Geld nodig? Binnen 'n paar dagen geregeld-met een persoonlijke lening van de NMB ERIC DE NOORMAN HOGER SUBSIDIE VOOR ZEEUWS CONSULTATIEBUREAU Aspecten van de Nederlandse landbouw STREEKNIEUWS Het pad, der verschrikking ONZE PUZZELRUBRIEK Gemeenteraad Duivelantl DUIVELAND, 8-11. De raaü van deze gemeente vergaderde op woens dagsavond in het gemeentehuis te Nieuwer kerk onder voorzitterschap van burgemeester J. D. de Kam. Al le leden waren aanwezig, die dcor de voorzitter met het ambtsgebed ge opend werd. Na het welkomstwoord beantwoordde de burgemeester eni ge vragen, gesteld door leden op de vorige vergadering. Het betrof o.m. verkeersperikelen. In dit verbande/werd besloten een verzoek te richten tot de Rijkswa terstaat om het gedeelte Rijksweg vanaf de Rampertsedijk tot aan c-c Blauwe Keet een maximumsnelheid voor motorrijtuigen in te stellen vt 80 km. Mevr. Van der Zande-Vleu- gels Schutter (Gem. Bel.) zag dit lie ver ook voor de omgeving van Nieu- werkerk toegepast. De voorzitten meende echter dat hier het uitziclv wel beter is. De verbetering van d straatverlichting zal ook binnen ko. te tijd worden gerealiseerd, en we. de verkoping van de leegstaande wo ning Burgemeester van der Have straat 8 te Oosterland aangaat hier bij is het wachten nog op toestem ming van het ministerie. De lijst van ingekomen stukken behelsde in hoofdzaak een aantal goedkeuringen door Ged. Staten van raadsbesluiten op vorige vergade ringen genomen. De heer Romeijn (Gem. Bel.) vond dat het allemaal zo lang duurt bij G.S. eer er even tuele goedkeuringen loskomen. Hij vond in het lijstje nog besluiten ver meld van de vergadering van 20 april 1972 De stukken werden voor kennisgeving aangenomen. Van de Stichting Vormingscentrum van Eeghenhuis te Aardenburg, en het Oecumenisch Vormingscentrum He- denesse te Cadzand is een verzoek ontvangen om verhoging van de jaarlijkse subsidie, die momentcel per vormingsdag f 2,- bedraagt. Be sloten werd deze te verhogen tot f 3,-. Zeeuws Consultatiebureau Verder was van het Zeeuws Con sultatiebureau voor alcohol en drugs eveneens een verzoek gekomen tot subsidieverhoging. In 1966 werd een subsidie toegekend van jaarlijks f 50,-. Gevraagd werd om een subsi die van f 0,08 per inwoner, wat voor de gemeente Duiveland neerkomt op f 350,- per jaar, het geen dus een verhoging van maar even 600 procent zou betekenen. Het kollege achtte de doelstelling van dit bureau zeer nuttig, maar meende dat een ver dubbeling van de subsidie (dan tot f 100,- 's jaars) wel billijk is.. De heer M. Stouten (SGP( vond het werk van het bureau zeer be langrijk en vond f 100,- per jaar wat weinig. Hij zou dit graag zien ver- dubbeld. Het voorstel van de heci Stouten vond algemeen instemming. Besloten werd de subsidie te bepa len op f 200,-. Een krediet groot f 27.000,- werd vervolgens beschikbaar gesteld om de Lange Dreef in Oosterland te her- bestraten. Oorspronkelijk waren de kosten door het hoofd van gemeen tewerken geraamd op rond f 20.500,- doch wethouder Kuijper (PvdA) deelde mee dat bij nader inzien de prijs hoger zal komen te liggen, om dat er sindsdien prijsverhogingen hebben plaatsgevonden, b.v. de zandprijs met f 2,50 per m:i, en om dat er een dikker zandbed onder de nieuwe straat zal worden moeten ge legd. De heer Stoutjesdijk (CHU) infor meerde of er pogingen zijn aange wend om de tuintjes voor de wonin gen aan te kopen om de straat wat Advertentie Een persoonlijke lening is tegenwoordig een gewone zaak. Het is een moderne manier om wensen of noodzakelijke voorzieningen in het privé vlak te verwezenlijken. De NMB maakt 't niet moeilijker dan 't is; Geen onnodige formaliteiten. Een persoonlijk gesprek waarbij in overleg met u het benodigde bedrag wordt vastgesteld evenals de maandelijkse aflossingstermijnen. En bovendien: gunstige voorwaarden. Een lening van 2000,- kunt u bijvoorbeeld terugbetalen in 18 termijnen van 129,50, Een bedrag van 3500,- in 24 keer 171,50. Rente en kosten zijn daar al bij inbegrepen. Stap eens binnen voor meer inlichtingen. Nederlandsche Middenstandsbank LAND- EN TUINBOUW DEN HAAG, 9-11. Het ministerie van landbouw en vissery heeft een brochure „aspekten van de Neder landse landbouw" uitgegeven, be deeld als een samenvatting en ak- tueel overzicht van wat zich - in hoofdzaak - in dc Nederlandse land bouw afspeelt. Aan zo'n samenvattend overzicht bestaat volgens het ministerie dui delijk behoefte, naast al wat er aan dikwijls specialistische documentatie over agrarische produktie, agrarische bedrijfsontwikkeling, agrarische ver werking en afzet, agrarische ontwik kelingssamenwerking, landinrichting agrarisch onderwijs, landbouwkun dig onderzoek, gezondheid en kwali- vanteit, EEG-landbouwbeleid, orga nisatie van de Nederlandse land bouw. breder te maken, zodat niet altijd het zelfde spoor behoeft tc worden gehouden door de vrachtauto s. Wet houder Kuijper meende dat dit niet nodig is, omdat deze straat niet zo smal is nl. 4,50 m. De heer Bakker (PvdA) vond het bedrag erg hoog. Een bedrag van f 14.000,- werd ver volgens gevoteerd voor de aankoop Vu n een nieuwe lage druk motorspuit ten behoeve van de brandweer, in- klusief uitrustingsstuken cn omzet belasting. Bij de behandeling van de gemeentebegroting voor het dienst jaar 1972 is de wenselijkheid naar voren gekomen om het brandweer- materiaal te verbeteren. De heer Ro meijn informeerde in dit verband hoever het staat met een regionaal brandweerkorps. Spreker achtte het voor de bevolking van groot belang dat er op dit gebied eens wat ge daan wordt. Aan de hand van ver schillende voorbeelden lichtte hij dit toe. De raadsvoorzitter deelde mee dat er zeer binnenkort hierover een vergadering gehouden wordt. Op da volgende vergadering zal hierover wat breder kunnen worden gespro ken. Voor de openbare lagere scho len te Nieuwerkerk en te Oosterland worden kredieten verleend van resp. f 2.000,- en f 1.500,-, voor Nieuwer kerk voor de aanschaffing van een methode voor plant- en dierkunde .en voor natuurkunde, voor de school te Oosterland voor de aanschaffing van de tweede fase voor het doku- mentatiecentrum, dat in drie fasen plaats heeft. Volgend jaar volgt de laatste of derde fase. Besloten werd deze kredieten te voteren. De ge meenterekeningen en de rekeningen van het gemeentelijk woningbedrijf over de dienstjaren 1968 en 1969 zijn opgemaakt en door het verifikatie- bureau van de Ver. van Ned. Ge meenten gekontroleerd. Zij worden deze aan de raad aangeboden om ze te onderzoeken. Het voorstel om ze te laten onderzoeken door de be grotingskommissie bestaande uit een vijftal raadsleden, werd aanvaard. In -de volgende vergadering zal tot vaststelling kunnen worden overge gaan. Grondzaken Besloten werd vervolgens aan de heer J. J. van der Hoef te Lelystad, en aan het Bouwbedrijf Boogert B.V. te Oosterland te verkopen een per ceeltje bouwgrond aan de Erling Steenstraat in Nieuwerkerk, tenein de hierop een. dubbel woonhuis te bouwen. De percelen zijn elk groot ongeveer 280 ca. Kosten voor de bei de partners elk f 7.000,-, of f 25,- per ca. In het kader van de toepassing „Beschikking geldelijke steun krot opruiming en doorstroming", waar van tot toepassing in de gemeente op 2 november 1971 is besloten, heeft de raad inmiddels besloten de.oude woningen Molenweg 24 en 26 te Oos terland aan te 'kopen. De eigenaar van het laatste pand van dit blokje van drie, de heer M. C. van de Ber ge is thans ook bereid zijn woning en de grond aan de gemeente te ver kopen. Voor de panden Molenweg 24 en 26 is een koopprijs van f 5.500,- betaald, waarboven dan de eigenaar of bewoner een krotopruimingspre- mie toegekend werd van f 1.500,-. De heer Van den Berge verlangt echter een bedrag van f 8000,- t.w. f 6.500,- koopsom en f 1.500,- krotopruimings- premie, d.w.z. f 1.00,- meer dan de twee andere pandjes de gemeente hebben gekost. De heer Van den Berge is echter niet bereid zijn wo ning voor diezelfde prijs te verko pen. Om het laatste woninkje te ver krijgen, zodat tot sloping kan wor den overgegaan van deze panden, en omdat de gemeente dan f 4.000,- be talt voor 255 ca bouwgrond, wat met het oog op de huidige grondprijzen in de gemeente en de prijs van wo ningen redelijk lijkt, werd besloten het krot aan te kopen. De heer Stoutjesdijk vond het echter wel sneu voor de andere mensen die f 1000,- minder van hun eigendom kregen en het gezegde van de heer Van den Berge, dat rijn woning be ter onderhouden is dan de vorige, doet hier geen opgeld, omdat de pan den toch gesloopt moeten worden. Het is toch een krotwoning. Deson danks werd de gemeente eigenaar van het woonhuis Molenweg 22. ZIERIKZEE Zilveren jubileum N.C.V.B. De afdeling Zierikzee van de Ned. Christen Vrouwen Bond herdenkt op woensdag 15 november a.s. in het hervormd verenigingsgebouw, op feestelijke wijze het zilveren jubi leum. Een programma is inmiddels verschenen. Gebracht wordt het stuk „Vrouwen van Orsifcje". Een eigen koor zorgt voor de vokale omlijsting van de avond, waarin ook is ingepast een feestgedicht: „25 jaar". Verder zal een quiz worden gehouden. HAAMSTEDE Molen „De Graanhalm" verkocht Dc molen „De Graanhalm", sinds jaar en dag geëxploiteerd door de heer W. Bykman, is verkocht aan drie jongelui uit één gezin. Het zün: mej. L. C. Landegent(25), tolk; mej. T. M. Landegent (19), studente en de heer P. J. Landegent (23), thans on der dienst en voorheen studerend. Het ligt in de bedoeling van de „kin deren Landegent" de molen by tyd cn wyle te bewonen en zorg te dra gen voor een goed onderhoud. Bo vendien zullen zij de molen zo nu en dan laten draaien Alg. vergadering V.V.V. Donderdagavond 16 nov. houdt de Vereniging Voor Vreemdelingenver keer Renesse Vooruit" in de zaal van hotel „Het wapen van Zeeland" zijn algemene najaarsvergadering. De avond zal worden geopend door de voorzitter de heer A. C. W. van der Vet, waarna de ingekomen stuk ken en mededelingen en het verslag van de evenementencommissie aan bod komen. Vervolgens worden de structuurwijziging Streek V.V.V., een voorstel van „Kavero" Camping „Schouwen", de contributieverhoging en de begroting 1973 behandeld. Contactbijeenkomst „De Duinkonijntjes" Op maandag 20 november a.s. wordt in de openbare kleuterschool „De Duinkonijntjes" te Renesse een bijeenkomst gehouden. Het is 'de be doeling dat de ouders -en de nieuwe hoofdleidster van de school, mevr. C. A. Limburg-Grootenhuis, op deze avond met elkaar kunnen kennis maken. Tevens zal mevr. Limburg haar plannen voor het schooljaar voorleggen. SCHARENDI.1KF. Opbrengst collecte De collecte voor de Vereniging tot Steun aan de Nierstichting heeft te Scharendijke-Ellemeet opgebracht het mooie bedrag van f 290,80. Alle gevers, geefsters en collectanten wordt hartelijk dank gebracht voor de- verleende medewerking. Kleuters bij de brandweer De leerlingen van de Chr. Nat. Kleuterschool waren donderdagmor gen met de hoofdleidster en leidster op bezoek bij de brandweer alhier. In de brandweergarage ontvingen de commandant D. Pa A. de Graaf en de Chauffeur-pompbediener A. M. van Dongen de jeugdige nieuwsgie rigen. De heer De Graaf legde op eenvoudige wijze uit wat het doel van de brandweer is en hoe een even tuele brand bestreden wordt. Daarna mocht de jeugd plaats nemen in de trekker-mansohappenwagen en werd een rondje over het dorp gereden. In de Middelplaatstraat werd een slang uitgelegd en gespoten. De jeugd mócht ook even de straalpijp vast houden, terwijl de beide leidsters zich dit gebeuren ook niet lieten ontgaan. Op deze wijze werden ook de kleu ters vertrouwd gemaakt met de brandweer. Een aardig initiatief. BROUWERSHAVEN Opbrengst collecte Nierstichting De opbrengst van de kollekte voor de Nierstichting Nederland heeft in 103. Een ogenblik leunt de oude Thorkell krachteloos tegen een boom cn duizelig sluit hij de ogen. Doch bijna gelijktijdig klinkt een zwakke kreet tot hem door cn als hij opkijkt, ziet hij dc Nomade slap voorover tuimelen in de sneeuw. Een ogenblik staat Thorkell de Eenzame als verdwaasd. Dan laait ccn wilde vreugde in hem op. Het is gelukt. De scherp schutter van alle lentefeesten in het verre Noorwegen heeft zichzelf in de eenzaamheid van deze wilde wouden overtroffen. Hier waar slechts de hoge. donkere stammen getui ge zijn geweest van zijn mccsterschot. Alle op gekropte spanning breekt zich baan in een woeste triomfkreet cn struikelend rent hij op de knaap toe. Verwilderd staat Erwin van de dode man aan zijn voeten naar het paard, dat er steigerend vandoor wil gaan. Hij tracht het dier bij de teugel te grijpen, doch hetzelf de ogenblik doemt ccn reusachtige gestalte vink naast hom uit do sneornv op. „Thorkell!" stamelt de knaap. „Thorkell!!" De grijze reus krijgt een brok in zijn keel, als hij zijn arm beschermend om Ervvin's schouder legt en bromt: „Stil maar, jongen. Die daar zal u geen kwaad meer doen." „Pin de anderen?" kan Erwin eindelijk uit brengen. „Waar is Fadir?" „Zij zoeken u. doch zij zijn alien een an dere kant uitgegaan." legt Thorkell uit. Hij heeft zich over het bewegingloze lichaam van Kohor gebogen en ais hij geen ademhaling meer hoort, trekt hij met een grimmig lachje de pijl uit dc wonde. „Zonde om die tc laten zitten," gromt de Eenzame. ..Wij zullen hem nog veel te hard nodig hebben." „Is hij dood Thorkell?" Gesmoord komen de woorden over Erwin's lippen cn mot een hui vering ziet hij op dc roerloze gestalte neer. „Ja," knikt de reus. „Van hem zullen wc geen last meer hebben. Kom mcc, jongen, wc moeten de anderen opzoeken. Jammer van dat paard." En met zachte drang leidt hij Er win van de verschrikkelijke plek weg. Zij zijn reeds lang uit het gezicht verdwe nen. als er langzaam beweging komt in het roerloze lichaam van de Nomade. Met een uiterste krachtsinspanning heft Kohor het hoofd van de grond cn terwijl er een duivelse gloed in zijn ogen licht, hijgt hij, nauwelijks hoorbaar: „Kohor sterft niet! Noch een pijl, noch het zwaard van Tyr kunnen hem doden! Verdel gen zal ik u allen! Mijn wraak zal u duizend doden doen sterven cn u verteren als dc step- penbrand het gras, gij Noorse honden! Geen van u zal ooit zijn land terugzien!" En klau wend in de sneeuw sleept hij zich kreunend voort tot in de beschutting van enkele strui ken Brouwershaven het bedrag van f 176,03 opgebracht. De huis-aan- huis-kollekte werd gehouden dooi de dames v. d. Wekken-v. d. Bijl, v. d. Sloot-Duifhuizen, v. d. Hoek-v. Beveren, Quist-Duinhouwer, De Jonge-Stoutjesdijk en Snippenburg- Bakker. Kustvaailrederij opgericht De heren C. Fonteine te Brouwers haven en H. A. Kamdeur te Delfzijl hebben aangekocht van de rederij Schokkenbroek te Groningen het 21 jaar oude Nederlandse kustvaartuig „Aures", groot 560 ton. Het schip is uitgerust met een 375 p.k. Brons motor, welke het schip een dienst- snelheid geeft van 10 zeemijlen per uur. De kustvaarder heeft boven dien twee hulpmotoren. De nautische inrichting bestaat uit radio-richting zoeker, radio-telefonie, echolood en automatische besturing. Het schip, dat inmiddels werd omgedoopt met kreeg als voorlopige thuishaven Hee renveen. en vaart in charter voor een bevraohtingskantoor te Rotterdam. De eerste reis van Zwijndrecht naar Nantes heeft het schip er o.l.v. ka pitein Fonteine en zijn vijfkoppige bemanning reeds opzitten. Vertrou- wensmakelaar voor Nederland is de firma Holwerda te Heerenveen. MIDDENSCHOUWEN De gemeenteraad van Midden- schouwen komt in openbare vergade ring bijeen op maandagavond 13 no vember aanstaande, in het gemeen tehuis van Scharendijke. Er komt een uitvoerige agenda aan de orde. DREISCHOR Plattelandsvrouwen komen weer bijeen De afdeling Noordgouwe e.o. van de Ned. Bond van Plattelandsvrou wen houdt de eerstvolgende verga dering op dinsdagavond 14 novem ber a.s. in café „De Drie Schapen" te Dreischor. Deze avond zal worden verzorgd door de firma Slager te Dreischor, in samenwerking met de Moulinixfabriek. Zo kunnen de da mes kennismaken met de grill, waarmee ook zal worden gedemon streerd. OOSTERLAND Jongeman maakt ernstige val met bromfiets De zeventienjarige timmermans knecht Frans de Later te Oosterland, werkzaam bij de firma v. d. Velde, te Dreischor, kwam donderdagmor gen vroeg, nl. even voor 07.00 uur, vlak voorbij 'het Dijkwater, op weg naar zijn werk, tengevolge van het gladde wegdek met zijn bromfiets ten val. Eerst een uur later werd de gevallen jongeman in bewusteloze toestand naast zijn bromfiets door een voorbijganger aangetroffen. De direct gewaarschuwde dokter Van der Waarden uit Noordgouwe was mei ter plaatse en liet hem per am bulance overbrengen naar het Rode "ruis ziekenhuis te Zierikzee. Gis teren (donderdag)avond was de heer De Later nog steeds buiten bewust zijn. BRUINISSE Opbrengst collecte De kollekte voor de Nierstichting heeft te Bruinisse het mooie bedrag van f 742,04 opgebracht. Een woord van dank aan de bevolking en aan de kollektanten die deze huis aan huiskollekte hebben verzorgd is ze ker op zijn plaats. Bouw premiewoningen De firma Mooyaart uit Oude Ton- t?e. die te Bruinisse acht premiewo ningen in aanbouw heeft, die hij voor eigen risico begon te bouwen, zonder voorafgaande afspraken met potentiële kopers heeft inmiddels vijf van deze woningen verkocht. Het is een ruim type woning, waarvan ver- ,wacht mag worden dat zij omstreeks de jaarwisseling zullen worden op geleverd. Herstel keermuur Ged. Staten van Zeeland hebben het gevraagde krediet voor herstel van de gebarsten keermuur aan de Beursstraat goedgekeurd. Na de bie tencampagne zal met het herstel be gonnen kunnen worden, momenteel passeren hier onophoudelijk de aan voerende en terugkerende lege bie tenwagens. De Oosterscheide op de CJ.V. Voor de C.J.V. te Bruinisse sprak deze week de heer Boone uit Yerse- ke, lid van het Actiecomité Ooster scheide Open. Alvorens de heer Boo ne aan het woord kwam, werd een film vertoond, door de werkgroep gemaakt, waarin duidelijk uitkomt, wat door de afsluiting van de Oos terscheid e, althans volgens het Ac tiecomité, allemaal verloren gaat. Het zich daarna ontwikkelende ge sprek over de afsluiting had uiter aard tot resultaat dat de meesten zich onvoorwaardelijk achter de doel stellingen van !t Actiecomité schaar den, al was er ook wel enige infor matie over het standpunt van Rijks waterstaat, c.q. de landbouw, die zo als bekend van geen nader onderzoek of uitstel van de afsluiting willen weten. Weer of geen weer onze puz zelaars zijn in de weer. Dat waren zij ook in de afgelopen weken, met een puzzel, die niet al te moeilijk bleek. Zodoende waren korrektie en trekkerij snel aan de kant, want er ^aren doorgaans maar weinig fou ten in de oplossingen. De eerste prijs is bestemd voor: Mevr. A. Theuns-van Maanen Hyacintstraat 2 KLOOSTERZAND (Z.VL.) De tweede prijs gaat naar: De "heer L. J. Fonteine We 11eweg 33 DREISCHOR De oplossing van de puzzel is de volgende: Horizontaal: 1. mast; 4. gerst; 8. keet; 12. uit; 13. zon; 14. ver; 15. trijp; 17. rebel; 19. menu; 20. forel; 22. kaper 24. kin; 25. bar; 27. ketel; 29. pedel. 32. Amor; 34. titel; 36. loge; 38. rak; 39. bok; 40. vin; 41. ster; 43. peper; 45. vete; 46. regel; 48. le ger; 50. bel; 51. aal; 53. kubus; 55. Latijn; 58. iris; 60. wezel; 62. noga; 64. pan; 65. lijn; 66. don; 67. stam; 68. Aalst 69.' gems. Vertikaal: 1. muts; 2. air; 3. stijf; 5. ezel; 6. rob; 7. snek; 9. ever; 10. een; 11. truc16. poker; 17. renet; 18. label 19. merel; 21. rit; 23. pad; 26. barst; 27. koker; 28. libel; 29. pe kel; 30. lover; 31. Wenen; 33. mat; 35. top; 37. git; 42. rebus; 43. peluw; 44. reaal; 45. velijn; 47. geb,; 49. gat; 52. gips; 53. kina; 54. sela; 55. lens; 56. node; 57. gans; 59. rat; 61. zijl; 63. gom. De nieuwe puzzel De nieuwe puzzel luidt als volgt: Horizontaal: 1. hoofddeksel met slappe, zeer brede rand 8. met springlading gevuld projektiel; 9. plaats in Noord-Brabant; 10. plech tige verklaring; 12. het aanhoudend snel heen en weer lopen; 13. wild rund dat vroeger in Europa leefde; 15. apenootje; 16. vogel die gemak kelijk leert praten; 18. appelsoort; 20. vloeistof; 21. drank; 23 uiting van vrolijkheid; 24. handboord v.e. over hemd; 26. schijngestalte van de maan (afk.); 28. niet scherp; 29. boom; 31. waterloop in Friesland; 32. deel van Indonesië; 33. verfris sende lekkernij; 34. met de zijnen (afk. Latijn); 35. Roemeense munt; 37. tot en met (afk.); 38. muziek noot; 40. vierkant visnet; 44. het zelfde (Latijn); 47. liefderijk, innige 48. zonder hapering (figuurlijk); 50. druklettersoort; 52. water doorlaten de; 53. bijvoeglijk gebruikt hoofd telwoord; 54. vol scheuren en reten; 55. gekanaliseerd riviertje in Zuid- Holland; 56. deel v.h. oor; 57. water kering; 59. rivier in Engeland; 60. rechterlijk college dat de beslissin gen neemt die niet in een openbare zitting genomen hoeven te worden. Vertikaal: 1. ongeordende, rumoe rige bende; 2. stad in Zweden; 3. soort onderwijs (afk.); 4. aromatisch aftreksel; 5. Binnenlandse Strijd krachten (afk.); 64 stelsel van gods dienst; 7. flink manspersoon; 8. vol been (b.v. van vlees); 11. god van de donder (Germaanse mythologie); 12. doordringende kreet; 14 wijnsoort; 15. vaartuig gebouwd met het doel om tochten naar de polen te onder nemen; 16. houten kist met gaatjes, warin vis in het water levend wordt bewaard; 17. uitroep; 19. babbel kous; 21. vaderlandsvriend; 22. boomachtige struik; 24. meerstemmig koorgezang; 25, opschrift v.e. boek; 27. uiting van genegenheid; 28. dans partij; 30. rode, vlezige uitwas op de kop der hoenders; 31. bij een boer derij gelegen grond; 36. tamelijk goed; 39. vogel; 41. korte tijdsduur; 42. snavel (van vogels); 43. kleine groep van uitgelezenen; 45. mannet jesbij; 46. lengtemaat; 48. rijgsnocr; 49. lyrisch lofdicht; 51. violetkleur; 53. boodschapper; 57. de dato (afk.); 58. volksnaam van de kauw.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 5