ONVERGETELIJK (DERTIENDE) BEZOEK AAN ZIERIKZEE VAN „J. HENRI DUN ANT"-PATIËNTEN Sirjansland krijgt een „opknapbeurt" ZIERÏKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 5 oktober 1972 Nr. 21161 Ezeltjes dan ivel JOHANNESBURG, 4-10. Met ingang van aanstaande zondag mogen ook zwarte kindertjes in de dierentuin fan Johan nesburg in Zuid-Afrika ezeltje rijden. Ze danken dit aan Mon ty Skiaar, een hoofdambte naar van de gemeente die een groep zwarte kindertjes op merkte die met verlangen in de ogen stond te kijken naar ezel tje-rijdende blanke kinderen. De vier ezeltjes die voor de zwarte kinderen beschikbaar worden gesteld, moeten wel apart van de blanke kinderen bereden worden. Blanke kin deren mogen in de dierentuin van Johannesburg ook ponies en olifanten berijden, maar de zwarte kinderen krijgen alleen ezels „omdat die het gemakke lijkst af te richten" zijn. in dankbare herinnering blijven voortleven". Namens de muziekvere niging sprak de voorzitter, de heer D. P. van der Werf, over de zeldzame trouw van dit lid, die gedurende 46 jaar „Oosterlands Fanfare" een warm hart 'heeft toegedragen. „Deze beminnelijke, bescheiden en vrede lievende mens voor goed te moeten missen in onze gelederen, daar zijn geen woorden voor", aldus de voor zitter, die meedeelde dat het mede leven uitgaat naar zijn vrouw en kinderen, die hij onuitsprekelijk lief had. Met een „dat ons aller vriend Kees Kwaak moge rusten in vrede" besloot hij zijn toespraak. Ds. Post, herv. predikant te Bruinisse, sprak tenslotte troostwoorden tbt de ach tergeblevenen en bad vervolgens het „Onze Vader". Een broer van de overledene dankte namens de fami lie. SIRJANSLAND Afscheid bestuurslid Rode Kruis Op de onlangs gehouden vergade ring van het afdelingsbestuur van het Rode Kruis Duiveland werd af scheid genomen van de heer Stout- jesdijk, die gedurende 27 jaar, met een staf van Oosterlandse dames, met succes de collectes en contribu ties 'heeft geïnd. Bovendien was hij de animator van tal van Rode Kruis- activiteiten. Onder het aanbieden van een at tentie bracht de voorzitter, burge meester De Kam, de heer Stoutjes- dijk hartelijk dank voor zijn werk, terwijl de heer Bakker als opvolger van het scheidende bestuurslid wel kom werd geheten. De samenstelling van het afde lingsbestuur is thans als volgt: bur gemeester De Kam (voorzitter), de heer Slingerland, de heer J. v. d. Have (vacature), de heer Laurense (secr.), de heer Bakker, mevr.. Van der Maas-van 't Hof (welfareleidster) de heer Heule (penningm.), de heer P. Heijboer en de dames Kuiper-Vij verberg en Stoutjesdijk-Wilbrink. BRUINISSE Gevonden voorwerpen Op het bureau van de groepscom mandant der rijkspolitie te Bruinis se zijn nadere inlichtingen te beko men over de volgende in de maand september 1972 te Bruinisse gevon den voorwerpen: een kinderporte- monnaie, een bril in doos, een groen kinderjack, een konijn, een meisjes schoen (rood), een wit babyschoentje. BEIROET. Van de zijde van de Noordjemenitische ambassade in Bei roet is vernomen, dat Zuidjemeniti- sche vliegtuigen de plaats Harib, 150 km. ten oosten van de Noord jemeni tische hoofdstad Sanaa, hebben ge bombardeerd. te-vuilnisbelt. Hopelijk komen ze nog eens aan bod, ivant we houden het voor Zierikzee toch op „kinder hoofdjes. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode). Hoge schuld voor J elke Rotterdammer J ROTTERDAM. 4-10. Het bil- reau voorlichting van de ge- f meente Rotterdam heeft ten f behoeve van de inwoners f van de Maasstad uitgere- if kend, dal op iedere Rotter- f dammer volgend jdor een f Schuld van f 9800 zal rusten, Dit jaar is dit nog maar f7100. f Door het aangaan van lang en f kortlopende leningen komt f Rotterdam in een schuldposi- f tie, waardoor de lasten voor f de stad per I januari 1973 zul- f len oplopen tot ongeveer 6 f miljard gulden. f Hulde aan draaiorgel-l'amilie Dorp wint aan aantrekkelijkheid ZIERIKZEE. 4-10. De mensen waren woensdag niet louter lief voor de dieren (Werelddierendag), maar óók voor de mensen, zoals bleek uit de wijze waarop - zeg maar - Schouwen-Duiveland het Rode Kruis-schip „J. Henri Duiiant", bezet ditmaal met patiënten uit Limburg, heeft ontvangen. Gelegen in de Nieuwe Haven werd het schip centrum van een stuk vriende lijkheid, behulpzaamheid, hoop en opgewektheid. Het ganse scala van emoties rond de komst van het schip, dat voor de dertiende (en laatste) maal te Zierikzee afmeerde viel weer te registreren. Gehoopt werd - het hing voelbaar in de lucht - dat het straks allemaal evenzo zal gaan met de nieuwe „Dunant" (thans) in aanbouw, maar voor Schouwen-Duiveland wordt de komst van dit schip wel 1974. Topavond werd het niet alleen voor de patiënten, maar ook voor de familie C. Rossen, want dertien maal kwam het schip'in de Zierikzeese haven en ook dertien maal speelde het draaiorgel „Neptunus" op de „kaai", vrolijke klanken rondstrooiend tot op de bedden van de scheepsziekenzalen. „Dertien" bracht ditmaal dus mooi geluk, dat het orgel muzikaal mani festeerde in de late middag. In de vroege avond was het de beurt aan de L.T.S., die een smake lijke dependance heeft aan het Kerk plein, waar verrukkelijk koekwerk werd gebakken en aangeboden aan de patiënten, onder het toeziend oog van de leraar de heer P. G. Rotte. De pre-avondlijke muziek werd la ter op het hoofddek van „Neptunes" overgenomen door een combo, be staande uit Arie v. d. Hoek (elektro nisch orgel),^Art de Jonge (metafoonj en Rien Kloet (solozang). Als een mens kwiek ter been te spelen zou zijn, kon het hier hebben plaatsge vonden. In ieder geval montere ge zichten op de bedden, die extra op klaarden toen helpsters van het Ro de Kruiskorps Zierikzee (ze waren er toch maar weer) prentbriefkaarten en boekjes van Zierikzee uitdeelden. Achter deze aktie „kaart en boekv stak V.V.V., die enkele positieve herfstpuntjes boekte. Sinterklazinnen Hoge ogen op het vlak van mede menselijkheid en hulpvaardigheid gooiden ook de Welfare-leidsters van de R.K.-afdeling Duiveland, die als vroege Sinterklazinnen geschenkjes over de bedden verspreidden: koek trommel; spekulaas, stukken zeep, zakdoeken alles in een lichtgouden herfstverpakking. „Die van de Westhoek" (R.K.- korps) deden er nog een schepje bo venop in de vorm van fruit. Was het een wonder dat een Limburgse R.K.- funktionaris met nipt bevende stem voor alle goede gaven dankte, sug gererend dat alle Zeeuwen engelen zijn, maar dat is natuurlijk een klein misverstand. lange insci'iptie het 13-jarig speelfeit wordt vermeld. De hee-P Joppe was vol lof over de welwillende medewerking van de familie Rossen en herinnerde aan het ongeluk met het vorige orgel, dat - althans të Zierikzee - vlak voor zijn ondergang, speelde op de kade ten faveure van de..., „J. Henri Dunant" (augustus 1969). Dat het draaiorgel ook „doortikt" bij het personeel van het schip bleek eens uit de opmerking van de kapitein in 1970: „ik ga niet naar Zierikzee als er geen draaiorgel is". „Maar een nieuw orgel is er toen gekomen", al dus de heer Joppe, die verder Rode Kruis-lepeltjes uitreikte aan het echtpaar Rossen, aanwezig met de bekende orgelman de heer M. v. d. Have. Slotwoord burgemeester Een slotwoord werd gesproken door burgemeester Th. H. de Meester die gewaagde van een buitengewoon aardig initiatief, de familie Rossen op deze wijze te bedanken. Zierik- zees eerste burger was mateloos on der de indruk gekomen van de dank bare reakties van de patiënten op de ontvangst hier. Dank tegenover hem werd uitgesproken, maar - zo Het hoofd van het Jeugd Rode Kruis de heer J. K. Joppe reikt de medaille uit aan de familie Rossen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). zei de burgemeester - die dank verdient u". Hij besloot met een ge lukwens aan de familie Rossen en dankwoorden aan de vaste staf van de „Dunant", het personeel en de nautische staf, onder leiding van kapitein Maasbach. Vermelden wij nog de aanwezig heid van een Limburgse aalmoeze nier, de hervormde predikant ds. J. v. d. Schee en de heer H. Uijl te Rhoon, oud secretaris-penningmees ter van de afdeling Zierikzee. Schouwen-Duiveland kan terug zien op een grandioos „Dunant"- a vond je. OOSTERLAND Verkeersslachtoffers ter aarde besteld Onder grote beangslelling had woensdag j.l. de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats alhier van de op zondag 30 september zo tragisch om het leven gekomen dorpsgenoten, de heren Jac. Brood man (79) en zijn neef de heer C. A. Kwaak (63), die zoals bekend met hun auto bij de bushalte „Even Bui ten" werden aangereden en beiden om het leven kwamen. 's Morgens werd de heer Brood man begraven en in de middaguren de heer Kwaak. Voor de laatste plechtigheid bestond een zeer grote belangstelling; talrijke bloemstuk ken dekten de baar. Vele geünifor meerde leden van de muziekvereni ging „Oosterlands Fanfare", volgden de lijkstoet, evenals tal van werk nemers van het Aannemingsbedrijf v/h M. van der Velde en Zoon uit Bruinisse, die hun collega de laatste eer wilden bewijzen. De werkgever van het bedrijf, de heer L. van der Velde, gewaagde van de grote plichtsbetrachting van de overledene en zijn goede collegialiteit onder de medewerkers. „Hij zal bij ons allen Toestandin Zierikzeese binnenstad Het Zierikzeese stadscentrum is ten prooi aan bulldozers en vrachtauto's. De bestrating van het Havenpark- noordzijde is thans aan de beurt om vernieuwd te worden. De kinder- men er voor in de plaats, dozer aan het werk. Met vrachtauto's worden de „kinder hoofdjes" afgevoerd en overgebracht De heer J. K. Joppe, hoofd van het Jeugd Rode Kruis - eminent inspira tor en organisator „achter de scher men" - viel de eer tb beurt, de fami lie C. Rossen in het zonnetje te mo gen zetten. De orgclspelende familie heeft dertien maal de mensen op de bedden met de muziek blij gemaakt in de periode van 1959-1972, reden voor het Rode Kruis deze familie te bedanken met een fraaie medaille op de achterzijde waarvan in een SIRJANSLAND, 1-10. De laatste maanden voltrekken zich te Sirjans land nogal de aandacht trekkende veranderingen. In dit verband kan worden genoemd de bouw van een nieuwe woning aan de Sportlaan, nabij het sportterrein. De gemeente- woningen aan de Kerklaan zijn nieuw geschilderd en opgeknapt. Er werden, voor zover nodig, nieuwe deuren geplaatst. Flitsen uit het buitenland BRESCIA. In Italië heeft een auto een kilometer afgelegd met een dode achter het stuur. De bestuurder, de 25-jarige Emilio Scaglia, was gedood in een botsing met een andere wa gen waarvan de vier inzittenden ge wond werden. ROME. Premier Heath van Enge land is in Rome aangekomen, waar hij met Italiaanse regeringsleiders besprekingen zal voeren, als ook met paus Paulus. Daarna zal Heath als particulier een cultureel bezoek bren gen aan Florence. BONN. De Westduitse regering heeft woensdag twee radicale Pales tijnse organisaties in de Bondsrepu- biek verboden: de Agemene Bond van Palestijnse Studenten (G.U.P.S.) en de Algemene Bond van Palestijn se Arbeiders (G.U.P.A.). BRUSSEL. Tussen de E.E.G. en Egypte is een preferentieel handels akkoord met een looptijd van vijf jaar ondertekend. Het akkoord moet nog goedgekeurd worden door de E. E.G.-ministerraad en door de Egyp tische regering, voor het, mogelijk op 1 januari 1973, in werking treedt. BERLIJN. Met ingang van dins dag 3 oktober kunnen West-Berlij- ners direct een bezoek aan Oost- Berlijn brengen zonder dat zij de be schikking hebben over een vergun ning voor die bepaalde dag. Lange tijd zijn dit soort bezoeken een om streden zaak geweest tussen de West- Berlijnse senaat en de Oostduitse re gering. OSLO. Prins Bernhard heeft een bezoek gebracht aan de Nederlandse onderzeeboot „Zwaardvis", die thans in de Westnoorse havenstad Bergen ligt. De prins bezichtige ook Haa- konsvern, de hoofdbasis van de Noorse marine. CAIRO. Selim El Yafi, secretaris generaal a.i. van de Arabisehe^Liga, he'eft aan de Westduitse zaakgelas tigde in Cairo een boodschap over handigd, waarin de Westduitse rege ring verzocht wordt, een einde te maken aan „de anti-Arabische cam pagne, die op het ogenblik in West- Duitsland wordt gevoerd". LONDEN. De Britse Labour-oppo- sitieleider Harold Wilson heeft pre mier Heath er van beschuldigd het land in een crisis te dompelen. Hij drong krachtig aan op het houden van algemene verkiezingen teneinde aan deze crisis het hoofd te bieden. WIESBADEN. De Westduitse libe rale partijleider Walter Scheel heeft de mogelijkheid uitgesloten dat zijn FDP na de verkiezingen een rege ringscoalitie met de CDU zal vormen. De FDP streeft naar voortzetting van de coalitie met de sociaal-democra ten, aldus Soheel. GENEVE. De Liga van Rode Kruis verenigingen in Geriève heeft beslo ten zich actief te gaan bemoeien met de milieubescherming. Op dit thema zal het accent gelegd worden op de volgende internationale dag op 8 mei 1973, aldus het dagelijks bestuur van de Liga. Huldiging hoofdjes" gaan er uit, klinkers /co- naar de opslagplaats aan de gemeen- Twee van de drie nogal oude wo ningen aan hel zg. Kerkepad oost zijde, in de Kerkelaan, overgenomen door mensen uit de randstad, worden grondig gerestaureerd. Ook dit ge deelte van het dorp, waar in de zo mer nogal wat gewandeld wordt en veel kampeerders voorbijtrekken, gaat er dus in aantrekkelijkheid op vooruit. Trouwens, het proces gaat verder. Het woonhuis Korte Noordstraat 1 werd eveneens verkocht als „tweede woning" en zal t.z.t. worden opge knapt. In de Dorpsstraat werd een gezellige bar geopend, met een leuk nieuw geveltje, wat een unicum voor liet dorp kan worden genoemd. Ver der vallen er verbeteringen te note ren aan de korte Poststraat: de ge zellige winkel van de familie Bolier is grondig gerestaureerd en voorzien van een nieuwe verdieping. Het voormalige oude posthuis is in an dere handen en wordt opgeknapt. Verder werd in korte tijd met het opknappen van de bestrating begon nen. Helaas zijn de trottooirs, die veel geleden hebben door aardgas aansluitingen en nu ook door de nieuwe telefoonkabels, in een nogal desolate toestand, bijv. het smalle trottoir aan de Korte Noordstraal oostzijde. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND GRONINGEN. Bij een verkeers ongeval op de Korreweg in Gronin gen is de 71-jarige mevr. A. Wier- sma-Rintjema zo ernstig gewond ge raakt, dat zij kort na het ongeval in het academisch ziekenhuis is over leden. HAARLEM. Haarlem heeft de en kele weken geleden 80 jaar gewor den musicus prof. Hendrik Andries- sen gehuldigd met een concert en een ontvangst door het gemeentebestuur. AMSTERDAM. Met het roemruch te pannetje in haar handen als Kniertje het toneel afsloffend is me vrouw Bep Nooy sr., tachtig jaar oud in de stadsschouwburg te Amster dam begonnen aan haar afscheids- toernee met „Op hoop van zegen" van Herman Heijermans. AMSTERDAM. In de vorige nacht zijn twee voor de sloop bestemde onbewoonde panden in de Amster damse Dapperbuurt volledig afge brand. De brand brak om 03.00 uur woensdagochtend uit in een perceel aan de Dapperstraat en sloeg aan de achterzijde over op een pand aan de Pieter Nieuwlandstraat. DIERENDAG Woensdag vier oktober, was het in ons land weer dierendag. Dieren staan dan in het midden, doen ivat anders vast niet mag. 't Paardje krijgt een extra klontje en de poes een stukje wost, of misschien een lekker visje, volle melk soms voor de dorst. De hond is met een lekker kluifje ook die dag best in zijn schik, hij belopnt de vrouw of 't baasje met een ivarme hondenlik. Daarom mensen, wees steeds vriend'lijk voor elk dier dat u ontmoet. Dieren kunnen 't wel niet zeggen, maar ze voelen het 20 goed. Dus niet enkel vier oktober moet u goed voor dieren zijn zorg ook op de andere dagen goed voor hen; ze vinden 't fijn.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 3