EUROPA PANTY Kamer wil eigen woningbezit bevorderen Finse president in Rotterdam Vrouw poogde stiefzoontje om te brengen DE ZÏERIKZEESCHE COURANT NOORDVIETNAM EN VS HEBBEN VREDESOVEREENKOMST deze week bij eerste kwaliteit altijd rimpelloos passend Ook Aziaten naar Oostenrijk Orkaan trof Fidzji-eilanden Tien miljoen blinden in India Bompakket ontploft REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij> vooruitbetaling 13,50; per maand J 4,50; per jaa. 52,50. Losse nummers*30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusiel 4 'Vo B.T.W. In dit nummer: Vliegen over Schouwen-Duivelandi ZIERIKZEE. Zo vloog - getrokken door een Pipercub - woensdagmorgen de Zierikzeesche Nieuwsbode-sleep Zierikzee binnen. Hier de sleep gefotogra feerd boven de wieken van de molen aan het Bolwerk. (Foto: Zïerikzeesche Nieuwsbode). DEN HAAG, 25-10. In grote meer derheid wil de Tweede Kamer het eigen woningbezit bevorderen. Dit bleek woensdagavond tijdens het debat over de invoering van het spaarloon. Deze collectieve spaar- vorm biedt de mogelijkheid, om jaar lijks maximaal 2 procent van het premieloon voor de sociale werkne mersverzekering met een maximum van f 613 te laten blokkeren. De blokkeringsperiode beloopt zeven jaar. De fracties van KVP, VVD, ARP, CHU, PvdA, D'66 en DS'70 legden een amendement op tafel waarin werd voorgesteld de mogelijkheid te openen om het spaarloon tussentijds aan te wenden voor het verwerven van'een eigen woning, alsmede voor de aflossing van hypothecaire schul den op de eigen woning. Toch weer Sovjet-hulp aan Egypte CAIRO, 25-10. De Sowjet-Unie is bereid „in het kader van de moge lijkheden" aan Egypte verdere mili taire hulp te verlenen, zo heeft pre mier Asis Sidki meegedeeld op een bijeenkomst van het Centrale Comi té van de Arabische Socialistische linie, de enige partij van het land. Naar woensdag verluidde, woonde president Sadat de bijeenkomst bij. Volgens Sidki is tijdens zijn bespre kingen in Moskou het „ijs in de Egyptische-Sowjetrussische betrek kingen ontdooid". De betrekkingen verslechterden na de uitwijzing door Egypte van de 15.000 militaire Sow- jet-adviseurs in juli. Minister Boersma van sociale za ken toonde zich niet bijster enthou siast over deze ingreep in het wets ontwerp, aangezien hier sprake is van een ingrijpend andere bestem ming. Evenmin voelde hij veel voor de suggestie van KVP-woordvoerder Van Zeil om de bestaande algemene premie spaarwet niet, zoals door de regering is voorgesteld, op te heffen maar nog twee jaar te laten voortbe staan. PvdA-woordvoerder Dolman koos hier de zijde van Van Zeil. ROTTERDAM, 25-10. President Kekkonen is woensdag de tweede dag van zyn bezoek aan Nederland begonnen met de opening van en een rondgang door de nieuwe uit breiding van de Finse zeemanskerk in Rotterdam. Om tien uur werd hij daar begroet, door de pastoor J. Backman, de con sul van Finland en 30 Finse en Ne derlandse echtparen, die de kerk regelmatig bezoeken. Daarna begaf de president en zijn* gevolg zich naar het clubgebouw van de Koninklijke Roei- en Zeilvereni ging „De Maas", waar de commissa ris van de koningin in Zuid-Holland, mr. M. Vrolijk en de burgemeester van Rotterdam W. Thomassen op hem stonden te wachten. Nadat pre sident Kekkonen op verzoek van de heer Thomassen het gouden boek van de gemeente Rotterdam had ge tekend, stapte hij met zijn gastheren aan boord van het ms „Pieter Ca- land" voor een vaartocht over de Nieuwe Waterweg naar Hoek van Holland. MIDDELBURG. 25-10. De 28-jarige mevrouw G. D. M. VV. uit SI. .lan steen heeft voor de rijkspolitie te Hulst en de officier van justitie in Middelburg een volledige bekentenis afgelegd over de poging tot moord op haar negen maanden oude stief zoontje Peter. Maandag 16 oktober probeerde de vrouw het jongetje met een panty kous le wurgen Toen dat niet lukte, pakte ze het ventje bij de voeten en sloeg het met zijn hoofdje tegen een kast. Het kind overleefde de klap. Omdat het bleef huilen - ook al om dat het de hele dag nag geen eten had gekregen - ondernam ze nog maals een wurgpoging. Ditmaal mot een sjaal. Omdat ze dacht dat hel jongetje dood was, knoopte ze de sjaal los, zette de gaskachel hoog en ging in bed liggen, wachtend tol haar man thuis zou komen. Deze vond zijn zoon een uur later versuft voor de kachel liggen. Hij bracht het jongetje in veiligheid bij zijn grootouders, die overal striemen, builen en schrammen ontdekten. De negen maanden oude Peter is in middels geheel van zijn verwondin gen hersteld, al verblijft hij nog in het ziekenhuis te Hulst. ZÏERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 26 oktober 1972 129ste jaargang Nr. 21173 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 Bestand op 1 november SAIC ON, 26-10. Rudio-Iiaiioi heeft donderdag; ge meld, dat Noord-Vietnam en de V.S. een overeenkomst hebben opgesteld lot bel beëindigen .van de oorlog in Vietnam. Dit gebeurde tijdens lmn geheime bespre kingen. Tegelijkertijd beschuldigd Radio-Iianoi de V.S. van trouwbreuk en van schending van de overeenkomst. Volgens de Noordvietnamese radio hebben de V.S. en Noord-Vietnam op 8 oktober een overeenkomst ter beëindiging van de oorlog in Vietnam opgesteld. Deze overeenkomst, die voorzag in een staken van het vuren, uitwisse ling van krijgsgevangenen en een einde van de Amerikaanse militaire betrokkenheid in Vietnam zou 31 ok tober getekend worden. Maar op 23 oktober lieten de V.S. Noord-Vietnam weten, dat zij moei lijkheden in Saigon hadden. Zij ver zochten toen om verdere onderhan delingen, aldus Radio-Hanoi. Advertentie 89 Spaar mee voor gratis sherrypakket Hel uitstel Radio-Hanoi verklaart, dat de moeilijkheden, die de Amerikanen in Saigon aantroffen slechts een voor wendsel is om „de reeds geschreven overeenkomst" uit te stellen. (In Washington hebben Ameri kaanse functionarissen donderdag tot voorzichtgheid gemaand bij gissin gen over een vroegtijdig bestand in Vietnam en verklaard, dat belang rijke bijzonderheden nog steeds met de Zuidvietnamese president, Nguyen van Thieu, moeten worden geregeld. De functionarissen vestigden er de aandacht op, dat Thieu woensdag in een tv-rede elk bestand heeft ver worpen, dat niet een politieke rege ling inhoudt. Bindende afspraak In een uitzending in de Engelse taal heeft Radio-Hangi verder ver klaard, dat de regering van Noord- Vietnam zich zal blijven houden aan de bindende afspraak tussen de twee partijen (Noord-Vietnam en de Ver. Staten), dat de tekst van de over eenkomst onveranderd moet blijven en dat het tijdstip van de onderteke ning ervan 31 oktober 1972 is. De Noordvietnamese radio" stelt „het bewind van Nixon' verantwoor delijk voor uitstel van de onderteke ning van de overeenkomst. In een uitzending in de Franse taal van Radio-Hanoi die donderdag in Tokio is opgevangen heet het, dat beide partijen (Noord-Vietnam en de Ver. Staten) overeenstemming hebben bereikt over een program van negen punten, dat o.m. voorziet in een bestand dat op 1 november ingaat. Op grond van dit akkoord, aldus de Franse uitzending van Radio- Hdnoi, zullen alle troepen van de •Ver. Staten en van met de V.S. ver bonden landen binnen zestig dagen Zuid-Vietnam verlaten. WENEN, 25-10. De Oostenrijkse regering heeft zich op verzoek van het hoge commissariaat van de Vere nigde Naties voor de vluchtelingen bereid verklaard voorlopig 1200 Azi aten uit Oeganda op te nemen. Dit is officieel in Wenen bekendgemaakt. De Aziaten blijven in Oostenrijk tot ze weten naar welk ander land ze definitief kunnen vertrekken. SUVA, 25-10. Dinsdag zijn de Fid- zji-eilanden door een orkaan geteis terd. Volgens de eerste berichten uit Suva, de hoofdstad van de eilanden groep, zijn minstens vijf mensen om het leven gekomen. Tachtig mensen zijn gewond. Vijftienhonderd mensen zijn ge ëvacueerd en achthonderd dakloos.' Het internationale vliegveld te Nadi staat blank. Het water zou er 2.4 meter hoog staan. HATRAS, 25-10. India heeft tien miljoen blinden - de helft van het aantal blinden in de wereld. Blindheid veroorzaakt door onder voeding neemt toe zo heeft de mi nister van gezondheid van de staat Uttar Pradesj verklaard. ALGIERS, 25-10. Een functionaris van de „Palestijnse bevrijdingsorga nisatie" is dinsdagavond in Algiers gewond geraakt toen een pakket dal hij open maakte ontplofte. De functionaris, een zekere Abu Chalil, ligt in het ziekenhuis en schijnt niet ernstig gewond te zijn. Hij heeft bezoek gehad van hoge Al gerijnse functionarissen. De pakketbom was uit Belgrado verzonden. De emigratie in Europa GENEVE, 25-10. Door bemiddeling van het Intergouvernementele Co mité voor Europese Migratie in Ge neve zijn in dc eerste zeven maanden van dit jaar 42.903 personen geëmi greerd. Hiervan waren 17.693 Joden uit de Sowjet-Unie. Te oordelen naar het ritme tot nu toe zouden tegen het einde van dit jaar minstens 30.000 Russische Joden de Sowjet- Unie moeten hebben verlaten. De „diplomabelasting" die Moskou in de laatste lijd op de emigratie is gaan heffen, heeft volgens het In tergouvernementele Comité „nog geen merkbaar effect op de vertrek- cadans gehad". Een ander belangrijke groep emi granten vormen de Cubanen die naar Spanje zijn gegaan: meer dan 70.000 sinds 1961. Hiervan wachten er 29.000 nog op een definitieve be stemming. (Foto: Luchtfoto Berge) Dit nummer bestaat uit 12 pagina's Elke deugd heeft onechte zus- J ters, die de familie schande i doen. Multatuli Verwachting tot donderdagavond: Vannacht plaatselijk regen In de nacht en ochtend veel bewol king met plaatselijk regen en hier en daar mist; morgen ook af en toe zon; zwakke tot matige wind tussen zuid en oost; minimumtemperaturen van 10 graden in het zuiden tot ongeveer 2 graden in het noordoosten van het land; maxima morgen omstreeks 15 graden. Voor vrijdag: Aantal uren zon: 1 tot 6. Min.-temperaturen: 0 tot 5 graden boven, normaal. Max.-temperaturen: 0 tot 5 graden boven normaal. Kans op een^droge periode van min stens 12 uur: 80 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 50 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 27 okt. Zon ^p 7.26, onder 17.21 Maan op 21.25, onder 13.27 Laatste kwartier: 29 okt. te 5.41 uur. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 27 okt. 6.18 18.42 11.51 Doodtij: 31 oktober. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 26-10. Het KNMI deelt mede: Boven Zuidoost-Europa hand haaft zich een hogedrukgebied, dat weer iets in betekenis toeneemt. Ten westen van de Britse eilanden daar entegen ligt een diep depressie. Na met een tempo van zo'n 1200 km per dag vanuit het zuidwesten de oceaan te zijn overgestoken, is hij nu vrij wel tot stilstand gekomen. Verwacht wordt dat de depressie zich de ko mende dagen langzaam naar noord west-Frankrijk verplaatst. De afgelopen nacht werd het weer tamelijk koud, in de met zuid-oosten wind aangevoerde droge continenta le lucht was maar weinig bewolking aanwezig. Op veel plaatsen werd nachtvorst waargenomen. Een warmte front, boven Zuid-Frankrijk verplaatst zich inmiddels naar onze omgeving. Achter dit front, dat plaatselijk enkele milimeters regen veroorzaakt bevindt zich aanzienlijk zachtere en vochtiger lucht. Vrijdag moet dan ook op meer bewolking ge rekend worden, waarbü do regen kansen vrij groot zijn. Een „gevoelig" punt te Zierikzee. De Haven met Z,'idhn ven poort complex.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1