PRMS /1000t- /too.- 250.- WINNAARS Verton's Schoenen ZIERIKZEESE HUISARTS CONTRA VOLLE WACHTKAMER „Op Hoop van Zegen" 24 november in Concertzaal Zierikzee Algemene vergadering landelijke rij-vereniging „Westelijk Schouwen" Toelating en be-ediging raadslid G. H. ƒ100.-, 25.-, ƒ10.- van der Wielen Gids Duiveland kijkt terug naar tijd voor de herverkaveling Brouwershaven heeft weer middenstandsvereniging Technisch „Ei van Columbus" ZIERIKZEE, 9-11. De Zierikzeese arts A. W. van Geer - opvolger van dokter C. M. van Hoorn - gaat iets doen aan een (te) volle wachtkamer, die noch voor de arts noch voor de wachtende patiënten, aangenaam is. Als menselijke mogelijkheden beperkt zijn, wordt - zo gaat dat meestal - tech nische apparatuur ingeschakeld, die het probleem een eindweegs oplost. Een dergelijke apparatuur - met een duidelijk kenmerk van „het ei van Colum bus" - heeft de huisarts aangeschaft in het raam van een efficiënte praktijk voering. Twee spreekuren Behoudens uiteraard spoedgeval len, zijn er normaliter twee spreek uren: van 8.15-11.00 (fondspatiënten) en van 5-6 (partikulieren). Het on derscheid heeft niets van doen met ten onrechte veronderstelde opzet telijke scheidingen, maar door sprei ding van spreekuren is er alvast een ingebouwde kans „opeenhopingen" van patiënten te voorkomen. Verder dan straks de apparatuur, met als kern een in de gang van de dokterswoning opgehangen kast, waaruit met een eenvoudige druk- toetsbeweging, penningen kunnen worden uitgenomen, waarop een uur (voor afspraak met de arts) staat vermeld. Zodoende vermijdt men het sa mentreffen van meerdere patiënten op hetzelfde moment. Beperking wachttijd. De deur van het doktershuis is open van 8.15 tot 6 uur, zodat iedere potentiële patiënt volop gelegenheid heeft een tijdpenning te trekken. In de praktijk verwacht de arts, dat hiermede de wachttijd kan worden beperkt tot ongeveer een kwartier. Het systeem is reeds elders in de praktijk getest en bestaat al enkele jaren. Sommige artsen, ook worste lend met dit probleem, hebben des tijds zelfs al eens gesleuteld aan een technisch hulpmiddel, maar dan bleek dat hun medische inzichten toch prevaleerden boven hun techni sche vermogens. Daarom heeft een fabriek zich op zo'n munt-sprei- dings-apparaat gestort. Het werkt goed en wordt ook in het Ned. Tijd schrift voor Geneeskunde geannon ceerd, c.q. gunstig beoordeeld. Ook te Bruinisse is in de huis-artsen praktijk een dergelijk apparaat in gebruik, eveneens met gunstige re sultaten. Zaak voor de patiënten van dokter De Geer is thans, dat ze even bin nen lopen, niet om een reep of siga retten draaien (dit laatst zou trou wens tegen de medische ethiek in druisen), maar om een afspraakmunt te halen. Even inschieten met het systeem - zo verwacht dokter - en dan zal het allemaal gladjes gaan. Afscheid van actrice Bep Nooy sr ZIERIKZEE, 9-11. De aktrice: Bep Nooy sr. krijgt van het Amsterdams Toneel de gelegenheid afscheid te nemen van het Nederlandse toneel, nadlat zij precies 60 jaar in talloze rollen heeft gespeeld. Toen haar in 1970 de Albert van Dalsumprijs werd toegekend - als be kroning van haar carrière - leek het Bep Nooy sr. een geschikt moment afscheid te nemen van het toneel en tevens van het publiek en vooral om dit te doen met één van haar lieve- lingsrollen, en wel „Kniertje" in het volksstuk: „Op hoop van zegen". - het meest gespeelde en het drukst bezochte toneelstuk van Herman Heijermans - Wie heeft er trouwens nog nooit gehoord van „Kniertje' en van het zinnetje: .de vis wordt duur be taald'"??? Doordat de menselijke gevoelens van ontroering en humor in het da gelijkse leven en zeer zeker ook in dit toneelstuk zo dicht bij elkaar lig gen - spreekt dit toneelstuk ons nog net zo aan als in de tijd waarin Her man Heijermans het heeft geschre ven - Het is ook om deze reden - en niet alléén om de wens van haar moeder te eerbiedigen - dat Beppie Nooy jr. deze voorstelling met volle overgave en een waardige bezetting hoopt uit te brengen. „Op hoop van zegen", gaat vrijdag 24 november a.s. in de Concertzaal te Zierikzee. HAAMSTEDE, 8-11. De Landelij ke Rtfvereniging „Westelijk Schou wen" hield de algemene najaarsver gadering. In zijn openingswoord sprak de voorzitter, de heer N. J. Beij'e, een hartelijk welkomstwoord, er aan toe voegende dat de te kleine opkomst hem speet. Spreker richtte zich spe ciaal tot de heer Voskuijlen, die na zijn ziekte, weer aanwezig was. De heren H. Kooman, J. C. Prince en mej. N. Flikweert kregen dankwoor den voor hun vele werk voor het maken van het hindernismateriaal. De voorzitter attenderde de leden erop, niet te verslappen met het be zoeken van de lessen. „We hebben de oefeningen hard nodig. Zorg vooral dat u met goed materiaal komt". Hij doelde daarbij op de kon- ditie der paarden en de harnaehe- menten. „Bij de manegepaarden man keert hier nog wel wat aan", aldus de heer Beije. Een uitgebreid verslag gaf de se cretaresse, mevr. De Vrieze-Muller. Bij het punt „mededelingen kwam de begeleiding ter sprake bij de trouwpartij van mej. Groenendijk en werd beslcften de stoet te vergezel len. De heer N. A. Dambruin gaf zijn toestemming tot uitbreiding van het instruktieteirein. De instruktie Het belangrijkste punt van de agenda betrof de instruktie, Beslo ten werd dat de heer J. van Lier geen lessen meer zal geven. De za- terdaglessen worden nu ook door de heer W. de Braaneker gegeven, waarmede de vereniging weer over één instrukteur beschikt. Enkele wijzigingen in het huishou delijk reglement werden doorgepraat doch besloten werd het gehele re glement nog eens te herzien. Hier toe werd een kommissie benoemd, bestaande uit de heren M. C. Ge- leijnse, K. Steur en T. Hanse. Bij de rondvraag kwamen er nog punten onder de aandacht, o.a. het verharden van de toegangspad naar de manege; het op kaart zetten van ruiterpaden in de Westhoek, waar over het bestuur inmiddels een ge sprek heeft gehad met de heer Ly- sen, de ruiter-konsul, die zijn vol ledige medewerking toezegde. Tweede Kerstdag wordt er een puzzelrit gehouden, wanneer het weer dat toelaat. De laatste medede ling van de voorzitter betrof de Streek wedstrijden tussen Kerst- en Nieuwjaar. Gemeenteraad Zierikzee ZIERIKZEE. 9-11. In dc Trouw zaal van het stadhuis wordt op don derdag 16 november as. een verga dering van dc gemeenteraad gehou den. Tijdens deze vergadering vindt toelating en beëdiging plaats van het nieuwe raadslid voor dc PvdA, de heer G. II. van der Wielen. Een voorstel heeft betrekking op het verlenen van een garantie voor rente en aflossing op een op te ne men geldlening ter financiering van een premiewoning in de Zandkreek- straat. De heer J. Krakeel vroeg een sub sidie ten behoeve van de restauratie van de panden Nieuwe Boogerd- straat 12-14. De rijkssubsidie be draagt f 4.054. Voorgesteld wordt 30 procent subsidie toe te kennen over de uiteindelijk door dc staatssccrc- NIJMEGEN. De tweeling van prinses Irene en prins Karei Hugo in de cou veuse van het Nijmeegse Radboud- ziekenhuis. Op de foto links Marga rita en rechts Jaime. (Foto: Roland de Bruin). hij burgemeester Hack uitgedaagd tot een pistoolduel. Het CHU-raads lid, ook wel genoemd „de Don Qui- chotte van Arnemuiden" vocht al enige tijd tegen vermeende misstap pen van burgemeester, wethouders en gemeentebeambten. In een lawine van moties beschul digde hij hen van misgrepen en ver schuivingen. De aantijgingen werden allemaal door de raad weerlegd en daarop besloot het raadslid de zaak eens en voor altijd uit de wereld te helpen. Het uitdagen van de burgemeester tot een pistoolduel is in Arnemuiden helemaal verkeerd gevallen. Alle raadsleden - met uil zondering van de bewuste CHU-man - hebben zich tot de bevolking gewend in een huis aan huis folder die donderdag ver spreid werd. In die folder staat on der meer dat bij de raad „grote twij fel is gerezen over de geestelijke vermogens van het CHU raadslid". De raadsleden vragen zich af of deze man wel te handhaven is als raads lid. De CHU-kieskring Arnemuiden zal zich „zeer binnenkort" beraden over zijn nog lang niet moegevoch- ten partijgenoot. Advertentie levensmiddelencheques 3e week Mevr. J. van Munster, Soestdijk Mevr. J. Verduyn, Den Haag Mevr.R.van Steenis, Zaltbommel Mevr. K. Brons, De Kaag Mevr. A.E. van Wijk, Zaandam Mevr. W. Houmes, Ede Mevr. E.H. Lindauer, Den Haag Mevr. H. de Bruijn, Rotterdam en nog vele andere winnaars van DOE WEKELIJKS MEE MET taris definitief vast te stellen res tauratiekosten, *o mogelijk uit te be talen in 1974. Voorgesteld wordt onteigenings procedures in te zetten ter verkrij gen van een perceel van 8,40 a aan de Bocrenweg cn idem een perceel van 15.60 a. beide bouwland. Voorgesteld wordt tenslotte de geldelijke bijdrag te verhogen tot steun aan verbetering van woningen en woonbuurten. te genieten valt. Maar of de mensen wel zo tevreden zijn als die primi tieve voorvaderen, blijft een open vraag. Verder een artikeltje over het kamperen bij de boer en de tijden van het vrije zwemmen in het Woonwagenbewoners zwembad „Dol-fijn'" Ook schenkt men veel aandacht aan de woonwagenbewoners Men vraagt zich af of dat een aparte groep mensen is. Aandacht wordt besteed aan de geschiedenis. De mensen zijn vooral getekend door de vele vervolgingen die ze moesten on dergaan. De oudste groep onder de trekkers zijn zigeuners. Het is niet zo dat een woonwagenbewoner altijd zigeuner is. Een regionaal woonwa gencentrum wordt gezamenlijk ge sticht door een aantal gemeenten. Het uiteindelijke doel van overheid en partikulier i nitiatief is om het isolement waarin de woonwagenbe volking zich zo lang heeft bevonden en waarschijnlijk nog bevindt te doorbreken, zodat voor de woonwa genbewoners dezelfde mogelijkheden beschikbaar worden, die het maat schappelijk leven aan de overige Ne derlanders biedt. Ook is een artikel over het vin- dersrecht en over het muziekonder wijs. De sport ontbreekt in de ge- meentegids niet. Men vraagt zich af waar de sport vandaan komt. We le zen dat de invloed van de sport op grote delen van de Europese bevol king goed merkbaar is. Tenez (ten nis), Ping-pong, judo, kolf-spel honkbal en voetbal worden uitvoerig behandeld, men bespreekt in de gids ook de afkomst van deze sporten. De achterkant van de gids is gevuld met een mooi stukje over autowrak ken (inklusief spotprentjes). De ge- meentegids is een heel gezellig krantje geworden en het is het lezen ervan best waard. ven en straks in het seizoen 1973 de nieuwe jachthaven met 300 ligplaat sen wat alleen al een 1000 inwoners meer geeft te zien, om de vele va kantiegangers op een goede wijze op te kunnen vangen. Het bestuur heeft goede hoop, dat alle middenstanders, ook de am bachtslieden, die van de grote ont wikkeling, welke voor de Smalstad voor de deur staat, ook zeker een graantje mee zullen pikken als lid toe zullen treden van de nieuwe middenstandsvereniging. De vereniging behelst alleen de le den uit de kern Brouwershaven zelf, zodat deze niet meer opereert over de vier kernen, zoals voorheen. Het voorlopige bestuur bestaat uit de heer A. P. Verbeeke voorzitter) P. v. 't Hof (penningmeester) P. Th. de Veth (sekretaris) en de leden me vrouw M. v. d. Hoek-v. d. Schelde en de heer J. v. d. Wielen. Dat het de nieuwe vereniging niet aan werklust en ondernemingszin ontbreekt blijkt al uit de plannen die op stapel staan. Op zaterdag 2 december zal St.- Nicolaas per schip in de haven arri veren. Op zaterdag 9 december is er voor de kinderen in het jeugdge- bouw een gratis voorstelling. Een anderhalfs durende show getiteld „Franklins Dolle Dwazen Dingen- thow'' met o.a. Charley Chimp, zo juist tèrug van dé apenschool, snel- tekenen, Zoö-ónlogica, goo.chelshow Miss Anita's Dieren t.v. enz. Hoogte punt is Franklins Walt Disney Pop pentheater met „Ala Duck en de Wonderlamp". Zeeuivs raadslid wil duel met de burgemeester ARNEMUIDEN, 9-11. De moeilijkhe den binnen de gemeenteraad van het Walcherse plaatsje Arnemuiden zijn één raadslid wat teveel geworden. In een besloten raadsvergadering heeft de polders terug te vinden zijn. b.v. de Potterweg, de Frankeweg, het Blindeweégje, de Blieksvveg. Het was vroeger de gewoonte om stuk ken land namen te geven. Vele na men zou men kunnen noemen van stukke land die in andere kavels zijn opgegaan Men noemt o.a. ,,'t Riesenoordbij Oosterland en het „Springer" bij Nieuwerkerk, de „Vaerkensweie", de Waerd, den Hem, Doorn blok, Majestee, den Ou- wer de Breedte, de „Deêweie'de „Derrieblok", „Bosjesweene" en „LombokEr zijn meerdere namen te noemen waarachter geschiedenis steekt bv. het „Verbrande hoefje" en „Gaanderses hoefje". Het zou wel interessant zijn wanneer er een lijst aangelegd kon worden van al de na men van die blokken en akkers uit heel de gemeente Duiveland, zo mo gelijk met een stukje geschiedenis erbij over het ontstaan van deze na men. Bevolking Oosterland Verder wordt aandacht geschon ken aan de bevolking van Ooster land in de loop der eeuwen. In het vorig artikel gaf men een beschrij ving van het ontstaan van het dorp; thans wordt een blik geworpen op de bevolking van Oosterland, zijn broodwinning en verdere bijzonder heden in de loop der tijden. Slechts schaarse gegevens staan echter ten dieq$te betreffende de eerste inwo ners van het dorp. Er wordt verder aandacht geschonken aan de levens wijze, de primitieve woningen, de landbouw, het leven binnenshuis, het bierbrouwen en de godsdienst van de Oosterlanders. Aan het eind van het artikel wordt gesteld dat velen van de huidige inwoners van het dorp, zo niet allen, niet graag zouden willen ruilen met dit primitieve leven, ge speend van alle komfort. Het is wel een hemelsbi*eed verschil met wat er in de huidige tijdsomstandigheden BROUWERSHAVEN, 9-11. - Door aantal aktieve middenstanders te Brouwershaven is dezer dagen op nieuw een middenstandsvereniging opgericht tydens een gehouden ver gadering in hotel Graaf Floris V. Zo als bekend is de voormalige vereni ging, welke zijn leden had in de vier kernen Brouwershaven, Zonnemaire, Noordgouwe en Dreischor, genaamd „De Corridor" enige jaren geleden geruisloos ter ziele gegaan De Brouwse middenstanders heb ben de koppen bij elkaar gestoken om een hechte onderlinge band te smeden en een krachtig bestuurap- paraat te vormen teneinde het veel omvattende werk, op middenstands- gebied in goede banen te leiden. Hierbij heeft het voorlopige bestuur duidelijk de toekomst voor ogen, wanneer de camping „De Bulke" ge heel bezet is, de vele woningen in Den Osse bewoond en de huidige ha- DUIVELAND. De Gemeentegids van Duiveland is weer verschenen. De Gemeentegids is het voorlich tingsblad van de gemeente Duive land. Op de voorpagina besteedt men aandacht aan wat by de herverka veling verloren ging. De gids schrijft o.m. dat de herverkaveling na de ramp van 1953 een diepe ingreep is geweest op het polderlandschap en dat de herverkaveling aan de inde ling van de polders een totaal andere aanblik heeft opgeleverd. Men is er ten zeerste van over tuigd, dat de herverkaveling van groot nu is geweest voor de ekono- mische bedrijfsvoering van de land bouw. Naast het vele goede dat hier bij tot stand is gekomen moet ook gekonstateerd, dat deze ook verlies bracht. Te denken valt aan bepaalde polderweggetjes die nu niet meer in 'n Juchtleder,met Plantage Crêpe Rubber Zolen,voor edereen die zich jong voelt en de héééëéle winter gezond en prettig wil lopen] Alteen écht met het'T'inOCCfSomerk! Havenplein 13 - Zierikzee Telefoon 2488 Advertentie KOUWENBERG gasverwarming Poststraat 48 tegenover het postkantoor Zierikzee Werkplaats: Meelstraat 46.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 4