ElO voor de slanke lijn ^ie éne druppel MILITAIREN ZETTEN SCHOUDERS ONDER ALLENDES REVOLUTIE BLIK DOOR HET WERELD C. Wandel en Zn VENSTER SPECIAAL-SINAS tijdelijkvan 106-voor Wat biedt de BEELDBUIS? ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE VrUdag 10 november 1972 Nr. 21182 Militairen hebben hun intrede ge daan in de nieuwe redering van Chi li: een beetje merkwaardige zaak. Het leger is door president Allende ingeschakeld - men kan ook zeggen: te hulp geroepen - om de demokra- tische revolutie naar een socialisti sche maatschappij" te helpen verwe zenlijken. Over het algemeen ver wacht men van militairen niet zo'n behoefte om marxisten te steunen, zelfs niet als het gaat om een leger dat traditioneel zichzelf de rol heeft toebedeeld de wettig gekozen rege ring bij te staan. En Allende is nu eenmaal de wettig gekozen president. Toch hadden de generaals niet be langrijke posten als binnenlandse za ken en mijnbouw voor hun rekening hoeven nemen, wat wel gedaan hebben. Vermoedelijk - en daarom was Allendes eigen partij sterk tegen - omdat ze des te beter kunnen voor komen dat de chaos in het land gro ter wordt. Als ze al remmend gaan werken op de presidentiële plannen voor een socialistischChili, dan toch maar met mate. Want waar de grote stakingen en protesten om gaan, dat zijn helemaal niet van die revolutio naire initiatieven. Het is begonnen met de vrachtwa- genbezitters, nadat in een van de zuidelijke staten besloten was het vervoer te nationaliseren. Dit wil zeggen: het hele transporten handen te leggen van een groot bedrijf, waar de staat 51 pet. van de aandelen in heeft en de bestaande ondernemin gen 49 pet. Het lijkt de meest logi sche gang van zaken: door het berg achtig karakter en de weinige spoor wegen is het wegtransport voor Chili van uitermate groot belang. De ver snippering over tientallen onderne mingen draagt niet bij tot doelmatig werken. Voorlopig ging het bij wijze van proef om het gebied rond Aisen - of het later of zo in andere vorm ook elders zou gebeuren hing af van de ervaringen die men hier zou op doen. Niet bepaald dus een aanleiding tot geweldige akties, waarvoor plots al le vrachtwagenbezitters warm ble ken te lopen. En de logika waarmee advokaten, ingenieurs, artsen en an dere beoefenaars van vrije beroepen zich bij de staking aansloten is niet overduidelijk. Sociale gelijkheid Vervolgens gingen de verkeersvlie gers af en toe het werk neerleggen, winkeliers kwamen erbij en scholie renbonden trokken de straat op. Dit alles uitsluitend te zien als'een pro test van de grote massa tegen pogin gen het land van zijn vrijheid te be roven is absurd. Het is duidelijk dat de vrachtwagenkwestie een aanlei ding is geworden voor velen om te pogen door een grote chaos Allende en zijn plannen te torpederen - iels wat door parlementair verzet alleen kennelijk niet lukte. En er is rustig gewacht op het moment dat zo ge schikt mogelijk was: er is gebrek aan goederen, de inflatie is enorm - ten dele door niet zo geweldig goed be leid door Allendes ministers, maar ten dele ook door de boycot uit hel buitenland. Waar het om gaat is dat diege nen zich verenigd hebben in staking en andere aktie die niet zozeer vre zen,dat de socialiseringsplannen hen misschien iets gaan kosten, dan 'wel dat ze voorrechten kwijt raken. Voor rechten die hun een betere betaling garandeerden en die de kloof tussen rijk en arm zo wijd lieten gapen. Wat de generaals waarschijnlijk bewoog mee te werken met Allende Advertentie voor Schomvcn-Duivcland J GARAGE J Nieuwerkerk. tel. (01114) 1487 •♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦J is de overweging dat deze niet alleen de wettige president is die ze daar om alleen al moeten steunen, maar dat hij tenminste iets deed aan de voornaamste kwaal van Chili, de so ciale ongelijkheid. Ze zien nu mis schien nog een kans - al groeit het pessimisme - dat die ongelijkheid een beetje rechtgetrokken kan worden onder een demokratisch regime. De enige andere kans lijkt een revolutie met burgeroorlog en kortom alle mi sère die bijvoorbeeld Cuba heeft moeten doormaken. Dat wensen deze militairen hun landgenoten niet toe. Advertentie KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND MSTERDAM. Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Ne derlandse Vereniging van Fotojour nalisten (NVF) heeft mr. J. M. A. H. Luns, secretaris-generaal van de Navo, aan 2500 Nederlandse indus triëlen een brief geschreven waarin hij vraagt om een financiële bijdra ge aan het bijstandsfonds van de NVF, dat krap bij kas zit. BREDA. De Kamer van Koophan del en Fabrieken voor westelijk Noord-Brabant in Breda heeft de ministers Langman (economische za ken) en Udink (verkeer en water staat), een telegram gestuurd, waar in de bewindslieden gevraagd wordt het Waterschap West-Brabant finan cieel te steunen, om de heffingen op afvallozingen via een afvalwater persleiding op de Westeerschelde op te vangen. ARNHEM. De provincie Gelder land heeft sinds deze week een cara- vanpolitie. De door het college van gedeputeerde staten aangestelde oud politicmannen hebben tot taak scher pe controle uit te oefenen op de na leving van de caravanverordening, die volgens G.S. nog al eens wordt overtreden. SHIPHOL. Voor bergingswerk zaamheden, in de rivieren-delta van de Ganges en de Brahmaputra in Bangla Desj vertrok donderdag een DC-8 toestel van Martinair met ruim 30 ton bergingsmateriaal naar Dacca. EDE. In het kader van wereldste- denbouwdag heeft prins Claus een bezoek gebracht aan de gemeente Ede. De prins bekeek o.m. een nieu we wijk, die alle ruimte geeft aan voetgangers en spelende kinderen. Auto's zijn verbannen naar aan grenzende doorgaande wegen. BAARN. Ten behoeve van het mi lieudeelproject „Alle Hens", dat een bijdrage beoogt te leveren aan de re cycling van afvalstoffen als glas, pa pier, blik en andere non-ferro-meta- len, is in het koetshuis van een villa aan de Julanalaan in Baarn een cen traal depot geopend. Dat ging ge paard met de ingebruikneming van een speciaal hiervoor onwikkeidc „glasverkleiner". ARNHEM. Prins Claus heeft in Arnhem het nieuwe gebouw van de openbare en wetenschappelijke bi bliotheek officieel geopend. Hij on dertekende een opdracht, die via de boekenlift aan het centrale inlich tingenkantoor werd afgegeven. Per kerende lift kreeg de prins een lid maatschapskaart voor het leven aangeboden. ZATERDAG 11 NOVEMBER. NED. I. De meeste tijd is op deze zaterdagavond gewijd aan de tweede editie van de show Ster-allures, waarvan de presentatie in handen is van Sonja Barend en Guus Oster. Over het succes van de eerste afleve ring waren de meningen verdeeld. Wellicht dat er voor de aflevering van vanavond een en ander aan ge sleuteld is, dat het programma ten goede moet komen. Sterrenbeeld dit keer is in elk geval de Stier. Dat be looft o.a. een ontmoeting tussen de stieren Johan Cruyff en mr. G. B. J. Hilterman. Als artiesten zijn aanwe zig de accordeonitst Harry Mooten, de zangeresjes De Haert of Soul en de violist Theo Olof, eveneens stie ren.* Voor en na Ster-allures staan respectievelijk Sportpanorama om zeven uur en om tien uur een afle vering van de Westernserie Cades Country, die evenwel voorafgegaan wordt door een zogeheten Special van Avroskoop, als dit er na tien mi nuten opzit is Sheriff Sam Cade te zien in een verhaal dat handelt over een zeer professionele bende, die het plan heeft een ba7ik te beroven. Om vijf uur 's middags gaat weer een nieuwe Stuif es in de lucht in, met als presentatrice weer Ria Bremer. Vooraf aan Stuif-es-in wordt nog een half uur durend poppenavontuur van Rikkie en Slingertje uitgezonden. NED. II. De AVRO op het eerste net zal zich ongetwijfeld wel niet ze ker voelen over de kijkdichtheid, ge zien het feit dat op de tweede zender de KRO om tien over negen de Jas- perina de Jong-show op het scherm brengt, en dat belooft een vermake lijk stuk televisie. Een van de crea ties waarin Jasperina vanavond te zien is, is een aan verdovende midr delen verslaagde non. Ook haar act van een strïpteasedanseres staat op het programma. Na alle vrolijkheid gaat pastoor W. de Graaf dan nog even op de serieuze toer in de Epi loog. De actualiteiten komen van avond van Brandpunt, direct na het journaal van acht. uur. Daarvoor, tussen zeven en acht, wordt weer een aflevering Voor een briefkaart op de eerste rang op de buis gebracht. ZATERDAG 11 NOVEMBER. NED. 1: 10.00 Teleac; 16.00 Nieuws 16.02 Rikkie en Slingertje; 16.30 Stuif es in; 18.35 Ti-ta-tovenaar; 18.40 Po litieke partven18.55 Nieuws; 19.05 Sportpanorama; 20.00 Journaal; 20.20 Ster-allures; 22.00 Avroskoop; 22.10 Cades Country; 23.00 Journaal. NED. II: 18.45 Ti-ta-tovenaar18.55 Nieuws; 19.05 Voor een briefkaart; 20.00 Journaal; 20.20 Brandpunt 21.10 Jasperina de Jong-show; 22.40 Epiloog; 22.45 Politieke partijen; 22.55 Journaal. ZONDAG 12 NOVEMBER. NED. I. Allereerst het avondpro gramma, dat verzorgd wrodt door de VARA. Om zeven uur een nieuwtje, namelijk de eerste aflevering van de serie McMillan en vrouw. In deze serie van de schrijver-humorist Leo nard Stern wordt steeds opnieuw de draak gestoken met de misdaad. Po litie, McMillan en zijn vrouw vormen eeh echtpaar dat om de haverklap in een zaak met een vies luchtje terecht komen, waar dan een reeks komische complicaties bij om de hoek komt kijken. Na vijf minuten journaal zendt de VARA in het avondpro gramma een nieuwe editie van Wij en... uit. Dit keer wordt aandacht besteed aan wat wordt aangekondigd als ,De meest vreemde vorm van ze nuwachtigheid, werken". Vervolgens de rubriek Signalement, dat gewijd is aan de grote tentoonstelling van de Duitse allegorische en symboli sche schilderkunst, die onder de titel „Het geheim" tot drie december in het Museum voor Stad en Lande in Zondag 12 november, 21.00 uur: Thank you... BBC, met medewer king van Sandra en Andres. Groningen wordt gehouden. Laat op de avond zoekt de VARA hel nog maals in het politiewerk, nu met een aflevering uit de serie „De Commis saris". Misdadigers hebben het op het leven van commissaris Keiler gemuntEen stapje terug naar het middagprogramma. Vanaf kwart voor drie achtereenvolgens nieuws, weekjournaal, Openbaar Kunstbezit, de tekenfilm Supermuis, The Par tridge Family, uxarin Danny aan zijn amandels geholpen moet worden, de oude filmjournaals, en leven en laten leven, dat gewijd is aan de sierlijke steppe-kat, de sheetah. Ver volgens, omstreeks half vijf in In terpellatie een ontmoeting met mi nister Boersma van sociale zaken met het publiek. Na de voetbaluit slagen zet 1KOR-RKK de uitzending voort met achtereenvolgens Woord voor woord, en Verdwqald, een mo derne versie van de gelijkenis van het verloren schaap, en tenslotte Ge loven in de onvoltooid verleden tijd. - NED. II. Buiten de zeventig minu ten sport, in de tweede aflevering van Studio Sport en de vaste items Panoramiek, Oh mijn papa, en Het zwaard van Ardoeivaan, bestaat het zondagavondprogranuna op het twee de net uit een weergave van een speciale uilzending van de European Broadcasting Union ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de BBC op 14 november. Thank you BBC, is de titel die aan het programma ge geven is, dat wordt gepresenteerd door acteur, regisseur en schrijver Peter Ustinov. Tot medewerkers van dit programma behoren o.a. Sandra 27 ..Dat gebeurt maandag, Bas, daar zal ik voor zorgen. Apropos, ik heb goed nieuws voor je. Ik heb een huis gekocht. Aan de Hooigracht. Er zit ten twee oudjes in. die over een paar maanden naar het bejaardencentrum gaan. Het is niet nieuw, maar het ziet er vrij behoorlijk uit. Het wo ningbureau heb ik op de hoogte ge steld en de nadruk gelegd op het feit dat ik dit huis voor één van mijn personeelsleden hard nodig heb. Maandag heb je vrij. Dan nemen we gelijk je wagen onderhanden en kun je met je aanstaande vrouw gaan kij ken. Loop en passant aan bij het wo ningbureau en bevestig wat ik je nu heb verteld. Gedraag je als een be hoorlijk mens, dan zit het wel goed. Dc oudjes weten, dat je maandag komt kijken. Over de huur worden we het wel eens; ik zal je het vel niet over de neus halen. Als het huis jou of je bruid niet lijkt, zou ik het toch maar nemen, dan kun je later misschien wel ruilen. Maar, zoals ik al zei: het ziet er goed onderhouden uit. Wel. wat denk je er van?" Bas is verrast en blij. De Hooi gracht kent hij. Het is niet bepaald een elitebuurt, maar in deze tijd mag je niet zo nauw kijken. Het is net. zoals meneer Stanpers zegt: bevalt het niet, dan kunnen wc proberen te ruilen voor een duurdere woning. Dat is van later zorg. Eerst een dak boven het hoofd, zodat er getrouwd kan worden. Dat is het aller belang rijkste. Hij staat op en steekt zijn hand uit. Meneer Stanpers drukt hem la chend en knikkend. „Geweldig, me neer. Als u zegt, dat het een behoor lijk huis is, zit het wel snor. In prin cipe zeg ik: ja. Mede namens mijn aanstaande vrouw. Enne.... die onslagaanvrage van me. vergeet u dan maar. Ik hoop nog heel wat pia no's de grenzen over te brengen." Als Bas die avond de woning van en Andres. Hildegard Kneif. Vicky Leandros e.a. Van de jeugdserie Het zwaard van Afdoewaun valt te ver tellen dat Rohalt inmiddels in bezit is gekomen van een zwaard en het snelste paard van het land en dat Gorvenal hem tot ridder wil slaan. Achtergrondinformatie over actuele gebeurtenissen in binnen- dan wel buitenland komt van Panoramiek, en in de amusementseric Oh mijn pupa, gaat het er in huize Glover erg ver warrend aan toe. ZONDAG 12 NOVEMBER. NED. I. 11.45 Nieuws; 14.47 Week journaal; 15.07 Openbaar Kunstbezit 15.22 Supermuis; 15.27 Partridge Fa mily: 15.52 Oude journaals; 17.00 Woord voor woord; 17.05 Verdwaald; 17.20 Geloven; 18.55 Ti-ta-tovenaar; 19.00 McMillan en vrouw; 20.20 Nieuws; 20.25 Wij en het werk; 21.10 Signalement; 21.45 De Commis saris; 22.45 Journaal. NED. 11: 18.52 Vooraf; 18.55 Ti-ta- tovenaar; 19.00 Journaal: 19.05 Hel zwaard van Ardoewaan; 19.30 Studio Sport; 20.20 Panoramiek; 20.45 Oh mijn papa; 21.10 Studio Sport; 21.30 Than kyou BBC; 22.30 Journaal. MAANDAG 13 NOVEMBER. NED. I. Maandagavond, AVRO- avond, en dat weten we wel. Top- pop, Wie van de drie, Peyton Place en Televizier Magazine. Enige vreem de eend in de bijt is. om tién uur het programma dat de kijkers proften nis van de bovenste plank presen teert. In het Rotterdamse Ahoy is de de familie Worms betreedt, zegt hij: „Hiephoi! We hebben een huis! Mor gen rijden we er even langs en maandag gaan we het bekijken. Het is aan de Hooigracht. M'n baas heeft het gekocht. Voor mij. Een voor Ge- rie natuurlijk." Het meisje is minstens even opge togen van vreugde. Ze vliegt hem om de hals en is dol gelukkig. „Wat heerlijk, Baswanneer komt het leeg? Of is het al leeg?" Bas gaat rustig zitten, genietend van zijn triomf. Zelfs Wim laat zijn postzegels even rusten en kijkt zijn aanstaande zwager belangstellend aan. Zo, dus is er eindelijk dan een huis. Gelukkig, hoepelt hij tenminste binnen afzienbare tijd op, al zal hij na getrouwd te zijn toch wel regel matig blijven komen. „Het huis komt binnen een paar maanden leegantwoordt Bas op kalme toon, terwijl hij een grote si gaar - opsteekt en zijn meisje op de schoot trekt, „Er zitten een paar oud jes in, maar die gaan naar een be jaardentehuis. Met een beetje geluk kunnen wc nog voor dc winter aan vangt trouwen. Is dat effe een geluk- kie?" Gerie slaat haar armen om zijn hals en kust hem hartstochtelijk. „Heerlijk, knul van-me, gaan wc sa men fijn meubeltjes cn zo uitzoe ken, he? Als je terug bent van je reizen. Ik heb een pracht van ben bankstel gezien, met die franjes van onderen., het eindeom voor te knielen Wim wijdt zich weer aan zijn hob by. Maar hij moet al spoedig het veld ruimen, want Bas wil kaarten cn dat betekent-, dat ze dc hele ta fel nodig hebben. Met een zucht bergt hij de los op tafel liggende ze gels in mapjes. Volgende week- dan maar. Of zondagmorgen vroeg, als iedereen nog slaapt. Dan zit hij nie mand in de weg cn wordt hij ook niet afgeleid. proftennisgroep van de Amerikaan Lamar Hum aanwezig. Maar liefst 32 proftennissers, onder wie Neder lander Tom Okker en Arthur Ashe, spelen om een eerste prijs van tien duizend harde Amerikaanse dollars. Om tien uur geeft de AVRO die dit sportfestijn mede organiseert, een sa menvatting van de vandaag gespeel de partijen. Commentator is, u raadt het al, Willem Duys. Over Peyton Place valt te vertellen dat het meest rumoerige stadje ter wereld nu zo waar in een feeststemming verkeert, want de herdenking van het ontstaan van Peyton Place wordt gevierd. Die vrolijkheid geldt echter niet voor iedereen. NED. II. Met Peyton Place op hel zelfde tijdstip mag men niet al te veel verwachten van de kijkdicht heid voor het programma Verkiezin gen 1972, dat de KRO op het tweede net uitzendt. Verkiezingen 1972 is een politieke avond rechtstreeks uit Krasnapolsky in Amsterdam. Na dit erg zakelijk kijkwerk dat maar een bepaalde groep mensen zal interes seren, drukt Ramses Shaffy ruim een half uur zijn stempel op het KRO- programma. Onlangs heeft Shaffy een nieuwe elpee, Ramses Shaffy zonder bagagek gemaakt en van die plaat zingt hij een aantal nummers, waaronder hei inmiddels overbeken de lied: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Shaffy laai zich in deze nummers vooral kennen als een ernstige zanger. De sprankelen de vrolijkheid van bijvoorbeeld Shaf fy Cantate en Pastorale, twee andere elpees, is hierin niet of nauwelijks terug te vinden. Tussen zven en acht twee korte programma's. Allereerst de eenentwintigste aflevering van de Familie Ash ton waarin het er naar gaat uitzien dat de zon gaat schijnen voor het gezinnetje van Sheila Ash- ton. In de aflevering die voor acht uur van de serie Achtergrond van de bijbel op het scherm komt, wordt met behulp van beelden uit de laitd- streelc Gaiilea geprobeerd iets terug Ie vinden van Jezus van Nazareth en zijn tijdgenoten. MAANDAG 13 NOVEMBER. NED. I10.45 Schooltelevisie; 18.45 Ti-ta-tovenaar; 18.45 Politieke par tijen; 18.55 Journaal; 19.05 Toppop; 19.30 Wie van de drie; 20.00 Journaal 20.20 Peyton Place; 21.10 Televizier; 22.00 Sporapanorama; 22.50 Journaal 22.55 Teleac. NED. II: 18.45 Ti-ta-tovenaar; 18.55 Nieuws; 19.05 De familie Ashton; 19.30 Achtergronden van de bijbel; 20.00 Journaal; 20.20 Verkiezingen: 21.50 Ramses Shaffy; 22.25 Tele-zet: 22.30 Politieke partijen; 22.40 Jour naal. Advertentie voor de maten 46-48-50 De kaarten komen voor de dag. Bas diept een briefje van tien uit zijn portefeuille op en gooit dat naar Wim. „Haal es bier, zwager, daar heb ik zin in en we hebben wat te vieren, niet prul? Misschien hebben we de volgende maand het huis al. Mensen, we kunnen ons geluk niet op. Schiet op, bleekscheet, ik heb dorst. En haal er wat lekkers bij, ge bakjes en zo." Hoewel met tegenzin, staat de jon gen op, maar bergt eerst zijn post zegelalbums op. Want die zijn niet veilig in dc nabijheid van de grote kerel. Dat weet hij immers uit on dervinding? Op straat, met de tas in zijn hand weet hij, dat de verdere zaterdag avond voor hem bedorven zal zijn. Hij heeft een hekel aan kaarten, kan het niet en wil het evenmin leren. Want kaarters zijn zwetsers cn vloe kers. Bas kan het veel beter dan va der cn die kan niet tegen zijn ver lies. Bas en Gerie spelen samen te gen zijn vader en moeder. Vader kan het bijzonder goed, maar moeder is er niet zo'n kraan in, dus wat ligt voor dc hand? Dat Bas cn Gerie doorgaans winnen. Met alle gevolgen van dien. Dan volgt de ene sodeju op andere godver. Nee. hij zal zijn troost maar zoe ken bij Bettie op haar kamer. Kan- ie studeren. Als zq tenminste bene den niet teveel schreeuwen. Twintig minuten later is hij terug. Met bier en gebakjes. Dc jongen zet alles op tafel en heeft één gulden cn twintig cent over, dat hij voor Bas neerlegt. Maar die heeft enkel aandacht voor de kaarten cn de fles. die hij opent cn ten dele uitgiet in het glas. dat al voor hem staat. Met een nonchalant gebaar schuift hij hel geld terug. „Laat maar zitten. Ook een bierlje?" (wordt vervolgd) Maandag 13 november en woensdag 15 november: Proftennis!, met o.a. Tom Okker hier in actie.' (in de gouden verpakking) FEUILLETON DOOR CEES GIESBEEK

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 9