Rode Kruis Brouwershaven trakteerde zieken bij bezoek aan haven Zierikzee STREEKNIEUWS Niet verder gaan met rooien van boomgaarden in Nederland 611de Staatsloterij ZIERIKZEE, 3-10. Het logboek van het motorschip „Orca" van rederg Flevc uil Harderwijk is dinsdag avond j.l, weer een verrassende me dedeling ryker geworden. De 42 van de 165 bewoners van het verpleegte huis P. VV. Janssen Ziekenhuis in Almen (Gld.) werden ook nu niet vergeten bij hun overnachting in de Zierikzeese haven. De Rode Kruis afdeling Brouwers haven had diep in de beurs getast: voor alle langdurig zieken uit dit te huis was er een werkelijk fraaie schaal met fruit. Het waren de be stuursleden de heren K. Mandemaker J. Pannekoek en J. A. van Schelven, die deze versnapering uitreikten. Kaarten Tevoren waren opnieuw enkele leden van het Rode Kruis Korps Zie rikzee o.l.v. mevr. L. v. d. Sluis-Bij de Vaate weer aktief geweest met het delen en schrijven van ansicht kaarten, en de presentatie van het welbekende boekje van het V.V.V. waarvoor - zo blijkt iedere keer - veel belangstelling bestaat. De ko- lonne Zierikzee geeft deze taak bij het laatste bezoek van de „Orca" over aan medewerksters van de Jon geren Hulp Dienst. Twee kolonnele- den waren bij vier bezoeken van de „Orca" betrokken. Het zijn: mej. A. J. Goudzwaard uit Oosterland en de heer A. B. Lokerse uit Noordgouwe. Nieuw Zeeuws Tijdschrift Deze week verscheen het vierde nummer van de 22e jaargang van het Zeeuws Tijdschrift. In deze uitgave van het tijdschrift een in memoriam door G. A. de Kok, gewijd aan F. B. den Boer, Zeeuws drukker „par ex cellence". Het overlijden van druk ker Den Boer was voor bestuur en redactie van het Zeeuws Tijdschrift een schokkend bericht. Dit tijdschrift en drukker Den Boer hoorden bij el kaar: het was een uitgave die hem veel zorg gaf, maar waaraan hij al zijn genegenheid en vakmanschap besteedde en die waren waarlijk niet gering, aldus de heer De Kok in zijn Gastvrouw deze avond was de di- rektrice mevr. zr. J. C. Frieman. Evenals bij de vorige bezoeken was namens Jeugd- en Jongeren Rode Kruis Zierikzee de heer J. K. Joppe aanwezig. „in memoriam". „Het Zeeuws Tijd schrift is hem veel dank verschul digd". In het jongste Zeeuws Tijdschrift verscheen verder een uitstekend ge documenteerde bijdrage van André Oosthoek over de schilder Mondri aan, geïllustreerd met vele voortref felijke reprodukties. In dit nummer verder fraaie foto's van Wim Rie- mens bij een artikel van Kees Cij- souw, ,Soms spoelt er een schip aan', het Zeeuws prentenboek ditmaal over de Kor-en-Bot-tocht van dit voorjaar met de ZZ 8, en uiteraard de Zeeuwse kroniek. ZIERIKZEE Activiteiten in „De Lichtboei" Het Leger des Heils van Zierikzee heeft dezer dagen een keurig boek werkje verspreid waarin een uitge breid overzioht wordt gegeven van de vele activiteiten voor de jeugd die vorige maand van start gingen in het clubhuis „De Lichtboei". Het af gelopen jaar gebeurde er in het club huis nogal het een en ander, o.a. werd de soos veranderd. Elke week vinden, op verschillende dagen, de volgende activiteiten plaats: weven, touwknopen, volleybal, houtsnijden, figuurzagen, blokfluit, handwerken, tekenen en schilderen, film, kleuter- varia, emailleren, tafeltennis, vilt- werken, poppekleertjes maken, pït- rietwerk, zang, tamboerijn en haar- verzorging. Op alle ochtenden van de week wordt verder peuterspeelplaats ge houden, op de donderdagmiddag staan ook dit jaar de deuren weer open voor de vrouwenverenigingen. Voor de scholieren is „De Lichtboei" weer elke dag geopend. Straatnamen in West In een schrijven aan de raad heb ben b. en w. medegedeeld dat in het Gevarieerde soos"-middag te Brouwershaven De bejaardensociëteit te Brouwers haven is dinsdagmiddag weer van start gegaan. Er bestond een goede belangstelling. De presidente, me vrouw Schouwenaar-Lindenbergh verwelkomde de aanwezigen en toonde zich zeer verheugd dat er een aantal nieuwe gezichten bleken bijgekomen. Ter herdenking aan de overleden leden tijdens de periode dat er geen bijeenkomst werd ge houden werd een minuut stilte in acht genomen. De presidente deelde vervolgens mede dat als nieuw bestuurslid is toegetreden mevrouw Slager-Baljeu. Ook de bejaardengymnastiek is weer met een mooie groep van start ge gaan o.l.v. mevrouw De Bruin. Deel- nemers(sters) kunnen zich alsnog op geven. Er werd nog een dankwoord ge sproken tot de heren Janse en Duin houwer, die steeds aktief bezig zijn met het ophalen van oud-papier. Ho- penlijk wordt het ook dit seizoen weer bewaard voor deze heren, waardoor een tweede bejaardenreis mogelijk gaat worden. Mevrouw Kwaak-Ringelberg lichtte de laatste reis nog eens uitvoerig toe, waarna mevrouw Bos-de Vos een zelfge maakt gedicht in de Zeeuwse tagl voordroeg. Hoofdthema was het feit dat haar man, de heer L. Bos 60 jaar geleden moest loten voor de militaire dienst. De heer Bos trok toen een één, welk lootje hij al die 60 jaar nog steeds trots in de kast van zgn hor loge draagt. De jarigen uit de zomermaanden mochten allen weer een presentje in ontvangst nemen. Het program ma werd verder gevuld door zang van het dameskoor o.l.v. mevrouw Van Liere en door samenzang, welke bestond uit schoolversjes uit vroeger jaren. Blij was het bestuur met een ont vangen gift van f 50,en een gift van f 5,voor het koortje. De ge bruikelijke collecte bracht f 55,04 op. Met nog een gezellig samenzijn kwam er weer een eind aan deze eerste soosmiddag in het seizoen. bestemmingsplan West V de volgen de straten van een naam voorzien zijn: 1. Vlakestraat; 2. Wielingen straat; 3. Volkerakstraat; 4. Schelp- hoekstraat; 5. Haringvlietstraat. Een gedeelte van West V is bestemd voor openbare gebouwen en daarin ko men twee paden voor, namelijk: Wy- santpad en Kabbelaarsbank. De in de bungalow wijk voorkomende Wie lingenstraat en Schaarstraat zijn ver vangen door resp. Kokmeeuwslraat en Stormvogelstraat. HAAMSTEDE Collecte „De Fakkels Bijeen" Evenals in voorgaande jaren wordt door de vrouwenvereniging „Priscilla" te Haamstede een collec te gehóuden voor de Chr. Blinden hulp „De Fakkes Bijeen". De collecte wordt gehouden van 9 tot en met 14 oktober huis aan huis. Auto reed tegen lantaarnpaal Dinsdagmiddag omstreeks 15.15 uur reed de 22-jarige mej. M. A. v. U te Zierikzee, kraamverzorgster, over de Kloosterweg richting Haam stede. Vlak bij de woning van de heer Van Dongen is zij door nog on bekende oorzaak met haar V.W. te gen een lichtmast gebotst, waardoor de auto kantelde en zeer zwaar werd beschadigd. Mej. v. U. werd met ver wondingen aan hoofd en been en wellicht een lichte hersenschudding naar haar woning te Zierikzee ver voerd. De auto werd door garage Slager uit Brouwershaven opge haald. Rijkspolitie was ter plaatse, terwijl de plaatselijke geneesheer eerste hulp verleende. RENESSE Bloemschikcursus Dinsdagmorgen begonnen in het dorpshuis van Renesse 13 dames vol animo aan een cursus bloemschik ken. De cursus bestaat uit zes lessen en wordt gegeven door mejuffrouw G. bij de Vaate, tuinbouwlerares bij de Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande in Zeeland. De eerste les ontvingen de cursis ten enkele stencils en maakten wat aantekeningen. De lerares gaf enkele voorbeelden hoe men een bloemstuk- je kan maken. Het is de bedoeling dat bij de volgende lessen de deel neemsters aan de cursus zelf onder de deskundige leiding van mejuf frouw bij de Vaate stukjes gaan ma ken. Behalve bloemen uit de tuin zullen ook veldbloemen, onkruiden en grassen worden verwerkt in de te maken bloemstukjes, en de dames kregen opdracht om zelf geschikt materiaal bijeen te zoeken. De laat ste les zal worden besteed aan droog bloemen. Nieuwerkerk kreeg een juweli foto toont de eigenaar - de hc Renaissance", de naam van de erszaak in dc rij van middenstandszaken. De ■;r P. J. in 't Veld - in het interieur van „La nietitre zaak. (Foto: Zicrlkzccsche Nieuwsbode). Bejaardensociëteit begint weer Dinsdagmiddag 10 oktober start de bejaardensociëteit van Renesse in het dorpshuis het nieuwe seizoen. Alle 65-plussers die daaraan behoef te hebben kunnen dan weer om de 14 dagen dinsdagsmiddags op de socië teit terecht om daar een gezellige middag door te brengen. (Zie agenda) SEROOSKERKE Bondsavond A.N.W.B. De A.N.W.B. organiseert op dins dagavond 24 oktober a.s. in het Dorpshuis te Serooskerke een bonds avond om belangstellenden nader kennis te laten maken met enkele van de meest interessante aspecten uit het omvangrijke werk van de meer dan anderhalf miljoen leden tellende vereniging. Een en ander wordt ondersteund met films en dia's over bijv. de activiteiten van de bond op het gebied van toerisme, verkeer en technische keuringen. Een kleine expositie in de-zaal zal een indruk geven van de grote verschei denheid aan gidsen en kaarten die de bond uitgeeft. SCHARENDIJRE Geslaagde oliebollenaktie De oliebollenactie van de Chr. Gem. Zangvereniging „Sursum Cor- da" welke zaterdag j.l. werd gehou den is met een bruto-opbrengst van f 80,- een succes geworden. Het fonds voor gelegenheidskleding heeft hier door voldoende aanvulling gehad. D? actie is een succes geworden dankzij de enthousiaste inzet van vrijwilli gers en vrijwilligsters en dankzij de medewerking van de gemeente Mid- denschouwen door het beschikbaar stellen van de gemeentewerkplaals te Scharendijkc voor het bakken van de oliebollen. Medewerking werd ook verleend door mevr. Rotte-Bij Vaate en de heer Everaers door het beschikbaar stellen van apparatuur in hun bakkerij voor het maken van het deeg. BROUWERSHAVEN Ouderavond kleuterschool „De Blokkendoos" Dc «cmccntcluke kleuterschool „De Blokkendoos" te Brouwershaven hield in het schoolgebouw de jaar lijkse ouderavond, waarvoor een goede belangstelling bestond. De voorzitster der oudercommissie mevr. V. G. v. d. Weelc-Slagcr ver welkomde de ouders, in het bijzon der de inspekteur van het kleuteron derwijs in de prov. Zeeland, de heer Verboom, de beide wethouders de heren P. dc Moor en Ph. v. Ast, me vrouw Schouwenaar-Lindenbergh, die de burgemeester vetegenwoor- digde ,het personeel dór basisscholen en de spreker, de heer W. B. van Leeuwen, hoofd van de Beatrix- school te Zierikzee. Na de opening volgde het jaarver slag door de hoofdleidster, mej. E. Quant waaruit we als hoogtepunten noteerden de geslaagde vieringen van het Sint Nikolaasfcest, Kerst feest, Koninginnedag en do school- HAAMSTEDE. Dinsdagmiddag ram de een Volkswagen een lichtmast aan de Kloosterweg te Haamstede. De auto kwam op z'n kant terecht, de bestuurster liep verwondingen op. (Men zie ook het betreffende bericht elders in dit nummer). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). Advertentie LAND- EN TUINBOUW NUTSSPAARBANK.. Uw ideale gezinsbank U bent welkom by uw Nutsspaarbank PERSOONLIJKE LENINGEN BROUWERSHAVEN Markt, donderdags van 9.00- 10.30 uur. Vijftien leerlingen verlieten de school. Mej. Quant was zèer erken telijk voor de goede contacten met de inspectie, het gemeentebestuur, oudercommissie en ouders. Zij dank te dan ook allen hartelijk, die posi tief meewerkten aan het belang van de school. Inzonderheid sprak zei een dankwoord aan het adres van de 72- iarige mevr. v. d. Wielen, die elke dag de school tot in de puntjes schoonhoudt. Tenslotte deed de hoofdleidster een beroep op de ouders, om de kinderen fruit kant en klaar mee te geven en hen ook te leren hun jasjes uit en aan te doen, daai» hier veel tijd in gaat zitten. Financieel verslag Uit het financieel verslag van de penningmeesteresse, mevr. Jonker- Kooman bleek, dat de kas met een batig saldo sloot vah f 140,37. De vergadering kon zich .unaniem ver- enigen met het bestuursvoorstel de maandelijkse kleuterbijdrage te ver hogen van f 1,- tot f 1,25. Bij de bestuursverkiezing werden in de vakatures, wegens het vertrek uit dit orgaan door de dames D. v. Ast-v. d. Schelde en J. Slager-Stou- ten gekozen de dames De Oude- Stoel en v. d. Hoek-van Beveren. De voorzitster sprak een dank woord tot de scheidende dames en bood hen een bloemetje aan. Na de pauze hield de heer Van Leeuwen op een ylotte en zeer hu moristische wijze een lezing over probeem-kinderen. Spreker besprak de diverse leerwijzen op de Beatrix- school en de vakken welke worden gedoceerd Op zeer duidelijke en kundige wijze wist hij zijn aandach tig gehoor te boeien. Diverse ouders maakten van de gelegenheid gebruik vragen te stellen. De presidente dankte de spreker voor zijn boeiend betoog, waarna zij een algemeen dankwoord sprak. DUIVELAND Vergadering gemeenteraad Dc geiheenteraad van Duiveland komt vrijdagavond in openbare zit ting bijeen in het gemeentehuis te Nieuwerkerk. Aan de orde komen o.a. voorstellen m.b.t. wijziging van dc alg. politieverordening, garantie geldlening bcjaardenwoningenbouw, kredietverleningen voor ontsluiting bestemmingsplan Nieuwerkerk II en Oosterland II en de aanleg van par- keerstroken in de v. d. Abeelestraat Oosterland. NIEUWERKERK Ds. E. Boogaard beroepen Op dc ledenvergadering, gehouden op dinsdagavond 3 oktober, na de extra kerkdienst, werd door de Ge- ref. Gemeente te Nieuwerkerk be roepen ds. E. Boogaard te Leiden. SIRJANSLAND Grote aardappelen Al zijn de aardappelen van de (re delijk goede) oogst van dit jaar over het algemeen niet bijzonder groot, dat geldt niet voor dc aardappelen van landbouwer Sruik aan de Lage- weg. De heer Struik rooide op een perceel in het Dijkwater exemplaren die wel van zeven tot negen ons we gen. Bovendien was de opbrengst bijzonder groot. LUXEMBURG, 4-10. Minister Lar- dinois (landbouw) heeft in Luxem burg geweigerd om - althans wat Nederland betreft - mee te werken aan een verandering van de EEG- rociregeling voor appel- en peren boomgaarden. Ik kan werkelijk niet verder gaan. Uit landschappelijk oogpunt moeten de boomgaarden die er nu nog in Zuid-Limburg, de Be tuwe, de Achterhoek, de IJsselstreek en Zuid-Utrecht zijn, blijven, zo verklaarde de bewindsman. De Europese Commissie had de EEG-landbouwministers voorgesteld de premie voor het rooien van appel peren- en perzikenboomgaarden te verhogen van bijna 3.000 gulden per hectare tot ruim 3200 gulden per hectare. Bovendien wilde de Euro- Het Landbouwschap en de Denen DEN HAAG. 4-10. Door zijn toe treding tot de EEG zal Denemarken binnen de gemeenschap weer Neder lands concurrent worden op vele ter reinen. Toch moet ook de landbouw in Nederland zich over die toetre ding verheugen. Ir. C. S. Knottnerus, voorzitter van het Landbouwschap, zei. dit in de woensdag gehouden bestuursverga dering. De Denen, aldus de voorzitter, zul len van nu af onder dezelfde regels vallen als wij. Dat betekent dat de concurrentievervalsing minimaal no dig zijn, dan zal dit nu binnen de EEG met de Denen veel gemakkelij ker gaan dan wanneer zij buiten de gemeenschap zouden zijn gebleven. Steeds minder varkenshouders UTRECHT, 4-10. Het aantal var- kenshouders in ons land is in tien jaar tijd ongeveer gehalveerd. Er zijn er. nu nog ruim 66.000. Hun aantal neemt jaarlijks nog af met zes tot zeven procent per jaar. Aldus de voorzitter van het produktschap voor vee en vlees, ir. G. M. Meyer, woensdag in Utrecht bij de opening van de vakbeurs voor veredelings- Veel kritiek had hij op de door de regering aangekondigde politiek, waarbij de eigen verantwoordelijk- pese Commissie dat dit gehele be drag voortaan voor rekening van het Europese landbouwfonds zou komen, in plaats van de helft ervan zoals tot nu toe de afspraak was. De raad is met dat voorstel niet akkoord gegaan. Wel werden de mi nisters het erover eens dat fruitte lers zich nog tot 1 januari van het komende jaar kunnen melden om tegen de oude voorwaarde hun boomgaarden te rooien. Dat rooien moet dan wel gebeuren vóór 1 april van het volgend jaar. Nederland is hier overigens van uitgezonderd. In Nederland, aldus minister Lardinois, zijn we echt ver genoeg gegaan. Zeker voor zogeheten hoogstammige bomen kan ik geen nieuwe regeling meer aanvaarden. landbouw „Ornithopilia-Varuva" in de Jaarbeurs. heid van het bedrijfsleven voor de gezondheid van de veestapel veel zwaarder zal moeten gaan wegen. School naar leerlingen DOET1NCHEM, 2-10. Onder- wijzers van Doetinchemse kin deren besloten maar de stad in te trekken, nu hun leerlingen niet meer naar school komen. Een aantal kinderen uit de Doetinchemse wijken „Slan genburg" en „Langerak" zijn al een week thuis omdat ze van hun ouders niet door het drukke en gevaarlijke verkeer naar school mogen. De onder wijzers zullen nu de school tijd in een leegstaand kantoor pand les gaan geven aan hun van onderwijs verstoken leer lingen. Voorheen gingen de kinderen per bus naar school, die nu voor de ouders te duur is geworden omdat steeds min der kinderen van de bus ge bruik maken. (De kosten wer den hoofdelijk omgeslagen). B. en w. van Doetinchem willen geen subsidie geven. Advertentie Eerste klasse 4 oktober 1972 10,— zijn gevallen op nummers eindigende op: 4 50,— zijn gevallen op nummers eindigende op: 15 50,— zijn gevallen op nummers eindigende op: 66 100,— zijn gevallen op nummers eindigende op: 690 100,— zijn gevallen op nummers eindigende op: 386 200,— zijn gevallen op nummers eindigende op: 156 400,- zijn gevallen op nummers eindigende op: 351 1.000,— zijn gevallen op nummers eindigende op: 7718 2.000,— is gevallen op het nummer: 055570 2.000,- is gevallen op het nummer: 029285 2.000,— is gevallen op het nummer: 057657 2.000,- is gevallen op het nummer: 030767 2.000,— is gevallen op het nummer: 043920 5.Ö00,— is gevallen op het nummer: 038108 De prijs van 25.000,- is gevallen op het nummer: 008007 Een extra prijs van 50.000,— is gevallen in serie U op nummer 018198 en een troostprijs van 1.000,- op nummer 018198 van elk van de andere series. Een extra prijs van 50.000,- is gevallen in serie F op nummer 026394») en een troostprijs van 1.000,- op nummer 026394*) van elk van de andere series. LET WEL: Op de met een gemerkt nummer is tevens één van de lagere prijzen gevallen. Prijzen van Prijzen van Prijzen van Prijzen van Prijzen van Prijzen van Prijzen van Prijzen van Een prijs van Een prijs van Een prijs van Een prijs van Een prijs van De prijs van

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 4