Overal! de postgiro VERHOUDINGEN ISRAEL-WEST-DUITSLAND GESPANNEN Middenstandspartij wil tv-debat V.S. TEKENEN VIETNAM-AKKOORD VANDAAG NOG NIET Liberaal verlies in Canada IRA-gevangeneii in Ierland ontsnapt Bondsraad Industriebond staat achter het beleid van het Bondsbestuur DE ZIERIKZEESCHE COURANT dak makkelijk! ZIERIKZEESCHE m NIEUWSBODE Dinsdag 31 oktober 1972 129stc jaargang Nr. 21176 WAARIN 0PGENG.1EN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaai 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusiel 4 o B.T.W. In dit nummer: Veel roofvogels boven Westhoek Na het kapingsdrama BONN TEL AVIV DAMASCUS, 30-10. Bij <le tc- rugkeer in West-Dnitslaiul van de passagiers en be manningsleden van de zondag gekaapte Boeing van de Lufthansa op maandag, is tussen de Bondsrepubliek en Israël een diplomatieke controverse losgebroken over de prijs die de Duitsers voor de vrijlating hebben betaald. Over de uitlevering aan de kapers van het toestel van de drie Arabische extremisten die in Miinchen gevangen zaten wegens het bloedbad in deze stad tijdens de Olympische zomerspelen, verklaarde Israëls minister van buitenlandse zaken dat er het internationale front tegen terreur door was verzwakt en de nagedachtenis van de in München vermoorde Israëlische sportlieden geschonden. Conrad Ahlers, de Westduitse regeringswoordvoerder, noemde de Israëli sche verwyten „ongerechtvaardigd". De Westduitse regeringswoord voerder Rüdiger von Wechmar ver klaarde dat de verantwoordelijke de partementen in Bonn en in de Bei erse deelstaatshoofdstad München, een diepgaand onderzoek naar de omstandigheden waaronder de drie Arabieren in Beierse gevangenissen werden vrijgelaten, instellen. „Tot dat hun bevindingen rond zijn kunnen geen gedetailleerde me dedelingen worden gedaan", zei Von Wechmar. Over de protesten van Israëlische zijde wilde Bonn zich niet uitlaten voordat het een diepgaand rapport van zijn ambassadeur in Israël heeft ontvangen. Von Wechmar wees wel het pro test van minister Eban van Israël aan de Westduitse ambassadeur van de hand dat Bonn voor de eisen van de kapers bezweken was. Nieuwe auto van Lancia TURIJN, 30-10. Aan de vooravond van de 54ste internationale autosalon in Turijn heeft de Italiaanse auto- fabriek Lancia een geheel nieuwe vierdeurs middenklasse personenauto uitgebracht, de Lancia Beta. De au to komt volgens de fabriek in de plaats van het reeds negen jaar ou de model de Fulvia, waarvan de pro- duktie eind dit jaar wordt gestaakt. De Beta zal in februari 1973 op de Nederlandse markt komen. „De regering is niet bezweken. Zij had de voor alles geldende plicht de levens van de passagiers te bescher men", zei hij. Niet gewaarschuwd Hij ontkende geruchten dat de re gering van tevoren voor de kaping gewaarschuwd was. „Noch de rege ring nog de Lufthansa had voorken nis", verklaarde hij. De drie punten waarop het onder zoek door Bonn en München zich concentreert, zijn: waarom trok het chartervliegtuig dat de vrijgelaten DEN HAAG, 30-10. De Democra tische Middenstandspartij - lijsttrek ker het kamerlid De Jong (eenmans fractie) heeft de lijsttrekker Drees (DS'70) en Wiegel (VVD) uitgenodigd tot een-tv-debat over de problemen van de middenstand. Deze partij heeft tegelijkertijd de NOS gevraagd zendtijd voor dit debat uit te trek ken. Het kamerlid De Jong wil dat de heren Drees en Wiegel op de tv dui delijk maken wat zij in de afgelopen periode voor de middenstand hebben gedaan. BARCELONA. Een vermoedelijk door een gaslek veroorzaakte ontploffing heeft in Barcelona twee huizen vernield, waardoor vier mensen het leven verloren en vijftien werden gewond. Op de foto zoeken brandweerlieden in de puinhopen naar overlevenden. WASHINGTON, 30-10. De Verenigde Staten zullen bet vredesakkoord voor Vietnam niet tekenen voor dat de nog resterende problemen in een nieuwe zitting niet de Noordvietiiamezen zijn opgelost. Met deze bekendmaking maakte de woordvoerder van het Witte Huis. Ronald Zicgler, duidelijk dat de Verenigde Staten dus dinsdag nog niet hun handtekening zullen zetten, zoals Noord-Vietnam heeft geëist. Nixons adviseur Kissinger, die vorige week zei dat nog drie a vier dagen van onderhandelingen met de Noordvietnamezen nodig zijn om de nog bestaande moeilijkheden bevre digend op te lossen, was maandag nog steeds in het Witte Huis in Was hington. Ziegler wilde niet zeggen wanneer Kissinger naar Parijs zou vertrekken. Laatste gespreksronde Volgens welingelichte kringen in Washington wil de Amerikaanse re gering na een laatste gespreksronde met de Noordvietnamezen nog een reeks van besprekingen met Zuid- Vietnam houden, alvorens het vre desakkoord te ondertekenen. De Zuidvietnamese president heeft met name bezwaren tegen het ontbreken van een voorziening voor terugtrek king van de Noordvietnamese troe pen, tegen de instelling van een „raad van nationale verzoening en eendracht", waarin de huidige Zuid vietnamese regering, het nationale bevrijdingsfront en neutralen zijn vertegenwoordigd, tegen het ontbre ken van bepalingen voor een bestand in Laos en Cambodja en tegen hel feit dat onder het akkoord alleen de handtekeningen van Noord-Vietnam en de V.S. fjomen en niet die van Zuid-Vietnam. Thicu probeert steun voor zijn standpunt te krijgen bij de V.S. en een aantal Aziatische landen. Advertentie Met Postgiro kunt u contant geld opnemen op alle ruim 2400 postkantoren. DEN HAAG. Ondanks de breuk in de top van het N.V.V. zijn in Den Haag de besprekingen over het soci aal contract voor 1973 voortgezet. Het N.V.V. was bij deze besprekingen echter geen onderhandelingspartner. Op de foto de tweede voorzitter van het N.V.V. de heer A. ae.Boon.in ge sprek met de ministers Boersma en Nelissen (r.). Dit nummer bestaat uit 8 pagina's Woede is geen argument. Webster- Palestijnen uit München naar Zagreb bracht, zich niets aan van de order om het Duitse luchtruim niet te verlaten vooraleer de passagiers in de Boeing vrijgelaten waren. Wie de opdracht gaf om de vrijgelaten Pa lestijnen over te dragen voor dat de passagiers hun vrijheid teruggekre gen hadden. Hoe 't mogelijk was dat de kapers van de Lufthansa-Boeing in Beiroet in Libanon aan boord van het Duitse lijntoestel konden komen. Vervoer voor 4000 statenloze Aziaten GENÉVE, 30-10. De Intergouver nementele Commissie voor Europese Migratie (ICEM) heeft maandag meegedeeld dat zij luchtvervoer heeft georganiseerd voor 4.000 staat loze Aziaten die Oeganda binnen negen dagen moeten verlaten. Luchtvaartmaatschappijen van de Westèuropese landen die de vluchte lingen opnemen, zullen zorg dragen voor het vervoer van de helft van hen terwijl „Eeast African Airways" de andere helft vervoert. Er zijn echter volgens de ICEM naar schat ting zes- tot achtduizend staatloze Aziaten in Oeganda zodat er heel wat niet aan het vertrekultimatum zullen kunnen voldoen. De ICEM heeft dringend om winterkleding verzocht, die bij aankomst van de vluchtelingen op de luchthavens voorhanden zou moeten zijn. F okker-F riendship neergestort BARI, 30-10. In Italië is maandag avond een Fokker-Friendship van de binnenlandse luchtvaartmaat schappij „Ati" neergestort. Volgens de eerste berichten hebben alle 27 inzittenden (22 passagiers en vijf bemanningsleden) de dood gevonden Het ongeluk gebeurde bij de kuststad Bari, in het zuidoosten van het land. OTTAWA, 31-10. De Liberale par tij van premier Pierre Trudeau van Canada heeft haar absolute meerder heid in het Huis van Afgevaardigden verloren. Met nog een paar onbekende uit slagen hadden de liberalen 109 zetels gewonnen of zo goed als zeker ge wonnen, tegen de conservatieven 107. In het oude huis van afgevaardigden hadden de liberalen 147 zetels en de conservatieven 73. Het huis telt 264 zetels. Twee liberale ministers hebben hun zetel verloren: de minister van handel Pepin in Quebec en de minis ter, van arbeid O'Connell in Ontario. Verwachting tot woensdagavond: Plaatselijk mist Droog weer met in de nacht en och tend plaatselijk mist; in de-middag ook hier en daar zon; minimum-tem peraturen omstreeks 5 graden, maxi ma morgen rond 12 graden; meest zwakke - wind uit oostelijke richtin gen. Voor donderdag: Aantal uren zon: 1 tot 7. Min.-temperaturen: omstreeks nor maal. Max.-temperaturen: omstreeks nor maal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 1 nov. Zon op 7.35, onder 17.12 Maan op 2.36, onder 15.11 2 nov. Zon op 7.37, onder 17.10 Maan op 3.48, onder 15.25 Nieuwe maan: 6 oktober. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: '1 nov. 11.51 5.27 17.54 2 nov. 0.32 12.52 6.25 18.49 Doodtij: 31 oktober. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 31-10. Het K.N.M.I. deelt mede: Langs een front dat maandag voor onze kust tot stilstand kwam en zich tot Spanje uitstrekte, ontwik kelde zich boven de Golf van Bisca- je een golfvormige storing. Deze sto ring verplaatste zich in de richting van Zuid-Frankrijk, waardoor bij ons dc wind naar het zuidoosten draaide. Het gevolg was bovendien dat het eerder genoemde front dat aanvankelijk in het zuidwesten van het land nog enige regen veroorzaak te. naar het noordwesten wegtrok. Met de zuidoostelijke stroming die dinsdag boven onze omgeving tol stand kwam wordt geleidelijk conti- ncntaler lucht aangevoerd. Inmoddels breidt een rug van hoge luchtdruk ten westen van de Britse eilanden zich naar het oosten uit en zal woensdag het weer in ons land gaan bepalen. DUBLIN, 30-10. Uit een Ierse ge vangenis zijn zondagavond zeven le den van de provisionele vleugel van het Ierse Republikeinse Leger ont snapt door een tunnel die zij vanuit hun cel hadden gegraven, zo heeft de Ierse politie meegedeeld De -zeven mannen overmeesterden een lid van de militaire politie en klommen over een vijf meter hoge muur. Daarna reden zij weg in auto's die buiten op hen stonden te wach ten. Vier andere gevangenen die ook wilden ontsnappen werden gegrepen. Meteen na de ontsnapping werd de omgeving afgezet. Passerende auto's werden aangehouden en op stations werd naar de ontsnapten gezocht, maar de zeven waren spoorloos. Vier van de ontsnapten waren af komstig uit Noord-Ierland. Zij werden gevangen gehouden ïn een militair strafkamp op 50 km ten westen van Dublin. Daar zitten on geveer 40 IRA-leden gevangen. Premier Lunch heeft toegezegd al les te zullen doen om het werk van de IRA tegen te gaan. Hij heeft spe ciale rechtbanken ingesteld ter be rechting van guerrillastrijders, maar wordt door sommige Britse politici nog steeds als „te zacht" beschouwd. Tijdens het weekeinde had de po litieke vleugel van de.IRA, E. „Sinn Fein", in Dublin een conferentie ge houden om de strijd voor hereniging van beide delen van Ierland te be spreken. De conferentie deed een be roep op de Britse regering, het recht van het Ierse volk op zelfbeschikking te erkennen, een datum aan te kon digen voor terugtrekking van de Britse troepen en amnestie te ver lenen aan gevangen republikeinen en allen die gearresteerd moeten worden. UTRECHT, 30-10. De bondsraad van de Industriebond NVV heeft na een urenlange vergadering maandag avond tegen zeven uur het beleid van het bondsbestuur van de Indu striebond goedgekeurd. De bonds raad deed dat met één stem tegen én vier onthoudingen. In totaal woonden 65 bondraadsleden de ver gadering bij. De bondsraad sprak zich uit voor eën zo spoedig mogelijk herstel van de eenheid binnen het NVV. Hij wil daartoe onmiddellijk contact met de vakbonden, die bij het NVV zijn aangesloten. Voorzitter A. Groenevelt verklaar de dat de Industriebond NVV de col legabonden van het NVV de hand uitsteekt voor overleg. Men wil door dit herstel van het overleg de dis cussie over de nota arbeidsvoorwaar denbeleid 1973 opnieuw op gang brengen. De bondsraad sprak zich uit ook de ledenvergaderingen van de bondsraad, te adviseren een voorlo pig nee te zeggen tegen het concept- centraal akkoord. r 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1