<^Di& éne druppe Geld nodig? Binnen'n paar dagen geregeld-met een persoonlijke lening vandeNMB VENSTER Ontginning van aardgasveld Verhoging grerts inkomstenbelasting per 1 januari 1973 BLIK DOOR HET WERELD Goed plan tegen Palestijnse terreur slecht ontvangen Zeeuwse bevolking groeit Hogere benzineprijs ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag s okiobcr 1972 Nr. 21161 Advertentie Summer al geproefd? S DEN HAAG, 4-10. Minister Lang- man van economische zaken heeft de gemeentebesturen van Bergen en Schoor! maandag bericht dat conces sionarissen in de gelegenheid moeten worden gesteld de ontginning van het aardgasvoorkomen „Bergenveld" ter hand te nemen. De ministerraad besloot hiertoe gezien het rechtska- rakter van de door de Kroon ver leende concessie. Bij de ontginning dient de noodzakelijke veiligheids norm in acht te worden genomen. Wim Kan komt niet op Oudejaarsavond HILVERSUM, 4-10. Wim Kan zal op oudejaarsavond geen conference voor de VARA televisie houden. De voorgenomen zend tij druil tussen de AVRO en de VARA, waarop volgens de VARA al ten onrechte de veron derstelling was gebaseerd dat Wim Kan een oudejaarsavond conference zou houden/ zal ook geen doorgang vinden. Bij dé besprekingen tussen Wim Kan en de VARA hierover is men er steeds van uitgegaan dat een definitieve beslissing niet voor 15 november zal worden genomen. Om nog grotere teleurstelling op een la ter moment bij het publiek te voor komen hebben Wim Kan en de VA RA gemeend er goed aan te doen eerder tot een beslissing te komen. DEN HAAG, 4-10. - Degene, die loonbelasting betaalt, zal volgend jaar eerst als zijn loon de grens van 1' 25.000 gepasseerd is, in aanmer king komen voor een aanslag in de inkomstenbelasting. Thans ligt die aanslaggrens bij f 18.000. De verhoging van de aanslaggrens is aan de Tweede Kamer voorgesteld in een wetsontwerp. Tevens is de Kamer gevraagd in te -stemmen met^ jaarlijkse automatische bijstelling van de bedoelde aanslaggrens met ingang van 1974. Veertig overscharige werknemers bij K.N.S.M. AMSTERDAM, 4-10. De Konink- lijke Nederlandsche Stoomboot Maat schappij -(KNSM) zoekt voor ca. 40 werknemers van .haar stuwadoors- bedrijf vervangende werkgelegenheid zowel binnen als buiten de maat schappij. Volgens een woordvoerder van de maatschappij js deze maat regel noodzakelijk omdat het la dingsaanbod in de Amsterdamse ha ven de laatste tijd zeer sterk terug loopt. De vakbonden zijn van de plannen in kennis gesteld. De woord voerder voegde er aan toe, dat ver wacht wordt dat het bij deze maat regel zal blijven. de benzine-accijns per 1 januari 1973 met f 1,- per honderd liter voorge steld. Vergeleken met het voorge stelde, ook in de miljoenennota 1973 verwerkte, niveau zal per 1 januari 1973 de benzineaccijns derhalve met f 3,26 per honderd liter stijgen, maar vergeleken met het nu bestaande niveau met f 2,26 per honderd liter. Rekening houdend met de omzet belasting zal de feitelijke stijging van de benzineprijs als gevolg van deze fiscale maatregelen per 1 janua ri 1973 2V2 a 3 cent bedragen. Hen persoonlijke lening is tegenwoordig een gewone zaak. Het is een moderne manier om wensen of noodzakelijke voorzieningen in het privé vlak te verwezenlijken. De NMB maakt 't niet moeilijker dan 't is, Geen onnodige formaliteiten. Een persoonlijk gesprek waarbij in overleg met u het benodigde bedrag wordt vastgesteld evenals de maandelijkse aflossingstermijnen. En bovendien: gunstige voorwaarden. Een lening van ƒ2000,- kunt u bijvoorbeeld terugbetalen in 18 termijnen van 129,50, Een bedrag van 3500,- in 24 keer f 171,50. Rente en kosten zijn daar al bij inbegrepen. Stap eens binnen voor meer inlichtingen. Nederlandsche Middenstandsbank 6 Binnen een uur wist Toon, wat het meisje was wedervaren. Zonder in al te veel bijzonderheden te tre den vertelde ze, wat er gebeurd was, nadat ze van Toon afscheid had ge nomen. „En nu ben ik hier in be trekking," besloot ze haar verhaal. „In de Thorbeckestraat. Meneer is directeur van een Ambachtsschool. Technische school heet dat tegen woordig, he? Wist ik ook niet. Me vrouw is geweldig aardig. En er zijn drie kleine kinderen.... ik heb het er reuze naar mijn zin." „Meid, wat fijn! Kunnen we el kaar regelmatig ontmoeten, he?" Het eerste enthousiasme over de ontmoeting bekoelde bij het meisje. Dit was weer de fabrieksarbeider. Maar hij was wel aardig. In elk ge val kon hij vrijen, dat wist ze ten minste uit ondervinding. Dus voor lopig maar eens aanhouden. Ze had vooral nu behoefte aan wat gene genheid: Toon zou haar in dit op zicht ongetwijfeld schadeloos stellen. Sintis die avondlijke ontmoeting zag het tweetal elkaar regelmatig. Binnen een maand nam Toon zijn meisje mee naar huis, waar zijn keu ze bewonderd werd door de oudere broers en zusters, do meesten ge trouwd. Nieuwsgierig als ze waren naar het „liefje" van broertje. Want Toon was thuis de jongste. Het kontakt met hot ouderlijk huis in het dorp werd heel geleide lijk aan hersteld. Schele Siem had geïnformeerd naar de familie, waar zijn dochter in betrekking was. Het resultaat was boven verwachting. Dus stelde hij voor een streep te zet ten achter hetgeen voorbij was. „Wc hebben beiden fouten gemaakt," gaf hij ruiterlijk toe. „Kom maar weer eens in je vrije weekeind thuis". Dat deed ze, drie maanden na haar onverwachte vertrek uit het ouder lijk huis. Waarbij ze en passant mee deelde, dat ze ook verkering had. Schele Siem molk zijn dochter op deskundige wijze uit en kwam te weten, dat Toon Worms uit een nest van twaalf kwam en dat de jongen op een rijwielfabriek werkte. Schele Siem schudde zijn hoofd. „Niks voor jou; jij kunt wel wat be ters krijgen. Uitmaken." Martje Straatman was niet meer bang voor haar vader. Als hij het nog eens zou wagen haar a^n te ra ken, krabde ze zijn ogen uit. Dus antwoordde ze kalm: „Daarover zal ik te zijner tijd zelf wel beslissen. Liever een fabrieksarbeider dan een tuinder. In een fabriek weet je ten minste elke maand, wat je krijgt. En hoe is het hier?" „Heb jij ooit te klagen gehad?" „Ja. Hardstikke veel. Als kind van twaalf moest ik al om zes uur het land op. Toen ik later hele dagen in die rottuin ploeterde, kreeg ik twee harde rijksdaalders zakgeld. Tel uit je winst. Praat me er alsjeblieft niet van.... ik mocht niet eens in be trekking. Nee, ik moest en zou in dc tuin werken. Dat scheelde jou nl die jaren een dure arbeidskracht. Ik verdiende honderdvijftig in de week. maar kreeg er vijf. Dat is nu voorbij. Mijn man zal in elk geval geen tuin der zijn, dat verzeker ik je!" Toch had ze er zelf geen vrede mee. Want wat is mijn toekomst als vrouw van een fabrieksarbeider? In ons dorp zeggen ze altijd: vast loon, vaste armoede. Maar bij ons was het ook wel eens schraalhans, die baas was in de keuken, als het bankcre- diet zijn top had bereikt. Feitelijk is hel net zo lang als het breed is. FEUILLETON DOOR CEES GIESBEEK Dus hield Martje Straatman voor lopig nog haar vriend aan. Met als gevolg, dat ze steeds meer verkik kerde op de rustige, altijd hartelijke en toegewijde Toon Worms. Het meest waardeerde ze in hem, dat hij geen dingen wilde, die ze diep in haar hart missphien onbewust ver langde, maar waarvoor ze toch hei melijke angst had. Wetende, dat zo iets gevolgen kan hebben. En wat zou vader zeggen, als ze moest ver tellen, dat ze wilde trouwen, omdat er wat haast bij was. Dan zou het huis zeker te klein zijn, want zoiets kwam in de familie eenvoudig niet voor. Daarom hield ze steeds meer van haar knul. Toch wilde ze wel eens weten, of haar vrijer eigenlijk het nodige temperament bezat. Daartoe kwam gelegenheid op een avond, toen ze getweeën op haar kamer aan de Thorbeckestraat zaten. De direc teur en zijn vrouw waren uit; Mart je had goedgunstig toestemming ge kregen om haar „aanstaande" die avond in huis te halen. Eensdeel, omdat het echtpaar in dit opzicht modem dacht; andersdeels gaf de gedachte: een man in huis tijdens hun afwezigheid, een zekere rust. Er werd tegenwoordig immer zo vaak ingebroken en hel gilde der lang- vingers werd steeds driester. Om maar te zwijgen over aanranders cn dat soort gespuis. Dus zaten Martje en Toon dicht te gen elkaar in de kleine, maar uiterst gezellige kamer. En er werd behoor lijk gezoend, genuffeld, gekieteld en gestoeid. Elke keer als Toon haar aanraakte en liefkoosde, brandde het in haar. Ik wordt gek van verlangen wist ze. (wordt vervolgd) MALMESBURY (Zuid-Afrika). Dok toren en verpleegsters bij de geheel vernielde wagen van de trein, die bij het Zuid-Afrikaanse Malmesbury verongelukte. Vijftig personen wer den hierbij gedood, terwijl 144 van de inzittenden ernstig werden ge wond. Er is een NMB kantoor te: Lange Nobelstraat 6, Zierikzee tel. 01110 - 33 55 Hogezoom 149, Renesse tel. 01116 - 424 PRIJSVERHOGING AARDOLIEPRODUKTEN ROTTERDAM, 4-10. De maximum prijzen voor huisbrandolie I en II, gasolie en dunne stookolie zijn met f 0,30 per 100 liter verhoogd. De prijsstijging, aldus een mededeling van de gezamenlijke oliemaatschap pijen is veroorzaakt door een verho ging van de grondstoffenprijzen. MIDDELBURG, 4-10. Middelburg, Temeuzen, Goes en Zierikzee zijn de snelstgroeiende plaatsen in Zee land, zo vermeldt de pas gereedge komen arbeidsmarktbeschrijving van de provincie (ruim 300.000 inwoners) De bevolking van Zeeland nam in 1971, met 1,8 procent toe, de groot ste stijging in de geschiedenis van het gewest. Zeeland heeft een iets afwijkende leeftijdsopbouw: 12,28 percent is ouder dan 65 jaar. Voor Nederland is dit percentage 8,9. In tien jaar zijn tweeduizend agrarische bedrijven verdwenen. Er zijn er nog ruim 8000 over met werk voor 11.500 mensen. De werkgele genheid in de chemische en metaal nijverheid is in 1971 gestegen. Advertentie alsmede een menigte van andere overwegingen waarin gevoelskwes ties de overhand hebben op strikt politieke. Juist dat de andere partij zo weinig precies is te omschrijven en te plaatsen maakt het Israël mo gelijk te doen alsof een eventueel Palestijns probleem zuiver en uit sluitend een kwestie van interne aard is voor enige buurlanden, die hun voornaamste taak vergeten: het in bedwang houden van terreuror ganisaties. Tegen terrorisme Voor het overige is de hele kwestie er dan een van een konflikt tussen Israël en die buurlanden zelf - Pa- lestijnen komen in het politieke spel verder niet voor. Maar dit is natuur lijk niet helemaal waar: juist dat er Palestijnen ten getale van enige mil joenen inderdaad als ballingen le ven, houdt de konfliktsituatie in stand. Dat ze ballingen zonder eigen thuis zijn is overigens niet iets wat ze zelf alleen Israël in de schoenen kunnen schuiven. Immers: Jordanië en Egypte zijn zo vrij geweest enig gebied dat volgens het originele V.N. verdelingsplan voor de Palestijnse staat bedoeld was geweest in te pik ken. Als een Palestijnse regering in ballingschap bestond zou dit niet al leen het voordeel hebben dat i?i het politiek werk inzake het grote kon- flikt van het nabije oosten de Pales tijnen eindelijk eens zelf als partij konden optreden. Een aantrekkelij ke kant is vooral dat dit wellicht de doeltreffendste manier is om het Pa lestijnse terrorisme, waarvan we zo langzamerhand over de hele wereld last krijgen, in te dammen. Een oor zaak van die terroristische aktivitei- ten, daarover is ieder het wel eens, is het uitzichtloze van de situatie voor de Palestijnen. Hun terrorisme is voor een groot deel een uiting van hun machteloosheid, wanhoopsdaden om hoe dan ook de wereld te blijven herinneren aan hun zaak, zelfs al kunnen ze niet hopen die daarmee werkelijk te dienen. Een eigen rege ring in ballingschap kan wat van die wanhoop laten kristalliseren tot een hoop voor de toekomst en energie die nu aan terreur wordt bésteed zou gekanaliseerd kunnen worden in afc- tiviteiten die wat meer uitzicht bie den. De terreur voorkomen door steeds uitgebreider beveiligingsmaatregelen is een vergeefse onderneming - geen kontrole kan ooit perfekt zijn en al tijd sluipt wel weer eens een terro rist door elke afweer heen. De ter reur bestrijden door de oorzaken er van weg te nemen heeft meer kans op sukses. En aleen daarom al had het initiatief van Sadat een betere ontvangst verdiend dan het ten deel viel. DEN HAAG, 4-10. Autorijdend Nederland zal per 1 januari 2'/> tot 3 cent meer vcor een liter benzine moeten neertellen. Het kabinet heeft maandag i.v.m. de in België tot stand gebrachte verhoging van de benzine accijns, besloten aan de kamer voor te stellen de benzineaccijns in Ne derland per 1 januari 1973 te verho gen met f 2,20 per honderd liter, vergeleken met het huidige niveau. In het wetsontwerp tot goedkeu ring van de accijnsharmonisatie in de Benelux was een verlaging van Palestijnen en Israëli's zijn verba zingwekkend eensgezind in hun af wijzing van een idee van president Sadat, waar misschien toch wel wat voor te zeggen is. De Egyptenaar bood zijn hoofdstad Cairo aan als vestigingsplaats voor een Palestijnse regering in ballingschap, die het ze nuwcentrum zou kunnen worden voor alle akties waarmee een Pales tijnse staat verwezenlijkt kan wor den. Nu, de Palestijnse organisaties zijn niet blij met dit aanbod. Daarbij speelt ongewijfeld mee dat ze Sadat niet zo erg vertrouwen: de Egypte- naren hebben de Palestijnen op hun grondgebied altijd zeer kort gehou den. En als de Palestijnse regering in ballingschap als het ware naast het paleis van Sadat wordt gevestigd zou hij nog beter kunnen voorkomen dat ze iets ondernemen wat hem niet aanstaat. Een andere zaak die het praktisch ook moeilijk maakt Sadats aanbod te aksepteren is dat het wemelt van Palestijnse organi saties, waarvan vele elkaar haast zo intens haten als ze het alle Israël doen: het zou gewoon niet mogelijk zijn een aantal figuren bijeen te brengen waarvan met wat goede wil gezegd kan worden dat ze geacht kunnen worden de in kampen in ve le landen levende Palestijnen te ver tegenwoordigen. Aan de andere kant zou er een voordeel in schuilen als zo'n regering in ballingschap er kwam die kan rekenen op prompte erkenning door een menigte niet al leen Arabische landen. Zo'n kabinet met een voorlopige president zou het hele probleem ineens maken tot een echt politiek probleem, waarin tegen over Israël een duidelijke andere partij staat. Dit is waarschijnlijk ook de reden waarom Israëls premier Golda Meir er zo fel tegen is. Op het ogenblik is de hele kwestie van de Palestijnen een vaag geheel, waarin medelijden meespeelt voor de weinig humaan behandelde vluch telingen en verontwaardiging over het weinig humane optreden van de onder hen levende terreurgroepen, Advertentie Bij elke hele fles Export Jonge Jenever of Tom Mix Gin ontvangt U een GOUDKAARTJE van 5 PUNTEN Spaar deze punten. Ze geven recht op aantrekkelijke geschenken, afgebeeld in een folder, verkrijgbaar bij Uw slijter. U kunt de J'older ook aafivragen bij: DE KUYPER-NEDERLAND B. V. Postbus 54, Schiedam. Noem duidelijk het merk DE KUYPER wanneer u drank bestelt De Molenweg in Dreischor in 1900. Rechts de boerderij „Goemanszorg" waarvan het witte inrijhek open staat. De schuur van deze boerderij dateert uit 1898, maar het woonhuis is enkele eeuwen ouder. Het huisje, links op de achtergrond werd in 1930 nfgebrokenl Oude versleten wonin gen brachten in die tijd nog niet zo veel op als tegenwoordig. Tweede woningen werden er nog niet op na gehouden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 7