vermoedelijk Italiaanse mannen, die vrijdagmorgen vroeg b(j het Centraal Station in Rotterdam een geldtransport beroofden van 4.5 ton aan contanten en aan girobetaal- chcqucs. De politie weet eigenlijk alleen dat vier mannen kort na de overval in de buurt van de Schiekade zijn over gestapt in twee personenauto's met Belgische kentekenborden. Dat is gezien door een getuige, die ook kon melden dat de mannen Italiaanse spraken. HANK. 13-11. Om half zes» op maandagmorgen is in Hank in de provincie Noord-Brabant de boerde rij van de familie Stevens door de storm ingestort. De familie kon zich ternauwernood in veiligheid stellen. De veestapel van de familie is on der het puin bedolven. De materiële schade loopt in de tienduizenden guldens. In Middelrode, gemeente Bcrlicum, waaide het dak van een café. De schade beloopt hier enkele duizen den guldens. de de door de kogel gewonde twee de-piloot, zijn achtergebleven in Ha vanna, waar zij in een ziekenhuis worden verpleegd. De Amerikaanse regering heeft tegen de drie kapers in Havanna een strafvervolging wegens luchtpiraterij ingesteld en voor elk een borgsom va nl miljoen dollar aanbevolen. De regering identificeert de ka pers als de 27-jarige Henry D. Jackson en de even oude Louis Mor- re, beiden uit Detroit in Michigan, en de 22-jarige Charles Curd, een voortvluchtige gevangene uit Ten nessee. DEN HAAG, 11-11. In één jaar tijds is Nederland 1.200 miljonairs r(jker geworden. Blijkens het statis tisch zakboek '72 van het C.B.S. is het aantal miljonairs in ons land ge stegen van 5.500 op 1 januari 1967 tot 6.700 op 1 januari 1968. Hun ge zamenlijk vermogen groeide van 12.481 miljoen tot 15.353 miljoen gulden. De bijna-miljonairs, de mensen, die een vermogen hebben dat tussen de half miljoen en het miljoen ligt, zijn eveneens sterk in getal toege nomen. Waren er op 1 januari 1967 11.700 van dergelijke minder rijke rijkaarts, op 1 januari 1968 was hun aantal gestegen tot 13.600, een kleine 2.000 meer dus. Ook groeide het aan tal van hen, die tussen de 300.000 en de 500.000 bezitten (met 3.200), van hen, die tussen de 200.000 en de 300.000 bezitten (met 4.300) en van hen die meer dan 100.000 maar nog geen 200.000 hebben (met 7.900). Het totale aantal bezitters van een vermogen van meer dan 100.000 gulden steeg van 125.000 tot 132.900. Hun gezamenlijk vermogen steeg van 54,4 miljard tot bijna 62 miljard gulden. Van degenen, die meer dan een miljoen gulden hun eigendom kun nen noemen, komen verreweg de meesten niet verder dan drie mil joen gulden. BEIROET. In Libanon heeft het leger de opdracht gekregen de orde in het land te handhaven. Dit is zon dag op een buitengewone zitting van het kabinet onder leiding van presi dent Soleiman Frangie besloten. LONDEN, 13-11. Engeland en Ierland zijn zondag en maandag ge troffen door storm en wind die aan tenminste twee mensen het leven hebben gekost. In Porth Talbot in Wales kwamen enkele duizenden woningen in het water staan toen de rivier de Afan buiten haar oevers trad. Burgemeester -James -Warren zei dat de ramp in. de stad de ergste uit haar geschiedenis was. Een ooggetuige vertelde dat een brug bij het centrum van de stad tweemaal door het kolkende water werd gebroken en dat het watevpeid in tien minuten 609 mm steeg. In de Ierse hoofdstad Dublin de den zich zulke overstromingen voor, dat groot alarm werd gegeven. Tien tallen gezinnen moesten hun onder water gelopen parterrewoningen verlaten. ZIERIKZEE. Tijdens een door de Stichting Tuingrondverhuring in de hal van de Nutsspaarbank belegde bijeenkomst, werden de prijzen voor de best onderhouden tuinen aan de huurders uitgereikt door notaris D. Karsten te Zierikzee. De foto toont een kennelijk verheugde notaris, met naast hem de heer C. O. J. Hendrikse (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). Dit nummer bestaat uit 8 pagina's Zoals iemands innerlijk is, zo is zijn oordeel over de dingen buiten. (Thomas a Kempis). Grote stormschade te Zierikzee ZIERIKZEE, 13-11. De van hard tot stormkracht aangewakkerde wind van afgelopen nacht - de nacht van zondag op maandag - heeft te Zierikzee enorm huisgehouden op het industrieterrein in de Zuidhoek. Op het terrein van de N.V. Kon. „Zeelandia" werd de grote hallon-opslaghal - lang 86 meter, 30 meter breed en 15 meter hoog - als een „speelgoedballon- netje" door harde tot zeer harde windvlagen volko men uiteengereten. De ballonhal, in gebruik als op slagruimte voor grondstoffen en vele soorten van emballage, werd totaal uiteengescheurd. Enorme aan tallen vierkante meters zeil wapperden met stormge weld alle richtingen uit en bedekten het omliggende terrein in alle richtingen. "WKÊÊÊÊÊ restanten van de door de storm verwoeste hnllon-opslag-hal (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). Toch had „Zeelandia" alle gewens te voorzorgsmaatregelen nodig bü verwachte harde wind, genomen. Een woordvoerder van de directie deelde ons mee dat reeds vrijdag avond de normale druk van de hal (3 cm waterdruk) werd opgevoerd tot 5 cm waterdruk. Dat is een ge bruikelijke maatregel bij verwach ting van windkracht 7. Volgens mel dingen uit Vlissingen van hedenmor gen bereikte de storm van afgelopen nacht echter windkracht 13. Tegen een dergelijke storm bleek de bal lonhal niet bestand te zjjn. Uiteraard is „Zeelandia" (extra) verzekerd tegen stormschade aan de ballonhal. Heden (maandag 05.15 uur) werd de ravage ontdekt door de heren Kees Krello en Rinus Kloet. Er werd on middellijk alarm geslagen en onder leiding van de fabriekschef, de heer C. Kloet, stond het personeel van morgen voor de'moeilijke haak om enige orde te scheppen in de door de wind en flapperende restanten van de ballonhal aangerichte chaos. Ove rigens heeft een en ander niet geleid tot stagnatie bij de produktie in de „Zeelandia"-fabriek. Met man en macht is men de hele morgen bezig om de nu aan wind en regen blootgestelde goederen (grond stoffen, speciaal de balen bloem) met behulp van vorkheftrucks in andere opslagruimten onder te brengen. Naar wij vernemen zal ongeveer 80 procent van de betreffende voorra den onbeschadigd „gered" kunnen kunnen worden en dus voor de nor male produktie kunnen worden be stemd. Hetzelfde kan niet meer wor den gezegd van de emballage-voor raden: alle kartonnen emballage is vrijwel geheel verloren gegaan, maar de plastic emballage zal nog bruik baar zijn. Tot de maatregelen, hedenmorgen getroffen kan dus in de eerste plaats worden gerekend: het zoveel moge lijk „droog" onderdak brengen van de grondstofvoorraden. Pogingen worden ook in het werk gesteld om de beschikking te krijgen over vol doende hoeveelheden zeil om voor raden in de „open lucht" voorlopig te kunnen afdekken. Gebleken is intussen dat de „scheuring" van de hal precies plaatsvond op de „naad" van de ballon, welke blijkbaar dus niet be stand is gebleken tegen de enorme storm van afgelopen nacht. Later op de morgen (omstreeks 9.40 uur heden(maadag)morgen) loeide de brandsirene over Zierikzee De brandweer werd ingeschakeld voor verdere dienstverlening en hulp op het industrieterrein om het in harde wind .opererende' eigen „Zeelandia"- personeel bij te staan orde te scheppen in de aangerichte ravage. Andere schade Ook elders in Zierikzee liet de storm ernstige sporen na. Zo werden in aanbouw zijnde huizen - nog niet wind- en waterdicht - door de felle wind beschadigd. Het dak van het bedrijfspand Albert Heijn aan het Havenplein kreeg ernstige schade over een lengte van tien meter. Op verschillende plaatsen moesten dak pannen het ontgelden. In de Venkel stortte een muur in van het pand van de heer S. Ook de Westhoek moest zijn tol aan de storm betalen. Een rijtje bo men aan de Kloosterweg werd ont worteld, terwijl ook bomenschade wordt gemeld aan de Hogezoom en de Lageweg. Ook in dit deel van de regio veel kapotte dakpannen, o.m. aan huizen bij de vuurtoren. Hier ging ook een dakkoekoek voor een deel in flarden. Rond half vijf van morgen had de storm' zijn grootste kracht; wellicht iets meer dan wind kracht 12. Prooi van de storm bij Flaauwers werden enkele bootjes van sportvis sers. Verwachting tot dinsdagavond: Afnemende wind Wisselend bewolkt met enkele buien, mogelijk met hagel of onweer; mini mumtemperaturen omstreeks 4, maxima ongeveer 8 graden; krach tige tot matige, maar in het wadden gebied aanvankelijk nog harde wes telijke wind, later op de dag matig uit uiteenlopende richtingen. Voor woensdag: Aantal uren zon: 0 tot 4. Min.-temperaturen: omstreeks nor maal. Max.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 3 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 60 procent. Kans op een geheel droog etmaal; 30 procent. 14 nov. Zon op 7.58, oridcr 16.50 Maan op 13.47, onder Eerste kwartier 14 nov. te 6.01 uur. De storm CADZAND, 13-11. De grootste piek die de storm van van nacht bereikte, werd waarge nomen bij Cadzand. Daar staat in zee een meetpaal, waar de grootste kracht werd waarge nomen: 162 km. per uur. Op 6 november 1921 was dat in Hoek van Holland de grootste snel heid ooit gemeten. Prins Hernliaril flank! jarige B.B.C. DEN HAAG, 12-11. Prins Bernhard heeft zondagavond de BBC dank ge bracht voor de wijze waarop deze nu vijftigjarige omroep in de oorlogs jaren vanuit Londen het 'nieuws overbracht naar de bezette gebieden. Hij deed dat in een internationaal schakel-televisieprogramma dat de Europese omroepen de BBC aanbo den. Zierikzee: 14 nov. 7.59 20.42 1.55 14.18 Doodtij: 16 november. DE BILT. 13-11. Het K.N.M.I. deelt mede: Een uitermate aktieve storm- depressie trok in de nacht van zon dag op maandag over ons land. In de kern van deze depressie, die juist ten noorden van het Waddengebied trok. werd een druk van 955 mbar geme ten. De windsnelheden, die gepaard gingen met de passage van de bij dit lagedrukgebied behorende fronten systeem, lagen gemiddeld rond 90 km. por uur. Op vele plaatsen word lijdens windvlagen een snelheid van 250 km. per uur gemeten. De weste lijke stroming, welke in stand wordt gehouden door een hogedrukgebied boven Spanje en een lagedrukgebied boven Scandinavië zal zich ook dins dag handhaven. Een nieuwe storing, die nu nog op de oceaan ligt, zal snel oostwaarts koersen en kan morgen in de loop van de dag West-Europa bereiken. Het weer zal door deze ont wikkelingen zijn wisselvallig karak ter behouden. 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1