MAN Oswalt Kolle IS UW rrico AGENDA Geslaagde Vlissingse UW-show voor de Zierikzeese bejaarden Bioscoop „De Concertzaal" Koningin reikte de jeugd speldjes uit Ook stijgende werk [losheid in Zeeland „Flitsen" uit het buitenland Zie ginds komt de kaasboot niet vergeten,,, Frtco eten STREEKNIEUWS LAATSTE NIEUWS Inbraak in radiozaak DUIDELIJKHEID NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK O Een bank die vruchten afwerpt VEEL COMMISSIES IN VERBAND SLUITING ZEEGATEN Advertentie ZIERIKZEE TELEFOON (01110) 2770 brengt u a.s. zaterdagavond 11 november en dinsdagavond 14 november aanvang 20.00 uur Wat vrouwen over mannen moeten weten. en wat mannen vaak niet weten1 OSWALT KOLLE Regie: een ARCA-Film uitgebracht W M. LENZ INKLEUR door N.V. Toegang 18 jaar. Normale entréeprijzen. Voorverkoop telefonisch en aan de kassa op de dag van de voorstelling van 11-12 uur. Zaal open 19.30 uur ZIERIKZEE, 10-11. Op uitnodiging van U.V.V. Zierikzee verzorgden de U.V.V.-dames uit Vlissingen een ge zellige avond voor de bejaarden in het Hervormd Verenigingsgebouw te Zierikzee. De zaal ivas goed vol en lekker verwarmd, toen mevr. Beert uit Vlissingen het openingswoord sprak, dat werd gevolgd door een vrolijk dansje in klederdracht. Dit alles onder begeleiding van Bosch en Jacobse. Een „modeshow" volgens „mada me Fifiuit Parijsmet volop Neder landse liedjes, werd al gauw bege leid door de toeschouwers die uit volle borst meezongen. De pauze werd benut om te genieten van een heerlijk kopje koffie. Hierna werd Zandvoort anno 1900" vertolkt. Tot besluit een Spaanse fiesta, waarna een vurig „adios" werd toegeroepen In het slotivoord dankte de presi dente, mevr. Der Weduwen, het ge zelschap en hoopte tot volgend jaar. Ook werd burgemeester Th. H. de Meester nog voorgesteld, die zich op zijn beurt weer verontschuldigde voor zijn late komst en wees op de ZIERIKZEE/BRUINISSE, 9-11. - Aan Commissies heeft men in de Vissery in verband met de afslui ting van de zeegaten geen gebrek. Daar is allereerst de z.g. Delta commissie uit de Visserij waarvan deel uitmaken de heer A. L. S. Loc- LAGE VUURSCHE. - Prins Claus heeft deze week de eerste kinder postzegels 1972, waarop zijn kinderen staan afgebeeld, ontvangen uit han den van drs. Ph. Leenman. aanwezigheid van de wethouders C. bij de Vaate en H. S. Asma. Hij be loofde de volgende keer beter op tijd MIDDELBURG. 9-11. De buiten landse bedrijven in Zeeland gaan kteeds meer over tot het aanstellen van Nederlandse arbeidskrachten. Bij de bedrijven die het eerste ont wikkelingsstadium z(jn gepasseerd, bedraagt de personeelsbezetting met Nederlanders soms zelfs zestig pro cent. In de meeste andere bedrijven, waarvan sommige; nogin het aan loopstadium verkeren, zijn deze percentages veel lager. Ze variëren van tien tot dertig procent. Het ho ger kaderpersoneel is vooral in het begin vaak afkomstig uit het buiten land. Later wordt dit buitenlandse personeel vervangen door Nederlan ders. kefeer, voorzitter van Zevibel, A. P. R. Rammeloo, voorzitter van de sek- tie Schelpdieren visserij van Zevibel en M. Siereveld, Arnemuiden, die in zekere zin de kottervisserij vertegen woordigd. Namens de Nederlandse Visserij bond zijn de heren J. Bakker en K. Hoekstra leden van deze com missie en namens de werknemersor ganisaties de heer M. Guichelaar. De z.g. stuurkommissie bestaat uit de heren: mr. Thielen, Dienst Do meinen Goes, mr. G. Huisinga, Dienst der Domeinen Meppel, drs. Nieken adjunkt inspekteur financiën, ir W. van der Kleij, hoofd afd. waterkerin- te letten. De burgemeester dankte iedereen en wenste allen een wel thuis. Deze gegevens werden donderdag tijdens een persconferentie op het districtsbureau voor de arbeidsvoor ziening in Zeeland te Middelburg meegedeeld naar aanleiding van vra gen over de stijgende werkloosheid in deze provincie. In Zeeland 2ijn na melijk 2.365 mannen werkloos, ter wijl er maar 476 'gevraagd worden. STOCKHOLM. Zvveden is van plan met ingang van 1976 de voor schriften betreffende het toegestane percentage uitlaatgassen van perso nenauto^ te verscherpen. NEW YORK. De triomantelijke herverkiezing van president Nixon is gepaard gegaan met procentsge- wijs de kleinste opkomst van kiezers sedert 1948. TEL AVIV. Nieuwe Amerikaanse stappen om te pogen een oplossing te vinden voor de crisis in het "mid den-oosten worden na de overwin ning van president Nixon spoedig verwacht, maar er is weinig optimis me in Tel Aviv over de kansen van een spoedig resultaat. SYDNEY. De in 1941 in Voorscho ten geboren en in 1960 naar Austra lië gekomen Adrianus van der Bijl houdt in Sydney een schilderijenten toonstelling die de naam „Nomads of Australië" draagt aangezien zijn werk gebaseerd is op de mythen en de magie van de Australische in heemse bevolking. JERUZALEM. - Bondskanselier Willy Brandt heeft in e enboodschap aan de Israëlische premier, mevrouw Golda Meir, zijn leedwezen uitge sproken over de spanning die tussen zijn land en Israël is ontstaan als ge volg van de vrijlating van drie Pa lestijnse guerillastrijders die inMün- chen gevangen zaten na het bloed bad. bij de Olympische Spelen. MIAMI. Meyer Lansky, het „finan ciële brein" van de Amerikaanse mafia, is met hartklachten in het zie kenhuis „Berg Sinaï" in Miami op genomen, zo is officieel meegedeeld. Zijn toestand wordt bevredigend ge noemd. gen enz. Rijkswaterstaat, mr. W. A. Emeis, hoofdbureau uitkeringen R. W.S.; ir. Th. J. Tienstra, direkteur der Visserijen en prof. dr. Korringa, Hoofd Rijksinstituut Visserij Onder zoek. Verder is onlangs opgericht een Contactgroep Zeeuwse Visserij, be staande uit vertegenwoordigers van gemeenten onder leiding van de heer Filius, wethouder van Vlissingen en is binnenkort nog te wachten de op richting van een z.g. coördinatiecom missie namens het provinciaal be stuur. AMSTERDAM, 9-11. Ongeveer 150 leerlingen uit de 4e, 5e en 6e klassen van 30 lagere scholen uit Amster dam hebben woensdagmiddag in de plechtige burgerzaal van het paleis op de Bam een handdruk gehad van koningin Julian, die hun tevens een voor een zilveren speldjes van de stad Amsterdam uitreikte. Advertentie ZIERIKZEE Afdelingen Schouwen en Duiveland Plattelandsvrouwen gezamenlijk bijeen De afdeling Schouwen en de afde ling Duiveland van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen kwa men donderdagavond gezamenlijk bijeen in de foyer van restaurant „Mondragon". Deze gecombineerde avond werd verzorgd door de voor drachtskunstenares, zangeres en dichteres Liesbet O'Sullivan-Veen- dorp. De zaal was goed gevuld en de aanwezige dames genoten bijzonder van de voorgedragen en gezongen werken van o.a. Roald Dahl, Car- miggelt en Bomans. Bepaald roman tisch karakter was het door mevr. O'Sullivan gevoelvol voorgedragen verhaal „Missis and mister Bickbee", De plattelandsvrouwen van beide afdelingen zien terug op een geslaag de, gezellige gecombineerde (voor- drachts)avond. Half miljoen buit bij overval ROTTERDAM, 10-11. Vier donker- geklede mannen hebben vrijdagmor gen bij het centraal station in Rot terdam een overval gepleegd op een geldtransport. Zij sloegen twee em ployees, die het transport verzorg den. neer en gingen er met twee jute zakken vandoor. In de zakken zaten geld en girobetaalkaarten met een gezamenlijke waarde van f 500.000. De overvallers, die volgens getui gen lang haar hadden, gingen er in een grote personenauto met een Ita liaans kenteken vandoor. In een an der stadsgedeelte zijn de daders in twee verschillende auto's overgestapt Het was het sluitstuk van een schoolaktie, georganiseerd door het wijkcentrum zuid, waaraan in totaal circa 1500 scholieren hebben deelge nomen. Gezamenlijk maakten de ve le klassen werkstukken, die vorige maand tentoongesteld zijn onder het motto „vuile stad, schone stad" in het Amsterdams historisch museum. Het waren opstellen, tekeningen, ma quettes, schilderijen, collage's e.d. die later aan de scholen zijn terug gegeven. Als aandenken voor hun inspan ning krijgen alle 1500 kinderen het gemeentelijk speldje met de drie in zilver uitgevoerde kruizen van het hoofdstedelijke wapen. Voor iedere school waren 5 leerlingen als verte genwoordigers uitgezocht, die de speldjes uit handen van onze vorstin in ontvangst mochten nemen. HARDINXVELD - GIESSENDAM, 9-11. In de nacht van woensdag op donderdag is ingebroken in een ra- dio-t.v.-zaak in het centrum van Giessendam. De inbrekers hebben zich toegang verschaft door het open breken van een deur aan de achter zijde van het pand. Aan kleurente levisietoestellen, draagbare t.v.-ap- paraten en stereo-installaties is voor ongeveer zestigduizend gulden ont vreemd. De kassa, die alleen wat kleingeld bevatte, was door de win kel gegooid. De rijksrecherche is met een onderzoek bezig, maar van de daders ontbreekt nog elk spoor. WEEKEINDE- ARTSENDIENST Zaterdag 11 en 12 november Dokter G. J. v. d. Waarden, Noord- gouwe, tel. (01112)480, neemt waar voor dokter Van Geer en dokter Bontkes. De weekeindedienst voor Zierikzee e.o. gaat in op vrijdagmiddag om 18.00 uur en duurt tot maandagmor gen 8.00 uur. Dokter H. J. Simons, Renesse, tel. (01116)280, neemt waar voor dokter Stenger en dokter Terp stra. De weekeinde-dienst voor de "West hoek en Brouwershaven gaat in op zaterdagochtend 9.00 uur en eindigt maandagochtend om 8.00 uur. Dokter J. N. T. dc Bruin, Bruinisse, tel. (01113) 1280 neemt waar voor dokter Speelman. Dokter L. J. van der Zande, Nicu- werkerk, tel. (01114M388, neemt waar voor dokter Visser en dokter Vleugels Schutter. Zondag 12 november De artsendienst OOSTERLAND- BRUINISSE, gaat in op vrijdagavond 19.00 uur. Dokter E. E. Vleugels Schutter, Zie rikzee, tel. <01110)-2780, neemt waar voor dokter Van der Zande en dokter Visser. Zuster Gijzel, Renesse, tel. (01116)- 303, neemt waar voor geheel Schouwen. DIERENARTS Dierenarts S. Bcrgsma, Zierikzee, tel. (011101-2180, heeft dienst voor Schouwen-Duiveland en Goeree-Ovcrflakkee De weekeindedienst gaat in zater dagmorgen na 9.00 uur. 4 Vrijdag 10 november Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw, 20.00 uur, apenbare verkiezingsbijeenkomst gez. kiesverenigingen van de CHU op Schouwen-Duiveland. Zaterdag 11 november Zierikzee Concertzaal, 20.00 uur, filmvoorstel ling, („Dit is uw man"). Maandag 13 november Zierikzee Theo Thijssenschool, 8 uur, ouder avond. Scharcndijke Gemeentehuis, 19.30 uur, vergade ring gemeenteraad Middenschouwen. Dinsdag 14 november Zierikzee 's Landskamer, 14.00 uur, alg. verga dering Waterschap Schouwen-Duive land. Huis van Nassau, 20.00 uur, forum avond Overlegorgaan Vakbonden. Concertzaal, 20.00 uur, filmvoorstel ling, („Dit is uw man"). Openbare basisschool ,,'t Kofschip", 19.30 uur, ouderavond. Dreischor Café „De Drie Schapen", 20.00 uur, afdeling Noordgouwe e.o. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. Woensdag 15 november Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw, 19.30 uur, 25-jarig jubileumsamenzijn N.C.V.B. Zierikzee. Hotel van Oppen, 20.00 uur, ouder avond R.K.-basisschool. Donderdag 16 november Zierikzee Huis van Nassau, (tweede) ZVU-cur- susavond binnenhuisarchitectuur. Concertzaal-foyer, 19.30 uur, Vereni ging „Stad en Lande". Renesse „Het Wapen van Zeeland", 20.00 uur vergadering V.V.V. Zaterdag 18 november Zierikzee Kraanplein 13.30 uur, 14.00 uur Oos- terscheldebrug, J eugdvogelwacht, excursie Zuidhoekinlaag. Westenschouwen Strandexcursie Jeugdvogelwacht, 10 uur verzamelen bij de trap. Hoofdingang der Domeinen, 14.00 uur, start prestatie- en wedstrijdlo pen („Mossel"-loop), s.v. Delta-Sport. De mussen hebben de zonnepitten weggepikt en de wind waait om het eenzaam huis, niet om het eenzaam huis alleen trouwens. In herinnering komt het eerste Duitse zinnetje, des tijds op school geleerd: Ein mass- kalter Wind fegt durch die dunkelen Strassen. (Een natte koude wind blaast door de donkere straten) en de bomen schudden de resten van hun pruikebol leeg en 't wordt al kouder ook, zodat Sint rustig zijn zwembroek thuis kan laten. Enfin, men zal het begrijpen, het is een be scheiden poging aan te kondigen, dat de winter voor de deur staat. De stormwind loopt parallel met de politieke wind, die over de va derlandse dreven gaat en de kreet „meer duidelijkheid" wordt weer al- lerwege vernomen. Nu lees ik veel commentaren, uit spraken, voorspellingen, prognoses, meningen, maar vooral op het punt hoe de ministertjes straks bij elkaar komen te zitten, is er nog niet veel met zekerheid te zeggen. Kreten worden allerwege vernomen en be loften worden gedaan en uitspraken, waarvan je denkt: „hoe kan ie dat nou zeggen?", of „zou hij dat nou menen?", maar dat zet uiteraard geen duidelijkheidszoden aan de dijk. Op 29 november is het uur der waarheid aangebroken. Dan komt het verrukkelijke moment „van het hok je". Het hokje zal weer de sfeer heb ben van „nog-even-denken"de le den van het stembureau zullen wel willend glimlachen, reeds verlan gend naar de boterham met kroket, want het is een hele zit. De naam zal in zijn oorspronkelijke staat worden afgeroepen. Wie volgens het geboor teregister Jodokus heet, maar in de wandeling Jodywordt genoemd, hoort welluidend het woord Jodokus schallen, want zo zijn stembureau mannen wel. Altijd Jodokus roepen! Het potlood zal weer verankerd zijn, want nietwaar, er zijn altijd ver strooiden of criminelen die zo'n zwaarlijvige schrijfstift best eens mee zouden willen nemen. Het pot lood zal ook weer rood zijn, maar daar behoeft geen politieke beteke nis aangehecht. Op het reuze-formu lier slaan de namen van de jongens, die het al of niet gaan doen, want de kiezer beslist. En dan de bus vrienden; die ver rukkelijke bus met gleuf, waar het opgevouwen stembiljet in moet. Zie zo'n bus straks daar toch eens staan, neutraal ja, maar toch met ingewan den vol geheimen. Een attribuut om eigenlijk nooit te vergelen. Lange tijden (soms niet eens zó langzo maar stomweg in een donkere ge meente-kast staan en dan ineens: in het middelpunt van de belangstel ling. De bussen praten er onderling nu al over. Ze wrijven zich de heng sels en denken en zeggen: „wacht maar". Ja, bus zijn op 29 novem ber, Het lijkt een bijna menselijke ervaring, vol emotie, vooral bij het leegschudden. Als late herfstblade ren zullen de biljetten neerdwarre- len op de vloer. Dan kan het tellen beginnen en komt de duidelijkheid. Goed hé? SCHIEREIL ANDMAN. Advertentie

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 2