DE ZIERIKZEESCHE COURANT ©AUSTIN MORRIS Nixon over bestandsovereenkomst: „eerst de dubbelzinnigheden wegruimen" Kabelfabriek Goes ontslaat 22 draaiers Turk steekt landgenoten neer. deurloo EENHEID IN HET N.V.V. NA WEEK WEER HERSTELD Baby's met verslavings- verschijnselen De van nieuwe Heuga tegel l „DE SPIRT" Volgende week koelhuisboter Manifest van ARP, CHU en KVP Chili heeft een nieuwe regering Franse consul bij - bomaanslag gewond ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 3 november 1972 129ste jaargang Nr. 21178 WAARIN OPGENC..1EN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, lel. (01110) 2255, na 18.00 uur: lel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakleur: M. J. Bij de Vaale, lel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochlman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaai 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 °/o B.T.W. In dit nummer: Zierikzee kreeg IIEMA-vestiging 7.1ERIKZEE. Heden (vrijdag)-morgen werd de nieuwe HEM A-vestiging aan de Appelmarkt officieel geopend. De foto geeft een beeld van enkele stands langs de tientallen meters lange loopgangen. Men zie ook elders in dit num mer. (Foto: Zierikzeeschc Nieuwsbode). Dealer: ISTA - Oosterland Tel. 01114-1495 LONDEN7 De Verschrikkelijke tweeling", leiders van de twee grootste werk nemersbonden in Engeland, komen hier aan bij de ambtswoning van de Britse premier in Downingstreet 10 te Londen. Regering, werkgevers en werknemers hebben besprekingen gehouden om de inflatie, een.halt toe te roepen. Beiden eisen een verplichte prijsstop, die de regering vooralsnog weigert in te voeren. Links: Jack Jones pan de Transportunie, rechts Hugh Scanion van de Bouwvakbond. WASHINGTON, 3-11. President Nixon heeft donderdgavond ver klaard dat eerst alle „dubbelzinnig heden" uit de weg moeten worden geruimd voordat Amerika overgaat tot ondertekening van de bestands- en vredesovereenkomst met Noord - Vietnam. In éen televisie-toespraak zei hij dat alle misverstanden uit de we reld moeten worden geholpen om te voorkomen dat de voorgestelde regeling in het honderd loopt en de oorlog wordt hervat. De president sprak er echter zijn vertrouwen over uit dat Amerika spoedig zijn doel van een „eervolle vrede' zou kunnen bereiken. Nixon verklaarde: „Wij zullen de overeenkomst tekenen wanneer zij goed is, geen dag eerder - en als de overeenkomst goed is tekenen wij zonder ook maar één dag te wachten. Scooter tegen anlo: twee (loden MILL 2-11. Donderdagavond is op een kruising in Langenboom (gem. Mill, Noord-Brabant) een ernstig ver keersongeval gebeurd, toen een scoo ter tegen een auto botste. De bestuur der van de auto, de heer A. van Ba- kel (51) uit Mill werd hierbij op slag gedood, evenals de scooterrijder, de heer J. Seuntjens uit Erscharen (N.B.). GOES, 3-11. De Nederlandse ka belfabriek in Goes heeft 22 werkne mers onslag aangezegd, omdat de af deling draaierij waar zij werkzaam zijn al geruime lijd zonder werkop drachten zit. Cc direktie van het be drijf wtft dit aan de verminderde in vesteringen in de chemische indu strieën. Bij de NKF in Goes werkten 375 mensen. Met de vakbonden is volle dige overeenstemming bereikt over de afvloeiingsregeling, aldus de di rektie. Volgens Amerikaanse regerings kringen kan een bestandsovereen komst wegens de huidge impasse niet langer binnen de komende we ken worden verwacht. ROTTERDAM, 3-11. De 45-jarige Turk M. V. heeft donderdagnacht in de Rotterdamse Schietbaanlaan twee landgenoten met een mes neerge stoken. Eén van de mannen, Osman Cosar (35), moest in hel Dijkzigtziekenhuis onmiddellijk worden geopereerd aan een ernstige wond in zijn buikstreek. Achmed Demirlek (35) werd opgeno men met steekwonden in linkerarm en linkerbeen. De messentrekker is aangehouden. Volgens de politie hadden de Turken al lange tijd ruzie met elkaar. Weduwen gaan belasting betalen over AWW DEN HAAG, 2-11. Weduwen met een of twee kinderen moeten per 1 januari loonbelasting betalen over bun AWW-uitkering. De Raden van Arbeid hebben van het ministerie van financiën een circulaire gekre gen, waarin hun aandacht wordt ge vestigd op het overigens nog door de Eerste Kamer te behandelen wetsontwerp, waarbij de structuur van de loon- en inkomstenbelasting wordt gewijzigd Advertentie in termen bel uien ws nieuw aangekomen bielzen salontafels 11 cm dik eikenblad „de mcubclshowroom van zierikzee" meelstraat 31 - telefoon 2946 Concept-akkoord NVV en Industriebond Dit nummer bestaat uit 12 pagina'» NEW YORK, 3-11. In New York zijn in 1971 tenminste 550 en mis schien zelfs wel 2.000 kinderen gebo ren die verschijnselen vertoonden van verslaving aan verdovende mid delen. Dit staat in een rapport van een parlementaire commissie van on derzoek dat vorige week is gepubli ceerd. De betrokken baby's vertoonden dezelfde symptonen als mensen die niet meer de narcotica krijgen waar aan zij gewend zijn. De moeders ble ken verslaafd te zijn aan heroine of methadon. Japanse mijnwerkers ingesloten SAPPORO. Gevreesd wordt dat 31 Japanse mijnwerkers in een kolen mijn zijn ingesloten nadat zich daar donderdag vermoedelijk een ontplof fing had voorgedaan, aldus de Ja panse politie. Advertentie Verwachting tot zaterdagavond Veel bewolking Op de meeste plaatsen droog weer met veel bewolking en in het bin nenland plaatselijk mist; zwakke tot matige wind uit west tot zuidwest; minimumtemperaturen van 10 gra den aan zee tot 4 graden in het oos ten en zuidoosten van het land; maximumtemperaturen omstreeks 11 graden. Voor zondag: Aantal uren zon: 0 tot 5. Min.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 4 graden boven normaal. Max.-tempera turenvan ongeveer normaal tot 4 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 4 nov. Zon op 7.40, onder 17.06 Maan op 6.09, onder 15.55 4 nov. Zon op 7.42, onder 17.05 Maan op 7.20, onder 16.15 6 nov. Zon op 7.44, onder 17.03 Maan op 8.29, onder 16.39 Nieuwe maan: 6 november. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 4 nov. 2.07 14.20 7.50 20.09 5 nov. 2.44 14.56 8.21 20.40 6 nov. 3.20 15.33 8.51 21.10 Springtij: 8 november. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 3-11. Het KNMI deelt mede: In de algemene luchtdrukver deling boven het Europese vasteland en de aangrenzende oceaan komt nog maar weinig verandering. Een gordel van hoge luchtdruk strekt zich uit van de Azoren via de Golf van Biskaje tot boven Duitsland en de Alpen, en breidt zich geleidelijk verder naar de Balkan uit. Een an der hogedrukcel bevindt zich boven het zeegebied ten westen van Ier land. De kern ervan trekt tamelijk snel oostwaarts en kan zaterdag bo ven Schotland liggen. Ondertussen verplaatst een in betekenis afnemend oceaanfront, behorend bij een de pressie boven de oceaan het noorde lijk deel van Schotland en Ierland in zuid-oostelijke richting. Het zal zaterdag dicht bij ons land liggen. Veel aktiviteit wordt er niet ver wacht, zodat de regenkansen klein blijven. Chinese ambassadeur in Nederland SCHIPHOL, 2-11. Zeer beminlijk lachend tegen de wachtende fotogra fen heeft de eerste ambassadeur van de Volksrepubliek China donderdag middag op Schiphol zijn eerste stap pen op Nederlandse bodem gezet. De 66-jarige in het bekende Chi nese antracietgrijze pak geklede am bassadeur Hao Te-Ching arriveerde uit Parijs, waar hij na zijn lange vliegreis uit Sjang-Hai een dag rust gehouden heeft. Na een hartelijke begroeting van het op Schiphol aanwezige ambas sadepersoneel, waarbij de Neder landse bloemen niet ontbraken, sprak de heer Hao Te-Ching zijn vreugde over zijn benoeming uit. Chauffeur bekend moord op meisje ALKMAAR, 2-11, Dc 24-jarige chauffeur F. E. uit Heerhugowaard heeft donderdagavond bekend de 25- jarigc Maria Timmer uit Alkmaar te hebben vermoord. Zijn bekentenis, heeft hij afgelegd tegenover de recherchegroep van de Rijkspolitie Alkmaar bij de groep Heiloo. Over het motief wilde de politie geen mededelingen doen. „Hel was i M .iu le moord 70 zei de politie alleen. f f Massamedia vormen een t uiterst geschikte voedingsbo- f de mvoor sensationele mede- f delingen. (Stelling bij proef- f schrift). AMSTERDAM, 2-11. Binnen een week na bet ont staan van de breuk is de eenheid in liet NVV hersteld. De Verbondsraad van bet NVV voorzitters van de aangesloten bonden en liet Verbondsbestuiir) beeft zich donderdag op een spoedvergadering in Amster dam verenigd met liet concept-akkoord, dat tot stand kwam tijdens een geheim tweedaags overleg in Noord- wijk lussen de top van bet NVV-Vërbondsbestuur en het hondsbestuur van de Industriebond NVV. Op een persconferentie na afloop van de verbondsvergadering heeft de heer A. de Boon, waarnemend voorzitter van het NVV, aangekon digd dat de leden van het verbonds- bestuur hun besluit om hun func ties ter beschikking te stellen, hebben ingetrokken. Zij menen dat een zodanige grond slag voor verder overleg binnen het NVV is gevonden, dat de fundamen tele discussie daarover niet ver stoord mag worden door „dreige menten op tafel". U koopt hem bij ons voor maar 2,98 per tegel Mooie kleuren Slijtvast Pilling vrij Los te leggen X 5 jaar garantie Vloerenbedrijf Kr. Elleboog - Zierikzee X Telefoon (01110) 2134 De heer De Boon verwacht dat omtrent het „lijmakkoord" binnen het NVV ook bij de andere vakcen trales geen verschil van mening zal bestaan omdat het is gebaseerd op gemeenschappelijke .rapporten van de vakbeweging. Inventarisatie Op korte termijn zal een inven tarisatie worden gemaakt ten aan zien van verschillen tussen het ac tieprogram 1971-1975 van de drie vakcentrales en de nota Arbeids voorwaardenbeleid enerzijds en de inhoud van het centraal akkoord anderzijds. Op basis van deze inventarisatie zal worden vastgesteld welke mate riële en niet-materiële voorwaarden het NVV zal verbinden aan het te voeren arbeidsvoorwaardenbeleid. Er zullen prioriteiten worden aangege ven. De prioriteitenlijst wordt van een tijdsplanning voorzien, waar mee het nieuwe - kabinet reeds zal worden geconfronteerd. DEN HAAG, 2-11. Waarschijnlijk in de loop van de volgende week zal de Europese Commissie de nodige maatregelen nemen om koelhuisbo ter tegen verlaagde prijs bij de con sumenten in de zes EEG-landen, dus ook in Nederland, te brengen. Ver moedelijk zal het koeïhuisprodukt dan een kwartje per pakje minder kosten dan andere boter. Mogelijk komt er ook weer braadboter tegen een nog wat lagere prijs. Op basis van deze gang van zaken is de Industriebond-NVV bereid op zeer korte termijn aan bondsraad en ledenvergaderingen een positief ad vies te geven ten aanzien van het centraal akkoord dat thans ter tafel ligt. In alle af te sluiten cao's zal even wel als voorwaarde dienen te wor den opgenomen, dat de cao's als ont bonden moet worden beschouwd als toezeggingen van regering en werk gevers niet zijn nagekomen of plan nen (bijv. ten aanzien van prijsont wikkelingen en produktiviteit) niet zijn gerealiseerd. Dit openbreken van cao's wordt noodzakelijk geacht in verband met afspraken, die nog met de nieuwe regering moeten moeten worden gemaakt. DEN HAAG, 2-11. Democratise ring in het onderwijs, in de onderne ming en in het bestuur staat als eer ste punt genoemd in het gemeen schappelijk manifest waarmee ARP, CHU en KVP zich tot de kiezers richten. Het manifest is tevens bedoeld als actieprogram op hoofdpunten. De drie confessionele partijen zeggen in het manifest dat zij de tussen hen gegroeide samenwerking ook na de verkiezingen willen voortzetten en verstevigen. De drie fracties in de Tweede Kamer zullen zoveel moge lijk als eenheid gaan optreden. SANTIAGO, 2-11. President Salva dor AUende van Chili heeft een nieuwe regering gevormd, zo heeft een regeringswoordvoerder donder dag meegedeeld. Politieke kringen verwachten dat er ook militairen zijn opgenomen in het nieuwe kabi net. SAFAGOSSA, 2-11. De Franse creconsul in de Spaanse stad Sara- gossa is donderdag bij een bomaan slag door Baskische nationalisten zeer ernstig gewond. De 62-jarige consul, Roger Tur, liep brandwonden aan gezicht, han den en borst op.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1