DE ZIERIKZEESCHE COURANT PALESTIJNSE TERRORISTEN SLOEGEN OPNIEUW TOE Slachtoffers bij instorting Breuk in het NVV - Ter Heide vertrekt HET KABINET DOET TWEEDE KAMER VOORSTELLEN MET HET 00G OP VASTSTELLING CENTRAAL AKKOORD 1 7 WÊKSÊ ZIERIKZEESCHE 8P NIEUWSBODE i Maandag 30 oktober 1972 129stc jaargang Nr. 21175 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs peT 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaai 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusiel 4 "/o B.T.W. In dit nummer: Weer ernstige brand in Westhoek Kaping van Lufthansa-Boeing krijgt diplomatiek staartje BEIROET BONN/TEL AVIV, 30-10. Met de vrij- laling van de „drie van München" door de Bondsre publiek en de - uitgestelde - vrijlating van passagiers en bemanning van de Boeing 727 vau de Westduitse Lufthansa in de Libische hoofdstad Tripoli is zondag avond een einde gekomen aan de zoveelste spectacu laire vliegtuigkaping door Palestijnse commando's. Maar op diplomatiek gebied is het laatste woord nog niet gesproken. Israël is woedend over het snelle toegeven van de Westduitse autoriteiten aan de eisen van de kapers, en zal dat maandag waarschijnlijk in krachtige be woordingen ter kennis van de regering in Bonn bren- De Israëlische minister van staat Galili noemde de vrijlating van de drie overlevende Palestijnse deelne mers aan het bloedbad van München een „verschrikkelijke daad die in alle opzichten onvergeeflyk is". Een woordvoerder van het Israëli sche ministerie van buitenlandse za ken verklaarde: „het standpunt van Israël is bekend. Iedere capitulatie voor kapers spoort hen aan en doet hun misdadige activiteit toenemen. Het inwilligen van hun eisen gaat ten koste van toekomstige slachtof fers". Tijdens de kaping heeft de Is raëlische regering via haar ambassa deur in Bonn en via de Westduitse ambassadeur in Tel Aviv geprobeerd de bondsregering te weerhouden van de vrijlating van de drie Palestijnse terroristen. Advertentie DUBBEL GLAS met Isolfor nu zelf aan te brengen. Mooi praktisch, een voudig. Inl.: Korbati - Lochem Telefoon 05737-201 Deze drie commando's zijn de overlevenden van een groep van acht die op 5 september de Israëlische sportploeg in het Olympisch dorp in München had overvallen. Bij het vuurgevecht later op het vliegveld van München kwamen negen Israë liërs, vijf Palestijnen en een Duitse politieman om het leven. Studenten hebben zondagavond voor de Westduitse ambassade in Tel Aviv tegen de vrijlating gede monstreerd. Onder commando van Palestijnse terroristen is zondagavond de eerder op de dag gekaapte Boeing-727 van de Westduitse Lufthansa met 13 pas sagiers, zeven bemanningsleden (on der wie een Nederlander) en drie door West-Duitsland onder druk van een ultimatum vrijgelaten deelne mers aan het bloedbad van München tijdens de Olympische Spelen uit Za greb naar Tripoli vertrokken. De kapers - volgens sommige be richten drie, volgens andere vijf, - hadden hun belofte gebroken om de passagiers vrij te laten nadat hun kameraden in het toestel zouden zijn en was bijgetankt voor de vlucht waarvan zij het doel niet wilden noemen. „De inzittenden van de gekaapte oeing hebben na hun vrijlating in Tripoli een aanbod van de Libische autoriteiten aanvaard om de nacht in een hotel ter plaatse door te bren gen en maandag de reis voort te zet ten. De twee kapers hadden eerder toegezegd dat ze alle gijzelaars zou den vrijlaten nadat de drie vrijgela ten Palestijnen in de Zuidslavische plaats Zagreb aan boord gebracht zouden zijn. Ze zouden dan de reis in een vliegtuig van een Arabische maatschappij voortzetten. Tripoli Maar toen de drie Palestynen door de Westduitsers aan hen waren over gedragen eisten zc in Zagreb nieuwe brandstof, met het dreigement dat ze anders het toestel zouden opblazen. Met de nieuwe brandstof zetten ze koers naar Tripoli, waar voor pas sagiers en bemanning eindelyk een eind aan het hachelijk avontuur kwam. BEIROET, 29-10. Het persbureau voor het Midden-Oosten meldt dat de passagiers en bemanning van het gekaapte Lufthansa-vliegtuig zullen overnachten in de Libische hoofdstad Tripoli. De Libische autoriteiten hadden passagiers en bemanning voor de keus gesteld te overnachten of nog zondagavond naar Duitsland te ver trekken. Zy besloten te overnachten „omdat zy zich veilig" voelen. De Duitse ambassadeur heeft zyn tevredenheid geuit over de „rustige wyze waarop de zaken op het vliegveld van Tri poli zijn afgehandeld. BARCELONA, 30-10. Bij de in storting van twee flatgebouwen in de Spaanse stad Barcelona zyn zondag waarschynlyk minstens 12 mensen cm het leven gekomen. Zondagnacht waren vijf lijken ge borgen. Zeven mensen, van wie wordt gevreesd dat ze ook zijn om gekomen, worden nog vermist. Ze ker 17 mensen zijn gewond. De instorting volgde op een explo sie, die volgens de politie waar schijnlijk door een gaslek is veroor zaakt. Grootste (liefstal, ooit in Frankrijk gepleegd MULHOUSE, 28-10. In de nacht van vrijdag op zaterdag is uit de kluis van het hoofdpostkantoor in Mulhouse, Frankrijk, bijna tien mil joen francs (f 6,5 bljn.) gestolen. Het is de grootste diefstal die ooit in Frankrijk is gepleegd. AMSTERDAM, 28-10. De Indu- striebond-NVV heeft het pakket minimumeisen, dat de vakcentrale- voorzitters deze week op de onder handelingstafel hebben gelegd, van de hand gewezen. Daardoor is een crisis in de top van het NVV ont staan, want NVV-voorzitter Harrie ter Heide heeft uit deze standpunt bepaling van de grootste bij het NVV aangesloten bond zyn consequenties getrokken en heeft met onmiddelly- ke ingang zyn voorzittersfunctie neergelegd. Het NVV zal in het voortgezet overleg met de regering en werkge vers zaterdag in Den Haag over het in 1973 te volgen sociaal-economische beleid geen standpunt innemen. Deze binnen het NVV gebouw in Amsterdam als een „dramatiscAe jntwikkeling' gekenschetste breuk in het NVV werd bekend na een uren lang beraad van de verbondsraad van het NVV, die voor onderling be raad enkele malen werd geschorst. Ook de andere leden van het hoofdbestuur van het NVV zijn af getreden. Kinderen sterven aan uitdroging SAO PAULO, 29-10. In Brazilië zijn sedert begin oktober 126 kinde ren tijdens het hete weer gestorven aan uitdroging. Dit hebben dc ge zondheidsautoriteiten meegedeeld. Zij geloven dat het hoge sterftecijfer het gevolg is van ondervoeding. Grocnevelt De voorzitter van de Industrie- bond-NVV de heer Groenevelt ver klaarde dat hij de opvattingen over het loonbeleid in 1973 aan de leden van zijn bond wilde voorleggen en dat hij de leden als advies een „voorwaardelijk neen" zou geven. De andere voorzitters drongen er bij de heer Groenevelt op aan du „voor waardelijk neen" te vervangen door „een voorwaardelijk ja". De heer Groenevelt was hiertoe niet bereid. De NVV-voorzitter nam hierop het besluit om zijn funktie neer te leg gen. De andere hoofdbestuursleden volgden. Diplomatieke gevolgen JERUZALEM/CAIRO/BONN, 29-10 De vrylating zondag, onder pressie met een gekaapt vliegtuig, van dc drie overlevende daders van het bloedbad van München zal hoogst waarschijnlijk diplomatieke gevolgen hebben. In Israël toonde men zich zondag woedend over dc snelle wijze waarop de Duitse autoriteiten zijn ingegaan op de cis van de kapers hun kame raden van München vry te laten. Minister van staat Galili sprak van een verschrikkelijke daad die in alle opzichten onvergeeflyk is en hy noemde het verbazingwekkend dat zo snel op de eis van de daders is ingegaan. Hij zei dat dit dc Palcsty- ncn verder zal aanmocdigicn in hun terreuracties. Een woordvoerder van de Israëli sche regering zei later dat de kwestie zal worden opgenomen met de re gering in Bonn. DEIN HAAG, 29-10. In brieven aan de voorzitter van de Tweede Kamer hebben de bewindslieden van so- eiale zaken, van economische zaken en van financiën zondagavond laat voorstellen gedaan - in de verwach ting dat bet centraal akkoord alsnog tot stand zal kunnen komen - overeenkomstig de reeds in bet con cept-centraal akkoord vermelde concessies. DEN HAAG. Per l november is benoemd lot adjudant van prins Bomhard It. kol. G. A. Numan uit Deventer. Overste Numan behoort tot het gardcregi- ment u.s€?//«»r.x Prinses Irene, van het wapen der infanterie. Ilij volgt in ileie functie overste T. Schreuders op. Het kabinet is van oordeel, zo delen dc bewindslieden van sociale zaken en van economische zaken in hun brief aan dc voorzitter van de Tweede Kamer o.m. mee. dat met het concept-centraal akkoord dc be strijding van dc inflatie niet in die mate wordt verwerkelijkt als hem steeds voor ogen heeft gestaan. Het kabinet hecht echter zoveel belang aan het tot stand komen van een centraal akkoord dat hel de voorgestelde afspraken niet wil af wijzen. l'iiiiten uit bet concept-centraal akkoord Het bestuur van de Stichting van de Arbeid heeft zaterdag nadat het zijn voorbespreking voor het ver- volg-gesprek met de kabinetsdelega tie had beëindigd, onverwacht het concept centraal akkoord 1973 van de in de stichting samenwerkende centrale organisaties van werkgevers van ondernemers in middenstand en in landbouw, van werknemers ge publiceerd. Dit concept draagt nog de nanduiding „strikt vertrouwelijk" Uit dat concept blijkt om. dat het kabinet zich bereid heeft verklaard: Met alle beschikbare middelen te bevorderen dat per 1 augustus 1973 in die gebieden waarop verantwoor de wijze de werkende jongeren kun nen worden opgevangen een tweede vormingsdfag voor de vijftienjarigen wordt ingevoerd. Te bevorderen dat per 1 augustus 1973 de leerlingenschaal bij het kleu teronderwijs met een punt wordt verlaagd. Af te zien van het voorstel per 1 januari 1973 een eigen risico in de ziekenfondsverzekering in te voeren. Af te zi envan het voorstel per 1 januari 1973 de kinderbijslag voor het tweede kind te bevriezen. De overheveling van kosten, voort vloeiende uit de wet sociale werk voorziening naar het arbeidsonge schiktheidsfonds niet te laten door gaan. Het voorstel tot verhoging van het lage tarief van dc B.T.W. (van vier naar vyf procent) terug te nemen (het kabinet handhaaft zijn voorstel om het hoge tarief van veertien naar zestien procent tc verhogen, maar zal dc zgn. landbouwrcgcling. voor zover nodig, aanpassen). In de memorie van anlwoord bij dc nota tewerkstelling buitenlandse arbeidskrachten terug te komen op de wijze van financiering van de op vang en begeleiding van deze arbei ders. Voor de in 1973 af Ie sluiten col lectieve arbeidsovereenkomsten zul de prijsstijging zonder maximering worden gecompenseerd. De geldende indexeringstelscl kunnen worden ge handhaafd. rekening houdende mei een drempel van driekwartprocent om ongewenste invloeden op de loonontwikkeling tc elimineren. Aan de posilie van dc laagstbe taalden moet bijzondere aandacht worden geschonken. AMSTERDAM. Na een lange lijd van voorbereiding zijn de eerste twee „witkarren" op straat verschenen. Op de foto deze nieuwe vorm van open baar vervoer, naar het ontwerp van Luud Schimmelpenninck, in het Am sterdamse verkeer. Dit nnmmcr bestaat uit 6 pagina's Wanhoop nooit r Horatius j \dAT ZEOT DE BILT 1 Verwachting tot dinsdagavond: Op de meeste plaatsen droog Wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog weer; overwegend matige wind uit zuid tot zuidwest; minimumtemperaturen ongeveer 9 graden; max.-temperaturen rond 14 graden. Voor woensdag: Aantal uren zon: 0 tot 4. Min.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 4 graden boven normaal. Max.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 4 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 80 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 50 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 31 okt. Zon op 7.33. onder 17.13 Maan op 1.22. onder 14.57 Nieuwe maan: 6 oktober. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 31 okl. 10.32 23.23 4.06 16.47 Doodtij: 31 oktober. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 30-10. Het K.N.M.I. deel! mede: Een rug van hoge luchtdruk trok het afgelopen weckend van de Golf van Biscaje over onze omgeving naar middcn-Duitsland. Het veroor zaakte droog en zonnig najaarsweer. In tegenstelling hiermee stond het weer boven dc Britse eilanden. Fron tensystemen afkomstig van dc oce aan werden daar door de eerder ge noemde rug tot stilstand gebracht. Vooral in Ierland en west-Engeland regende het langdurig. Ook in dc landen rond de Adriatischc zee was het slecht weer. Een aktieve depres sie afkomstig uit dc Golf van Genua gaf aanleiding tot flinke buien die plaatselijk vergezeld gingen van zwaar onweer. Het komende etmaal zal het weer in ons land bepaald worden door een frontensystecm bo ven Engeland, dat langzaam in onze richting trekt. Er moet dan ook op veel bewolking worden gerekend.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1