ploegstoffen TUINMAN DE ZIERIKZEESCHE COURANT VREDE TOEFT NOG DOOR VERSTERKING VAN PARTIJEN Grote Pakistaanse liasj-smokkel opgerold AUSTIN MORRIS Woonwagenbewoners richten vernielingen aan in eigen kamp Verhoging loongrens van Ziekenfondswet Man doodgestoken in Amsterdam Nederlander aan cholera overleden? Buit en bus zoek Stabilisering werkloosheid verkrijgbaar bij: ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 10 november 1972 129stc jaargang Nr. 21182 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1389 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255., na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, lel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochlman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaa> 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusiel 4 o B.T.W. In dit nummer: Gemeentehuis Wester schouwen officieel open De ontwikkeling in Vietnam PARIJS. 10-11. De Verenigde Staten verwachten dat binnen afzienbare tijd Nixon's speciale adviseur, Henry Kissinger, weer een gesprek met de Noordviet- uamezen zal hebben en dat dan een definitief vredes akkoord tot stand gebracht kan worden. De Amerikaanse onderhandelaar op de vredesconferentie in Parys, Wil liam J. Porter, deelde donderdag de andere party aan de onderhandelings tafel mee: „we verklaren nogmaals onze goede bedoelingen nu we, naar wy geloven, het eindstadium van onze onderhandelingen bereiken". Na het vier uur durende overleg van de 166ste plenaire bijeenkomst verklaarde de woordvoerder van de Radio-uitzending PSP zaterdag 19.20-19.30 uur! STEM! STEM LINKS! STEM PSP! Amerikaanse delegatie tegenover journalisten: „we hebben er veel vertrouwen dat er tamelijk snel weer een ontmoeting tussen Kissin ger en de vertegenwoordigers van Hanoi plaatsvind en dat dan over eenstemming wordt bereikt". De bij eenkomst wordt gehouden zodra Ha noi ertoe besluit, zo voegde hij hier aan toe. „Niet voor de deur" De Noordvietnamese onderhande laar Nguyen Minh Vy was niet zo optimistisch. „De vrede staat niet voor de deur", zei hij na de vergade- Handelaars werkten met ingenieuze kisten AMSTERDAM, 9-11. Na een wekenlange speurtocht is de afdeling verdo vende middelen van de Amsterdamse recherche, beter bekend als de nar cotica brigade, er in geslaagd het grootste complot van hasj-smokkelaars en dealers op te rollen, dat tot nu toe in Nederland aan het licht is gekomen. Stap voor stap voortschrijdend met het uitgebreide onderzoek werden sinds eind oktober in de hoofdstad in totaal 10 duur geklede Pakistaanse hande laars gearresteerd en één Engelse vrouw van 31 jaar, vermoedelyk een vriendin van een der organisatie-leiders. Als dekmantel voor de geheel door Pakistani georganiseerde miljoenen- smokkel van de hasjiesj fungeerde een importhandel van fruit (sinaas appels en mango's) en van onyx-ar tikelen (afvalsprodukt van marmer). Zowel de waardeloze sinaasappelen als de vrij zware onyx-gebruikarti- kelen (asbakken en zuilen voor sche merlampen) werden in soliede hou ten kisten als luchtvracht vanuit Pa kistan naar Schiphol gezonden en daar geheel volgens de regels op normale wijze geïmporteerd. Uitgeholde planken Maar naar nu is gebleken waren de zijwanden van de kisten samen gesteld uit uitgeholde planken, waar- ring" donderdag, „en de reden is sim pel: de Verenigde Staten weigeren het vredesakkoord te ondertekenen waartoe zij zich al bereid hadden verklaard". Het is bekend dat Washington staat op nog een geheime by een komst van Kissinger en Le Due Tho. lid, van het Noordvietnamese poli- ticke-partybureau ter opheldering van enkele punten in het ontwerp- vredesverdrag. Intussen gaan alle partijen in het Vietnam-conflict koortsachtig voort zich materieel en positioneel te ver sterken. Luchtbrug-operatie Amerikaanse vliegtuigen voeren een van de grootste luchtbrugopera ties sinds jaren naar Zuid-Vietnam uit, terwijl B-52 bommenwerpers bommentapijten leggen in gebieden waar de Noordvietnamezen bezig zijn hun posities te verstevigen en uit te breiden. Generaal Alexander Haig, "de be langrijkste medewerker van Henry Kissinger, voert in Saigon besprekin gen met de dwarsliggende Zuidviet- namese president Nguyen van Thieu Naar verluid hebben de Amerika nen beloofd de luchtbrug naar Zuid- vietnam nog een zevental dagen in stand te houden. Men kan daaruit concluderen dat binnen die termijn van het sluiten van een bestands overeenkomst geen sprake zal zijn. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen, tanks, pantserwagens en tonnen mu nitie stromen momenteel naar Zuid- vietnam om ervoor te zorgen dat het Zuid Vietnamese leger er zo sterk mogelijk voor staat als de Amerika nen zich terugtrekken. De gevechtsactiviteiten op de grond zijn gering. In de afgelopen dagen deden zich slechts 65 „inci denten" voor; het laagste aantal sinds twee weken. in zich de plakken hasjiesj bevon den. De planken waren in Pakistan op waarlijk ingenieuze wijze langs de onderkant dicht geplakt met dezelfde houtsoort. De dicht geplakte kant was overigens onzichtbaar, omdat die zich steeds bevond tegen de plat te zijde van de bodemplanken. Maar zelfs als men de kist uit elkaar sloeg was het moeilijk te ontdekken, dat zich in de enkele plank een geheime ruimte bevond, zo vakkundig waren de zijkanten „gerestaureerd". Volgens inspekteur C. M. L. El- bersen, chef van de narcotica bi'iga- de in Amsterdam, heeft de organisa tie in deze kisten in de afgelopen 6 maande duizenden kilos hasjiesj naar Nederland verzonden. Advertentie VENLO, 9-11. Bewoners van het regionale woonwagenkamp „in de Romer aan de rand van Venlo heb ben donderdag grote vernielingen aangericht, in hun kamp. Een woordvoerder van de gemeen te Venlo. die de zorg heeft over het AMSTERDAM. De Amsterdamse recherche heeft de hand kuniien leppen op een :eer grote partij verdovende middelen, die verstopt in „normale" han delswaar mis land heeft bereikt. Op de foto: boven: een kist met sinaas appelen en ondereen olifantje, welke als bergplaats voor de drugs dienden. Dealer: ISTA Oosterland Tel. 01114-1495 DEN HAAG, 9-11. De staatssecre taris van sociale zaken, mr. J. G. Rietkerk en de minister van volksge zondheid en milieuhygiëne, dr. L, B. J. Stuyl, hebben bij beschikking van 31 oktober 1972 de loongrens van de verplichte ziekenfondsverzekering per 1 januari 1973 verhoogd van f 18.800,- tot f 20.900,-. Voorts is het maximum dagloon, waarover de premie van de verplich te ziekenfondsverzekering wordt ge heven, met ingang van 1 januari 1973 verhoogd van f 61.- tot f 68,-. Deze verhogingen zijn conform het door de ziekenfondsraad uitgebrach te advies. Volgens dc bepalingen van de zie kenfondswet is een werknemer in 1973 verplicht verzekerd, indien zijn vaste 'loon op 1 november 1972 niet meer bedroeg dan f 20.900,- per jaar. zo deelt het ministerie van sociale zaken mede. AMSTERDAM, 9-11. In hotel We- bcr in dc Marnixstraat in Amster dam is woensdagnacht omstreeks vier uur het stoffelijk overschot aan getroffen van dc 63-jarige tolk Will.v Wcthly. De man. die naakt op dc vloer van zijn kamer lag. bleek te zyn doodgestoken. Dc schaar waar mee de tolk om het leven moet zyn gebracht, werd onder het lichaam gevonden. Dc vermoedelijke dader is later m de nacht aangehouden. Het is de 26- jarige zich privc-detektive noemen de W. C. uit de hoofdstad. Hij was woensdagavond samen met het slachtoffer in dc homofielensociëtcit C.O.C. in de hoofdstad gezien. Volgens de politie was de verdach te in het bezit van dossiers van di verse „affaires", die door hem zou den zijn behandeld. De stukken wa ren getekend door het slachtoffer, die volgens C. zijn werkgaver was. SCHIPHOL, 9-11. De cholera die bij verschillende passagiers van een Boeing 747 van de Australische lucht vaartmaatschappij Quantas is opge treden na een vlucht van Londen via Schiphol naar Sydney, heeft inmid dels een mensenleven geëist. In Wel lington (Nieuw Zeeland) is de 45-ja- rige Nederlander Anne Smids uit Muiden (Noord Holland) overleden aan verschijnselen die wijzen op een besmetting van deze ziekte. DEN HAAG. 9-11. De Haagse po litie had donderdagmiddag nog geen enkel spoor gevonden van de over vallers. die woensdagmiddag een Haagse bankbediende hebben over meesterd. Ook de buit - vier tassen met post van de Haagse Amrobank voor bijkantoren in Zwolle en Am sterdam en particuliere poststukken - is nog zoek. De bestelwagen, waar mee de overval werd uitgevoerd, is evenmin opgespoord. DEN HAAG, 9-11. De ontwikke ling van het voor seizoen gekorri- geerdc cijfer van de werkloosheid in de afgelopen vijf maanden wijst er op een zekere stabilisering van hot werkloosheidsniveau, aldus hel mi nisterie van sociale zaken in een overzicht van de werkloosheid in ok tober. Voor seizoen gekorrigeerde arbeidsreserve omvatte eind oktober jl. 124.500 mannen en vrouwen, dit was 4.600 minder dan eind septem ber jl. kamp, schatte de schade op 100.000 tot 200.000 gulden. Vooral het cen trumgebouw, waarin de verschillen de voorzieningen voor de kampbe volking zijn ondergebracht, heeft het moeten ontgelden. Het tumult ontstond nadat onge veer veertig man gemeente- en rijkspolitie naar het kamp was geko men om twee woonwagens die on rechtmatig in het kamp stonden, te verwijderen. De bewoners van de wagens wilden ondanks herhaalde aanmaningen het kamp niet verla ten. De vrouw van een van de woon wagenbewoners keerde zich daarop scheldend tegen de politie. Zij werd daarin bijgestaan door een groot deel van de kampbevolking, die de politie met alle mogelijke projektielen be kogelde. Echtpaar supermarkt neergesclio teil NIJMEGEN, 9-11. By een inbraak in een supermarkt in Grocsbeek heb ben onbekende indringers in dc nacht van woensdag op donderdag de 58-jarige eigenaar Hendriks en zün echtgenote neergeschoten. Het echtpaar is met schotwonden in de buik in een ziekenhuis opgenomen. Voor zover de politie heeft kunnen vaststellen, hebben de inbrekers zich eerst in de keuken tegoed ge daan aan kaas, worst, en wijn. Om streeks drie uur is de heer Hendriks door lawaai op de benedenverdieping wakker geworden. Gewapend met een schoen ging hij een kijkje ne men. De indringers hebben toen op hem geschoten. Zijn vrouw rende daarop met een vaas in de hand op de inbrekers af en gaf een van hen een klap. Ook zij werd door schoten in de buikstreek getroffen. Nadat de overvallers de vlucht hadden geno men, zag mevrouw Hendriks nog kans om de dokter te waarschuwen. DEN IIAAG. ^Twcc vertegenwoor digers van dc „voorlopige revolutio naire regering van Zuid-Victnam. „Pham van Ba en Lc van Loc. zyn op uitnodiging van het „Comité In formatiebureau Vietnam" naar Ne derland gekomen om de vestiging van een informatiebureau van hun regering in ons land te bepleiten Advertentie Mol 17-19 Zierikzee WESTERSCHOUWEN. Donderdag middag vond de officiële ingebruik neming plaats van het nieuwe raad huis van de gemeente W ester schou wen. Foto: mr. J. van Aartsen, Com missaris der Koningin in Zeeland, (rechts), hield een openingstoespraak. (Zie voor een uitvoerig verslag el ders in dit nummer). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). Dit nummer bestaat uit 14 pagina's Het is het hart en niet het hoofd dat het hoogste bereikt. (Longfellow). Verwachting tot zaterdagavond: Iets kouder Opklaringen, maar ook plaatselijk enkele buien; minimumtemperaturen omstreeks 7, maxima morgen onge veer 9 graden; matige tot krachtige, aan de kust af en toe harde wind uit zuidwest tot west. Voor zondag: Aantal uren zon: 1 tot 5. Min.-tcmperaturenomstreeks nor maal. Max.-temperaturen: omstreeks nor maal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 70 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 40 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 11 nov. Zon op 7.53, onder 16.55 Maan op 12.43, onder 20.53 12 nov. Zon op 7.55, onder 16.53 Maan op 13.09, onder 22.05 13 nov. Zon op 7.56, onder 16.52 Maan op 13.29. onder 23.20 Eerste kwartier 14 nov. tc 6.01 uur. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 11 nov. 5.55 18.11 11.45 12 nOV. 6.27 18.52 0.04 12.30 12 nov. 7.05 19.39 0.58 13.21 Doodtij: 16 november. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 10-11. Het K.N.M.I. deelt mede: Tussen dc Stietland-eilanden en Farocr lag vrijdagochtend een de pressie .waarvan de druk in het cen trum iets beneden 955mbar was. Het verplaatste zich in noordoostelijke richting. Een bijbehorend koufront was in het afgelopen etmaal mei grote snelheid over Ierland en Schot land getrokken en had vrijdagoch tend midden-Zweden bereik!. Over Zuid-Engcland was de voortgang naar het oosten veel langzamer, het geen aan een golfvormige storing, die langs het front naar het noord oosten liep. moet worden geweten. Voor hel front waaide een stormach tige zuidwestelijke wind. Zaterdag zal dc koelere en onstabielere lucht achter het front over geheel Neder land zijn doorgedrongen. De wind neemt daarbij wat af, maar het weer houdt een onbestendig karakter.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1