GEEN „SLIPPENEFFEKr IN SAMENSTELLING SENAAT DE ZIERIKZEESCHE COURANT deze week bij FRAMBOZEN-BESSEN Nog wachten Aziaten in Oeganda Laatste Aziaten verlaten Oeganda D'66 en P.v.d.A. willen prijsstop Haig naar Saigon Recordbedrag voor schilderij Mexicaanse kapers met vrijgelaten gevangenen naar Cuba Belgisch riviertje plotseling verdwenen Basisverdrag tussen Oost- en West-Duitsland is geparafeerd Vernieuwing reddingvloot Tenten in plaats van school Milieuonderzoek in Rijnmond Doodstraffen in Marokko ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 9 november 1972 129ste jaargang Nr. 21181 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken It, Zierikzee, Postbus I, tel. (OHIO) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, lel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaat 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusiel 4 °/o B.T.W. 1» dit nummer: Jubileum-gamansluiting (75.000Haamstede Nixon's overwinning overweldigend WASHINGTON, 8-11. De Amerikaanse president Richard Nixon heeft voor de tweede keer een mandaat van vier jaar voor het Witte Huis behaald in een van de grootste aardverschuivingen in de geschiedenis van de Amerikaanse verkiezingen. Nixon zei in een eerste commentaar dat hij gereed is het Amerikaanse volk te leiden naar een generatie van vrede in de gehele wereld. Korte tyd nadat de Democratische kandidaat senator George McGovern zyn nederlaag ten opzichte van de president had toegegeven deed Nixon in een overwinningstoespraak een beroep op de Amerikanen de politiek nu maar even opzij te zetten. „Nu de verkiezingen voorbij zijn is het tijd de grote taken voort te zetten die voor ons liggen", verklaarde hg. Z(jn over winning zou hem in staat stellen voort te gaan met zijn streven naar vrede, na zyn historische bezoeken aan China en de Sowjet-Unie en de doorbraak die naar zyn zeggen tot stand is gebracht by de onderhandelingen met Hanoi ter regeling van de Vietnamese oorlog. Senator George McGovern legde zich rond 5.30 'uur (Ned. tijd) neer bij zijn nederlaag, zelfs nog voor de stembussen aan de westkust geslo ten waren en terwijl Nixon alle re cords in de geschiedenis van de Amerikaanse verkiezingen aan het breken was. Hij stuurde de president een telegram waarin hij hem geluk wenste met zijn overwinning en te vens de hoop uitsprak dat Nixon het Amerikaanse volk zal leiden naar vrede in het buitenland en rechtvaardigdheid in eigen huis. De senator uit Zuid-Dakota was kalm, rustig en opgewekt toen hij zijn ver pletterende nederlaag toegaf. Advertentie met jonge jenever, literkruik geen 425 seen 295 Spaar mee voor gratis sherrypakket GENÈVE, 8-11. Een dag voor af loop van het ultimatum van presi dent Amin van Oeganda wachtten nog 1.200 staatloze Aziaten in vol slagen onzekerheid op een uitreis mogelijkheid. Een woordvoerder van de ICEM (Comité voor Europese Emigratie), die de emigratie van de staatlozen organiseert, meldde dat in Genève een dramatische noodkreet uit Kam pala was ontvangen. Ondanks alle moeite is het tot nu toe nog steeds niet gelukt in Europa voldoende doorgangsplaatsen voor de staatloze vluchtelingen te vinden. Italië, Oostenrijk en België heb ben voor 3.340 mensen onderdak ge leverd en op het laatste moment heeft Malta zich bereid verklaard voorlopig 200 vluchtelingen op te nemen. NEW YORK, 8-11. De laatste groep staatloze Aziaten die Oeganda moe ten verlaten zal vrijdag vanuit Kam pala vertrekken. Dit heeft een woord voerder van de Verenigde Naties be kend gemaakt. Hoewel het ultima tum van president Idi Amin in de nach van woensdag op donderdag af loopt neemt men aan dat het vertrek van de laatste Aziaten ongestoord zal kunnen verlopen. Hoewel hij eerder had gezegd dat hij zich niet achter Nixon zou scha ren als hy zou verliezen gaf hij ztfn volle steun aan wat hij hoopte dat het streven van de president naar vrede en gerechtigheid zou zyn. De omvang van McGoverns neder laag kon het best worden afgeme ten aan het summiere succes dat hij boekte tot dan toe, door het winnen van slechts één van de 50 staten - Massachusetts - en het district Columbia met als nationale hoofd stad Washington. Zuid-Dakota De grootste klap kreeg hij vermoe delijk in Zuid-Dakota, zijn eigen staat - waarschijnlijk de eerste pre sidentskandidaat die dit lot treft. Tekenend voor de overwinning van Nixon was dat hij voor de eerste keer sinds vele jaren de traditioneel- democratische staten Texas en New York achter zich wist te scharen. Verrassend was ook dat de president voor het eerst sinds de dagen van Roosevelt alle 130 kiesmannen in het zuiden verwierf. In 1968 waren deze voor het grootste deel toegevallen aan gouverneur George Wallace. DEN HAAG, 8-11. De Tweede Ka merleden De Goede (D'66) en Den Uyl (P.v.d.A.) willen dat de regering op korte termijn met een prysstop komt, nu in één maand de prijzen met 1,3 procent zyn gestegen. In schriftelijke vragen aan premier Biesheuvel en minister Langman (economische zaken) wijzen zij op een uitspraak van de minister-presi dent van ongeveer een maand gele den. Hij zei toen met grote zorg ver vuld te zijn over het toen gebleken prijsstijgingspercentage van 0,9 Vo in de periode van half augustus - half september. De kamerleden willen weten of de regering nu eindelijk aanleiding ziet een prijzenstop af te kondigen. WASHINGTON, 8-11. Generaal Alexander Haig, adjudant van pre sident Nixons adviseur dr. Henry Kissinger, vertrekt nog woensdag naar Saigon. Hy zal gedurende twee of drie dagen met president Nguyen van Thieu van Zuid-Vietnam over leg plegen, zo heeft het Witte Huis bekendgemaakt. John Schmit^, die de door een aan slag verlamde gouverneur dit jaar verving als kandidaat van Ameri kaanse Onafhankelijke Partij, be haalde niet meer dan ongeveer 1 procent van de stemmen. Hoewel Nixon een ongekende rui me overwinning heeft behaald is ze niet vergezeld gegaan van het zoge naamde slippen effekt dat de sa menstelling van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden ten gunste van de republikeinen zou wijzigen. Nadat 50 procent van de stemmen binnen was kon met vrij grote ze kerheid worden gezegd dat de demo craten hun meerderheid in Huis en Senaat hebben behouden. Twaalf auto's met inzittenden van brug BRUNSWICK (Georgia), 8-11. Vijl mensen zijn om het leven gekomen toen een vrachtschip een ophaalbrug te Brunswick ramde. Door de botsing stortten twaalf auto's met de inzittenden in de ri vier de Brunswick. Twee mensen worden vermist. LONDEN, 3-11. Op een veiling bij Sotheby in Londen- heeft een Lon'-* dense kunsthandelaar woensdag een recordbedrag van ruim 175.000 gul den betaald voor een schilderij van de 19de eeuwse Nederlandse schilder Willem Koekkoek. Voor wie de han delaar het doek, een straattoneel in Holland voorstellend, heeft gekocht, is niet bekend. Het was een van de 191 schilderijen, het merendeel van 19de eeuwse Nederlandse schilders, die op de veiling verkocht werden voor in totaal ruim 1,8 miljoen gul den. Herverkiezing Nixon en de kwestie Vietnam PARIJS, 8-11. De herverkiezing van president Nixon zal de weg ef fenen voor een nieuwe en vermoe delijk laatste ronde van geheime on derhandelingen tussen de V.S. en Noord-Vietnam inzake een regeling voor de oorlog in Vietnam. Dit heb ben. diplomatieke kringen in Parijs verklaard. Terwijl de vier delegaties naar het Parijse vredesoverleg zich opmaken voor hun wekelijkse bijeenkomst op donderdag verwachten waarnemers dat de presidentiële adviseur Henry Kissinger en de onderhandelaar van Hanoi, Le Doec Tho, spoedig in Pa rijs bijeen zullen komen. Volgens hen maakten beide partijen hun be reidheid daartoe kenbaar. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's ZIERIKZEE. In de Vierschaar van het stadhuis roerd woensdagavond met een speciale, door het gemeentebestuur belegde bijeenkomst, Wereldstede- bouiodag gehouden. Een kijkje in de druk beztte zaal. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). MONTERREY, 9-11. Een gekaap te Boeing 727 van de Mexicaanse luchtvaartmatschappij is woensdag avond vanaf het vliegveld van de Mexieanse stad Monterrey vertrok ken naar Havanna. Aan boord be vinden zich de zes politieke gevan genen, wier vrylating door de ka pers werd geëist en 72 personen on der wie de bemanningsleden. In Monterrey hebben de kapers 29 passagiers, voornamelijk vrouwen en kinderen, laten uitstappen. Ze heb ben volgens de politie tevens een losgeld in ontvangst genomen van meer dan een miljoen gulden. Het Mexicaanse toestel werd tij dens een vlucht van Mexicostad naar Monterrey gekaapt door een nog onbekend aantal (de ene keer sprak men van vier dan weer van vijf of zeven) zwaar gewapende mannen. Ze dreigden de Boeing te BRUSSEL, 8-11. Het Belgisch ri viertje de Somme is woensdag in de buurt van Rochefort plotseling ver dwenen. Op een kilometer afstand van het stadje heeft het riviertje door onbekende oorzaken haar ou de bedding verlaten en is „verdwe nen" in ondergrondse holten en scheuren. Daardoor is een drie kilometer lang gedeelte van het riviertje, tus sen Rochefort en het dorpje Epra- ve een praktisch droge bedding ge worden. Volgens de Belgische dienst voor de waterwegen heeft zo'n verschijn sel zich sedert het begin van deze eeuw niet meer voorgedaan. De Somme, die op sommige plaatsen zeer visrijk was, heeft met haar on verwachte verdwijning ook de vis sen verrast. In de droge bedding van het riviertje heeft men tal van klei ne vissen gevonden. BONN, 8-1 De Westduitse staats secretaris Egon Bahr en zyn Oost- duitse collega Michael Kohl hebben woensdag in Bonn het basisverdrag tussen Oost- en West-Duitsland ge parafeerd waarmee een einde is ge komen aan 23 jaar van vaak bittere vijandschap. Kohl gaf na de parafering een verklaring uit waarin gezegd wordt dat het basisverdrag aansluit bij de verdragen die Bonn met Moskou en Warschau heeft gesloten en het be gin markeert van een nieuwe fase van het samenleven van de Europese volkeren. Deze verdragen tonen aan, aldus Kohl, dat de Westduitse regering be grip voor de realiteit heeft. Het ba sisverdrag acht hij van „historische betekenis". Hoogtepunt Het basisverdrag is een hoogtepunt van de op ontspanning met de Oost- europese landen gerichte politiek van de uit socialisten en liberalen bestaande coalitieregering van bondskanselier Willy Brandt. Drie jaar geleden begon de regering- Brandt met de politiek die in 1970 leidde tot het sluiten van verdragen met Moskou en Warschau. Men ver wacht dat het basisverdrag een be langrijke rol zal spelen bij het bepalen van het lot van Brandts coalitieregering. In de preambule tot het verdrag zeggen de twee Duitslanden dat zij „uitgaan van de historische realiteit" dit ondanks hun verschillende op vattingen over belangrijke proble men zoals de kwestie van de Duitse natie. Deze clausule wordt door politieke waarnemers als dc belangrykste be schouwd. In feite wordt hierdoor het al lang durende geschil over dc hereniging in dc yskast gezet. De grens tussen de beide Duitslanden wordt als een historische realiteit erkend, maar de kwestie van dc toe komst van de Duitsers als één volk blijft open. De dichter begrijpt de natuur beter als de man van de we tenschap. (Novalis). zullen opblazen tenzij zes politieke gevangenen, onder wie twee vrou wen, in vrijheid werden gesteld en ze een losgeld ontvingen van meer dan een miljoen gulden. De gouver neur van Monterrey, van wie twee zoons zich aan boord van het ge kaapte toestel bevinden, aanvaardde de voorwaarden van de. kapers. STELLENDAM, 9-11. Zaterdag 11 november wordt in Stellendam een nieuwe motorreddingboot van de Koninklijke Zuidhollandse maat schappij tot redding van schipbreu kelingen gedoopt en in dienst ge steld. De reddingboot, die de naam „De Zeemanspot" krijgt, zal de mo- torredingboot „President J. V. Wierdsma" van het station Stellen dam vervangen. Volgens de red- dingmaatschappy past dit schip niet meer in het moderne reddingboot- concept. De nieuwe boot is onder meer beter uitgerust voor samen werking met helikopters. AMSTERDAM, 8-11. Woensdag ochtend zijn in het plantsoen op het Surinamcplein in Amsterdam in een druilerige regen een aantal tenten neergezet die als „protestschool" moeten dienen tegen het uitblijven van een beslissing over de definitie ve huisvesting van de 7e Montessori school en kleuterschool in deze buurt. De actie is georganiseerd door de ouders van leerlingen van deze scho len. Eerste prijs voorappelflappen WOLLONGONG. 8-11. Tijdens een jaarlijks evenement in Wollongong, een industriestad ten zuiden van Sydney, heeft de uit Nederland af komstige mevrouw Riet Dekker in de afdeling Europees banket de eer ste prijs gewonnen. Haar gerecht - appelflappen. Verwachting tot vrijdagavond: Tijdelijk regen Veel bewolking met tijdelijk regen; minimumtemperaturen omstreeks 8, maxima morgen rond 11 graden; ma tige tot krachtige, aan de kust af en toe harde zuidwestelijke wind. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 0 tot 4. Min.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 4 graden boven normaal. Max.-temperaturenomstreeks nor maal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 80 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 50 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 10 nov. Zon op 7.51, onder 16.56 Maan op 12.11, onder 19.44 Eerste kwartier 14 nov. te 6.01 uur. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 10 nov. 5.24 17.37 11.07 23.17 Doodtij: 16 november. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 9-11. Het KNMI deell mede: Na het voorbijtrekken van een koufront kwamen woensdag, met uitzondering van het zuidoosten van het land, flinke opklaringen voor. In de daaropvolgende nacht daalden de temperaturen in het binnenland tot waarden, die circa 6 graden lager waren dan in de voorgaande nacht. Het koudst werd het in Soesterberg, waar een minimum van nul werd bereikt. Over de oceaan naderde donder dagochtend een aktieve depressie het zeegebied ten westen van Schotland en veroorzaakt daar en in de Ierse wateren een stormachtige zuidweste lijke wind. Het ziet er naar uit, dat deze depressie zich vrijdag in het zegebied ten noorden van Schotland zal bevinden. Eén warmtefront zal zich in de nacht over Nederland naar het oosten verplaatsen, vergezeld van regen, gevolgd door een kou front. Laatstgenoemde front zal vrij dag waarschijnlijk dicht bij ons land blijven, zodat dan op veel bewolking en tijdelijk regen moot worden gere kend. ROTTERDAM, 7-11. Het openbaar lichaam Rijnmond gaat opnieuw een milieu-onderzoek verrichten in het Waterweggebied. Het zal voor de derde maal binnen twee jaar zijn dat aan een zelfde groep van ongeveer 1000 personen vragen worden gesteld over hun meningen ten aanzien van het milieu. Het onderzoek zal, even als de vorige twee, in november plaatsvinden. Het wordt uitgevoerd door de N.V. v.h. Nederlandse Stich ting voor Statistiek en zal ruim 36 duizend gulden kosten. Rijnmond zal overigens vragen of het Rijk de kos ten voor zijn rekening neemt. KENITRA (Marokko). 8-11. In het proces tegen meer dan 200 leden van de Marokkaanse luchtmacht die in Kenitra terechtstaan voor de aanslag die op 16 augustus op koning Has san werd gepleegd, zijn elf beklaag den ter dood veroordeeld. (De samenzweerders probeerden het vliegtuig neer te schieten waar mee dc koning via Spanje terugkeer de van een bezoek aan Frankrijk). i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1