(en nog een extra dag op wereldspaardag 30 oktober) DE ZIERIKZEESCHE COURANT vanva&daagMs RaiffeisenbankQBoerenleenbank sparen doet u bij de NIXONEINDE MILITAIRE BETROKKENHEID VAN DE VERENIGDE STATEN IN VIETNAM KOMT NU NABIJ Verkeer eist 24 doden TWEE DODEN BIJ BRAND IN ARNHEM GRIEKS L1JNVLIEGTUIG IN ZEE GESTORT34 DODEN ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/b Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaa 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusiel 4 0 o B.T.W. Maandag 23 oktober 1972 129ste jaargang Nr. 21171* WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 jjFPfflFTgWiri llll 11 IHIBBBBBaMBgSMBBMBBW—— In dit nummer Naar eerste fase herstel Nobelpoort Zes dagen die van belang kunnen zijn voor straks. Door nu te gaan sparen voor wat u later nodig hebt. DeSpaarweek is er, om daar een goed begin mee te maken. Bij de Raiffeisenbank en de Boerenleenbank hebt u 8 spaarmogelijkheden voor het kiezen. Om te sparen volgens uw eigen wensen. Leg daarom een dezer dagen de eerste steen voor de opbouw van uw spaartegoed. Bij de Raiffeisenbank of de Boerenleenbank. Met 3000 vestigingen in Nederland bovendien altijd dicht bij u in de buurt de bank voor iedereen 3 ooo vestigingen WASHINGTON, 22-10. President Richard Nixon van de V.S. heeft zondag de Amerikanen de verzeke ring gegeven, dat het eind van huil „lange en moeilij ke militaire betrokkenheid in Vietnam" ualnj is. In een rede ter gelegenheid van de dag van dc oudstrijders gaf de Ame rikaanse president evenwel geen enkele aanwijzing over de aan de gang zyndc onderhandelingen met Noord- en Zuid-Vietnam. Maar hjj verklaarde wel herhaaldelijk, dat de Verenigde Staten bereid zjjn tc geraken tot ,.Dc Vredesgencratie" die hjj hun beloofd had. Nixon zei in zijn toespraak van een kwartier evenwel, na hulde te hebben gebracht aan de jonge Ame rikanen, die in Vietnam hebben ge streden: „Wij zullen hun offers niet belachelijk maken door voor de vij and te capituleren". Volgens A.F.P. komt een groeiend aantal waarnemers tot de conclusie dat president Nixon president Ngu yen Thieu niet poogt te overreden, Oost-Berlijn laat 25 verloofden vertrekken BONN, 20-10. De Oostberlijnse au toriteiten hebben in 25 gevallen ver loofden toestemming gegeven voor vertrek naar West-Duitsland. Dit heeft staatssecretaris Egon Bahr in Bonn meegedeeld. Hij noemde het besluit welkom. Het betreft 25 vrouwen wier verloof den in West-Duitsland wonen. Voorts mogen 18 kinderen die uit de ze verbintenissen geboren zijn, Oost- Berlijn verlaten. De betrokkenen mogen vrijdag nog vertrekken. Nobelprijs natuurkunde voor drie Amerikanen STOCKHOLM, 20-10. De Zweedse Academie voor Wetenschappen heeft vrijdag de nobelprys voor natuur kunde toegekend aan drie Ameri- kaanes hoogleraren. Het zijn prof. John Bardeen, prof. Leon Cooper en prof. Robert Schrieffer. Zij kregen de prijs voor hun theo rie inzake supergeleiding, gewoon lijk BCS-theorie genoemd. De geldprijs, verbonden aan de onderscheiding, bedraagt ruim 300.000 gulden. Kok gaat er niet treiler vandoor ABERDEEN, 23-10. Dc Britse au toriteiten hebben dc scheepvaart op dc Noordzee gewaarschuwd voor ccn Deense treiler mei slachts één man aan boord. Het schip, dc „Nordkap", voer voor de ogen van de verbijsterd op de ka de staande kapitein de haten van Aberdeen uit met ean boord alleen dc kok. die de kapitein toeriep dat hij naar Denemarken terugging. Volgens de kapitein moet de man stomdronken zijn. Het schip levert gevaar voor dc scheepvaart op. Vermoedelijk voert het geen navigatielichten. VVI) mikt op herstel vijf partijen-kabinet UTRECHT, 21-10. Herstel van dc vijf partijen-coalitie die in 1971 het kabinet Biesheuvel vormde en afwij zing van deelneming aan een kabinet door de huidige Partij van de Arbeid vormden de belangrijkste uitgangs punten van het zaterdag vastgestelde urgentieprogram van de VVD. Tijdens de partijraadsvergadering in Utrecht zei de liberale fractie voorzitter in de Tweede Kamer. H. Wiegel, dat een kabinet met de PvdA geen stabie.le regering kan opleveren Levensgevaarlijk vond hij de opstel ling van de socialisten inzake Navo en defensie. zich terug te trekken om een rege ling van het conflict in Vietnam te vergemakkelijken. Nixon zou inte gendeel pogen Thieu ertoe te bren gen, te pogen zich te handhaven ook na een wapenstilstand en het vertrek van de Amerikanen uit Vietnam. Men komt tot deze conclusie door het toenemend aantal aanwijzingen, dat Washington en Hanoi reeds tot een akkoord zjjn gekomen over een formule tot regeling van de kwestie Vietnam, een'formule waarvoor Kis singer sinds donderdag ook de in stemming van de Zuidvietnamese president poogt te winnen. De democratische kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap, McGovem, heeft zondag o.m. ver- klaard, dat hij zijn kandidatuur de moeite waard zal vinden, of hij het wint of niet, als deze Nixon ertoe bewogen zou hebben een regeling voor Vietnam te bereiken vóór de presidentsverkiezing op 7 november. Brand in hoogst gelegen hotel in Europa GRINDELWALD, 21-10. Een zwa re brand hééft zaterdagochtend vroeg het hotel van de Jungfraujoch - op 3.446 meter het hoogst gelegen hotel van Europa - geheel verwoest. De vijftien gasten en personeelsleden konden ongedeerd het in 1925 uit hout opgetrokken gebouw verlaten. Alhun bezittingen gingen verloren. De brand was door onbekende oor zaak ontstaan in een nabijgelegen restaurant waar niemand aanwezig was. Het blussingswerk werd be moeilijkt door sneeuwval. lil (le V.S. sterft elke zes uur iemand aan heroïne NEW YORK, 21-10. Elke zes uur sterft in de Verengde Staten iemand aan heroïne. Dit staat in een rapport van de gezondheidsinspectie dat on- langs is verschenen. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers is 25 jaar. Zestig procent is zwart en twintig procent zijn vrouwen. In de periode van 15 oktober 1971 tot 15 oktober 1972 zijn tenminste 1.123 Amerikanen aan heroïne over leden. In het overeenkomstige tijd vak van 1970- 71 bedroeg het aantal slachtoffers 1.059. DEN HAAG, 22-10. Het afgelo pen weekeinde - van vrijdagmiddag half vijf tot zondagavond elf uur - zijn in ons land 2<1 mensen bij ver keersongelukken om het leven geko men. Onder hen zijn vijf kinderen, tien mannen cn negen vrouwen. Dc oudste van deze verkeersdoden was een 78-jarige voetganger die vrijdagmiddag Hccrenveen door ren personenauto werd aangereden. Dc jongste een meisje van twee jaar dat zaterdagmorgen in 's-Gravcn- dee' het leven verloor toen zij plotseling de weg overstak. SIEGBURG. Bij een ernstig ver keersongeluk op de snelverkeersweg tussen Bonn cn Siegburg zijn zater dag zeven mensen om het leven ge komen. ARNHEM. 22-10. Bij een brand aan de Rozcndaalscstraat zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee mensen om het leven gekomen. Het zjjn dc 62-jarige VV. E. Koenen en zijn 59- jarige zuster II. Th. Koenen. Een straatgenote zag zondagmor gen vroeg bij thuiskomst rook en vlammen uit de woning Rozendaalse- straal 471 komen. Op haar bellen werd niet open gedaan. Bij buren heeft zij daarop de politie gewaar schuwd. Met veel moeite wisten brandweer cn politie de als een fak kel brandende woning binnen te komen. Aan de achterzijde van hel totaal uitgebrande pand vond men later bij de keukendeur het stoffelijk overschot van de heer Koenen en op de eerste verdieping dat van zijn zuster. Zondagavond had de politie de oorzaak van de brand nog niet vast gesteld. Overigens zou een dergelijke re geling moeten geschieden volgens de door hem, McGovem, zelf aangege ven weg. Mogelijkheden van een sociaal contract DEN HAAG, 21-10. Nu de sociaal- economische raad na langdurige be raadslagingen o.m. over verscheide ne ter vergadering ingediende cn soms ook in de discussies ontstaande amendementen, zjjn commentaar op het rapport van de economische deskundigen heeft voorgesteld, kan het kabinet zich heden, maandag, in een extra-vergadering mede op basis van dat SER-commentaar voorbereiden op het dinsdag te voe ren eerste gesprek met het bestuur van de Stichting van de Arbeid over een voor 1973 te sluiten sociaal con tract. Aantal overlevenden ivist zivemmend de kust te hereiken ATHENE, 22-10. Een vliegtuig van de Griekse luchtvaartmaatschappij Olympic Airways is zaterdag avond in een hevige onwevtaui hij het vliegveld van Athene in zee gestort. Van de 53 inzittenden (49 passagiers en vier bemanningsleden) zjjn er 34 om het leven gekomen. De 19 overlevenden wisten zwemmend de kust op honderd meter afstand te bereiken. Tien mensen werden in een ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde enkele mi nuten voordat het toestel (een in Ja pan gebouwde YS-11) na een vlucht vanaf het eiland Korfoe op de lucht haven van Athene zou landen. Mo gelijk is het vliegtuig door de blik sem getroffen. Het kwam in ondiep water terecht maar zonk vrij snel. Een der Griekse stewardessen ver telde later hoe zij en mede-inzitten den in het donkere vliegtuig een wanhopige strijd leverden tegen het binnenkolkende water, tenslotte toch uit het toestel kwamen en vervolgens naar de kust zwommen waar ze te gen de rotsen opklauterden. Pas na aankomst van de eerste drenkeling werd alarm geslagen en' voeren bo ten uit. Ook werden helikopters met schijnwerpers ingeschakeld. De ge zagvoerder had wegens het slechte weer sinds het vertrek van Korfoe geen contact meer met de verkeers toren gehad. De meeste inzittenden waren Grie ken. Er awren zeven buitenlanders aan boord, van wie er drie zijn om gekomen. Hun identiteit is nog niet bekend. Tot de overlevenden beho ren de gezagvoerder en twee stewar dessen. Een vierde bemanningslid wordt vermist. Advertentie In hel Gravensteen te Zierikzee werd vrijdagmiddag de onderwijstentoon stelling: „Suiker" geopend. De heer J. Ammerlaan van de Stichting On derwijstentoonstellingen te Den Haag voor een der boeiende (te verlichten) panelen. Men zie ook elders in dit nummer. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). PNOMH PENH. 23-10. Een raket van Chinese makelij is heden, maan dagochtend, op een vijftigtal meters van het hoofdkwartier van het Cam bodjaanse leger in Pnomh Penh te rechtgekomen. Bij de ontploffing werden ver scheidene personen gedood en ge wond. Raket op Pnomh Penh waarbij opgenomen Wereldspaardag 30 oktober Dit nummer bestaat nit 8 pagina's !r Werk is het mooiste wat er is, laten we dus altijd zorgen dal we iets voor de volgende dag overlaten. (Don Herold).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1