DE ZIERIKZEESCHE COURANT VOORTZETTING GEHEIM VI ETN AM-OVERLEG IN PARIJS Prinses Beatrix-fonds kreeg kwart miljoen gulden „Zwarte maandag" in Bondsrepubliek De P.v.d.A. en de Oosterschelde Middenpartij wil constructief blok vormen Het „lijstje" van de te spreiden Rijksdiensten Brand in Europa's grootste flessenfabriek Deze winter mogelijk „Engelse griep" ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 10 oktober 1972 129ste jaargang Nr. 21161 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken tl, Zierlkzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochlman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 °/o B.T.W. In dit nummer: Wester schouwen in zijn nieuw gemeentehuis Verwachtingen vrij optimistisch WASHINGTON, 9-10. Het Witte Huis verwachtte maandag dat Henry Kissinger zijn geheime overleg niet Noordvietnaniese onderhandelaars in Parijs, van daag (dinsdag) voor de derde achtereenvolgende dag zou voortzetten. „Kennelijk hebben zy iets om over te praten", aldus perssecretaris Zieg- ler die verslaggevers te woord stond. Hij weigerde commentaar op de vraag of het lot van de Zuitvietna- mese president, Ngoeyen van Thieu, het belangrijkste obstakel is voor een overeenkomst op het Parijse vredesoverleg. Inmiddels heeft de senaat goed keuring gehecht aan het verlenen van twee extra sterren aan generaal- majoor Haig eci zijn benoeming tot vice-staf-chef van het leger. De re publikeinse senaatsleider Hugh Schott verklaarde dat de aanwezig heid van Haig die vorige week be sprekingen met; het Zuidvietnamese staatshoofd heeft gevoerd, bij het geheime overleg van adviseur Kis singer er op wijst dat belangrijke besprekingen gaande zijn. Hij zei echter geen snelle, plotselinge ont wikkelingen te verwachten. „Als de andere gx*ote mogendheden, met name de Sowjet-Unie met ons de neutraliteit yan Saigon zouden willen waarborgen, zou de oorlog volgens mij aan de onderhandelings tafel kunnen worden beëindigd", al dus Scott in de senaat. Beide partijen houden zich nauw gezet aan de afspraak dat er niets ;al uitlekken over de besprekingen, die in belangrijkheid de officiële vre desconferentie in Parijs nu verre overtreffen. Uit de aanwezigheid van generaal Haig, die aan Kissinger is toege voegd, maakt men op dat de bespre kingen voornamelijk gaan over de positie van de Zuidvietnamese pre sident Thieu. Haig heeft vorige week namens de Amerikaanse legering met Thieu gesproken. Kritiek "De Zuidvietnamese president, die ook in eigen land aan veel kritiek blootstaat, is voor de Noordvietna- mese en de Zuidvietnamese commu nisten volstrekt onaanvaardbaar als hoofd van een Zuidvietnamese rege ring, waarmee vrede gesloten 2ou kunnen worden. Drie arbeiders gedood door stroomstoot OLDENBURG, 9-10. In Wiefelstede bij Oldenburg in de Westduitse deelstaat Nedersaksen zijn drie ar beiders van 17, 33 en 38 jaar door een stroomstoot gedood. Een vierde arbeider werd gewond. Volgens de politie liepen de ar beiders tegen een hoogspanningska bel op die ze over het hoofd gezien hadden. DEN HAAG, 9-10. Prinses Beatrix heeft maandagmiddag in hotel Witte Brug in Den Haag een bedrag ont vangen van een kwart miljoen gul den voor het Prinses Beatrixfonds uit handen van de voorzitter van de Vereniging van Importeurs en Fabri kanten van Kantoormachines (VIF- KA). De leden van de vereniging hebben dit bedrag bijeengebracht ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vereniging dat maandag werd gevierd. Het Prinses Beatrixfonds zal deze schenking besteden voor drie pro jecten. Een bedrag van 100.000 gul den is bestemd voor research op het gebied van bepaalde spierziekten, waarvan de bestrijding onder de doelstelling van het Beatrixfonds valt. Bij verschillende universiteiten schiet het budget tekort om juist die apparatuur aan te schaffen of be paalde werkzaamheden te doen uit voeren die voor een zo gespeciali seerd onderzoek noodzakelijk zijn. Door deze extra bijdrage, aldus het Prinses Beatrixfonds, kan research worden verricht die anders tot onbe paalde tijd moet worden uitgesteld. Medische apparatuur Een bedrag van 80.000 gulden zal worden besteed voor de aanschaf van de medische apparatuur en de in richting van het binnenkort gereed komende revalidatiecentrum annex mytylschool te Paramaribo, waarvan de oprichting is mogelijk gemaakt mede dankzij het huwelijksgeschenk van het prinselijk paar. Een bedrag van 20.000 gulden zal worden gere serveerd voor soortgelijke hulp aan de Antillen, waar de plannen voor voorzieningen op het gebied van de gehandicaptenzorg nog in een sta dium van voorbereiding zijn. Het resterende bedrag van 50.000 gulden denkt het fonds te besteden aan de research en de ontwikkeling van aangepaste voorzieningen voor ge handicapten. HOOFDWEG 13 (Zuid-Vietnam). Een Zuidvietnamese militair tracht zijn ge wonde kameraad te helpen, tijdens gevechten met Noordvietnaniese eenhe den, ca. 17 km. ten noorden van de Zuidvietnamese hoofdstad Saigon. De communisten eisen dat er in Zuid-Vietnam een regering van drie partijen zal komen: vertegenwoordi gers van het huidige regime, neutra len en communisten. Eerder wensen zij met Zuid-Vietnam niet tot vrede te komen. HAMBURG/DUSSELDORF, 9-10. In noordwest-Duitsland is de eerste echte mistdag van deze herfst een tvaarlijk „zwarte maandag" gewor den voor het weg-, lucht-, spoorweg en waterverkeer. In de verkeerschaos op de wegen In het gebied van Rijn en Ruhr kwa men minstens acht mensen om het leven en in de omgeving van Hil- desheim (Neder-Saksen) nog drie en tussen Keulen en Aken reed de TEE- trein tijdens dichte mist op een groep arbeiders in van wie er vier omkwa men. Op de luchthavens moesten talrijke vluchten worden afgelast en op de Rijn en Westduitse kanalen moesten de meeste schepen tegen de middag voor anker gaan. In de ha ven van Hamburg ramde een sleep boot een brugdeel. DEN HAAG, 9-10. De PvdA vindt dat er een nieuwe Deltacommissie moet komen om te onderzoeken hoe de bescherming tegen stormvloed rampen en het behoud van het na tuurlijk milieu in het Delta-gebied zijn te combineren. Dit besloot het congres van de PvdA bij de vaststelling van het programma. Hangend dit onderzoek moeten de afsluitingswerkzaamheden in de mond van de Oosterschelde worden getemporiseei-d en zonodig gestaakt, aldus het congres. De voorzitter van de Zeeuwse-PvdA-statenfractie keerde zich fel tegen een stilleggen van de werkzaamheden. UTRECHT, 10-10. Het verkiezings congres van de Democratische Mid denpartij heeft maandagavond DMP- vcorzitter Jac. H. dc Jong, die op het ogenblik in de Tweede Kamer een eenmansfractie vormt, als lijsttrek ker aangewezen. Op de kandidatenlijst staan ver volgens de heer E. van Vollenhoven uit Amsterdam, mevr. B. J. M. Star- renburg-Ideler en de heer J. Willem- sen uit Hoevelaken. Het congres schrapte uit het con cept-verkiezingsprogram de zinsnede dat er een kiesdrempel van minstens twee zetels moet komen. Op verzoek van de in de DMP opgenomen CDU gebeurde dat ook met de abortuspa ragraaf (vrouw moet zelf beslissen). DEN HAAG. De regering zal zo spoedig mogelijk een lijst bekend maken met de rijksdiensten die naar het noorden van het land en naar Limburg zullen worden overgebracht Het lijstje gaat alleen over de 6.500 arbeidsplaatsen die de regering in de komende vier a vijf jaar uit de Haag se agglomeratie wil overplaatsen. 'Het huidige kabinèt zal het lijstje nog samenstellen. Van de overige tienduizend arbeidsplaatsen die de regering in de tien a twaalf jaren na de eerste spreidingsfase uit de Haagse agglomeratie naar Limburg en het noorden wil verplaatsen, zal voorshands geen lijst worden opge maakt. Dit heeft minister Geertsema (binnenlandse zaken) maandag ge zegd op een persconferentie die hij met minister Udink (volkshuisves ting en bouwnijverheid) in Den Haag heeft gegeven over de nota „de ont wikkeling van de Haagse agglomera tie en de afremming vande groei van de kantorensector." g Het lijstje met de eerste 6.500 te spreiden arbeidsplaatsen moet eerst nog in het georganiseerd overleg met de centrales van overheidspersoneel worden besproken, alvorens het definitief wordt samengesteld. PARIJS, 10-10. Sinds maandag avond woedt een brand in dc groot ste flessenfabriek van Europa,, Des Jonqueres" in Eu in het departement Seine-Maritime in het noordwesten van Frankrijk. De brand wordt bestreden door de brandweerkorpsen van een tiental steden. Zij hebben niet kunnen voor komen dat al 35.000 m2 van het com plex in de as is gelegd. Dinsdagmorgen om negen uur maakte men de schatting dat voor raden ter waarde van veertig mil joen francs - een produktie van vier maanden - een prooi der vlammen waren geworden. Opnieuw Ierse kinderen naar Nederland UTRECHT, 10-10. Het landelijk comité „Hulp aan Ierse kinderen" in Utrecht verwacht, dat rond dc Kerstdagen opnieuw een „vredes- luchtbrug" voor de vele tientallen kinderen uit dc zwaargetroffen ge- bicden in Noord-Ierland naar Ne derland zullen kunnen komen. De groepen zullen voor de helft uit Rooms-Katholieken cn voor de helft uit protestantse kinderen bestaan. Indien de financiën het toelaten - volgens het comité komen nog da gelijks giften binnen - zullen behal ve de kindergroepen ook een groep jonge moeders met jonge kinderen voor een drieweeks verblijf naar Ne derland worden overgevlogen. In het Utrechtse comité werken samen Terre des Hommes, St. Euro pa Kinderhulp, De Johanniter Orde Nederland en de Vereniging Neder lands e Protestantenbond. GENÊVE, 9-10. Dc Wereldgezond heidsorganisatie heeft maandag mee gedeeld dat dc „Engelse" griep deze winter mogelijk zal toeslaan zonder dat er voldoende vaccin daartegen in dc wereld beschikbaar zal zijn. Een woordvoerder deelde mee dal de Engelse Griep (dc officiële bena ming is „A/Engeland/42''72") heel anders is dan de Aziatische griep die in de afgelopen vier jaar in de we reld optrad. Er is nieuw virus gezonden aan dc 91 influcnza-ccntra cn aan vaccine- producenten. Maar het zal enkele maanden duren voordat er voldoende vaccin zal zijn voor een nieuwe epi demie. Hij kon nog niet zeggen of het nieuwe soort griep de immuniteit zal doorbreken die dc mensen tegen de Aziatische variëteit hebben gekregen en of de Engelse griep het zal win nen van de thans beschikbare vac cins. ROTTERDAM. - Filatelisten hebben er heel wat voor over om in het be zit te komen van een „bómbrief", uiteraard als deze eerst onschadelijk is gemaakt. In de Maasstad was een exemplaar ten toongesteld. De heer Berkhoudt, penningmeester van de Commissie „Dag van de Postzegel", kwam in het bezit van een bombrief, die uit Syrië naar een zeeman in Rotterdam was gestuurd. Dit nummer bestaat uil 10 pagina's Hoop en v)'ees zijn onafschei delijk. Omtrent de oorzaak van de brand tast men nog in het duister. De fa brieken van Desjonqueres strekken zich uit over 120.000 m2 en bieden werkgelegenheid aan 2.180 man. Meer marechaussee's voor Haagse politie DEN HAAG, 9-10. De politie van Den Haag zal met ingang van dins dag verdere bijstand krijgen van dc Koninklijke Marechaussee. Hoewel de politie het juiste aantal mare chaussee's niet wil noemen, zou het om tientallen mannen gaan. Hoofdcommissaris dr. C. N. Pey- ster van de Haagse politic heeft deze bijstand aangevraagd in verband met de langdurige verscherpte bewa king van enkele ambassades. Een Rembrandt ontdekt LONDEN, 10-10. De gepensioneer de Engelse onderwijzer Slovcrs Johnson heeft ecu sterk vermoeden, dat een schilderij, dat hy enkele ja ren geleden voor een koopje kocht, een echte Rembrandt is. Voor vijf pond sterling kocht John son indertijd een partij schilderijen. Hij besloot onlangs deze doeken le laten schoonmaken en ontdekte, dat een der stukken duidelijk veel ouder is dan dc andere en waarschijnlijk uit dc zeventiende eeuw stamt. Johnson is nu sterk van mening, dat hij de bezitter is van een schil derij van Rembrandt, dat „Portret van een oude man" genoemd wordt. Dit schilderij is volgens Johnson naar men aanneemt lange tijd „ver mist" geweest nadat hel eens eigen dom was van een zekere Lord Arun del. Verwachting tot woensdagavond: Zonnige perioden Overwegend droog weer met plaat selijk mist maar ook zonnige perio den; zwakke tot. matige oostelijke wind; minimumtemperaturen van 10 tot 5 graden, maxima morgen onge veer 15 graden. Voor donderdag: Aantal uren zon: 1 tot 7. Min.-temperaturen: omstreeks nor maal. Max.-temperaturen: 0 tol 4 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 70 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 40 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 11 old. Zon op 6.58. onder 17.55. Maan op 11.46. onder 19.10. 12 old. Zon op 6.59. onder 17.53. Maan op 12.45. onder 19.54. Eerste kwartier; 15 okt. (13.55). HOOG- EN LA AG WATER Zicrikzcc: Hoogwater Laagwater 11 okt. 5.18 17.28 10.44 23.07 12 okt. 5.45 17.59 11.20 23.46 Springtij: 10 okt. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 10-10. Het K.N.M.I. meldt: Belangrijke weersveranderin gen zijn er het komende etmaal niel te verwachten. Een depressie die dinsdagmorgen boven de Ierse Zee lag trekt langzaam in zuidoostelijke richting weg. Een bijbehorend fron tensysteem dat in Engeland op uit gebreide schaal regen bracht ver plaatst zich naar Noord-Frankrijk cn zal ons waarschijnlijk ongemoeid laten. Wel zal hel in het zuidelijk deel van ons land tijdelijk voel bewolking veroorzaken. Dc zuidoostelijke wind blijft vrij vochtige continentale lucht aanvoe ren waarin 's nachts gemakkelijk mist gevormd wordt en waarin over dag dc temperaturen tot ongeveer 15 graden kunnen oplopen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1