VOOR TAPIJT TUINMAN TUINMAN DE ZIERIKZEESCHE COURANT VIETNAM-0 VERLEG IN PARIJS IN DELICAAT STADIUM Windsor stoelen j In de toekomst supersnelle treinen Volgens Times al vredesakkoord V.S. en Noord-Vietnam Inval in Ierse republiek Gehandicapten in de wereld Saman - Deurloo „Progressieve drie" uitgenodigd voor gesprek door KYP, AR en CHU AUSTIN MORRIS Duitse bevolking loopt terug Landen van de E.E.G. gaan gezamenlijk optreden tegen drug-handel Drama in Vietnam ZIERIKZEESCHE - NIEUWSBODE fi Vrijdag 6 oktober 1972 129ste jaargang Nr. 211G2 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, (el. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakleur: M. J. Bij de Vaale, tel. (01110) 2938. Uitgave: B,V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; Succesjes(max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 °/o B.T.W. In dit nummer: Raad Wester schouwen in nieuw gemeentehuis Verklaring van president Nixon: WASHINGTON, 5-10. Het Vietnamoverleg in Harijs is in een „delicaat stadium" gekomen, maar over zijn wel slagen kunnen geen voorspellingen worden ge daan. Dit verklaarde donderdag Richard Nixon op een persconferentie in Washington. De president verklaarde met na druk dat de verkiezingscampagne in de Verenigde Staten geen enkele in vloed zal «hebben op zyn besluiten betreffende eventhele onderhande- lingen over een wapenstilstand of eventuele beëindiging van de bom- bardementeif op Noord-Vietnam. Nixon zei dat president Lyndon B. Johnson, zij het goed bedoeld, een grote vergissing hfcd begaan door in 1968 een bompauze in te luiden zon der duidelijke afspraak met de communisten. „Wij gaan die fout nu Advertentie 69- MEUBELRAMA l m Rijksweg 26, Nieuwerkerk S Telefoon (01114) 1268 MASSA-MARKT j Ouddorp. 'Tel. (01878) 280 UTRECHT, 6-10. De Nederlandse spoorwegen denken voor de tachti ger jaren aan de aanleg van speciale spoorlünen waarvan uitsluitend ge bruik zal worden gemaakt door pijl snelle internationale treinen die over de rails zullen razen met snelheden van 200 tot 300 kilometer per uur. Voor dergelijke snelheden is het hui dige spoorwegnet niet geschikt. niet nog eens herhalen', verklaarde hij. De president zei dat het geheim overleg tussen zijn adviseur dr. Hen ry Kissinger en Le Due Tho uit Hanoi in Parijs „zeer uitgebreid" is geweest, maar dat beide partijen hebben besloten niets over de inhoud los te laten. „Ik wil volstaan met te zeggen dat de onderhandelingen in een delicaat stadium gekomen zyn. Ik kan en wil niet voorspellen dat ze wel of niet zullen slagen en ik kan en wil niet voorspellen wanneer ze met succes bekroond worden", aldus de Ameri kaanse president. Mevrouw Nguyen Thi Binh, minis ter van buitenlandse zaken van de Vietkong en zijn ondeihandelaar in Parijs, verklaarde op de zitting van het Vietnamoveideg op donderdag dat de Vietcong bereid was „concrete waarborgen" te geven dat hij in Zuid-Vietnam niet naar de macht grijpt, als de Verenigde Staten ga randeren dat in Saigon een nieuw kabinet komt met communistische minderheidsvertegenwoordiging. LONDEN. 6-10. Volgens de Lon- dense „Times" bestaat er nu reden aan te nemen dat Amerika en Noord- Vietnam in grote lijnen overeenstem ming hebben bereikt over beëindi ging van de oorlog in Vietnam. Dit zou het resultaat zijn van de besprekingen die president Nixon's adviseur Kissinger onlangs in Mos kou en Parijs met Noordvietnamese afgevaardigden heeft gevoerd. De „Times" meldde vrijdag dat er tal rijke inlichtingen van die strekking waren, maar noemde geen bronnen. Mevrouw Thi Binh en de Noord vietnamese onderhandelaar, Xuan Thuy, waarschuwden opnieuw dat er geen vrede zou komen als president Nguyen van Thieu van Zuid-Viet nam niet weggestuurd werd en ver vangen-door een driepartijencoalitie. De Amerikaanse delegatieleider, William Porter, en Saigons vertegen woordiger Nguyen Wuan Phong, he kelden het driepartijencoalitieplan opnieuw. Porter noemde het „een partijdige, onlogische formule". Al met al leek men donderdag op de 162-ste zitting van het Vietnam overleg nog geen stap verder te zijn gekomen. BELFAST, 6-10. Een „commando eenheid" van protestantse extremis ten heeft donderdagavond een inval gedaan in de Ierse Republiek en daarbij een hoeveelheid wapens buit gemaakt van het ondergrondse Ierse Republikeinse Leger (I.R.A.). Dit is vrijdagmorgen in Belfast be kendgemaakt door een woordvoerder van de semi-militaire „Ulster Defen ce Association" (U.D.A.), waartoe de commandogroep behoorde. MONTREAL, 5-10. In de wereld zijn circa 300 miljoen lichamelijk of geestelijk gehandicapten die niet de nodige hulp en verzorging kunnen krijgen. Dit heeft de voormalige di recteur-generaal van de internatio nale arbeidsorganisatie in Genève, Davis Morse, woensdag verklaard op de laatste dag van het vijfde inter nationale congres over geestelijke onvolwaardigheid te Montreal. Het door hem genoemde aantal komt overeen met negen procent van de totale wereldbevolking. Indianenopperhoofd wil op mars naar Washington NORMAN 5-10. Het opperhoofd van de Ponca's een voormalige half nomadische stam uit het midden westen van de V.S., heeft alle Noord- amerikaanse indianenstammen opge roepen deel te nemen aan een mars naar Washington die nog voor de komende presidentsverkiezingen ge houden moet worden. De „mars van de verbroken ver dragen", aldus het Ponca-opperhoofd zal aan de westkust en in Alaska beginnen. Advertentie Voor CENTRALE VERWARMING en zelfbouw centrale verwarming St. Domusstr. 43 - Tclef. 32C0 UTRECHT, 5-10. Het bestuur van de K.V.P. heeft, mede namens A.R.P. en C.H.U., de besturen van P.v.d.A., D'66 en P.P.R., uitgenodigd voor een ge sprek om te komen tot een akkoord op hoofdlijnen. fractievoorzitter op de partijraad van 30 september 1972, waarbij de par tijraad zich bij resolutie 3 heeft aan gesloten, deelt het partijbestuur van de KVP nu het volgende mede: Tenende te bevorderen dat er in Nederland na de verkiezingen van 29 november a.s. een parlementair meerderheidskabinet tot stand komt dat een beleid van voortgaande structurele hervormingen met kracht zal uitvoeren, nodigt het partijbestuur van de KVP u, mede namens ARP en CHU, uit voor een gesprek op maandag 16 oktober a.s. in het ge bouw van de Tweede Kamer voor een onderzoek naar de mogelijkhe den om te komen tot een akkoord op hoofdlijnen". De tekst van de brief van de K.V.P. aan de besturen van de pro gressieve drie luidt: „In antwoord op uw verklaring van 3 oktober 1972 en onder vex'wij- zing naar de uiteenzetting van de Dealer: ISTA - Oosterland Tel. 01114-1495 WIESBADEN, 5-10. Voor het eerst sinds de vorming van de Bondsrepu bliek Duitsland neemt de Westduitse bevolking in omvang af. Volgens het federale bureau voor de statistiek in Wiesbaden zijn er dit jaar tot dusver 366.000 geboorten en 369.000 sterfge vallen geregistreerd. Als deze ont wikkeling aanhoudt zal het aantal geboorten in 1972 zeven tot elf pro cent lager zijn dan vorig jaar. Schandaal in Hainburgse gevangenis HAMBURG. 6-10. De gevangenis van Hamburg is opnieuw door een schandaal is het nieuws gekomen. De juridische commissie van het ge meentebestuur is bij een onderzoek naar de dood van een gevangene tot de concluie gekomen dat hij door cipiers mishandeld is. Het slachtoffer is een zekere Louis Silversmith, die zei Amerikaan te zijn maar zich uitsluitend in het Frans uitdrukte. Hij overleed nadat hij geboeid was opgesloten in de „af- koelingscel". Zijn lijk was overdekt met bloeduitstortingen. Advertentie van volksgezondheid, cn uit opvoed kundig cn justitieel oogpunt. Een coördinatie-commissie met een jaar lijks wisselende voorzitter zal de re sultaten van het commissie-werk samenvatten. BAARN. „Wie ben jij?"... „Ik ben de koningin en ik woon vink by jou". Deze vertederende conversatie ontspon zich tijdens het maken van deze foto ter gelegenheid van de opening van het nieuwe Algemene Ziekenhuis in Baarndonderdagmiddag door H.M. de Koningin. ROME, 5-10. De ministers van volksgezondheid en binnenlandse za ken van de EEG-landen hebben op een conferentie in Rome befclofen tot een gezamenlijk optreden van de FEG-landen tegen dc handel in en het gebruik van verdovende midde len. De ministers zijn overeengekomen vier commissies in tc stellen: een commissie zal voorstellen doen op de drug-wetgeving in de verschillen de landen beter op elkaar af te stem men. en de overige drie commissies gaan het drug-probleem bestuderen respectievelijk vanuit het oogpunt naar Grote voorraad Vakkundig gelegd a Mol 17-19 - Zierikzee Telefoon (01110) 2887 De ministers willen met deze hechtere samenwerking vooral de internationale drughandel treffen. Ze hopen dat andere landen zich zullen aansluiten by de EEG-maat- regelen. Over een jaar zullen de mi nisters opnieuw vergaderen over de instelling van nog meer gemeen schappelijke organen. BELGRADO. Twaalf passagiers wer den gedood en drie overleden later in het ziekenhuis toen een autobus bij Prizren in Joegoslavië door een sneltrein werd gegrepen. Tegen de - gewonde - chauffeur van de bus zal later een proces worden gevoerd, aangezien hij zonder voldoende uit gekeken te hebben, over de spoor weg overgang reed. Dit nummer bestaat uit 14 pagina's WASHINGTON, 4-10. Tijdens de operatie „Phoenix" in Zuid-Vietnam zyn mogelijk meer dan 20.000 on schuldige Zuidvietnaraese burgers gedood. Zo luidt de conclusie van een rap port van een subcommissie voor bui tenlandse operaties en regerings voorlichting van het Amerikaanse huis van afgevaardigden. De sub commissie vraag minister van defen sie Meivin Laird een volledig onder zoek in te stellen naar mogelijke oorlogsmisdaden door Amerikaanse militairen in Zuid-Vietnam. WASHINGTON. De Amerikaanse senaat heeft zich woensdag uitge sproken voor een verkenning van de mogelijkheid, dc NAVO te verster ken door er een losse federatie van landen van te maken. Verwachting tot zaterdagavond: Zonnig en vrij warm Droog, zonnig en vrij warm weer; zwakke tot matige wind tussen zuid en oost; minimumtempez-aturen van 8 tot 3, maxima omstreeks 18 graden. Voor zondag: Aantal uren zon: 5 tot 11. Min>temperaturen: 1 tot 5 graden onder normaal. Max.-temperaturen0 tot 5 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 90 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 7 okt. Zon op 6.51, onder 18.04 Maan op 7.09, onder 17.32 8 okt. Zon op 6.53, onder 18.02 Maan op 8.20, onder 17.49 9 okt. Zon op 6.54, onder 17.59 Maan op 9.31, onder 18.10 Nieuwe maan: 7 okt. (9.08). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: Hoogwater Laagwater 7 okt. 3.19 15.26 8.42 21.07 8 okt. 3.50 15.58 9.10 21.35 9 okt. 4.18 16.29 9.39 22.04 Springtij: 10 okt. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 6-10. Het K.N.M.I. deelt mede: Een storing in de hogere la gen van de atmosfeer, die in de Bal kan al enkele dagen regen veroor zaakte, verplaatst zich nu naar het zuidwesten, zodat nu voor Italië dc neerslagkansen toenemen. Ook in Portugal en Spanje viel weer regen, onder invloed van een depressie ten westen van dc Golf van Biscajc. In Sevilla werd het afgelopen etmaal bijna 50 millimeter afgetapt. Verder brachten oceaanstoringen nog wat neerslag in Ierland, Noorwegen en Zuid-Zweden. In een groot deel van Europa wordt daarentegen het weer beheerst door een krachtig hoge- drukgebied, waarvan het centrum vrijdagmorgen boven Oost-Polen lag. In deze toestand komt, voor wat on ze omgeving betreft, op korte ter mijn weinig verandering. Er hand haaft zich een oostelijke stroming, waarmee mogelijk wat wolkenvol den kunnen binnendringen, maar de regenkansen blijven klein.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1