DE ZIERIKZEESCHE COURANT ISRAEL VALT STELLINGEN AAN IN ZUIDEN LIBANON Dure diamant weg Grootste tanker ter wereld Extra toeslag op kleuren-t.v.? P.v.d.A. en DS'70 Aanval op wijnzaak in Belfast Weer gif naar zeebodem Fatale brand bij Tilburg Bom op Orly SLACHTOFFERS (172) NA NEERSTORTEN „ILJOESJIN" ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 16 oktober 1972 129ste jaargang Nr. 21197 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jarinewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 225S, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 °/u B.T.W. In dit nummer: Nog intensiever gebruik Onderdak Onrust in Midden-Oosten BEIROET, 15-10. Zes Israëlische vliegtuigen heb ben zondagmiddag stellingen van de Palestijnse guer rillastrijders aangevallen bij Sidoii in het zuiden van Libanon, zo wordt uit Libanon vernomen. Ook een Palestijnse guerrillabasis in het noorden van Syrië was zondag het doelwit van de Israëlische luchtacties. Hier werd een kamp bij het dorp Mazieh aangevallen. Een woordvoerder in Tel Aviv maakte bekend dat de luchtaanvallen in Libanon tegen vier guerrillabases waren gericht. Dat waren bases bij Batifah en Deir el Asjaja, in een gebied dat bekend staat onder de naam Fatahland, bjj de Israëlische grens, een commandobasis bij Ras el Naba aan de Middel- landsezeekust en een autowerkplaats van de Palesttfnen ten zuiden van Sidon NAIROBI, 14-10. Een ruwe dia mant met een gewicht van een halve kilogram is P. het vliegveld Emba- kasi,. bij Nairobi, verdwenen uit een vliegtuig van de Belgische lucht vaartmaatschappij Sabena. De politie van Kenia onderzoekt thans waar de steen, die een waarde heeft van circa honderdduizend gul den, is gebleven. De diamant kwam uit Tanzania en was bestemd voor Brussel. IIIROSJIMA, 14-10. In Japan is zaterdag de grootste tanker tér wa ter gelaten. Het is de 447.000 ton me tende „Globtik Tokyo" die in één keer 580 mijoen liter olie kan ver voeren. Het schip is gebouwd op de wer ven van Isjikawajima-Harima in Kure, Hirosjima. De „Globtik Tokyo" is door een Jepanse onderneming gecharterd van de eigenaar, de Japanse scheepsmag- naat Rabi Tikkoo. Het schip zal in februari worden overgedragen. Tot dusver was de 372.000 ton me tende „Nisseki Maru" het grootste schip ter wereld. Volgens scheeps bouwers zal de „Globtik Tokyo" ech ter al spoedig nog grotere schepen in de schaduw worden gesteld. HILVERSUM, 14-10. Het NOS- bestuur zal op de hoorzitting van de vaste tweede kamercommissie van CRM op 26 oktober pleiten voor de inveering van een toeslag op de om roepbijdragen voor de bezitters van kleurentelevisie. Het N OS-bestuur h- van oordeel, dat nu het aantal klcurentelevisietoestellen nog vrij beperkt is (rond 8 procent), de mo gelijkheid voor de invoering van een kleurentoeslag nog aanwezig is. ZEIST, 14-10. De PvdA mist na haar congres het recht de leiding van het land op te eisen, omdat zij on derling verdeeld is. Niet de mensen in die partij, maar de partij zelf is onbetrouwbaar. Zij willen niet met ons en v/ij kunnen niet met haar in zee. Dit zei J. J. A. Berger, fractie voorzitter van DS'70 in de Tweede Kamer zaterdagmiddag op het ver kiezingscongres van zijn partij in Zeist. Alle vliegtuigen keerden op hun basis terug, aldus de Israëlische woordvoerder. De hele actie duurde een twintig tal minuten. Gegevens over eventue le slachtoffers zijn nog niet bekend. De schade zou aanzienlijk zijn. Van Palestijnse zyde is verklaard dat de Israëliërs het vluchtelingen kamp Ain Heloe, bij Saida, hebben aangevallen. Toespraak Golda Meir De Israëlische premier, Golda Meir, heeft in een toespraak tot Joodse vrouwen uit het buitenland verklaard dat de aanvallen van zon dag een poging waren om enkele bases van de Fatach-commando's op te ruimen. „Dat zijn bases vanwaar terroristen de grens over komen en waar zij opgeleid worden voor alles wat zij doen in Europa en andere delen- van de wereld. BELFAST, 15-10. Twee onbekende schutters drongen zaterdagnacht de winkel van een katholiek wijnhan delaar in Belfast binnen en schoten er twee mensen dood. Een derde persoon werd gewond. Volgens oog getuigen vuurden de mannen vijf schoten af voordat ze de benen na men. Eén van de slachtoffers stierf onmiddellijk, het andere kort daarna. Het was de tweede aanslag op de zaak in twee manden. ROTTERDAM, 13-10. Het West- duitse binnenschip „Bettingen" is met 2500 vaten uiterst giftige cyani- den op weg naar Amsterdam De va ten werden vcrig jaar gevonden op ren vuilstortplaats in het YVestduitse Bcchtim. een vondst, die destijds in het land vele emoties heeft opge wekt. Amsterdam kan de lading zondag of maandag aanstaande verwachten. Het is de bedoeling dat de vaten bij het Amsterdams havenbedrijf aan de Vlothaven worden overgeslagen in het Westduitse zeeschip „Neckertal", dat de gevaarlijke lading in de At lantische Oceaan ten noorden van dc Azoren zal dumpen. De havenautoriteiten in Amster dam, die al geruime tijd geleden door collega's uit Bochum op de hoogte waren gebracht van de komst van de „Bel tingen" verwachten geen problemen. De lading is in beton „verpakt" er kan, zo meent men, niets mee gebeuren. Luchtramp in Rusland De terroristen die de ell' Israëlische sportlieden in München hebben ge dood, werden in Libanon opgeleid evenals de mannen en meisjes die eerder dit jaar een Belgisch Sabena- vliegtuig kaapten. De Japanse zelf moordcommando's die eind mei het bloedbad op het vliegveld van Tel Aviv aanriepten, waren opgeleid in Libanon of Syrië, zo voegde zij er aan toe. „Op deze bases wordt ge leerd hoe men Israëlies moet doden. Daar worden voorbereidingen ge troffen voor het verzenden van briefbommen, ook al dragen deze een Maleisisch poststempel". Starfighler neergestort Piloot gered DEN HAAG, 14-10. Een F 104 G „Starfighter" van het 312e sqaudron van de Koninklijke luchtmacht ge stationeerd op de vliegbasis Volkel is op ongeveer 35 km west-noord west van Kassei in de Bondsrepu bliek Duitsland verongelukt, zo heeft de luchtmachtvoorlichtings dienst meegedeeld. De 27-jarige gehuwde eerste lui tenant R. H. J. van Broekhoven uit Uden heeft het vliegtuig met de schietstoel kunnen verlaten. Hij is per parachute op de grond gekomen en een armbreuk opgelopen. Hij is ter observatie in een ziekenhuis op genomen. BERKEL-ENSCHOT, 14-10. Bij een brand die zaterdagmorgen tegen twee uur in Berkel-Enschot nabij Tilburg in de graanmaaldery van de firma van Riel uitbrak, is voor ruim f 1 miljoen schade aangeieht. Behalve de bedrijfsruimte aan de Bossche weg, de oude Rijksweg Til- burg-Den Bosch, met een oppervlak te van ruim 400 m2 zijn tevens ver brand een aantal auto's duizenden kilo's graan en kunstmest alsmede tal van machinerieën waaronder een onlangs aangeschafte hypermoderne maalmachine die alleen al een waar de van ruim f 100.000,- had. PARIJS, 14-10. Een vrouw heeft op de luchthaven Parijs-Orly een bom gedeponeerd bij het bureau van de Israëlische luchtvaartmaatschap pij El AI. Iemand van de Israëlische veilig heidsdienst die in de buurt de wacht hield zag dat de vrouw iets in een afvalemmer bij het bureau van El Al deponeerde en daarna wegreed in een auto met een Arabisch nummer bord. Deskundigen van de politie onder zochten het voorwerp en kwamen tot de ontdekking dat het een zeer amateurisch zelf gemaakte bom was die bij ontploffing weinig schade had kunnen aanrichten. HILVERSUM. Staastsecretaris II. J. L. Vonhoff vr.n cultuur, recreatie en maatschappelijk werk heeft zater dag morgen in Hilversum de gouden griffels met bijbehorende oorkonden uitgereikt aan de auteurs van het beste jeugd- en kinderboek, alsmede een aantal zilveren griffels. MOSKOU, 14-10. Bij ficl vliegtuigongeluk van vrij dagavond in de buurt van het vliegveld van Moskou „Sceremetjewo Een" zijn waarschijnlijk 172 mensen omgekomen. Het zou daarmee het grootste ongeluk in de geschiedenis van de burger luchtvaart zijn. Officieel was zaterdagavond over het aantal slachtoffers nog niets meegedeeld. Een hoge functionaris van het vliegveld zei zaterdagavond dat in het verongelukte vliegtuig 162 passagiers cn 10 bemanningsleden hadden gezeten. Alles wijst erop dat het vliegtuig vol was. De functionaris bevestigde dat hel vliegtuig een chartervlucht van Pa rijs over Leningrad naar Moskou uitvoerde. Volgens westelijke zegs lieden was het een „Iljoesjin 62". Het vliegtuig zou in de lucht zijn ontploft of uiteengevallen bij hel dorp „Tsjornoje Grjaz" (zwarte mod der), dichtbij het vliegveld. Aanvankelijk werd gevreesd dat 50 Fransen waren omgekomen, maar later bleek dat van deze groep loe risten er 49 in Leningrad waren uit gestapt. Een Fransman vloog verdel en vond de dood. De Chileense ambassade in Moskou meldde dat in Leningrad 38 of 42 Chilenen waren ingestapt. Volgens de functionaris is zondag een passagierslijst in Moskou ter be schikking gekomen. Het Sowjetrussische persbureau Tass had gemeld dat hot vliegtuig vrijdagavond om 21.50 uur pl. tijd was neergestort en dat alle inzitten den het leven hadden verloren. Illllilllllllllllllllllllllllilllllllllllll Aandacht voor Bangla Desj iiiiHii nu ti iiiiii iiiiiiiiitiiin f i min Na verschillende natuurrampen, na de terreur van de onderdrukking na de droevige uittocht van ruim 10 nïiljoen vluchtelingen (van wie er 1 miljoen onderweg stierf), na de kor te, maar bloedige oorlog van decem ber 1971 is de jonge staat Bangla Desj zich langzaam aan het herstel len. Met veel buitenlandse steun. Onder meer van Nederland. Maar dat herstel kan nooit tot op timale resultaten leiden zolang 80 °/o van de bevolking (en dat betekent ruim 60 miljoen mensen) niet kan lezen en schrijven. Eigenlijk dus niet kan funktioneren. Om het volk van Bangla Desj uit dit analfabetisch isolement te verlos sen is er door de regering in Dacca een ambitieus plan ontworpen: bin nen 10 jaar tijd moet het analfabe tisme tot het verleden behoren. Dat kan. Met uiterste inspanning. En met veel geld. Berekend is dat men in Bangla Desj voor een bedrag van duizend gulden de totale bevolking van een dorp kan leren lezen en schrijven. Als u nagaat dat er vele duizenden dorpjes zijn, begrijpt u welke be dragen hiermee gemoeid zijn. De Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp voelt het als een morele verplichting het Bengaalse volk te blijven helpen - door finan cieel bij te dragen aan de verwezen lijking van het tienjarenplan, dat voor een groot gedeelte door hulp organisaties in Bangla Desj zelf uit gevoerd zal worden. Daarom zal er tussen 15 cn 22 ok tober a.s. een aktie worden gevoerd. Motto is giro 999 voor 1000 gulden. Met als ondertitel „lezen en schrij ven betekent geen honger meer!" De aktie werdt begeleid door radio- en televisiespots. De scholen zgn bena derd met het verzoek een affi che op te hangen en zelf het initia tief voor kleinere akties te nemen. Op zondag 22 oktober a.s. zal de NOS om 20.20 uur via Nederland II in het programma Panoramiek naar aanleiding van enkele honderden kindertekeningen de gebeurtenissen van de afgelopen jaren in Bangla Desj nogmaals belichten. Zware aanval op Ben Het HET WEEROVERZICHT SAIGON, 13-10. Noordvietna- mése eenheden zijn donderdag een zware aanval gegonnen op de basis Ben Het, de enige die de Zuidviet- namezen ten noordwesten van Kon- tum nog in handen hebben. Naar een woordvoerder in Saigon meedeelde is de basis, die bij het drielanden punt van Laos, Vietnam en Cambod ja ligt, met meer dan duizend grana ten bestookt, waarvan een infante- rie-aanval volgde. Het is niet bekend of de basis nog in handen van de Zuidvietnamese „Rangers" is. Een Zuidvietnamese regerings woordvoerder deelde mee dat woens dag vier krijgsgevangenen bij een ontsnappingspoging van het eiland Phu Quoc zijn gedood. Veertien slaagden er in te ontsnappen. DEN HAAG. In de ministerraad is vrijdag uitvoerig van gedachten ge wisseld over de donderdag, tijdens de algemene politieke beschouwin gen in de Tweede Kamer, ingediende motie-Andriessen (KVP) inzake het pensioenbijdrageverhaal voor amb tenaren. Besloten werd dat de drie meest betrokken ministers, te weten minis ter Gecrtsema van binnenlandse za ken. minister Nclissen van financiën en minister-president Biesheuvel deze aangelegenheid verder zullen afwikkelen. ATHENE. De Griekse diplomaat en schrijver Rodis Roufus. een van de felste tegenstanders van het huidige bewind in Athene, is na een langdurige ziekte op 48-jarige leef tijd in een ziekenhuis in de Griekse hoofdstad overleden. MOSKOU. Een 56-jarige Ockraie- ner. Danilo Sjoemoek. die 27 jaar achtereenvolgens in Poolse, Duitse en Russische gevangenissen hoeft doorgebracht, is wegens beledigingen van de Sowjet-Unie tot nog tien jaar gevangenisstraf veroordeeld. DE BILT, 16-10. Het KNMI deelt mede: Een hogedrukgebied, waar van het centrum zich met een druk van 1037 mbar maandag ochtend boven Zuid-Schotland be vond. blijft de circulatie beheer sen. Met noordelijke winden werden uitgestrekte wolkenvelden van de Noordzee af over Nederland gevoerd. Deze bewolking zorgde ervoor, dat de temperatuur in de nacht vrijwel niet daalde. De minima lagen tussen 9 en 11 graden, met uitzondering van het uiterste zuidoosten. Daar zakte het kwik tot 4 graden. Een depres sie, die ten noorden van IJsland langs, met grote snelheid in ooste lijke richting is getrokken, wordt morgen boven Noord Rusland ver wacht. De IJslandse en Groenlandse weerstations meldden maandag och tend sterke luchtdrukstijgingen. Het ziet er naar uit, dat bij de de pressie behorend koufront dinsdag avond tot over Denemarken kan doordringen. De wind zal bij ons naar westelijke richtingen draaien, waarbij opnieuw op aanvoer van wolkenvelden van zee moet worden gerekend. Vrouw steekl man dood ROTTERDAM, 15-10.Bij een echtelijke ruzie heeft zondagmiddag de 36-jarige Cornelia P. haar even- oude echtgenoot met een mes dood gestoken. De fatale steekpartij vond plaats in het huis van het echtpaar aan de Bloemfonteinslraat in dc Maasstad, nadat de man, de metaal bewerker Fred P., beschonken was thuisgekomen. De ruzie ontstond in de keuken terwijl de vrouw bezig was met het snijden van vlees. De twist liep zo hoog op dat Cor nelia P. het vleesmes plotseling te gen haar man gebruikte. Een diepe steekwond in de rechterzij maakte een eind aan het leven van de me taalbewerker. Hij overleed in een ambulance die hem voor een spoed operatie naar het ziekenhuis zou brengen. Cornelia P. werd door de politie gearresteerd op verdenking van doodslag. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's Hij heeft de grootste moed, die dapper vechten kan, doch 't nooit onnodig doet. Hieronimus van Alphen Verwachting-tot dinsdagavond Droop weer Droog weer met in het algemeen veel bewolking, zwakke tol matige wind in hoofdzaak tussen west en noord; minimumtemperaturen omstreeks 7 graden, maxima ongeveer 13 graden. Voor woensdag: Aantal uren zon: 1 tol 7. Min.-tempera!uren omstreeks nor maal. Max.-temperaturen van ongeveer normaal tot 3 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 17 okt. Zon op 7.08, onder 17.42 Maan op 15.26. onder 0.20 Volle maan: 22 okt. te 14.25 uur. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 17 okt. 9.58 22.51 3.32 16.16 Doodtij: 17 okt.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1