DE ZIERIKZEESCHE COURANT N-VIETNAM WIJST VOORWAARDEN THIEU VAN DE HAND Algemene beschouwingen in Eerste Kamer Vondsten bij aanleg Italiaanse metro Nederland- Noorwegen 9-0 Chileense regering is afgetreden Amsterdammer beet overvallers in hand Herstel breuk in N.y.v. Het dekkingsplan Premier over topconferentie Tanker ontploft „Yeti" gezien Stakingsgolf in Israël deze week bij ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 2 november 1972 129ste jaargang Nr. 21177 WAARIN OPGENG, 1EN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: lel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaai 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusiel 4 B.T.W. In dit nummer: Vormingscertlnim Werkende Jongeren De ontivikkelingen in Vietnam DEN HAAG, 31-10. Bij de algeme ne politieke beschouwingen in de Eerste Kamer heeft de socialistische fractievoorzitter in de senaat, de heer J. B. Broekz, dinsdagmoi'gen het beleid van het kabinet Biesheu vel veroordeeld. Hij noemde dit be leid onverstandig, onjuist èn onno dig. De heer Bi-oeksz ontwikkelde fell.e kritiek op de regering nü zij te gemoet is gekomen aan de wens van werkgevers en werknemers om niet het lager- BTW-tarief te verhogen. De heer Broeksz verweet de rege ring niet dit toegeven maar de me thode waaruit zijns inziens minach ting voor het parlement spreekt. Dr. J. W. van Hulst fraktieleider van de CHU in de Eerste Kamer dacht dat de Eerste Kamer wel eens van een merkwaardig belang zou kunnen worden als er na de verkie zingen een progressief kabinet komt. De Eerste Kamer Zou dan overwe gend in de oppositie zijn. „Moet de Eerste Kamer, als zij opvallend gaat verschillen van de Tweede Kamer, niet gaan meespreken bij de kabi netsformatie", zo vroeg de CHU- fraktie-voorzitter zich af. Hij wees erop dat het in het verleden her haalde malen is voorgekomen dat de Eprste Kamer de uiterste consequen ties uit haar rechten heeft getrokken en voor aftreden van minister heeft gezorgd. De VVD noemde dr. Van Hulst „een evenwichtige faktor in de ka binetten De Jong en Biesheuvel". Hij zei dan ook de mogelijkheid tot ver dere samenwerking te willen open houden. „De kans dat de frakties van KVP, ARP en CHU elkaar na de verkiezingen loslaten is wel tot ROME. 1-11. Bij graafwerkzaam heden in Rome voor de metro-aanleg zun op tweehonderd meter van het centraal station een jonge bacchus en twee zuilen opgegraven. De inzet om het wereldkampioen schap voetbal is voor de Oranje- ploeg succesvol ingezet met een te Rotterdam gespeelde wedstrijd tegen Noorwegen, die met liefst 9-0 door Nederland werd gewonnen. nul gereduceerd', aldus dr. Van Hulst. Bij de voortzetting van het debat sprak mr. H. van Riel (VVD) zijn voorkeur uit voor een groter, niet- socialistische federatie. Hij noemde de totstandkoming daarvan „prak tisch onvermijdelijk" en een samen gaan van de confessionele partijen met VVD en DS'70 „voor de hand liggend' Binnen een groepering van de confessionele partijen, tesamen met DS'70 en de WD, kunnen zijns inziens voor de toekomst nuttiger compromissen gevonden worden. In een samenspraak van deze groepe ringen hgt naar zijn mening de mo gelijkheid besloten tot vruchtbare resultaten te komen. Banken opgelicht niet valse cheques VEENENDAAL, 1-11. Een tot dus- ver onbekende man heeft woensdag middag de Amrobanken in Ameron- gen en in Rhenen voor f 6.000 opge licht. De inan bood travellercheques aan. die onlangs in Amsterdam zijn gestolen. In Veenendaal deed hij ook een poging bij de Raiffeisenbank. maar daar mislukte zijn opzet. In Rhenen incasseerde hij op de gesto len cheques f. 2.000 en bij de Amro- bank in Amerongen f 4.000. Doofstomme man beroofd GRONINGEN, 1-11. Naar eerst nu bekend is geworden hebben vorige week drie Groningers een doofstom me man van 5000 gulden beroofd. Via een barkeeper en een portier maakte de man kennis met een pros tituee. waar hij later mee op stap ging. Toen hij in een stikdonkere ka mer zijn kleren weer aantrok, bleek het geld verdwenen tc zijn. In verband met deze affaire heeft de Groninger politie de 21-jarige prostituee G. B. en de 21-jarige bar keeper J. A. S. aangehouden. Woens dag pas kon de portier, de 25-jarige H. W.. worden gearresteerd. SANTIAGO. De regering van de marxistische president Salvador AI- lljdc van Chili is dinsdag afgetreden zo is officieel in Santiago bekendge maakt. AMSTERDAM. 1-11. Zich hevig verzettend tegen twee onbekend ge bleven daders, die hem aanvielen, beeft de 50-jarige Amsterdamse fruithandelaar A. van L. woensdag avond in de gang van zijn woning een van zjjn tegenstanders zo hard als hij kon in dc hand gebeten. De politic zoekt dan ook naar een per soon, die aan een van zijn handen gewond moet zijn. Met enkele duizenden guldens op zak keerde defruithandelaar kort na half zes terug naar zijn woning aan het Cornclis Troostplein. Toen hij de voordeur had geopend, drongen on verhoeds twee mannen zich met hem naar binnen. In dc gang ontstond een vechtpartij, waarbij de op dc grond geworpen van L. luid om hulp roependzich hevig verzette Tegen do poging van de indringers hem. van zijn portefeuille te beroven. Een Eon van de indringers poogden hem do mond te snoeren, hetgeen hem slecht bekwam omdat dc fruithande laar er zijn tanden in wist te zetten. Op het hulpgeroep kwam een buurvrouw van een hoger gelegen etage naar beneden snellen, waarop de beide indringers het hazepad ko zen. Zuid-Vietnam houdt vast aan te rugtrekking van alle Noordvietna- mese militairen uit Zuid-Vietnain en verzet zich tegen een coalitierege ring met dc Vietcong, aldus dc woordvoerder van president Thieu. NOORDWIJK, 1-11. Dc top van het NW en het bestuur van de In dustriebond NW hebben woensdag een basis gevonden voor herstel van de eenheid binnen deze vakcentrale. Donderdag wordt een spoedverga dering van dc Verbondsraad NW gehouden. DEN HAAG, 2-11. Staatssecretaris Scholten van financiën heeft de Ka mer ontraden de amendementen van de linkse oppositie op het dekkings plan van de regering te aanvaarden. Deze houden in de verhoging van het hoge B.T.W.-tarief te beperken tot 15 procent en extra verhogingen van vennootschaps- en vermogensbe lasting. DEN HAAG, 1-11. De regering houdt ernstig rekening met de mo gelijkheid, dat een nationale regeling voor het rechtstreeks kiezen van de leden van het Europese parlement tct stand komt, zo heeft premier Biesheuvel woensdag in de Eerste Kamer verklaard. Reeds op de Parijse topconferentie heeft mr. Biesheuvel gezegd, dat in dien de overige staats- en regerings leiders niet zouden besluiten dat de ministerraad voor het einde van het volgende jaar een beslissing zou ne men over rechtstreekse verkiezingen, „de Nederlandse regering wel zou moeten instemmen met een beslis sing van het Nederlandse parlement, in Nederland de afgevaardigden naar Straatsburg rechtstreeks te kie zen." BRINDISI. 1-11. In de Adriatische zee. even uit de kust van de Italiaan se havenstad Brindisi, is woensdag morgen de 12.460 ton metende Itali aanse tanker „San Nicola" in brand gevlogen en geëxplodeerd. Van de 34 bemanningsleden is er 1 om het leven gekomen, zijn er vijf gewond geraakt en worden er 2 vermist. Dc overige 26 zijn veilig uit zee opge pikt. KATMANDOE, 1-11. Twee leden van een Japanse Himalaya-expeditie dinsdag in de Nepalese hoofdstad Katmandoe eindigde, hebcn verteld dat ze tijdens hun Albpinismc een „Yeti" of „verschrikkelijk sneeuw man" hebben gezien. Volgens Koitsji Sakaoewc was dc Yeti een kleine verschijning die door een sneeuw- en rotslandschap liep. Een Amerikaans expeditielid, James Pritchard. verklaarde dat ver scheidene Sjerpa s - Nepalese gidsen - de Yeti op 20 september op de Poetha Hinoetsjoeli-berg hadden waargenomen. Pritchard zelf heeft de sneeuwman niet gezien, maar hij vond wel voetafdrukken van een niet thuis le brengen dier. TEL AVIV. 1-11. Israël wordt op het ogenblik geteisterd door oen golf van stakingen die het dagelijks le ven dreigt te verstoren. Woensdag zijn meer dan 3.000 artsen die in dienst zijn van het ziekenfonds en dc vakcentrale Histradroelh in sta king gegaan uil protest tenen dc be noeming van een niet-arts lot hoofd van dc organisatie. Alleen spoedge vallen worden behandeld. Dc douane-beambten op het vlieg veld Lod zijn al enkele dagen in sta king. Als gevolg daarvan ligt de toe voer van grondstoffen naar verschei dene industrieën vrijwel stil. wat tot tijdelijke sluiting van een aantal fa brieken kan leiden. Dc Israëlische huisvrouwen hebben te maken met een slagers-staking. PARIJS, 1-11. De Vietnamese communisten hebben woensdag de vredesvoorwaarden van de Zuidvietna- mese president Nguyen van Thieu van de band gewe zen. In afzonderlijke verklaringen beschuldigden de Noordvietnamczen en de gedelegeerden van de Vietcong Thieu ervan dat hij dc weg naar vrede af sluit door vast te houden aan zijn eis dat Noord-Vietnam zyit invasietroepen uit het zuiden moet terugtrekken en afzien van de eis dat in Saigon een coalitieregering van drie componenten met deelneming van dc Vietcong tot stand komt. „Thieu herhaalt zijn onbeschaam de eisen dat eerst een einde moet worden gemaakt aan de Noordviet- namese inval", verklaarde Ly van Sau, woordvoerder van de Vietcong. Hij betitelde Thieu als „een opge wonden zetbaas" en drong er bij de Vei*enigde Staten op aan hem aan de kant te schuiven. De woordvoerder van de Noord- vietnamese delegatie, Nguven Thanh Le, zei dat uit van Thieu's rede op de nationale feestdag van Zuid- Vietnam bleek dat de president „koppig gekant blijft tegen vervul ling van de dierbaarste wens van het gehele Zuidvietnamese volk dat er vrede komt". Le zei dat Vein Thieu de oorlog wil laten voortduren „zodat hij als maar rijker kan worden". Volgens Advertentie K 0 F F 1 E goudwerk bonen of vacuum snelfiltermaling pak 250 gram 1P Spaar mee voor gratis sherrypakket hem kan Van Thieu het nadat de Verenigde Staten hun handen van hem afgenomen hebben „geen dag meer volhouden." Verwijt aan Amerika De afgevaardigde van Noord- Vietnam verweet de Amerikanen dat ze de vredesonderhandelingen trai neren „om de openbare mening zand in de ogen te strooien en hun po gingen te verdoezelen om het zet- bazenbewind in Saigon op de been te houden, zodat dit de oorlog kan voortzetten". Van Thieu's bewering dat de hele Zuidvietnamese bevolking achter hem staat, werd weersproken door een centrale figuur in de Zuidviet namese oppositie: genei*aal Duong van Minh, het voormalige staats hoofd. Van Minh zei „de geschiede nis leert dat wanneer iemand het alleenrecht op het leiderschap voor zich opeist of de onderdrukking van andere bepleit, interne oorlog en verdeëldheid doorgaans het gevolg zijn en vreemde mogendheden de voorwendsel voor overheersing of een inval verschaffen." Kissinger in Saigon Dr. Kissinger is naar Saigon te ruggekeerd na wat een laatste bij eenkomst met de Noordvietnamese onderhandelaars in Parijs zou moe ten zijn, teneinde een regeling voor de verschilpunten te vinden". De woordvoerder voegde er aan toe dat president Thieu zijn oveideg met de Amerikanen over de bepalingen van een akkoord voortzet en dat hij in middels een lang onderhoud heeft gehad met de Amerikaanse ambas sadeur in Saigon Ellsworth Bunker. Hoang Doec gaf geen enkele aan wijzing voor een eventuele toenade ring van de Zuid- en Noordvietna mese standpunten over een bestand. ZIERIKZEE. Vrijdag a.s. gaat ''ef HEMA-filiaal, in dc panden aan de Appel markt, open voor het publiek. Hard wordt gewerkt om. zowel buiten als bin nen, t\jdig klaar le zijn. Dc foto geeft een beeld van hei exterieur. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). NIJMEGEN. De. prinselijke tweeling - kinderen van prinses Irene en prins Karei Hugo - zijn in hét Radbout- ziekenhuis te Nijmegen gedoopt. Bij een- overzicht van de doopplechtig heid zien we hier v.l.n.r. pater Jesus Lezaun uit Navarra, kardinaal Al- frink en pater van Luyk. Rechts op de voorgrond - op de rug gezien - prins Karei Hugo. De plechtigheid werd o.m. bijgewoond door koningin Ju liana en prins Bemhard. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's Veel ouder.wetse opvattingen J zijn gemakkelijk ie verwerpen, f ma'ar moeilijker te vervangen. Verwachting tot vrijdagavond: Weinig verandering In het algemeen veel bewolking etv vooral in de nacht en ochtend plaat selijk mist; zwakke tot matige zuid westelijke wind; minimum tempera turen ongeveer 6 graden; maximum temperaturen rond 12 graden. Voor zaterdag: Aantal ui*en zon: 1 lol 6 Min.-tempera turen: van ongeveer normaal tot 3 graden boven normaal. Max.-temperaturen: omstreeks nor maal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 90 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 3 nov. Zon op 7.38, onder 17.08 Maan op 4.58, onder 15.39 Nieuwe maan: 6 november. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 3 nov. 1.24 13.40 7.12 19.34 Springtij: 8 november. HET WEEROVERZ CHT DE BILT. 2-11. Het K.N.M.I. deelt mede: In een hogedrukgebied, waar van dc kern donderdagmorgen boven dc Alpen lag, kwam in Noord-Frank rijk, Duitsland en onze omgeving in de nacht en ochtend op uitgebreide schaal mist voor. In ons land was hierbij het zicht plaatselijk tot min der dan 50 meter gereduceerd. Dc kern van hel hogedrukgebied ver andert in het komende etmaal niet veel van plaats. Tegelijkertijd echter trekt een golfvormige storing van het zeegebied tussen IJsland en Schotland naar Scandinavië. Als ge volg hiervan zal in onze omgeving dc wind uil zuidwestelijke richting iets slerker worden. In de mei deze stroming aangevoerde lucht is de vochtigheid zo groot, dat vrijdag nacht opnieuw op mist moet worden gerekend.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1