Televisie Speciaalzaak DE KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG INGEZONDEN STUKKEN SUCCESJES JOH ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE IUW £voor Verkoop en Service! Dit en nog veel meer is uit voorraad leverbaar! Kom, kies en luister dus bij WELTEVREDEN Ned. Herv. Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 11.00 en 7.00 uur ds. J. v. d. Schee. 9.30 uur ds. J. B. Assendorp; Herv. vereni gingsgebouw: 19.00 uur ds. J. B. As sendorp. Kerkwerve: 11.00 uur ds. Van den Berg. Serooskerke: 10.00 uur ds. L. Jansen Schoonhoven; 11.30 uur zondagsschool. Burgh: 10.00 uur da. A. A. van Leeuwen. Haamstede: 10.00 uur ds. Westerhof; 7.00 uur ds. Wassenaar. Renesse: 11.00 uur ds. L. de Wit; 19.00 uur Avondgebed. Ncordwellc: 9.30 uur ds. L. de Wit, Scharendüke: 9.30 uur ds. Van den Berg. Brouwershaven: 9.30 uur dhr, Malipaard, Rotterdam; 11.45 uur zondagsschool. Zonnemaire: 11.00 uur de heer Malipaard, Rotterdam; 9.45 uur zondagsschool. Dreischor: 11.00 uur ds. Geers; 9.30 uur zon dagsschool. Noordgouwe: 9.30 uur ds. Geers. Ouwerkerk: 10.00 ds. J. C. Koppert, Zendingszondag. Nieuwer kerk: 10,00 uur ds. H. v. d. Heuvel; 7.30 uur ds. H. v. d. Heuvel (in de Gereformeerde kerk) jeugddienst. Oosterland: 10.00 uur ds. G. Wasse naar, Haamstede; 17.45 uur ds. J. B. Assendorp. Zierikzee. Sirjansland: 10.00 en 6.30 uur ds. Cazander, Mid- delharnis. Bruinisse: 10.00 uur ds. P. Pest (voorber. H. A.), 17.00 uur ds. P. Post. OVERDENKING Christelijk In mijn jonge jaren gebeurde 't nogal eens, dat ik in de „kleine uur tjes" thuis kwam. De buurvrouw van onze gehorige stadswoning wil de daar eens kritiek op hebben. Ze zei: „Jij moet maar eens op een christelijke tijd leren thuiskomen'. Bij navraag wat ze daarmee bedoel de, gaf ze de volgende definitie: „Christelijk is, dat je geen mens meer wakker maakt". (Lees die zin eens over! Vindt U m niet gewel dig?) Het moet beslist de duvel zelf zijn geweest, die hele volksstammen om ons heen heeft wijsgemaakt, dat „christelijk" hetzelfde is als „burger fatsoen', in de zin van: je buren geen last bereiden: „Jong, kom thuis op een tijd, dat 't mij geen last be zorgt." Je hoeft geen genie te wezen, om het woord „christelijk" taalkundig van Christus te kunnen afleiden. Het beroerde is alleen, dat die afleiding zich, in de praktijk, niet zo automa tisch blijkt te kunnen voltrekken. Want meedraaien met iets christe lijks, eist een flinke voorraad kriti sche zin van ons, dus: wakker blij ven! Wat maakt een vereniging, een stichting, een kerk, „christelijk'? Is dat het beroemde artikel 2 der sta tuten, over „de grondslag" waarover zo lekker te boksen valt? Ach dat kan ook een hol geval worden! Nee, het zijn de personen, die er werken, de ménsen die er leiding geven, die het woord christelijk, („van Chris tus") moeten waarmaken, op de wij ze zoals mensen dat doen, in de da gelijkse bekering die wij - zondaren - steeds moeten plegen. Een stichting bekeert zich niet. Hebt u ooit gehoord van een christe lijke vereniging, die zich „zondaar'' durft te noemen? En juist dat is nu wezenlijk voor het „van Christus zijn"! „Christelijk" vereist een dosis lef. De instituten die zich daarmee sie ren, zeggen: Wij willen de hoge gooi proberen te wagen, dat wij mensen willen verenigen, die het risico ne men in dagelijkse bekering christen te zijn. Lef, om in deze tijd, de naam van Christus te willen dragen. „Christe lijk' vereist ook een fikse dosis be scheidenheid: Een christelijke instel ling verenigt geen heiligen, ook in onze uitingen kan de zonde spreken, en de afleiding van Christus verloopt niet automatisch. Haast dagelijks mag je de keus doen: voor de lef, of voor de beschei denheid. VAN DEN BERG Een oud plaatje uit de twintiger ja ren van de haven van Dreischor, ter plaatse beter bekend als Beldert. Links van de oude sluis was de zg. beurtschipperszate. Daar lag gewoon lijk het beurtschip van schipper Ba- rendregt. In 1861 werd de beurtvaart- dienst Dreischor-Rotterdam door H. Barendregt uit 's-Gravendeel over genomen van S. Voorbeijtel. Ten be hoeve van de schippers en de bewo ners stond daar in de Roomse tijd een kapel, welke aan Sint Leonard gewijd was. Lutherse Kerk Zierikzee: 10.00 uur ds. C. P. Offer kaas, Rotterdam. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 6.30 uur ds. Th. Swen, Vlaardingen. Haamstede: 10.00 en 5.00 uur ds. Van der Kooij. Scha rendüke: 10.00 en 2.30 uur ds. Put. Brouwershaven: 10.30 uur ds. De Bres (gez dienst met Zonnemaire), 5.00 uur ds. De Bres. Zonnemaire: 10.30 uur gez. dienst te Brouwersha ven (Havenkerk), ds. De Bres ?.30 uur (te Zonnemaire (ds. Th. Weer stra, Stad a. h. Haringvliet. Nieu wer kerlc/Oosterland: 10.00 uur ds. Rienstra, 5.00 uur kand. Zoutman, Amsterdam. Bruinisse: 10.00 uur kand. Zoutman, Amsterdam, 5.00 uur ds. Rienstra. Gereformeerde Kerken Vrügemaakt Brouwershaven: 9.00 en 6.30 uur ds. Urban. Chr. Geref. Kerken Zierikzee: 10.00 en 6.00 uur ds. Op den Velde. Kerkwerve: 10.00 en 6.00 uur leesdienst. Haamstede: 10.00 uur leesdienst, 3.00 uur ds. Op den Vel de. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 2.30 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 10.00 en 3.00 uur leesdienst. Oosterland: 10.00, 2.30 en 6.30 uur ds. W. Hage. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 6.00 uur leesdienst Nieuwerkerk: 9.45 en 3.30 uur lees dienst. Bruinisse: 10.00 en 5.00 uur ds. Van den Berg. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 2.00 en 6.00 uur ds. Van der Meer. Bruinisse: 10.00 en 5.00 uur leesdienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdü'k: 10.30 uur da. Elders- Mayer. Leger des Heils Zierikze.e: Poststraat 37, 10.00 uur heiligingsdienst, 12.00 uur jeugdsa- menkomst, 19.00 uur verlossingssa^ menkomst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: Zaterdag 19.00 uur; zon dag 10.00 uur. Haamstede: zondag 10.00 uur. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerek Beroepen te Nieuwerkerk aan de IJssel: E. M. Bakker, Rijssen. Aangenomen naar Broek op Lan- gedijk: drs. H. Geurs, kand. te Am sterdam. Geref. Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Vollenhove-Cadoelen: D. Grutter, Huizum; te Winschoten: kand. J. M. A. Groenevelt, Utrecht, die geen verdere beroepen in over weging kan nemen. Aangenomen naar Zuidwolde (Dr.) kand. H. J. Boiten, Den Haag, die be dankte voor Alkmaar-Broek op Lan- gedijk, Pieterburen-Baflo en voor Winschoten. Geref. Kerken Vrijgemaakt Buiten Verband Beroepen te Kampen (als miss. pred. in Zuid-Afrika): D. J. van Stel ten, Nijverdal. Bedankt voor Zaandam: E. Zwar- teveen, Voorthuizen. Geref. Gemeenten Bedankt voor Amsterdam-X: H. van Kooten, Emmeloord; voor Bent huizen: E. Venema, Zwijndrecht; voor Borssele: A. Snoep, Wlissingen; voor Oud-Beijerland: Ohr. v. d. Poel, Yerseke. MARKTBERICHTEN BARNEVELD, 9-11. Coöp. Veluwse Eierveiling Aanvoer: 2.692.780 stuks. Stem ming: kalm. Prijzen (in guldens per 100 stuks): eieren van' 50-51 gram 9,98-10,56; 55 -56 gram 11,44-11,75; 60-61 gram 12,06-12,12; 65-66 gram 12,38-12,53. Eierveiling Aanvoer: 1.234.892 stuks. Stem ming: traag. Prijzen (in guldens per 100 stuks): Eieren van 48-49 gram 9,56; 51-52 gram 10,40; 57-58 gram 12,06; 66-67 gram 12,63. Eiermarkt Aanvoer: ca. 1.950.000 stuks. Han del: traag. Eieren van 50-58 gram 10,30-11,80 per 100 stuks, kg-prijs 2,06-2,03; 59-64 gram 12,00-12,40 per 100 stuks, kg-prijs 2,03-1,94; 65-69 gram 12,50-13,00 per 100 stuks, kg- prijs 1,92-1,88; witte eieren 10-50 cent per 100 stuks lager. Geachte redacteur, Als bewoonster van de Manhuis straat, zou ik alle jongelui van de Rijksscholengemeenschap „Prof. Zeemanop willen roepen tot meer netheid op onze straat. En daarbij zou ik u eens willen wijzen op het volgende: Het gaan naar een middelbare school als deze, houdt in, dat men streeft naar een goede positie in het maatschappelijk leven. Een goede positie in het maatschappelijk leven houdt in, dat men gerekend zal wor den tot de intellectuelen te behoren. Tot de intellectuelen te behoren, houdt een zekere status in. En deze status brengt mee, dat we op een niveau staan, waarop niemand meer van ons mag verwachten, dat we ons gedragen als straatvarkens. De intelligente (vaak bijzonder in telligente) antwoorden van de he dendaagse jeugd, laten zien, dat zij over veel problemen nadenken. Heb- zij, die onnadenkend alles neergooi en, nog nooit echt nagedacht over de milieuvervuiling? Er wordt toch te genwoordig echt wel veel over ge sproken. Het is echter mogelijk, dat men „blind" is voor een gewoonte van zichzelf, die tientallen jaren in de opvoeding van het gehele Neder landse volk besloten lag. Maar laat er dan nu een einde aan komen. Het is een schande voor de school en de straat. Dat deze zaak door mij in het openbaar, via de krant behandeld wordt, vind ik gedeeltelijk een spij tige zaak. Het is echter niet moge lijk, dit binneh vier muren te hou den, gezien de gespreidheid van de school en lokalen. Ik bied dan ook mijn verontschuldiging aan, voor de ze wijze van behandeling. Ik hoop echter te mogen rekenen op de goed willendheid van de jongelui in deze, én hun medewerking. De redacteur dankend voor de plaatsruimte, en de jongelui groe tend, teken ik, C. v. d. Boogaart-Roelse Manhuisstraat 1-3, Zierikzee. Medisch Komité Vietnam Geachte redaktie, Graag wil ik ook enige kantteke ningen plaatsen rondom het rumoer van het wel of niet verlenen van een vergunning aan het Vietnam Me disch Komitee door de gemeentebe sturen aan genoemd komitee, men had gewoon deze vergunning moeten geven, nu wordt het gewild of onge wild door een politieke partij en door zogenaamd christelijke perso nen als doewit gebruikt om mensen verdacht te maken, en dat is niet de stelling van dat komitee, het is ge woon hulp vertenen aan het geteis terd Vietnam, zijn wij de verschik- kelijke oorlog van 40-'45 al weer vergeten, toen kregen wij toch ook hulp en ik denk aan de watersnood 1953 ook weer hulp van vele landen, ook landen met een ander levenspa troon en levensbeschouwing dan wij. Hebben we toen gezegd daar nemen wij geen hulp van aan ik dacht van niet. Er moet daar hulp geboden worden en daar is een komitee voor opgericht, wat zij mijnheer De Waal ook weer, er staat geen christelijk voor, hoeft ook niet, Jezus zelf vraagt dat ook niet, hij is er ook voor dat verdrukte volk daar, dat leert ons de bijbel, wat is dat grote gebod ook weer, heb uw naaste lief als u zelf, prachtig is dat, breng dat ook dan van toepassing en niet al leen met de mond, en men mag ge lukkig hier nog vrij kiezen, voor een kollekte bus, voor christen en voor een betere wereld, dat mag in Ne derland of niet?! Met hartelijke dank aan de redac tie, A. L. Bakker, Torenplein 8, Oosterland (Zld.) BELFAST. Acht gewapende man nen hebben in Belfast dertien leden van het „Ulster Defence Regiment" (UDR), dat met het Britse leger sa menwerkt, van wapens en munitie beroofd. Mede namens onze ouders geven EDU DENKELAAR en ANJA VAN RHEE kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de vol trekking zal plaats hebben op 24 november a.s. om half 4 in het stadskantoor, Oost- wal 31 te Goes. De kerkelijke inzegening zal zijn om 4.15 uur door de weleerwaarde heer ds. v. d. Bosch in het kerkgebouw „De Hoogte" te Goes. Receptie van 7-9 uur in „De Hoogte", Populierenstraat. Toekomstig adres: Frambo- zestraat 19, Goes. 10 november 1972 Goes, Eikenlaan 48 Zonnemaire, Zuidweg 33. Op D.V. 17 november, i hopen onze ouders en y grootouders J. F. KAASHOEK S. H. KAASHOEK VAN DIJK hun 40-jarig huwelijk te herdenken. Dat zij nog lang ge- -< 1 spaard mogen blijven is de wens van hun kinde- ren en kleinkinderen. Gelegenheid tot felicite- j ren van 5-6 uur n.m. in het jeugdgebouw in de Visstraat te Zierikzee. i November 1972 Zierikzee, D'aillystr. 24 Met deze dank ik allen, die belangstelling hebben be toond tijdens de ziekte en bij het overlijden .van mijn lieve vrouw KAATJE BOLKENBAAS- VAN 'T HOF Inzonderheid dank ik dokter Terpstra, de Corneliastich- ting, het Zweedse Rode Kruisziekenhuis en mevr. Veerman-de Boer, voor haar hulp en bijstand aan ons be wezen. J. C. BOLKENBAAS Fam. VAN 'T HOF Fam. BOLKENBAAS Brouwershaven, 10 nov. 1972 Molenstraat 19. Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te be danken willen wij op deze manier hartelijk dank zeg gen voor het medeleven van familie, vrienden en beken den bij ons 25-jarig huwe lijksfeest op 8 okt., voor de vele bloemen, geschenken en felicitaties die deze dag een onvergetelijke dag voor ons hebben gemaakt. Ook mede namens onze kinderen en kleinkinderen. L. v. d. BOS J. K. v. d. BOS-v. d. BERGE Noordgouwe, november 1972 Oost weg 9. Hartelijk dank voor de vele felicitaties, bloemen en ge schenken, welke wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 45-jarig huwelijks feest. M. J. THIERY J. THIERY-SIES Nieuwerkerk, november 1972 Kerkring 23. Ten zeerste getroffen vernamen wij het bericht dat op 8 november 1972 op de jeugdige leeftijd van 22 jaar is overleden ons geacht medelid en sportvriend GERT KOOMAN Wij zullen hem niet licht vergeten. Het bestuur en leden van s.v. Z.S.C. '62 të Scharendijke-Ellemeet. Voor uw medeleven betoond'tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa JACOBUS GERARDUS VAN MAANEN betuigen wij U onze oprechte dank. Uit aller naam, K. VAN MAANEN-VERSEPUT Noordgouwe, november 1972. Voor de vele bewijzen van deelneming, welke wij moch ten ontvangen, na het over lijden van mijn geliefde vrouw en onze lieve moeder, behuwd- en grootmoeder JANSJE GODEFRIDA VERHAGE geboren Van den Berg betuigen wij u onze oprech ten dank. Bruinisse J. C. VERHAGE Zwijndrecht: Fam. AARNOUDSE- VERHAGE Dordrecht: Fam. VERHAGE-MULLER en kleinkinderen Bruinisse, november 1972. Plaats uw familieberichten In de Zierikzeesche Nieuwsbode Diversen „Royal Albert" kop en scho tels, roomstellen, gebak en pindastellen, cakeschalen enz. Geschenkenhuis R. den Boer Dam 11, Zierikzee. Alléén een VAMOR rijschool biedt u een opleiding tot een veilige en goede weggebrui ker! Wij lessen met Ford Taurius en DAF 55. Iedere maandagavond (8.00 u.) theo rie. VAMOR rijschool Keijzer, Hogezoom 144, Renesse. Tel. (01116) 692. Ratten en muizen! Weg er mee met „Tomorin" of mui zenkorrels. Uit voorraad le verbaar. Tuinbouwhuis Sluys Zn., Hoogezoom 44, Haam stede. Telefoon 1437. Voor een betere zonnewering en vertrouwde voorlichting naar Deurloo, Zierikzee. Tel. (01110) 2825. Een tip van Sinterklaas! Geef hem of haar de complete se rie boeken „Zoals het was", bestaande uit Dreischor, Zie rikzee, Schouwens Westhoek, Bruinisse en Brouwershaven. Normale prijs f 103,-. Nu alle vijf voor de speciale prijs van f 90,- per serie. Besteladres: Uitg. Steengracht, Postbus 30, Zierikzee. Giro: 133.2000. Verstopte neus? Neem een (nieuwe) Dampo Inhaler en u ademt weer vrij. 2,45 per stuk bij drogisterij „De Ho- ningkorf', Poststraat (t.o. postkantoor), Zierikzee. Ook Vicks en Mediae inhalers in voorraad. Kunstgebittenreparaties Gouden tanden. Zitdag: don derdags van 9.00-14.00 uur, Korte St. Janstraat 2, Zierik zee. Telef. (01110)3573. En... daar kunt u op wachtenl Uw beschadigde antieke meubelen kunt u vakkundig laten restaureren bij: J. Ta- nis, meubelmakerij, Nieu werkerk. tel. (01114) 1287. Laat uw stoelen bekleden door een echte meubelstof feerder-ij. Ons advies is uw voordeel, ook voor uw tapijt. Goudzwaard, Meelstraat 24, Zierikzee. Tel. 2491. GEEF UW ADVERTENTIE TIJDIG OP! ONZE SLUITINGSTIJDEN ZIJN: X v/oor MAANDAGCOURANT voor DINSDAGCOURANT voor DONDERDAGCOURANT voor VRIJDAGCOURANT VRIJDAG 13.00 uur MAANDAG 11.30 uur WOENSDAG 11.30 uur DONDERDAG 11.30 uur - HAVENPLEIN 8-10 TELEFOON (01110)2573 ZIERIKZEE GEEF BEKENDHEID AAN UW ZAAK Doe dil door uw advertenties te plaatsen in het meest gelezen blad voor Schouwen-Duiveland, n'.l. de Tarieven worden gaarne verstrekt op ons kantoor WELTEVREDEN 01110-2805 - ZIERIKZEE Blaupunkt Sumatra. Een Cl cm. Zwart/wil ontvanger van grote klasse met een opval lend smaakvol ontworpen front. C I'rogra m m a-selektoren .Schuif- regelaars. Kastuitvocring: Edcl- hout,licht gematteerd. Afm.: 70x48£x37fi cm.(bxhxd) Blaupunkt Cortina Color. CC cm. Klcurcnbccltlschrrm 1KP. Ken Kleur en televisietoestel met ten exclusief karakter. Modem Omnimai- electronic program- makruze paneel met verlichte cijfrrindikalie. Kastuitvocring: Edelhout licht gemaUccrtl or pa relwit. Afm.:G8x48xGOf cm.(bxhxd) Blaupunkt Montana Color. 67 cm. Kleurcnbccldschcrm. t'il- gevoerd in de funlrlionclc.H00 kompalct-tcchnick. G l'rogrum- makeuzelortsen. Kastuitvorring: KdcUioHl, licht gematteerd,zilver kleurig beeldmaskcr. Afm.7Sfix53J5x48cm.(bxhxd) PRIJS INRUIL 828,- 130,- 698,- PRIJS 2798,- PRIJS 2698,-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 6