DE ZIERIKZEESCHE COURANT NIX0N.AMERIKA ZAL EERVOLLE VREDE WINNEN" Regering neemt voorstel bevriezing van de kinderbijslag tweede kind terug Vredesplan juist Vakbeweging ziet kans op sociaal contract joenen mensen, miljarden dollars Plan voor vaste oeververbinding Westersclielde is „pan-klaar" ©AUSTIN MORRIS zier1kzeesche nieuwsbode! Vrijdag 27 oktober 1972 129stc jaargang Nr. 2117-1 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, lel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakleur: M. J. Bij de Vaate, te). (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaai 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenf De advertentieprijzen zijn exclusief 4 o B.T.W. In dit nummer: Schuldig maar geen straf voor actieschipper' HUNTINGTON (Wesl-Vii-giiiia), 27-10. President Nixon is van mening dat de nioelijklieden die een be stand en een poltieke regeling in Vietnam nog in de weg staan zullen worden opgelost en dat de Verenigde Staten een eervolle vrede zullen winnen. Hij deed deze voorspelling tijdens een republikeinse verkiezingsbijeen komst op het vliegveld van Hunting ton in de staat West-Virginia. Het akkoord dat Amerika en Noord - Vietnam hebben bereikt noemde hij een belangrijke doorbraak in de vre desonderhandelingen. In tegenstelling tot wat zijn spe ciale adviseur Henry Kissinger eer der op de dag had gedaan sprak Nixon niet over de meningsverschil len die nog moeten worden wegge werkt tussen Amerika en Noord- Vietnam enerzijds en Washington en Saigon anderzijds. Maar hy zei: „ik kan vanavond tot u zeggen dat ik wegens de vooruit gang die is geboekt, erop vertrouw dat we zullen slagen in het bereiken van ons doel - een eervolle vrede en geen vrede door overgave in Viet nam. Er moeten nog steeds verschil len worden weggewerkt maar ik ben van mening dat dat kan en zal ge beuren". De Amerikaanse president deed een beroep op de kiezers hem een nieuwe termijn van vier jaar in het Witte Huis te bezorgen opdat hij zijn inspanning voor een permanente wereldvrede zou kunnen voortzetten „Ons doel is niet een vrede die enkel een rustperiode tussen twee oorlogen betekent, maar een werkelijke vrede iie zal voortduren". De Verenigde Staten hebben deze eeuw gevochten in twee wereldoorlogen, in Korea en in Vietnam" en ik geloof dat dat ge noeg is. Ik wil een generatie van vrede en daarna opnieuw een gene ratie van vrede", aldus Nixon. Na Huntington vloog Nixon door naar Ashland in Kentucky waar hij eveneens een verkiezingsbijeenkomst zou bijwonen. Vrijdagochtend keert hij terug in Washington. Definitief akkoord In Ashland zei de president dat hij niets liever wilde dan dat de oorlog voorbij zou zijn. Een definitief ak koord over de voorwaarden voor een regeling zou volgens hem betekenen dat hij zijn drie doelstellingen had bereikt, namelijk een bestand, de vrijlating van de Amerikaanse ge vangenen en de mogelijkheid voor Zuid-Vietnam het recht van zelfbe schikking uit te oefenen zonder Staking was vergissing BREMEN, 26^10. Een onjuist radio bericht is waarschijnlijk de oorzaak geweest van een korte wilde staking in de havens van Bremen. Toen de arbeiders over de radio hoorden dat de loon-onderhandelingen tussen bonden en werkgevers zonder resul taat waren afgebroken legden ze het werk neer. Maar toen de vakbonden in een stencil de ware toedracht van de onderhandelingen uit de doeken deden werd het werk in de havens hervat. DEN HAAG, 26-10. De regering heeft haar voorstel aan de Tweede Kamer om de kinderbijslag voor het tweede kind te bevriezen, terugge nomen. Zij handhaaft wel haar voor stel de kinderbijslag voor het eerste kind te bevriezen. Aldus heeft staatssecretaris Rietkerk van sociale zaken donderdagmiddag schriftelijk aan de Kamer meegedeeld. Het was de bedoeling van de rege ring om met ingang van 1 januari aanstaande de kinderbijslagbedragen voor de eerste twee kinderen te be- vreizen. Tegen dat voorstel rezen be zwaren. De vaste kamercommissie voor sociale zaken besloot het voor stel niet in de kamer te behandelen voor de verkiezingsdag. In zijn toelichting bij de medede ling, dat het voorstel voor de K.B. van het tweede kind wordt ingetrok ken, herinnert de staatssecretaris er aan, dat de SER zich over de proble matiek van de toenemende premie druk - onder andere de stijging van de premie voor de arbeidsonge schiktheidsverzekering - en de mo gelijke bijstellingen daarvan beraadt. daarbij tegen zijn wil een communis tische regering opgelegd te krijgen. Zyn beleid was in feite het beëin digen van de oorlog op een wyzc die agressie zou tegengaan hoewel hij niet kon beloven dat er in de toe komst geen andere conflicten in de wereld zullen zyn. WASHINGTON, 26-10. Dc Ver enigde Staten hebben donderdag be vestigd dat het eerder op de dag door Hanoi onthulde vredesakkoord voor Vietnam juist is. Het sluiten van een vredesregeling met inbegrip van een wapenstilstand kan echter nog weken duren. Dit verklaarde Henry Kissinger op zijn persconferentie. De Verenigde Staten eisen nog een laatste bijeenkomst met de afgevaar digden van Hanoi om de laatste moeilijkheden uit dc weg te ruimen. „De vrede kan in enkele weken of eerder" tot stand komen. Kissinger sprak als zijn overtui ging uit dat president Nguyen van Thieu van Zuid-Vietnam binnen die tjjd akkoord zal gaan. Negen doden bij ongeluk met kabelbaan GRENOBLE, 26-10. Bij een onge luk met een kabelbaan in de Franse Alpen zijn donderdag negen doden gevallen. Het ongeluk deed zich voor toen technici bezig waren met proefne mingen met een pas aangelegde ka belbaan bij de wintersportplaats Deux-Alpes in het departement Isere. Twee cabines raakten elkaar doordat van een er van de remmen defect raakten. Het zweeftuig kreeg een enorme snelheid, die volgens ooggetuigen op een gegeven moment ongeveer honderd kilometer bedroeg. Door de klap van de botsing stortten de twee cabines, waarin zich zeven technici en twee personeelsleden van het kabelspoor bevonden, van grote hoogte omlaag. De slachtoffers zijn allen Fransen. UTRECHT, 26-10. De regering is vergaand aan de eisen van de vak beweging met betrekking tot een so ciaal contract tegemoet gekomen, zo heeft de voorzitter van het overleg orgaan van de drie vakcentrales, dc heer H. ter Heide, op een perscon ferentie in Utrecht meegedeeld. Mi lj oene nor der voor scheepswerven ROTTERDAM, 26-10, De Rijn-Waal scheepswervengroep heeft van de re derij Smit-Lloyd in Rotterdam op dracht gekregen voor de bouw van drie bevoorradingsschepen. Hiermee is een bedrag gemoeid van 28 mil joen gulden. De order omvat 'twee super-klasse schepen van 7500 p.k. en een schip van 4000 p.k. Smit-Lloyd heeft bij Rijn-Waal nu zeven schepen in be stelling voor bij elkaar 60 miljoen gulden. DEN HAAG, 26-10. Waneer dezer dagen daadwerkelijk een einde aan de oorlog in Vietnam komt, zal dat het slot zijn van een slach ting die aan waarschynlyk miljoenen mensen het leven heeft ge kost en die honderden miljarden dollars heeft gekost. Waarschijnlijk miljoenen mensenlevens, want juiste aantallen zal men mogelijk nooit te weten komen. Volgens Amerikaanse en Zuidvietsnamese statistieken tot oktober 1972 zyn in deze oorlog meer dan 56.000 Amerikanen gedood (van wie 10.000 niet als gevolg vijandelijke acties) en meer dan 183.500 Zuidvietnamezen. Gewond werden meer dan 300.000 Amerikanen (van wie dc helft in hospitalen behandeld moest worden). Er wor den ruim 1800 Amerikanen vermist. Hoeveel Zuidvictnamcse mili tairen verwondingen opliepen is niet bekend. Van de andere geallieerden sneuvelden bijna 5200 soldaten (Zuid- korcanen, Australiërs, Nieuwzeelandcrs en Thailanders). Naar Amerikaanse en Zuidvietnamcse schattingen bedroeg liet aantal doden bij de Victcong en de Noordvietnamczcn 900.000. De Noordvietnamczcn en de Victcong hebben nooit militaire vcr- iicslysten gepubliceerd, maar stellen dat alleen al in dc eerste zes maanden van dit jaar 325.000 Zuidvictnamcse soldaten zijn gedood of gevangen genomen. Het aantal doden en gewonden onder de burgers in Indo-China wordt geraamd op minstens twee miljoen. Als regering, werkgevers en vak beweging elkaar zaterdag op het thans ter tafel liggende „totaal-pak ket" vinden, is het mogelijk dat er toch nog een sociaal contract komt. hoewel de vakbeweging het liever een „overeenkomst" noemt, omdat het begrip sociaal contract inmiddels een „politieke hypotheek" heeft kregen. De ter tafel liggende vo-y-tellen maken een reële loonsverbetering volgend jaar van een half a één pro cent mogelijk. Het verbondsbestuur van het NKV en de verbondsraad van het CNV hebben reeds hun fiat gegeven aan het „pakket". De verbondsraad van het NW beslist vandaag (vrijdag). Koninklijk paar uitgenodigd naar Finland AMSTERDAM, 26-10. De Finse president Urho Kekkonen heeft ko ningin Juliana en prins Bcmhard uitgenodigd een tegenbezoek te bren gen aan Finland. Hij deed dit in een korte toespraak tijdens het af scheidsdiner, dat hij het koninklijke paar donderdagavond aanbood in het Amstelhotel in Amsterdam. „Mijn bezoek heeft zonder twijfel de eeuwenoude banden tussen onze beiden landen nog meer versterkt", aldus de president. Rijnconferentie' bereikt oplossing voor Frans zout DEN HAAG, 26-10. Dc ministers van dc Rijnoevcrstaten, die woens dag en donderdag hebben deelgeno men aan de Rijnconferentie in Den Haag, zijn tot overeenstemming ge komen over enkele maatregelen tot beperking van dc vervuiling van de Rijn. Het probleem van dc opslag van het Franse zout is opgelost. Frankrijk heeft toegezegd de lozing van afvalzouten door de Elzasser kalimijncn tot 60 kg chloor-ion per seconde te beperken. Dc kosten voor dc opslag a 100 miljoen francs, zullen voor 34 pro cent door Nederland worden gedra gen. Frankrijk betaalt zelf 30 pro cent, evenals Duitsland. Dc bijdrage van Zwitserland is 6 procent. Dc opslag moet voor 1 ja nuari 1975 beginnen. PARIJS. Ondanks de neerkletterende regen blijkt het humeur van dc leider van de delegatie van Noord-Vietnam bij de onderhandelingen in Parijs, Xuan Thuy, stralend te zijn. Hij verlaat hier het gebouw, waar jarenlang tloor vertegenwoordigers van de gangen in Vietnam onderhandeld en ver gaderd is met het huidige resultaat, dat vrede binnenkort een feit kan zijn. DEN HAAG. 26-10. Het plan voor een vaste oeververbinding over de Westersclielde is ..panklaar". Dc voorzitter van dc „Stichting vaste oeververbinding Wcstcrschclde". drs. M. C. Verburg. heeft dit donderdag in Den Haag gezegd. Minister Udink krijgt nog voor half november dc laatste aanvullende gegevens. Via de vaste kamercommissie voor verkeer en waterstaat heeft dc stichting de minister gevragd op zeer korte ter mijn een principebeslissing te nemen. Als dc ministerraad hel groene licht geeft kan in het voorjaar van 1973 de eerste spade voor de oever verbinding de grond in. Uitstel van de bouw met vijf jaar zou volgens drs. Verburg nationaal-economisch f 180 miljoen kosten. Studie Een groep van vijf Nederlandse cn drie Belgische aannemers heeft dc studie over een vaste oeververbin ding over de Westerschelde uitge werkt onder suprvisie van Rijkswa terstaat en met medewerking van de provincie Zeeland. De bedoeling is dat de verbinding wordt aangelegd bij de huidige pontverbinding Krui- ringcncn-Perkpolder. Vanaf Zuid- Beveland zou er eerst een ruim 2.5 kilometer lange tunnel onder de Westerschelde worden aangelegd. De tunnel komt uit bij een kunstmatig eiland, aan te leggen op de platen van Hontenisse. Tussen dit eiland cn Zeeuws-Vlaanderen zou een ruim 1400 meter ange brug worden ge bouwd. De stichtingskosten worden begroot op f 550 miljoen. De bouw zou 700 man personeel viereneenhalf jaar werk verschaffen. AMSTERDAM. - Staatsbezoek Finse president. Koningin Juliana en pre sident Kekkonen (rechts) luisteren naar een uiteenzetting van prof. D. Durrer (tweede van rechts), tijdens het bezoek aan de hartkliniek van hel Wilhelmina Gasthuis. Dit nummer bestaat uit 14 pagina's Ik heb geen lijd om haast te f hebben. Het bedrag van f 550 miljoen zal geleend worden op dc kapitaalmarkt rente en aflossing kunnen volgens de stichting in vijftien jaar na het ge reedkomen van de verbiding worden betaald uit dc som van dc tolheffin gen cn dc ryksbedragen die het rijk anders voor het exploitatietekort van cht veer Kruiningen-Pcrkpoldcr zou bijdragen. Dealer: ISTA - Oostcrland Tel. 01114-1495 Verwachting tot zaterdagavond: Overdag opklaringen Vannacht en morgenochtend tijdelijk regen gevolgd door opklaringen; ma tige tot krachtige wind ruimend naar zuidwest; minimumtemperaturen on geveer 8 graden en maximumtempe raturen omstreeks 15 graden. Voor zondag: Aantal uren zon: 0 tot 5. Min.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 4 graden boven normaal. Max.-temperaturen: omstreeks nor maal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 70 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 40 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 28 okt. Zon op 7.28, onder 17.19 Maan op 22.46, onder 13.59 29 okt. Zon op 7.29, onder 17.17 Maan op onder 14.23 30 okt. Zon op 7.31, onder 17.15 Maan op 0.06, onder 14.42 Laatste kwartier: 29 okt. te 5.41 uur. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 28 okt. 7.02 19.33 0.24 12.56 29 okt. 7.54 20.36 1.32 14.05 30 okt. 9.04 21.57 2.43 15.22 Doodtij: 31 oktober. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 27-10. Het KNMI deelt mede: Achter een warmtefront. dat gisteravond en vannacht met wat regen passeerde, stroomde zachtere en vochtiger lucht ons land binnen. Het front lag ingebed in een zuide lijke stroming tussen een hogedruk- gebicd boven de Balkan en een de pressie bij Ierland. De maximum temperaturen in Frankrijk - rond dc twintig graden - geven duidelijk dc warme afkomst van deze lucht aan. Stroomopwaarts is een storingsge- bied aanwezig, dat vermoedelijk al vrijdagavond opnieuw voor veel be wolking cn wat regen gaat zorgen, ook na de passage ervan blijven do temperaturen, boven de gemiddelde waarden, met af en toe zon. I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1