Gratis! de postgiro DE ZIERIKZEESCHE COURANT KAPERS TURKS VLIEGTUIG (SOFIA) GEVEN ZICH OVER dak makkelijk! De premieverhoging voor de A.O.W. Politiemensen ook al malcontent Nederland wil dialoog met Zuid-Afrika De partijen en de verkiezingen Doden door mijnramp De Groninger boeren blijken arm te zijn ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 2-1 oktober 1972 129ste jaarling Nr. 21172 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand J 4,50; per jaai 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2.75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusiel 4 »/0 B.T.W. In dit nummer: Kampioen politiehond in Duivelatid Na. zes en dertig uur spanning WENEN, 23-10. De vier kapers van bel Turkse passagiersvliegtuig op de luchthaven van de Bulgaar se hoofdstad Sofia hebben zich maandagavond aan de au tori t ei t en o vergege ven. Zij hebben de 65 inzittenden langer dan 36 uur in gijzeling gehouden. Het Bulgaarse persbureau meldt dat alle maatregelen zyn getroffen voor de snelle en veilige terugkeer van de passagiers en bemanningsleden van de passagiers en de bemanningsleden van de Boeing 707 naar Turkye. Direct nadat de Turken zich hadden overgegeven, kwamen de passagiers en bemanning het vliegtuig uit. Enkele van hen hadden een zenuwinstorting. Advertentie Met Postgiro gratis girokaarten, die u gratis verzendt in gratis enveloppen. En nog rente toe! Veel doden bij gevechten in Tsjaad FORT LAMY, 23-10. Bij gevechten die zich op 4 en 13 okober in het zui den van de Afrikaanse republiek Tsjaad hebben voorgedaan tussen „benden vogelvrijen" en twee noma denstammen („missiries") zijn ruim 140 doden gevallen, zo meldde maan dag de Nationale Omroep van Tsjaad Order de nomaden vielen virca 50. onder de „vogelvrijen" 91 doden. SOFIA. Bulgaarse vliegveld-officials brengen hier voedsel aan boord van de gekaapte Boeing 707 van de Turk se luchtvaartmaatschappij, die met itpassagiers en negen bemannings leden aan boord op het vliegveld van Sofia was geland. De kapers dreigden aanvankelijk het toestel, met passa giers. op ie blazen, als aan hun eisen rrijiaiivg van 171) Turkse gevange nen - geen gevolg werd gegeven. Toen het ultimatum echter verstre ken was, voerden de kapers dit si nistere plan niet uit. De kapers hadden gedreigd het toestel met alle inzittenden op te blazen als niet aan hun eisen, waar onder de vrijlating door Turkije van 12 politieke gevangenen, zou worden voldaan. De kapers hadden aanvankelijk 76 gijzelaars - 67 passagiers en negen bemanningsleden - maar tijdens de onderhandelingen lieten zij 12 men sen gaan. DEN HAAG, 23-10. Staatssecretaris Rietkerk (sociale zaken) meent, dat de premieverhoging voor de aow voor 1973 beperkt kan blijven tot 0,1 procent. Als gevolg van de vergrijzing van de bevolking moet in 1974 en volgen de jaren met een verdere premie stijging rekening worden gehouden. Een en ander blijkt uit de nota aan de Tweede Kamer over de voorge stelde verhoging van de aow-uitke- ring. Japanse oorlogssoldaat nog in oerwoud MANILLA, 23-10. Drie wapen broeders van een Japanse soldaat, die nog steeds in het oerwoud van het Filippijnse eiland Lubang zich schuil houdt, en waarschijnlijk de laatste Japanse soldaat uit de tweede wereldoorlog is, die nog niet geca pituleerd heeft, gaan woensdag het oerwoud van Lubang in. Zij zullen proberen de soldaat uil zijn schuilplaats te lokken en zullen daartoe krijgsliederen aanheffen. Donderdag vorige week hebben twee Japanse soldaten, die vermoe delijk nog steeds niet wisten, dat de tweede wereldoorlog is afgelopen, ïen Filippijnse patrouille aangevallen Een van de Japanners, de 51-jarige Kinsjisji Kozoeka, werd gedood en de andere, de 50-jarige Hiroo Onoda, werd gewond maar wist te ontkomen De bewoners van het eiland Lu bang beweren, dat in de afgelopen 27 jaar de twee Japanners een der tigtal personen hebben gedood. Tot tweemaal stelden zij een ulti matum waarop aan hun eisen had moeten zijn voldaan, maar beide tijd stippen verstreken zonder dat zij tot actie overgingen. De kapers hadden voorts geëist dat de regering in Turkye het stakings recht herstelde, de universiteiten zou reorganiseren, landhervormingen zou invoeren en amendementen op dc grondwet zou opschorten. Maar Turkije stelde steeds niet te willen onderhandelen met terroristen of concessies zou doen. „De regering van de volksrepu bliek Bulgarije heeft zich alle in spanningen getroost en is erin ge slaagd tragische gevolgen te voor komen,' aldus het persbureau B.T.A. De kaping heeft ook tot spannin gen tussen Bulgarije en Turkije ge leid. Premier Todorv heeft zijn Turkse ambtgenoot Melen verweten de „verantwoordelijkheid voor het resultaat op de schouders van Bul garije te willen leggen. Politiek asyl Een woordvoerder van het Turkse ministerie van buitenlandse zaken in Istanbul heeft meegedeeld dat de kapers politiek asiel in Bulgarije krijgen. De vier kapers - allen studenten - omhelsden degenen die zij twee da gen lang in gijzeling hadden gehou den. Zij verschenen arm in arm met sen aantal van hen op een nachte lijke persconferentie. „Onze belangrijkste reden voor de overgave was onze liefde voor het Turkse volk", aldus een van de ka pers. „Wij ondervroegen alle passa giers en ontdekten dat de meesjen tot de werkende klasse behoren. Dus besloten wij niet onze wapens tegen deze mensen te gebruiken, daar zij ook het fascistische Turkse bewind bestrijden". Rusland wil Japan Koerillen terug geven TOKIO, 24-10. Volgens het Japan se dagblad „Mainichi Daily News" heeft de Sowjet-Unie toegestemd in teruggave van vier Koerillen-eilan- den aan Japan. De eilanden Habomai, Sjikotan, Koensjiri en Eterofoe zijn in de tweede wereldoorlog door de Sowjet-Unie bezet. In ruil voor de teruggave zou Japan een miljard dollar investeren in de exploitatie van de olievelden van Siberië. Japan zou dan ook aanspraak kunnen ma ken op leveranties uit deze rijke olie velden. DEN HAAG. 23-10. Tegen de drie duizend politiemannen uit het hele land hebben maandagmiddag in Den Haag met politiefluitjes en -hoorns v'oor een oorverdovende demonstratie gezorgd. Hun protest gold de salaris- voorstellen die de regering heeft ge daan om te gemoet te komen aan de taakverzwaring van de politie in de laatste jaren. De politiebonden, die de voorstellen onvoldoende vinden, hadden de demonstratie georgani seerd. NEW YORK, 23-10. Wanneer niet spoedig door Zuid-Afrika inhoud wordt gegeven aan een dialoog over de apartheid, dan zal dit naar de mening van Nederland onvermijde lijk uitlopen tot geweld, aldus de Ne derlandse vertegenwoordiger by de Verenigde Naties Cor W. J. Jonck- licer maandagavond by de debatten in de speciale commissie van de Verenigde Naties over de apartheid in Zuid-Afrika. Hij herhaalde het. Nederlandse standpunt dat apartheid in beginsel en als vorm van praktische politiek moet worden verworpen, omdat het een ernstige en systematische schen ding van de rechten van de mens is. Zo'n schending is ook in tegenspraak met de algemeen aanvaarde begin selen van de internationale recht spraak. Nederland, aldus de heer Jonckheer, heeft vorig jaar Zuid- Afrika drie vragen gesteld, waarin werd aangedrongen op een dialoog. En de Nederlandse minister van bui tenlandse zaken drs. W. K. N. V roege-winterongelukken in Duitsland MUNCHEN-STUTTGART, 23-10. De verrassende inval van de winter heeft in het weekeinde in de West- duitse deelstaten Beieren en Baden- Württemberg tot talrykc verkeers ongelukken geleid, waarby minstens 12 mensen het leven verloren. De voornaamste oorzaken van de ongelukken waren sneeuwmodder, slecht zicht en gladde wegen. In Baden-Württemberg deden zich bijna 2.000 ongelukken voor, die 30 slachtoffers eisten. In Beieren wer den 12 mensen het slachtoffer van het vroege winterweer. DEN HAAG. 23-10. De Bejaarden Associatie Partij. BAP, mag niet mee doen aan de Tweede Kamerverkie zingen op woensdag 29 november. Dc Nieuwe Roomse Partij. NRP. kan slechts deelnemen in één kieskring, en niet in drie zoals aanvankelijk ge dacht werd. Aan dc verkiezingen op woensdag 29 november zullen nu meedoen 20 partijen cn groepen, nl. zestien in het gehele land en vier in één of enkele kieskringen. Schmelzer heeft op drie oktober in de algemene vergadering de bereid heid tot een dialoog opnieuw uitge sproken, toen hij zei; „Voortgang op de weg" naar het uitbannen van de apartheid is van essentieel belang voor een vreedzame ontwikkeling. Een op dit doel gerichte zinvolle dia loog zou van bijzonder belang zijn voor het bevorderen van een oplos sing. die de werkgemeenschap drin gend noodzakelijk en onvermijdelijk acht". ANKARA, 23-10. Twintig mijn werkers zijn gedood en 76 zwaarge wond bij ontploffingen die zich maandag hebben voorgedaan in twee kolenmijnen bij de aan de Zwarte Zee gelegen stad Zonguldak. De eerste explosie vond plaats tij dens een brand in de Kozlu-mijn, waar naar verluidt acht mijnwerkers het leven hebben gelaten. Bijna twee uur later trof een ontploffing de en kele kilometers verderop gelegen Caydamari-mijn. Hier vielen acht doden en een groot aantal gewonden. Verscheidene mijnwerkers worden vei-mist. President Aniin in ziekenhus opgenomen KAMPALA, 23-10. President Idi Amin van Oeganda is maandagmor gen in Kampala in een ziekenhuis opgenomen. Zijn artsen hebben hem „volledige rust" voorgeschi'even, zo meldt de Oegandese radio. Amin was kort tevoi'cn in dc hoofdstad tei'uggekeei'd uit Hoima, in het noodwesten van zijn land. waar hij een massabijeenkomst had loegespi-oken na zijn terugkeer uit Somalië, waar hij de i-evolutiefees- ten bijwoonde. In het ziekenhuis zal hij op de normale bezoekuren al leen ministei's en leden van zijn de fensieraad ontvangen. EINDHOVEN. In het Eindhovense winkelcentrum Wocnsel is zaterdag morgen bomalarm gegeven nadat voorbijgangers een op een bom ge lijkend voorwerp hadden aangetrof fen op een pai*kecrtei*roin. Het bleek later echter een nepbom to zijn. Laml- cn tuinbouw GRONINGEN, 23-10. Vierennegen tig procent van dc Groninger boeren werkt voor een uurloon dat onder het minimumloon por uur van f 3,9.5 ligt. Aldus blijkt uit een maandag aan dc openbaarheid prijsgegeven rap port over ..Leefomstandigheden op de boerderij". In het voorjaar van 1972 hebben het instituut voor sociale- en be drijfspsychologie van de rijksuniver siteit Groningen, do landbouwsektie van de teamgrocp Noord-Nederland, in samenwerking met de Groninger Maatschappij voor Landbouw een onderzoek gedaan naar de leefom standigheden op de Groninger boer derijen. De reeksen slechte cijfers die bij dc in totaal 135 boeren cn tuinders uit de enquête naar voren kwamen, ontlokten de samenstellers van het rapport dc uitspraak dat het hen lijkt „dat de tijd van de rijke Gro ninger boer op dc veile klei' voorbij is. Bijna dc helft van dc boeien denkt zelfs genoodzaakt te worden te stop pen met het boerenbedrijf indien do ontwikkelingen zoals die nu zijn zich voortzetten. BRU1NISSE. Het echtpaar Joh. van der Werf-P. van der Werf-Meer- mans hoopt morgen, woensdag 25 oktober, de dag te herdenken waar op zij 65 jaar geleden in het huwe lijk traden. Het echtpaar Van der Werf geniet van een uitstekend ver zorgde oude dag in het verzorgings tehuis „In 't Opper" te Bruinisse. Beiden genieten een redelijk goede gezondheid, al is de heer Van der Werf wel wat slecht ter been. De heer Van der Werf is negentig jaar oud, mevrouw Van der Werf hoopt volgende week haar 85ste verjaardag te vieren. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Dit nummer bestaat uit 10 pagina's Kinderen worden groot als zij f vragen gaan stellen, waarop f een redelijk antwoord is te j geven. Verwachting tot woensdagavond: Vrij-veel bewolking In het algemeen veel bewolking met plaatselijk wat i-egen of motregen; minimumtempei-aturcn ongeveer 8. maxima moi-gen i-ond 12 graden; overwegend matige wind uit west tot zuidwest. Voor donderdag: Aantal uren zon: 0 tot 3. Min.-temperaturcn: L tot 5 graden boven normaal. Max.-tempei-aturcn: van ongeveer normaal tot 4 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 60 procent. Kans op een geheel dvoog etmaal: 30 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 25 okl. Zon op 7.22. onder 17.25 Maan op 18.58. onder 11.37 26 okt. Zon op 7.24. onder 17.23 Maan op 20.07. onder 12.40 Laatste kwartier: 29 okt. te 5.41 uur. HOO.G- EN LAAGWATER Zierikzee: 25 okt. 4.48 17.06 10.08 22.37 26 okt. 5.32 17.51 10.57 23.24 Springtij: 24 oktober HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 24-10. Het K.N.M.I. deelt mede: Een frontale zóne. die maan dagmiddag boven Schotland en Ier land lag werd door een kiachtige stroming snel naar Nederland ge voerd en passeerde het land in de loop van de avond. Slechts hier en daar viel lichte neerslag. Achter het front stroomde iets koudere lucht naar onze omgeving. In deze lucht kwamen wolkenvolden voor. De kern van het hogedrukgebied. dat de westelijke stroming op onze breedte in stand houdt, ligt boven Frankrijk cn Spanje. Depressies lasten dit gebied met hoge harome- terstanden zowel aan de zuid als aan dc westflank aan. Het ziet er naar uit dat geen van beide depressies ons woensdag kan bereiken, en dat het hogedrukgebied zijn invloed op het weer in onze omgeving uitbreidt.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1