DE ZIERIKZEESCHE COURANT GROTE VIER SLUITEN BESPREKINCEN OVER DUITSLAND Veel doden bij treinramp in Japan Overstromingen in Iran Vliegongeluk in Bulgarije -*►- REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (OHIO) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling j 13,50; per maand 4,50; per jaai 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 °/o B.T.W. In dit nummer: Aanstichter Westhoek-branden aangehouden ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 6 november 1972 129ste jaargang Nr. 21179 WAARIN OPGENO. 1.EN Gesprek Bahr-Kohl over basisverdrag BERLIJN, 5-11. De Grote Vier hebben zondagmid dag bun besprekingen over Duitsland met succes af gesloten. Ze hebben in een gemeenschappelijke ver klaring vastgesteld dat hun rechten en verantwoor delijkheden voor Duitsland als geheel gehandhaafd blijven na het sluiten van een normaliseringsverdrag tussen Bonn en Oost-Berlijn en de toetreding van de beide Duitslanden tot de Verenigde Naties. De ambassadeurs van de Verenigde Staten, de Sowjet-Unie, Frankrijk en Engeland, die de onderhandelingen in Berlijn hebben gevoerd, zilllen de tekst van de gemeenschappelijke verklaring nu aan hun regeringen voor leggen. Het is nog niet bekend wanneer de tekst gepubliceerd zal worden. De verklaring van de grote vier moet worden gevoegd bij het nage streefde basis-verdrag over de be trekkingen tussen de bondsrepubliek en de D.D.R. De onderhandelingen daarover worden maandag voortge zet door de Westduitse staatssecreta ris Egon Bahr en diens Oostduitse collega Michael Kohl. Alles wijst er op dat ook deze besprekingen in een slotfase zijn aangeland. Bahr heeft ingelicht over het verloop van de onderhandelingen. Hij zal ook nog overleg met een bondsdagcommissie, waarin zowel regeringspartijen als oppositie zijn vertegenwoordigd, en met een spe ciale commissie uit de bondsraad, al vorens maandag het overleg met Kohl te hervatten. FOEKOEI, 6-11. Drie en veertig mensen hebben het leven verloren en 542 werden gewond doordat maan dag in een 13 km. lange" tunnel bij Foekoei in midden-Japan een snel trein in brand raakte. Ruim tien uur na het uitbreken van de brand wer den nog 176 mensen vermist. Er za ten 761 mensen in de trein. De brand is ontstaan in het restau ratierijtuig. Behalve voor brandwon den moesten veel reizigers behandeld worden omdat zij giftige dampen en rook hadden ingeademd. Bondskanselier Willy Brandt zal dinsdag opening van zaken geven over de stand van zaken bij het ba sis-verdrag, ook wanneer dan nog geen overeenstemming over een ont- werp-verdrag is bereikt. De regering in Bonn heeft eerder al duidelijk ge maakt dat het verdrag met de D.D.R. hoogstens geparafeerd zal worden voor de bondsdagverkiezingen van 19 november, maar nog niet onder tekend. Wachten op verkiezingen Oppositieleider Rainer Bai'zel had de regering-Brandt er zaterdag voor gewaarschuwd geen overeenkomst met de D.D.R. te sluiten vóór de al gemene- verkiezingen. Zondag zei Barzel in een radio interview dat ook een C.D.U./C.S.U.-regering be reid zou zijn verdragen met de D.D.R. te sluiten. Men kan de feiten die door toedoen van de huidige re gering zijn ontstaan, niet ongedaan maken, aldus de C.D.U.-leider. Over de voortzetting van de on derhandelingen door Bahr en Kohl zei Barzel dat hij het onverantwoor delijk vond dat een demissionaire regering, zonder bondsdag en zonder parlementaire meerderheid zo'n ver gaande beslissingen wil nemen. De ambassadeurs van de grote vier zijn sinds het begin van de bespre kingen op 23 oktober van dit jaar negen keer bijeen geweest in het ge bouw van de voormalige geallieerde controleraad in West-Berlijn. Het was de tweede keer sinds de deling van Duitsland dat de vertegenwoor digers van de Verenigde Staten de Sowjet-Unie, Engeland en Frankrijk besprekingen hebben gevoerd over hun rechten en verantwoordelijehe- den ten aanzien van Duitsland. De eerste gespreksronde werd afgeslo ten met een overeenkomst over de status van Berlijn, die op 3 juni 1972 door de ministers van buitenlandse den werd ondertekend. TEHERAN, 5-11. Door overstro mingen in de gebieden van Arak en Loerestan in het westen van Iran zijn zaterdag vijf mensen om het le ven gekomen, aldus heeft de Rode Leeuw en Zon, het plaatselijke Ro de Ki-uis, zondag bekendgemaakt. De sjah heeft het leger opdracht gegeven met helikopters dorpelingen te bevrijden die door het water zijn ingesloten en materiële hulp te bren gen. Israël blijft vechten tegen gnerrillabases TEL AVIV, 4-11. „Israël zal zijn strijd tegen Arabische guerrillastrij ders in buurlanden voortzetten, zelfs als daaraan het risico van instorting van het bestand van het midden oosten verbonden is". Dit heeft de staf-chef van de Isra ëlische strijdkrachten, luitenant-ge neraal David Elazar. in een vraag gesprek met het dagblad Maariv ver klaard. „Met defensieve maatregelen kun nen wij geen strijd tot een beslissing brengen. Onze strijd tegen de terro risten zal een voortdurende aanvals oorlog zijn met het doel hen te eli mineren". SOFIA, 5-11. Het officiële Bul gaarse persagentschap heeft zondag bekendgemaakt dat bij het ongeluk dat zaterdag op het middaguur plaats had met een lijnvliegtuig van de Balkanmaatschappij, alle 29 pas- Priester vermoord in biechtstoel LOS GATOS, 4-11. In een Rooms- katholieke kerk in Los Gatos in de Amerikaanse staat Californië is een priester in de biechtstoel doodgesto ken. Een parochielid zag een onge veer 20-jarige jongeman wegrennen. De dader is nog voortvluchtig. De omgekomen priester was een Fransman die elf jaar geleden uit Marseille naar Californië was geko men. Nederland op Parijse school PARIJS, 4-11. Voor het eerst heeft een Franse middelbare school de Nederlandse taal op het leerpro gramma gezet. Minister Van Veen van onderwijs en ambassadeur De Reniez waren aanwezig bij de eerste Nederlandse les op een Parijse mid delbare school. Nederlands is op de-, ze school de derde taal voor de lite raire richting en een facultatief stu dievak voor de B-richting. Minister Van Veen heeft de elf leerlingen van de cursus uitgenodigd voor een bezoek aan Nederland. Nederlandse vrachtauto reed in op voetgangers MADRID. 4-11. Een Nederlandse vrachtwagen is bij Madrid ingereden op een groep voetgangers, drie van hen kwamen om het leven en circa tien werden gewond. De chauffeur van de vrachtwagen had vergeefs getracht zijn voertuig tijdig voor een rood stoplicht tot stil stand te brengen. De wagen slipte op de door regen glad geworden weg. Tot de slachtoffers behoren drie kin deren; een jongetje dat gedood werd en twee meisjes die ernstige verwon dingen opliepen. Twee <loden l>i.i verkeersongeluk LEEUWARDEN. 5-11. Op de krui sing Idaard-Roordahuizen in de weg Leeuwarden-Heerenveen, zijn zon dagavond de heer H. Sietema en zijn dochtertje van plus minus een jaar uit Ruigahuizen bij een auto-onge luk om het leven gekomen. Mevrouw Sietema is zwaar gewond opgenomen in het ziekenhuis te Leeuwarden. De heer Sietema zou volgens de politie geen voorrang hebben ver leend aan de uit de riching Heeren veen komende personenauto. Na de botsing, toen de slachtoffers reeds uit de auto's waren gehaald, vloog het voertuig van de heer Sietema in brand. Flitsen nil het buitenland NEW YORK. De algemene verga dering heeft met grote meeiderheid een resolutie aanvaard waarin op alle staten en de organisaties van de V.N. een beroep wordt gedaan de vrijheidsbewegingen in de koloniale gebieden te helpen. AMMAN. Egypte verlangt van Jordanië dat het zijn plan opgeeft op de nu door Israël bezette weste lijke Jordaanoever een Palestijnse staat op te richten die met de rest van Jordanië een verenigd konink rijk vormt. PEKING. De Sowjet-ambassadeur in Peking, Wassili Tolstikov. heeft samen met andere diplomatieke ver tegenwoordigers uit Oost-Europa een uitnodiging van het Chinese minis terie van buitenlandse zaken deel te nemen aan een spelevaart van en kele dagen op de rivier de Yang-Tse, afgeslagen. WASHINGTON. Het gemeen schappelijke Russisch-Amerikaanse ruimte-experiment, waarbij een „So- joez" en een „Apollo" achtenveertig uur gekoppeld aan elkaar zullen rei zen en de ruimtevaarders van het ene in het aandcre ruimteschip zul len overstappen, begint 15 juli 1975. Dit heeft het Amerikaanse ruimtc- vaartbureau Nasa vrijdag bekendge maakt. WENEN. Vier linkse verzetsstrij ders uit Turkije zijn door een recht bank in Bulgarije veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf elk wegens het kapen van een Turks lijnvlieg tuig in mei van dit jaar. De hoge bloeddruk GENEVE, 4-11. Van elke tien vol wassenen heeft er één hoge bloed druk. Slechts een klein deel van de mensen die hiervoor behandeld zou den moeten worden wordt ook wer kelijk behandeld, en van hen krijgt nog slechts een klein deel de juiste behandeling. Dit staat in het jongste nummer van het maandblad van de Wereldgezondheidsorganisatie (W.H. O.) in Genève. Volgens het artikel van de Zuid- Slaviër Thomas Strasser is hoge bloeddruk zowel in geïndustrialiseer de als in ontwikkelingslanden ccn „wijdverbreide epidemie". Directe en indirecte gevolgen van hoge bloed druk. zoals beroertes, hartaanvallen, nieraandoeningen en netvliesbloe dingen zouden vaak voorkomen kun nen worden door het innemen van de juiste, betrekkelijk onschuldige me dicijnen die nu in de handel zijn. al dus Strasser. Beschuit met j muizenissen UTRECHT, 4-11. De A.V.G.. de i ii Agrarische, Voedings- en katholieke Bond van Personeel Genot middelen bedrijven, weet te melden dat er een overca paciteit is van 137 miljoen rol len beschuit per jaar: cr is maar behoefte aan 311) miljoen rollen, terwijl cr 347 miljoen kunnen worden geproduceerd. Het wegwerken van de over capaciteit aan de afzet kant lijkt volgens de A.V.G. een on mogelijke zaak. In Duitsland wordt beschuit nog altijd ge zien als voedsel voor kinderen en zieken. Ombuigen van dit verbruikspatroon via reclame zou enorme bedragen vergen. In België gaat het beschuitver- bruik gebukt onder concurren tie van de Franse toabt. Gefluorideerd water en tandbederf GRONINGEN. Dc Nijmeegse hoog leraar prof. dr. K. G. Kocnig meent dat voor de eerstkomende vgfen- twintig jaar het drinkwater ten minste als noodmaatregel gefluori deerd moet worden om bet tandbe derf het hoofd te kunnen bieden. ZIERIKZEE. liet Duivelands Ba rok-ensemble gaf zaterdagavond ren ge slaagde uilvoering in de Chr. Ger. Kerk te Zierikzee. Men zie ook elders in dit nummer. Op de foto: een jeugdige solist aan het werk. (Foto: Ziei ik/.eesche Nieuwsbode). sagiers en 5 bemanningsleden het leven hebben verloren. Het toestel stortte neer in het in mist gehulde Rilagebergste, nadat het door Sofia was verwezen naar het 160 km zuidoostwaarts gelegen Plovdiv. Het Rila-geberte ligt ten zuiden van Sofia. Hoe het komt dat de koers van het toestel van zuid oost werd verlegd naar zuid, is niet bekend. Het verongelukte vliegtuig was opgestegen in Burgas aan de Zwarte Zee. Het wrak werd zaterdagavond laat gesignaleerd. Weer referendum in Zwitserland BERN, 4-11. - De Zwitsers zullen zich opnieuw bij referendum kunnen uitspreken over de aanwezigheid van buitenlanders in hun land. Twee jaar nadat het parlementslid Schwarzen- buch het initiatief nam tot een volks stemming over de buitenlanders is nu een andere rechtse beweging, „Dc Nationale Actie" erin geslaagd 69.530 Handtekeningen te verzamelen voor een verzoek om ccn nieuw referen dum. Volgens de Zwitserse grond wet zijn 50.000' hantekeningen vol doende voor het uitschrijven van een volksstemming. De Indianen in dc V.S. WASHINGTON, 5-11. Dc rond 400 Indiaanse bezetters van het rege- ringsdepartement voor Indiaanse za ken hebben zondag opnieuw gewei gerd het gebouw te ontruimen voor dc overheid hun eisen heeft ingewil ligd. Ze verlangen dat dc regering zorgt voor voedsel cn onderdak voor de verwachte 3.000 Indianen die in Wash in ton een week van demon straties willen houden ter illustratie van hun „strijd om te kunnen over leven in blank Amerika". De indianen, die ongeveer 250 stammen vertegenwoordigen, hebben het departement herdoopt tot „am bassade van de inheemse Amerika nen". Ze hebben hun gezichten met oorlogskleuren beschilderd. NEW YORK. De democratische kan didaat voor het Amerikaanse presi dentschap, George McGovern, wuift samen met zijn vrouw Eleanornaar de mensen op Fifth Avenue te New Yorkwaar hij doorheen trok met zijn verkiezingskaravaan. Het was de meest enthousiaste ontvangst van zijn verkiezingscampagne. Mensen riepen in spreekkoren: Wij willen George". McGovern zei er nog steeds van overtuigd te zijn, dat hij de ver kiezingen zal winnen. Dit nummer bestaat uit 6 pagina's t Veel begeren is veel ontbe- j ren. (Horatius). Verwachting tot dinsdagavond: Weinig verandering Zwaar bewolkt met plaatselijk regen of motregen; matige, aan de kust af en toe krachtige wind uit zuidwest tot west; minimumtemperaturen on geveer 10, maxima rond 12 graden. Voor woensdag: Aantal uren zon: 0 tot 4. Min.-temperaturen: 0 tot 4 graden boven normaal. Max.-temperaturen: van ongeveer noi-maal tot 4 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur; 80 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 60 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 7 nov. Zon op 7.46, onder 17.01 Maan op 9.36, onder 17.11 Eerste kwartier 14 nov. te 6.01 uur. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 7 nov. 3.53 16.07 9.24 21.40 Springtij: 8 november. LIET WEEROVERZICHT DE BILT, 6-H. Hel KNMI deelt mede: Het afgelopen weekeinde was het somber cn vochtig herfstweer. Op de meeste plaatsen viel cr gedu rende cnigè uren motregen en op vele paatsen hing er een laag wol kendek. Niet dat cr veel regen viel want vrijwel nergens werd meer dan enkele milimeters gemeten. Wat bij dit weertype opvalt, is het ge ringe verschil tussen dc maximum- en minimumtemperatuur. Op diver se plaatsen was dit niet meer dan graad. Voor dinsdag wordt nog geen verandering in dit weertype ver wacht. Een hogedrukgebied dat zich uitstrekt van de zoren naar het Al pengebied handhaaft zich. terwijl ccn aktieve depressie ten zuidoosten van IJsland naar het zeegebied tus sen IJsland en Noorwegen trekt. Hel front van deze depressie dat maan dagmorgen boven Schotland lag. zal ons land dinsdag nog niel bereiken, zodat het sombere .vochtige weer het komende etmaal zal voortduren.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1