DE ZIERIKZEESCHE COURANT Saman - Deurloo Jemenitisclie oorlog duurt voort AUSTIN MORRIS Legale bordelen terug in Frankrijk? ALLE MOTIES VAN DE OPPOSITIE WERDEN VERWORPEN Drs. Den Uyl hoopt op tegenstelling tussen VVD/Confessionelen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 13 oktober 1972 129ste jaargang: Nr. 211C6 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Poslbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 "Zo B.T.W. In di( nummer: Dood scholeksters nog raadselachtig Zowel de eis van de progressieve drie om de invoering van een eigen risico in de ziekenfondsverzekering achterwege te laten als de uit deze kring voorgestelde billijker lasten verdeling door op de aangekondigde btw-verhogingen 700 miljoen te be snoeien kregen slechts de steun van CPN en PSP. Een overgrote meer- deiheid van de fractie van DS.70 steunde de motie-Den Uyl inzake de invoering van een beperkt eigen ri sico in de ziekenhuisverzekering. Advertentie Voor CENTRALE VERWARMING en zelfbouw centrale verwarming St. Domusstr. 43 - Telef. 3260 Zwaar verkeersongeluk in Tunesië TUNIS, 12-10. Bij een verkeerson geluk bij Medin, in het zuidoosten van Tunesië, zijn negentien perso nen om het leven gekomen en 43 ge wond, allen Tunesiërs. Het ongeluk gebeurde toen een militaire vrachtwagen met burgers tegen een tankauto botste. BEIROET, 12-10. Noord Jemen heeft donderdag bekendgemaakt dat 2 soldaten en 12 burgers zijn gedood bij aanvallen met vliegtuigen, tanks en artillerie door het naburige Zuid- Jemen op twee steden vlakbij de ge zamenlijke grens. In een verklaring van de Noordjemenitische ambassa de in Beiroet staat dat het gaat om de steden Qataba en Harib. In Qata-, ba werden een ziekenhuis, een school en 13 huizen verwoest en de aanval op Harib die woensdagavond begon duurde nog steeds voort. UTRECHT. In zijn funktie als voorzitter van de Nationale Com missie Ontwikkelingsstrategie 1970- 1980 heeft prins Claus de algemene vergadering van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen bijgewoond. Op de foto de prins in een vrolijk ge sprek met mevr. K. J. Huizinga Bruins-Groenewout, lid van het hoofdbestuur van de Bond. Dealer: 1ST A Oosterland Tel. 01114-1495 Gevaarlijke geisers - „Gaswacht" in Arnhem ARNHEM, 12-10. In Arnhem zal een „Gaswacht" worden opgericht die de keukengeisers van de bevol king zal controleren. De dienst waar in de gezamelijke installatiebedrijven in Arnhem samenwerken, is opge richt naar aanleiding van een onder zoek van het gasbedrijf, waruit bleek dat meer dan de helft van alle keu- kengeisers levensgevaarlijk is. Het initiatief is van de gemeente, die ook financiële steun verleent. .Drugsverslaving op Newyorkse scholen NEW YORK, 13-10. Bijna 45 pro cent van de leerlingen van middel bare en 20 procent van de lagere scholen in New York zijn aan drugs verslaafd. Dit wordt onthuld in een donder dag gepubliceerd rapport van een commissie belast met een onderzoek naar problemen bij het onderwijs. De meeste kinderen gebruiken middelen als marihuana of drugs die lager op de gevarenlijst staan dan heroine. Om deze „epidemie" de kop in te drukken beveelt de commissie aan reeds op kleuterscholen te beginnen de nadelen en de gevolgen van drugs onder de aandacht te brengen. PARIJS, 13-10. Legale bordelen zouden er in Frankrijk weer in over vloed zijn als twee op de drie Fran sen hun zin kregen. Bij een nationale opiniepeiling waarvan de uitslag donderdag in het blad „Sud-Ouest" werd gepubliceerd, h'éeft 63 procent van de ontL* vraag den zich uitgesproken over herstel van de vooroorlogse toestand toen de „maisons closes" officieel getole reerd werden. In 1946 gelastte de overheid de sluiting van deze „liefdeshuizen" waarvan het kleinste stadje dat zichzelf respecteerde er zeker enkele van had. Noordierse politieman doodgeschoten BELFAST, 13-10. Britse militairen hebben in de nacht van donderdag op vrijdag in Belfast een Noordierse politieman doodgeschoten die volgens hen met zijn auto twee stopbevelen had genegeerd en tenslotte door een wegversperring was gereden. Naast hem in de wagen zat een Britse ser geant die gedet.acheerd is op het politiebureau waar de gedode agent werkte. De sergeant slaagde erin de auto tot stilstand te brengen en bleef ongedeerd. Hoofdinspecteur- directeur Arbeidsvoor ziening Zeeland DEN HAAG, 13-10. De heer J. van der Gijp is m.i.v. 1 november be noemd tot hoofdinspecteur-directeur voor de arbeidsvoorziening in de provincie Zeeland. Hij volgt de heer mr. J. S. P. Rietema op, die in de zelfde functie in de provincie Gro ningen is benoemd. De heer Van der Gijp (48) was van 1958-1966 directeur van het Gewes telijk arbeidsbureau in Terneuzen. In 1966 ging hij naar Rotterdam als plv. directeur van het Gewestelijk arbeidsbureau in de Maasstad. Sinds 1968 is hij directeur van het Gewes telijk arbeidsbureau in Den Haag. Aangepaste woningen voor ininder-valide bejaarde mensen DRONTEN. 12-10. Een aantal mindervalide bejaarden zal over enige tijd in Dronten en Biddinghui zen in voor hen aangepaste wonin gen kunnen wonen. De bejaarden zullen in hun huizen steeds een in- validcnwagen kunnen gebruiken, omdat alle deuren een meter breed zijn en drempels, ook bij voor- en achterdeur, ontbreken. De woningbouwvereniging Oost- Flevoland wil 41 van deze bejaar denwoningen. die uniek zijn voor Nederland, bouwen. De huur zal vermoedelijk ongeveer 185 gulden bedragen. MIDDELBURG. De Middelburgse PvdA-wethouder mr. J. van der Weel heeft zijn partylidmaatschap opgezegd en zijn wethouderszetel ter beschikking gesteld. TWEEDE KAMER Doden hij schietpartij in New Yorks hotel NEW YORK. 13-10. Bij een schiet partij in een New Yorks hotel zijn donderdagavond twee vermoedelij ke harïdelaren in verdovende mid delen cn twee leden van de federale narcotica-brigade gedood. De schietpartij in de „Sheraton Motor Inn" in Manhattan vond plaats toon de federale recherche een inval deed. derdag antwoordde de regering bij monde van premier Biesheuvel in de algemene politieke beschouwen. DEN HAAG, 13-10. Alle moties die vanuit de opposi tie tijdens de algemene beschouwingen waren inge- dend, zijn donderdagnacht met ruime meerderheid verworpen. Tot een uitspraak over het door mr. Andriesscn gesuggereerde debat over de aanwijzing van een kabinets formateur na de verkiezingen kwam het niet. De KVP-fractievoorzitter meende niet al te veel bijval in de kamer te hebben ontmoet, zodat hij besloot geen uitspraak van de kamer te vragen. Dit nummer bestaat uit 14 pagina's Voor een dag op reis, maar neem brood mee voor een f week. i Russisch spreekwoord f Verwachting tot zaterdagavond: Opklaringen Droog weer met geleidelijk meer op klaringen; zwakke tot matige noord oostelijke wind; minimumtempera turen omstreeks 6 graden, maar in opklaringsgebieden enkele graden lager met kans op nachtvorst; maxi ma morgen ongeveer 12 graden. Voor zondag: Aantal uren zon: 3 tot 10. Min.-temperaturen: 2 tot 7 graden onder normaal. Max.-temperaturen: 1 tot 5 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 90 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 14 okt. Zon op 7.03, onder 17.48. Maan op 14.13, onder 21.54. 15 okt. Zon op 7.05, onder 17.46. Maan op 14.43, onder 23.05. 16 okt. Zon op 7.06. onder 17.44. Maan op 15.07, onder Eerste kwartier: 15 okt. (13.55). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 14 okt. 6.49 19.14 0.30 12.56 15 okt. 7.32 20.07 1.24 13.52 16 okt. 8.30 21.20 2.21 14.54 Doodtij: 17 okt. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 13-10. - Het K.N.M.I. deelt mede: Het ziet er voor het weekeinde gunstig uit. Boven de Britse eilanden, de Noordzee cn Scandinavië is de lichtdruk flink aan het stijgen. Depressies krijgen dan ook geen kans op korte termijn 1ot onze omgeving door te dringen. Wel blijft de wind in de noordoost- hoek, wat in dit seizoen lot te lage temperaturen leidt. De afgelopen nacht kwam in het midden en zuiden van ons land weer nachtvorst voor. De vooruitzichten voor het weer in het westelijke en centrale Middel landse Zee-gebied zijn aanzienlijk minder mooi. Een omvangrijke de pressie veroorzaakt daar al enkele dagen regen cn onweersbuien. Het dieptepunt lijkl echter voorbij te zijn. Ook boven het Oostzeegebicd is oen depressie-systeem aanwezig. In- voed op het weer bij ons kan dit niet hebben. Ook de motie-Den Uyl, die beoogde de tweede dag onderwijs en vorming voor 15-jarige werkende jongeren op 1 augustus 1973 i.p.v. op 1 augustus 1974 in te voeren werd te licht be vonden. Voor stemden PvdA, D'66, PPR, CPN en PSP. Dezelfde fracties steunden de mo tie van de progressieve drie waarin een aantal maatregelen van de re gering op het terrein van het wel zijnsbeleid veroordeeld werden. Twee nioties van de CPN onder gingen eenzelfde lot. Het betrof al lereerst de eis om gedurende deze regeringsperiode elk besluit tot aan schaffing van nieuw bewapenings- materieel achterwege te laten. Uit sluitend de fracties van CPN en PSP plaatsten zich achter dit voorstel. Dan was er nog de motie waarin de kamer werd verzocht haar afschuw uit te spreken over de hele gang van zaken bij het proces tegen militairen die in verzet zijn gekomen tegen de groetplicht. PvdA, D'66, PPR, CPN en PSP gaven hun stemmen aan dit voorstel. Te elfder ure diende KVP-fractie- leider mr Andriessen nog een motie in over het pensioenbijdrage verhaal voor ambtenaren. Hij stelde voor het eventueel komende overleg met de Ambtenarenbonden nog geheel open te houden en niet bij voorbaat uit te gaan van de budgettaire conse quenties. Na kort beraad verzocht premier Biesheuvel deze motie aan te hou den tot de behandeling van de be groting van binnenlandse zaken om dat het kabinet deze zaak eerst nog nader wil bezien. Mr Andriessen kon dit verzoek billijken. AMSTERDAM. De Amsterdamse begroting 1973 vertoont een tekort van 154,4 miljoen of 51,9 miljoen meer dan die voor 1972. Hoewel het tekort groter is dan in enig vorig jaar, vormt het bedrag, aldus b. en w. in de begrotingsmis sive, nog niet de grootste aanleiding tot zorg over de gemeentelijke finan ciën. Kampioenen op de ploeg DRONTEN, 12-10. R.'Hermus uit Lage Zwaluwe en J. Peetoom uit Swifterbant hebben donderdag de Nederlandse ploegkam'itio'enschap- pen gewonnen. Hermus zegevierde bij de rondgaande en Peetoom bij de tweescharig heen en weergaande ploegen. Beiden zullen volgend .jaar deelnemen aan de wereldkampioen schappen ploegen in Ierland. In totaal namen 84 ploegers 'aan deze wedstrijden in Oostelijk Flevo land deel. Na de voorselectie woens dag mochten 40 ploegers uitmaken wie Nederland zou vertegenwoordi gen op de wereldkampioenschappen. Dit Nederlands kampioenschap was georganiseerd door het Nationaal Ploegcomité dat is ingesteld door de drie centrale plattelandsjongeren organisaties. DEN HAAG. Uitgelote Nederland se jongeren, die wel een plaatsje op een Nederlandstalige universiteit in België vinden, komen in principe in aanmerking voor een rijkstoelage. De dienst studietoelagen van het minis terie heeft dit de studentendecanen aan de Nederlandse Universiteiten meegedeeld. DEN HAAG, 12-10. Drs. Den Uyl. fractievoorzitter van de PvdA, hoopt dat de drie christelijke partijen, als zij hun gezamenlijk verkiezingspro gramma definitief gaan vaststellen, zullen kiezen voor stijging van de belastingdruk en de premies. Hij zei donderdagavond tijdens de tweede termijn van het politiek de bat in de Tweede Kamer, geconsta teerd te hebben dat collega-fractie voorzitter Wiegel van de VVD, als er een kabinet met VVD komt, er met zijn partij voor zal zorgen, dat de stijging van belastingdruk en pre mies niet doorgaat. Zich baserende op de te verwach ten tegenstelling tussen VVD en christelijke partijen zei drs. Den Uyl dat het beleid van het huidige kabi net met de VVD inzet van de ver kiezingen moet zijn. De socialistische fractievoorzitter was hoogst ontevreden over het des morgens gegeven antwoord door de regering. Hij hekelde het kabinets beleid ten aanzien van de inflatie- bestrijding, de uitvoering van het eigen risico bij de ziekenfondsverze- ring. ,De beleidsvoornemens van het kabinet scheppen geen gunstig kli maat voor het komend overleg". Drs. Den Uyl verweet het kabinet, dat zij op geen enkele wijze tegemoet gekomen is aan de redelijke verlan gens van de vakbeweging. Welzijnsbeleid Mede namens D'66 en PPR zei drs Den Uyl, dat het welzijnsbeleid van het kabinet-Biesheuvel niet tege moet komt aan de welzijnsbehoeften en hij pleitte voor een aantal beleids ombuigingen. In een motie hebben de drie pro gressieve fracties de kamer gevraagd die beleidsombuigingen tot stand te brengen bij de sport, wijkcentra, dorpshuizen, gezinsverzorging, ge zinshulp. bejaardenwerk, volksont wikkeling, jeugd- en jongerenwerk, samenlevingsopbouw en natuurbe scherming. Voor al deze sectoren zal meer geld beschikbaar moeten ko men. Zowel drs Den Uyl als mr. Van Mierlo (D'66) en dr De Gaay Fort man (PPR) deelden mee niets te voelen voor de suggestie van mr An driessen, fractievoorzitter KVP, om na de verkiezingen een kamerdebat te houden over de aanwijzing van een kabinetsformateur. „Vorig jaar is zo'n debat een flop geworden", aldus Van Mierlo.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1