HOMBURG ROOKWORST DE ZIERIKZEESCHE COURANT VOORGESTELDE VERHOGING B.T.W. IS HEET HANCIJZER deze week bij Kissinger blijft nog in Parijs AKTIE „STOP KINDERMOORD" Kamerdebatten op televisie Tal van incidenten in Belfast VERKEERSDODEN IN DE E.E.G. Uitstel verhoging omroepbijdrage? Aanslag in Bèiroet Frans verlies bij bombardement Persoonlijke brief aan automobilisten MATEtAS 1 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 12 oktober 1972 129ste jaargang Nr. 21165 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKIIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 ";o B.T.W. In dit nummer: Kans op Blomme-expositie le Zierikzee Financieel debat in Tweede Kanier DEN HAAG, 11-10. In een motie hebben de fracties van de progressieve drie woensdag voorgesteld de aangekondigde B.TAV.-verhoging tot een be drag van 700 miljoen aehterwege te laten. Het hoge tarief zal dan niet van 14 naar 16, maar naar 15 procent stjjgen. Het lage tarief dient ongewijzigd op 4 procent gehandhaafd te bljjven in plaats van te worden verhoogd tot 5 procent. P\ dA-deskundige dr. Vondeling rekende de kamer woensdagmiddag voor dat de 700 min. gulden kunnen worden teruggevonden in andere dekkingsmiddelen, o.a. verhoging van loon- en inkomstenbelasting, vermogensbelasting, successierech ten en een punt verhoging van de Advertentie 350 gram 2X5 if9 Spaar mee voor gratis sherrypakket PARIJS, 11-10. President Nixons adviseur Kissinger heeft woensdag zijn vertrek in Parijs naar Washing ton opnieuw uitgesteld, zo heeft een functionaris van de veiligheidsdienst van de luchthaven Orly meegedeeld Kissinger zal waarschynlyk pa a donderdag vertrekken. De veilig heidsmaatregelen in verband met het vertrek zijn ingetrokken. vennootschapsbelasting. De geraam de lagere winstuitkeringen van de Nederlandse Bark - meer dan 100 min. - vond dr. Vondeling in dit ver band aanvechtbaar. Mening DS'70 De fractie van DS'70 heeft bezwa ren tegen de verhoging van het lage BTW-tarief van vier naar vijf pro cent, want deze zal worden afgewen teld en dan inflatoir doorwerken. Bij de komende behandeling van het dekkingsplan-1973 - over enkele weken - zal DS'70 overwegen een uitspraak op dit punt van de kamer te vragen, zo kondigde S. Keuning (DS'70) aan tijdens het financieel de bat van woensdagmiddag. Zijn frac tie is namelijk van mening dat de nodigereserves dienen te worden betracht bij het verhogen van belas tingen. Omdat naar de mening van de KVP-er Notenboom iedere realist in de politiek weet dat de eerste jaren niet s-an belastingdrukvcrlaging valt te denken, kan zo iemand zijn rea lisme bewijzen door niet met node loze beloften de kiezers te benaderen De opstelling, welke de liberale fractievoorzitter Wiegel dinsdag avond tijdens het politiek debat koos. bergt volgens drs. Notenboom het gevaar van extra frusta ties in zich. „Zijn hameren op vermindering van de totale belastingdruk suggereert alleen maar op een soort paradijse lijke toestand die zou gaan ontstaan ais de VVD het alleen voor het zeg gen zou hebben", zei drs. Notenboom tijdens het financieel debat. Reëel overleg De Anti-Revolutionaire woord voerder Vermaat bepleitte een aan tal verschuivingen in het dekkings plan, om in elk geval te kunnen ko men tot een reëel overleg over het sociaal contract. De woordvoerder van DS'70 klaagde er over, dat voor het indie nen van de begrotingen het gesprek over het sociaal contract niet was afgerond en geen matiging tot stand was gekomen op het gebied van lo nen en prijzen, gepaard aan' een prijsmaatregel. Nu dit niet zo is, zal er bij het overleg een duidelijke in breng van kabinetszijde moeten zijn DEN HAAG, 11-10. Leden van de pressiegroep „Stop Kindennoord" en 75 kinderen van lagere scholen heb ben woensdag in Den Haag gede monstreerd Aan Tweedekamerleden gaven zü ^en programma van eisen af die volgens hen moeten wordlen uitgevoerd om kinderen heter tegen het verkeer te kunnen beveiligen. De stoet liep met spandoeken en borden naar het kamergebouw waai de demonstranten werden ontvangen door kamervoorzitter Van Thiel en door de commissie voor verkeer en waterstaat uit de Tweede Kamer. Daar lichtten zij hun programma van eisen toe, waarbij zij erop wezen dat jaarlijks in het verkeer in ons land 500 kinderen omkomen en 10.000 ge wond raken. De pressiegroep noem? tid „de grootste kinderslachting in Europa". LACE VUUHSCIIE. Deze fotn van prins Constantijn werd do or zijn vader, prins Clans, beschikbaar gesteld ter gelegenheid van de derde verjaardag run het prinsje, gisteren, woensdag 11 oktober. HILVERSUM 11-10. De televisie, uitzendingen uit de Tweede Kamer zullen donderdagavond via Neder land I na 24 uur worden voortgezet met een rechtstreekse reportage van het slot van de debatten. Van 23.20 tot 24 uur gaat aan deze rechtstreek se reportage een samenvatting van de avondvergadering van de Twee de Kamer vooraf. Van 18 tot 18.45 uur zal, eveneens via Ned I, een samenvatting van de eerder die dag gehouden Kamerdebatten worden uitgezonden. BRUSSEL, 11-10. In de zes EEG- landen vallen momenteel jaarlijks 50.000 verkeersdoden. Het aantal mensen dat bij verkeersongevallen gewond wordt is 1,2 miljoen, zo blijkt uit statistische gegevens. Schattingen hebben uitgewezen dat de totale kosten van verkeerson gevallen jaarlijks 28 miljard gulden bedragen. Statistici hebben verder becijferd dat sis het aantal verkeersongeval len in het huidige tempo blijft stij gen er in 1980 al 75.000 mensen in het verkeer gedood zullen worden en twee miljoen gewond. Die sterke toename wordt aangenomen op grond van onder meer de groei van het handels- en toeristisch verkeer in de gemeenschappelijke markt. DEN HAAG, 11-10. Dc verhoging van de omroepbijdrage van 75 tot 108 gulden per jaar zal mogelijk niet per 1 januari ingaan. Dc behandeling van het wetsontwerp tol de verho ging dat minister Engels van CRM enkele weken ge'cden heeft inge diend is in het pedrag gekomen, nu de Tweede-Kamercommissie van CRM heeft besloten op 26 oktober een hoorzitting over de verhoging tc heuden. Op 8 november zullen de fr.'cties hun schriftelijke bijdrage aan het voorlopig verslag van dc kamer leveren. Daarna moet dan nog het definitieve verslag worden vast gesteld. Bemanningslid kustvaarder vermist LONDEN. 12-10. Na con botsing tussen een We-tduitse kustvaarder, de ..Rustringen", en de 12.119 ton metende Nederlandse tankbout „Kv- lix" van de Shell Oil Company in de monding van de Theems wordt een bemanningslid van de kustvaarder vermist. De overige vijf opvarenden Van de „Rustringen", die na de aan varing zonk. werden opgepikt door verschillende schepen. Dc „Kylix" is voor anker gegaan in afwachting van een onderzoek naar het gebeurde. BELFAST, 12-10. In Belfast heeft een sluipschutter donderdagochtend vroeg een Britse soldaat door het hoofd geschoten. Voorts is een poli tieman ontvoerd en hebben honder den protestanten twee bars en een faliriek in brand gestoken. Dit heb ben Icgerwoordvoerders meegedeeld Shankill Road, een protestants bas tion, was het toneel vaVi tal van in cidenten. Het begon toen 400 mensen een politiebui-eau aanvielen. Er wer den stenen gegooid en er werden schoten gelost, maar het vuur werd niet beantwoord. Daarop trokken ca. honderd man naar naburige straten, waar zij militairen en automobilis ten aan vielen. BEIROET, 12-10. Een employé van het bureau van de Verenigde Naties voor Palestijnse vluchtelingen (UN- RWA) heeft donderdagochtend scho ten gelost op Hachem Jawad, verte gen woordiger in Beiroet van de UN- RWA en oud-minister van buiten landse zaken van Irak. Di*. Hasjem is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen bezweken. Zijn aanvaller, Achmed Jaafari. die ontslagen was, heeft een einde gemaakt aan zijn leven door zich een kogel door het hoofd te schieten. OAKLAND. De 32-jarige Tangee Alvarez, vrouw van de eerste Ame rikaanse vlieger die door Noord- Vietnam op 15 augustus 1964 krijgs gevangen gemaakt werd. heefl echt scheiding aangevraagd. Luitenant Everett Alvarez; die nu 34 jaar is. trouwde twee maanden voordat zijn toestel boven de Golf van Tonkin werd neergeschoten. Later ontstonden opnieuw moei lijkheden na een inval va:i militairen in een bar waar men zocht naar een uit de gevangenis ontsnapte extre mistische leider. Gusty Spence. Twee-en-twintig mensen werden aangehouden voor ondervraging. Amsterdamse raad stemt vóór bouw van nieuw stadhuis AMSTERDAM, 11-10. De Aalster- damsc gemeenteraad heeft zich woensdagmiddag met 27 tegen 16 stemmen definitief' uitgesproken vcor de bouw van het nieuwe stad huis op het Waterlooplein Voor de uitvoering van het project van architect Holzbauer stelde de raad een bouwkrediet van 125 mil joen beschikbaar Tegen het voorstel stemden D'66, Kabouters, PSP en zeven van de elf aanwezige leden van de PvdA-fractie. onder wie wet houder H. Lammers. Excuus van V. S WASHINGTON - PARIJS - SAI GON - HANOI, 11-10. Dc Verenigde Staten hebben woensdag aan Frank rijk verontschuldigingen aangeboden vcor het incident in Hanoi waar de Franse legatie ernstig werd bescha digd tijdens een Amerikaanse lucht aanval. Tegelijkertijd heeft Was hington meegedeeld er niet zeker van te zijn dat de schade is aange richt door Amerikaanse bommen en dat een onderzoek wordt ingesteld naar de mogelijkheid dat Noordvict- namese luchtdoclrakettcn de schade hebben veroorzaakt. Stuutje van Spoorwegen UTRECHT. 11-10. Ongeveer een kwart mijocn Nederlandse automo bilisten ontvangen deze weck een persoonlijke brief van de dienst com merciële zaken van de Nederlandse Spoorwegen met het kennismakings aanbod om'van 15 oktober tot en met 14 november voor half geld gebruik tc maken van een vastrcchtkaart. Met deze kaart kan voor dc prijs de enige matras met de juiste celbalans AMSTELVEEN. De president-direc teur van de K.L.M., dr. G. van der Wal (l.) heeft aan 96 leden van hei vliegend personeel vlieguuronder scheidingen uitgereikt. Voor de eer ste maal in de geschiedenis werd ook een dergelijke onderscheiding uit gereikt aan een dierenverzorger van de maatschappij. Hel was de heer A. R. T'odd uit Zandvoort, die de bron zen penning voor 10.000 vlieguren ontving. Bij de talrijke felicitaties, die de heer Todd ontving, waren ook die van twee chimpansees, die spe ciaal voor deze gelegenheid uit Artis waren gekomen. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's WAT UQT Pi &|U van een enkele reis onbeperkt wor den gereisd. „We proberen op deze manier do automobilisten-zakenlieden die de laatste jaren een nieuwe auto heb ben gekocht tc bewegen tot een meer selectief autogebruik", zo verklaart de voorlichtingsdienst van dc spoor wegen deze voor dit semi-overheids- bedrijf uniek» direct-mail. ..We doen dat door ze tc attenderen op dc rui me vervoersmogelijkheden per trein" Verwachting tot vrijdagavond: Plaatselijk nachtvorst Droog weer met in het algemeen weinig bewolking; minimumtempe raturen ongeveer 2 graden, met op veel plaatsen nachtvorst, maar dicht bij zee enkele graden hoger; maxima morgen rond 13 graden. Zwakke tot matige noordoostelijke wind. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 2 tot 8. Min.-temperaturcn: 1 tot 6 graden onder normaal. Max.-lemperaluren: van ongeveer normaal tot 4 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 13 okt. Zon op 7.01, onder 17.50. Maan op 13.34. onder 20.49. Eerste kwartier: 15 okt. (13.55). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 13 okt. 6.16 Doodtij: 17 okt. 18.35 12.06 HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 12-10. Hc( K.N.M.I. deelt mede: Een uit het noorden afkom stig hogedrukgebicd zorgde voor de aanvoer van aanzienlijk schonere lucht. Het maakte daarmee een ein de aan het mistige weer van dc af gelopen dagen. Alleen in Limburg was donderdagochtend nog mist aan wezig. Flinke neerslagcijfers werden opnieuw gemeld uit Frankrijk en Spanje - plaatselijk zon 40 mm - waar men te maken heeft met een omvangrijke depressie. Ook boven Finland is een depressie aanwezig met hier en daar een tiental milli meters neerslag. Aan dc achterzijde van deze depressie vroor het de af gelopen nachi in Zweden enkele graden. Op het noordelijke deel van de oceaan is grote depressie-aktivi- teit, die enige uitbreiding naar west- Europa ondergaat. Het is dan ook nog niet zeker, of het hogedrukge bicd kans ziet. ons langer dan een of twee dagen rnustig najaarsweer te bezorgen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1