Kant en klare kunsthars vnlpasta PORION ZEELAND'S COMMISSARIS MR. J. VAN AARTSEN OPENDE NIEUW GEMEENTEHUIS TE WESTERSCHOUWEN STREEKNIEUWS Jongkindpolder zal een onherkenbare verandering ondergaan ZIERIKZEESCHE NIEUNYSBODE Vrijdag 10 noveipber 1972 Nr. 21182 NUTSSPAARBANK.. Uw ideale gezinsbank U bent welkom by uw Nutsspaarbank voor HYPOTHEKEN op aantrekkelijke voorwaarden NOORDWELLE: tegenover Dorpshuis, woens dags van 11.00-12.00 uur. Kennis van zaken in Provinciehuis van de vraagstukken in de gemeenten Die sijn het meest aan het doel gecomen Die claegden waren daar niet bij". „Mogen wij met deze spreuk voor ogen - een waar en toepasselijk woord - tesamen, bestuurders en medewerkers van onze mooie ge meente, ons werk voortzetten in dit gebouw en daarbuiten, om in een drachtige samenwerking, ook bij storm en tegenstroom, ons doel te bereiken", aldus burgemeester Ever wijn. Saamhorigheid Een gelukwens namens de ge meenteraad aan „ieder die hier een taak heeft" sprak vervolgens het raadslid de heer Dalebout. „Waar saamhorigheid is kan veel tot stand komen". Wat betreft de financiële kant: „de raad acht de investering: ten volle verantwoord". Het raadslid vond het nieuwe raadhuis een kroon op het werk dat zo energiek werd aangepakt. „De burgemeester heeft het er niet bij laten zitten". Namens de vereniging van Burge meesters, Wethouders en Secretaris sen deelde Zierikzees' burgemeester Th. H. de Meester in deze voor Wes- terschouwen zo vreugdevolle dag: „In een gebouw als dit zijn onge twijfeld de diensten aan bevolking en de vele duizenden toeristen opti maal te bewijzen". Burgemeester De Meester vond het voor de recreatie gemeente Westerschouwen symbo lisch goed passen nu té beschikken over een gemeentehuis in de vorm van een voormalig hotel. Dit past bij de sfeer in de gemeente en dat is belangrijk. „Andere gemeenten kun nen Westerschouwen zeker dit mo- nerne, grote en functionele gebouw benijden', zo constateerde de heer De Meester. „Open huis" „Om vele redenen", maar in de eerste plaats toch wel als „belasting betaler" sprak vervolgens de heer A. C. W. v. d. Vet, bestuurslid van de Stichting „Renesse". „Ik hoop als burger dat de grote ramen van dit gebouw een symbool zullen zijn voor de openheid van het gemeentebe stuur, tegenover de bevolking". De Stichting „Renesse" hoopt ook op een continuering van de bestaande goede samenwerking. Om dit te on derstrepen deed de heer v. d. Vet namens de Stichting de toezegging van een geschenk door de gemeente zelf te kiezen, uitgaande van de ge dachte; „als men pas verhuisd is weet men de eerste weken niet wat men in 't nieuwe huis nog mist". Binding De categorie „tweede-huis-bezit ters" vond een tolk in burgemeester Everwijn's collega de heer Keizer van Benthuizen, die namens „hen die er niet zijn maar dat wel zouden willen" vaststelde dat er eeh enorme binding is tussen degenen die in de gemeente hun „tweede huis" vonden an Westerschouwen. De heer Keizer vond dat de ge meente bepaald geen geringe pres taties levert in de topweken van het seizoen. Prestaties waar zeer velen van profiteren. Hij dacht in dit ver band niet alleen aan de bestuurders, maar ook aan middenstand, kerken en verenigingen. „Zij krijgen de zweetdruppeltjes als wij ons bruin laten bakken", aldus de heer Keizer, die de gemeente als dankbaarheids geschenk voor dit alles kon mede delen dat ruim 2500 gulden door particulieren werd bijeengebracht en „vastgezet" op een bank te Renesse, voor een door de gemeente zelf te kiezen geschenk. De heer D. v. d. Hoeven, notai'is, feliciteerde het gemeentebestuur tenslotte namens het notariaat in de gemeente. Op tekening en foto kon hij laten zien wat het notariaat als passend geschenk voor het nieuwe gemeentehuis had gedacht: een stijl volle geornamenteerde plantenbak, welke echter niet tijdig gereed was gekomen om deze middag te kunnen aanbieden. Tot de aangeboden ge schenken behoorde verder een kunstzinnig uitgevoerde barometer, aangeboden namens de P.Z.E.M.- directie. ZIERIKZEE Filmvoorstellingen in de Concertzaal Zaterdagavond 11 en dinsdagavond 14 november aanstaande wordt in de Zierikzeese Concertzaal vertoond de Duitse film „Den Mann das unbe- kannte Wesen", („Dit is uw man' de bekende produktie van Oswalt Kolle, de wel genoemde „kruisvaar der" tegen misverstanden en voor oordelen op het gebied van de sexualiteit. In deze film dus „levens groot' aandacht voor de relaties tus sen man en vrouw, .waarbij vooral ook exakt, wetenschappelijk, maar niet zonder gevoel voor humor de problemen rond de sexualiteit "als het ware „levensgroot" op het witte doek worden gebracht. Advertentie DOE-HET-ZELVERS ATTENTIE! Wat slecht te repareren lijkt lukt met PORION, de in Zwitserland ontwikkelde universele kunsthars VUL STOP/PL AMUUR-MASS A. Gebruiksgereed, geen verlies van resten, onbeperkt houdbaar. On misbaar bij elk karwei. Hecht op al les; op hout, steen, beton, metaal, tegels, glas, noem maar op, en zowel op droge als vochtige ondergrond. Onschadelijk voor de handen. Krimpt niet, zet niet uit, scheurt niet. 1/2 ks lk£ 2ke 5 kg ƒ4,95 ƒ8,55 ƒ15,30 ƒ29,95 Ouderavond Theo Thijssenichool Op 13 november wordt in het school gebouw de jaarlijkse ouderavond van de Theo Thijssenschool gehouden. Verkiezing van oudercommissieleden is nodig i.v.m. het aftreden van de heren W. C. de Boer en G. C. de Jonge. Laatstgenoemde is herkies baar. Enkele onderwijsfilms zullen wox-den vertoond. Een forum zal vragen beantwoorden. Forumavond vakcentrales Op dinsdagavond 14 november wordt in het Huis van Nassau te Zie- rikzee een forumavond gehouden uitgaande van het Overlegorgaan van het N.V.V., het N.K.V. en het C.N.V. Deze avond is in het bijzonder be doeld voor de kaderleden van de vakbeweging, en heeft als achter grond de overweging dat de vakbe weging in het komende seizoen zich zowel landelijk als regionaal voor grote problemen geplaatst zal zien. De avond heeft dan ook vooral het karakter van een kontaktbijeenkomst tussen de districtsbestuurders de kaderleden en de leden. Het forum zal bestaan uit zes .districtsbestuur ders, twee van elke vakcentrale. Opbrengst Welfare-verkoping De bruto opbrengst van de verko ping van Welfare-goederen, zowel in „Borrendamme" als in de markt- stand (donderdag) bedraagt f 1663,45. Nieuwe plannen kwamen op tafel, zoals het schetsontwerp van de dienst gemeentewerken, in 1972, met de opzet zoveel mogelijk te handha ven van het oorspronkelijke raad huis te Haamstede. Inmiddels echter deed zich de gelegenheid voor tot aankoop van het buiten, gebruik ge raakte hotel „Witte van Haemstede" aan de Kloostexnveg, dat naar me ning van b. en w. uitstekend omge bouwd zou kunnen worden tot ge meentehuis. Vondst „Ik vind deze vestiging werkelijk een vondst", aldus mr. Van Aartsen. Op 6 maart 1972 besloot de raad het hotel aan te kopen voor f 600.000, Het aankoopbesluit werd reeds de volgende dag - een uniek feit - dus op 7 maart '72 goedgekeurd door Ged. Staten. En om de vaax*t erin te houden: op 8 maax't 1972 werd de akte gepasseerd. De inventaris van het hotel, onbruikbaar voor de ge meente, werd geveild. De bruto op- bx-engst was f 32.094, Slechts één maand na de streef datum - op 9 oktober van dit jaar - waren de secretarie en de dienst ge meentewerken en Bouw- en Wo ningtoezicht in het nieuwe gemeen tehuis gevestigd. Het verbouwings plan was opgemaakt door de dienst gemeentewerken. Op 29 mei van dit jaar werd de verbouwing gegund aan twee in de gemeente gevestigde bouwbedryven. „De inrichting vind ik werkeiyk voortreffelyk en dan denk ik nog niet eens aan de slaap kamer die in dit gebouw voor even tueel overwerkte ambtenaren toch zeker wel te vinden zal zyn", aldus besloot mr. Van Aartsen zyn toe spraak. Hy voegde hieraan nog toe: „Het gemeentebestuur had gelyk met het kiezen van deze oplossing". Jachthaven voor Smalstad BROUWERSHAVEN, 9-11. - De aanleg van de jachthaven te Brou wershaven zal veel veranderingen in de Smalstad geven in de nabye toe komst. Nog déze maand zal met de aanleg van deze nieuwe jachthaven aan het Grevelingenmeer een begin worden gemaakt, want het moet klaar zijn voor juni 1973. De hiexhij afgedrukte foto's van de Jongkind poldex-, zoals deze er thans vrij woest bij ligt, zullen daar om over een korte tijd tot de histo rie van Brouwex-shaven behoren. Volgend jaar zal dit gebied bestaan uit door water omspoelde steigex's, welke voor 280 zeiljachten en/of motorjachten een ligplaats bicden. Hiermee begint de watersportre- kx'eatie bij Brouwershaven langza merhand wat grotere vorm aan te nemen. Waren er tot nu toe in de bestaande haven aan het marktplein een 100-tal ligplaatsen, met deze uit breiding zullen het er totaal een 380 worden. Gezellige omgeving Het meest aantrekkelijk aan Brou wex-shaven is hiermee niet, dat er een bijzonder grote jachthaven ligt, want zo groot is deze, als we naar andere havens kijken, niet. Nee, het mooie is, dat.de nieuwe jachthaven niet er gens aan een kale dijk. komt te lig gen, maar vlak bij een aardig stadje met fraaie huizen, een enorm grote krek en over een tijdje een geres taureerd stadhuis aan een gezellig marktplein. Een stadje met geschiedenis. En die geschiedenis gaat zich herhalen. Immers vele eeuwen geleden werd in „Brouwers"haven het bier uit „Holland" in „Zeeland" ingevoerd. Er was toen dus nog al wat belang stelling van Hollanders voor Brou wershaven. Welnu, datzelfde zien we nu weer. De belangstelling van nu heeft wel een ander doel maar het heeft toch ook weer met vax-en te maken. Trou wens eigen bier behoeven ze niet eens meer mee te nemen. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) Bij gelegenheid van de officiële opening van het nieuwe gemeentehuis van Westerschouwen kreeg Zeeland's Commissaris der Koningin, mr. J. van Aartsen, (rechts), uit handen van burgemeester H. P. Everwijn, namens de gemeenteraad, de zilveren legpenning van de gemeente, met inscriptie aange boden. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). WESTERSCHOUWEN, 9-11. „Vandaag donderdag 9 november 1972, mag ik als Commissaris dèr Konin gin van Zeeland wel vaststellen dat de Rijksgoedkeu ring op 19 september van het jaar 1959 - toen ik nog minister was van het betrokken departement - voor de bonw van een groot hotel-café-restaurant te Haam stede, een goede beslissing is geweest. Maar wanneer we geschiedenis van de verloop van de bouw van dat hotel en de exploitatie, welke immers onrendabel bleek te zijn, nagaan, dan kan ik alleen blij zijn, dat er toen in de jaren zestig over deze Rijksgoedkeuring nooit vragen uit de Kamer zijn gekomen". Aldus gaf donderdagmiddag de Commissaris der Koningin mr. J. van Aartsen een korte terugblik op de roemruchte historie van het voormalige hotel „Witte van Haemstede". Hy deed dat by gelegenheid van de officiële opening van het fraaie, uiterst practische en zeer moderne gemeentehuis van Westerschouwen, dat immers - zoals bekend - uit een complex van 35 kamers, café-restaurant, keuken hal en personeelskamers, tot een werkelijk „open en nieuw huis van de gemeente" werd omgebouwd. Mr. Van Aartsen sprak vanaf een plaats vanwaar hij nog amper tien jaar geleden het uitzicht zou hebben gehad op een riante bar. „Men zou zich kunnen afvragen hoe het precies zit met de „tapvergunning", die dacht ik tot het jaar 2.000 door een brouwerij zou zijn geclaimd, maar laten we dit met de mantel der liefde bedekken", aldus lanceerde mr. Van Aartsen, te ruggrijpend op de overigens dus onrendabel gebleven drankjes van „vroe ger", maar geheel in sty'I van het „huis-van-toen", de opening van Wester- schouwen's nieuwe, uiterst riante gemeentehuis. „Het is voor de gemeente Wester schouwen een blyde dag, zeer in 't byzonder voor de bestuursorganen van de gemeente, al onze medewer kers en uiteraard onze bevolking", aldus zei burgemeester H. P. Ever wyn by de start van de druk be zochte openingsplechtigheid, welke onder andere werd bygewoond door alle colleges van b. en w. van de ge meenten op Schouwen-Duivcland, hoofden van tal van diensten en in stanties, en vele genodigden. Burge meester Everwyn wilde het geven van een overzicht van de geschiede nis van het „raadhuisprobleem" van de gemeente - dat reeds dateert vanaf het begin van het ontstaan van de gemeente Westerschouwen - liever overlaten aan de Commissaris der Koningin, want, aldus de burge meester, „in het provinciehuis weet men heel veel over de gemeenten en dc vraagstukken waarmee men in dc gemeenten kampt'. Alvorens mr. Van Aartsen even wel de gelegenheid kreeg van deze kennis-van-zaken inderdaad te ge tuigen trok hij. op verzoek van de burgemees ter, een gordijn opzij en dat betekende de onthulling van wat - zo zei de burgemeester - in geen echte raadszaal mag ontbreken: na melijk een ingelijste fraaie en recen te kleurenfoto van H.M. Koningin Juliana en Prins Bernhard. Plannen Mr. Van Aartsen gaf na deze of ficiële handeling een gedetailleerd overzicht van de wordingsgeschie denis van de nieuwe zetel van de gemeente, met als „start"datum 17 feb. 1961. toen de raad Westerschou wen besloot advies in te winnen in zake dc mogelijkheden tot verbouw van het bestaande gemeentehuis te Haamstede, of de bouw van een ge heel nieuw gemeentehuis. Dat was toen al een noodzakelijkheid omdat de capaciteit van het gemeentehuis te klein was om het gemeentelijk ap paraat onder te brengen. Een deel van de administratie moest toen zelfs nog gevestigd blijven in het gemeen tehuis van de voormalige gemeente Renesse. In april 1964 was het defi nitieve schetsplan voor de bouw van een geheel nieuw gemeentehuis ge- x-eed voor aanvraag van de Rijks goedkeuring, maar door verschillen de omstandigheden werd aan dit plan geen uitvoering gegeven. In de jaren 1965 en 1966 werd incidenteel aandacht geschonken aan het vraag stuk „gemeentehuis", maar in 1967 kwam opnieuw de ux'gentie van een nieuw gebouw naar voi-en. Na afwe ging van vele mogelijkheden werd accoord gegaan met een door de dienst gemeentewerken ontworpen verbouwingsplan, waarbij twee naast het gemeentehuis gelegen woningen bij het project zouden worden be trokken. Na de verbouwing werden in december 1967 de nieuw verkre gen werkruimten betrokken. Geen nieuwbouw Mr. Van Aartsen herinnerde er aan dat dc situatie toen wel verbe terd was maar dat dc behoefte aan een groter en meer aan de eisen van dc tyd tegemoetkomend gemeente huis nadrukkelijk bleef bestaan. Toen de ambtenaren „hüna door de vloer gingen" was duideiyk dat er iets moest gebeuren: of nieuwbouw of verbouw. Maar nieuwbouw werd tot de onmogeiykhcdcn geacht. Legpenning Na de openingsrede van mr. Van Aartsen sprak de burgemeester een reeks dankwoorden. Maar als inlei ding hiexxxp bood hij de Commissaris der Koningin, als herinnering aan de officiële opening van het gemeente huis, de legpenning van de gemeente Westerschouwen in zilver, voorzien van inscriptie, aan. In zijn dankwoorden betrok de burgemeester het provinciaal be stuur en de adviseurs van Ged. Sta ten voor de verleende medewerking. De dankwoorden kregen echter een duidelyke achtergrond van hul debetoon toen de burgemeester zich richtte tot de directeur van gemeen tewerken, de heer Z. Roseboom. De opdracht waar de heer Roseboom zich voor gesteld zag luidde kortweg: „kom met een verbouwingsplan, lie ver morgen dan overmorgen en zeg wat het kost". Deze moeilyke op dracht heeft de directeur tot onze volle tevredenheid uitgevoerd, aldus burgemeester Everwyn, die verder van de vele medewerkers met name ook wilde noemen de heer Post, die belast was met het dagelijks toezicht „Alle mensen van de dienst zeg ik bijzonder hartelijk dank voor hun spontane inzet", aldus de heer Ever wyn, een fleurig boeket aanbiedend aan de echtgenote van de heer Rose boom. Dank bracht hij ook aan de ge meenteraad voor de eendrachtige en snelle besluitvorming, de aannemers en onderaannemers - „we zijn te vreden over uw werk" - aan notaris Van Eek - belast met de verkoop van het gebouw - en aan de P.T.T., voor het tijdig installex-en van de telefooninstallatie. Om de „lijst" volledig te maken: dankwoorden van de burgemeester gingen naar de vrijwilligers die de taak van „nachtwacht" op zich na men tijdens de zes top-vakantiewe- ken, naar de inspecteur van de Prov. gemeente- en Watex*schapsarchieven in Zeeland, de heer Scherft, en ver der naar allen die bemoeienis had den bij de totstandkoming en in richting van het nieuwe gemeente huis. Voor het aan het werk blijven in een „vervelende boel" dankte de heer Everwijn tenslotte de gemeen tesecretaris, de heer J. W. de Jonge en zijn medewerkers. Bijzonder ver heugd toonde hij zich over een fraai en origineel geschenk van het gezamenlijke personeel van de ge meente: een stuurrad, dat door eigen werkers tot een waar pronkstuk werd omgetoverd en intussen een ereplaats heeft gekregen in de bux*- gemeesterskamer. Op het stuurx-ad staat de volgende spreuk ingebeiteld: „Die vochten teghen storm en stx-oomen, Die seilden staeg in slecht getij. Advertentie

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 3