PLANTEN! DE ZIERIKZEESCHE COURANT AKTIE BUITENBUSSEN GAAT BINNENKORT VAN START deze week bij 2 kuipjes a 250 gram Regering V.S. corrupt? China pakt uit in de V.N. GASALARM IN HAMBURG C.N.V. TOCH IN FEDERATIE VAKCENTRALES Brezjnev naar V.S.? Joodse tegenterreur in Parijs j Windsor stoelen Bloedbad in Frans warenhuis Ontslag Deense premier De Palestijnse guerilla's ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 5 oktober 1972 129ste jaargang Nr. 21101 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakleur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 °/o B.T.W. In dit nummer: Oude „J. Henri Dunantvoor liet laatst hier PTT gaat stroomlijnen DEN HAAG, 4-10. Ondersteund door een voorlich- tingsaktie zal de PTT op korte termijn beginnen 0111 in ons land buitenbrievenbussen te plaatsen bij buizen die meer dan tien meter van de weg afstaan. De bus komt dan zo dicht mogelijk bij de weg. De buitenbus wordt gratis door de PTT verstrekt, om te worden ge plaatst bij bestaande woningen en woningen waarvan de bouw aan de gang is. In totaal zullen in ons land 400.000 mensen een nieuwe bus krjjgen. Begonnen zal worden in de provincie Friesland waarna Groningen, Drente, Noord-Brabant, Zeeland, Limburg, Utrecht, Zuid- en Noord-Holland, Oevr- ijssel en Gelderland aan de beurt zullen komen. Bij het invoeren van deze bussen steunt de P.T.T. op een wijziging van de postwet, die in april 1971 door het parlement is goedgekeurd en waarvan de beschikkingen dezer dagen in het staatsblad gepubliceerd zullen worden. Daarnaast is de wijziging van de wet ook van toepassing op de wo ningbrievenbussen, die nu ook aan normen zijn onderworpen wat be" treft de gleuven van de bus (min stens 26,5 cm bij 3,2 centimeter en de hoogte bij voorkeur 1,10 meter van de grond). Er is een overgangs termijn, va riërend van één tot drie jaar en zelfs aan deze uiterste termijn is nog wel wat te doen, want de PTT is van 89 Spaar mee voor gratis sherrypakket plan de wettelijke maatregelen soe pel te hanteren. Aldus heeft dinsdagmiddag op een persconferentie de hoofddirecteur posterijen, drs. H. de Jonge opge merkt. De maatregelen zijn ingegeven, opdat de PTT een zo efficiënt mo gelijke bestelling zal kunnen uitvoe ren. Wanneer de bussen eenmaal gemeengoed zijn geworden hoopt de PTT jaarlijks tussen de drie en vier miljoen gulden te besparen op de exploitatierekening. Hij was zelfs van mening, dat de maatregelen op de duur een beperkt matigende invloed op de postlarie- ven zouden kunnen hebben. Bestelling stroomlijnen Op financiële gronden is het nodig de postbestelling te stroomlijnen, zo zette drs. De Jonge uiteen. Door het plaatsen van de buitenbussen en het voorschrijven van normen voor wo ningbrievenbussen zal de bestelling buiten de steden gemotoriseerd kun nen worden en verloopt de bestelling in de stad veel vlotter, hetgeen be sparingen oplevert. In de stad wor den veel te smaile bussen aangetrof fen, zodat de postbode vaak moet aanbellen voor grote stukken, terwijl ook dikwijls beschadiging optreedt van de post. Dit alles vergt te veel tijd en daarop kan dus worden be spaard. Wanneer alle buitenbussen tien metèr van een huis zouden af staan, zo heeft PTT berekend, dan behoeven de Nederlandse postbodes VIANE. Het schip van Radio Caroline rond een roemloos einde in het ha ventje van Viane hij Ouwerkerk. waar het schip door het bedrijf M. v. d. Marei zal worden gesloopt. (Foto: Zierikzecsche Nieuwsbode). per dag acht duizend kilometer mm' der te lopen. Het moeilijkste deel van de ko mende operatie noemt drs. De Jong het verbeteren van bestaande brie venbussen. Daar het vaak niet een voudig is verbeteringen aan te bren gen zal de PTT op een aantal punten soepel te werk bleven gaan. Alleenstaanden, zieken en bejaar den kunnen blijven rekenen op een persoonlijke behandeling door de postbode. Galerijflats, die goede brievenbussen bij iedere woning hebben, behouden ook de huis-aart huis bestelling. WASHINGTON, 4-10. Amerika's beroemde consumentenverdediger Ralph Nader heeft dinsdag de rege ring van president Nixon bestempeld als de meest corrupte in de Ameri kaanse geschiedenis. Hij sprak ook over een enorme machtsverschuiving van het congres naar het Witte Huis. De regering is volgens hem niet louter het een en ander verschuldigd aan grote onder nemingen - „zij is contractueel ge bonden". Naders „waakhonden" hebben an derhalf jaar lang een onderzoek ver richt naar het functioneren van het congres. Het is het grootste project dat Nader - bij veel Amerikaanse* grootindustriëlen berucht, o.a. door zijn felle campagnes tegen autofa brikanten - ooit heeft ondernomen. Er hebben meer dan duizend vrij willigers en beroepsonderzoekers aan willigers en beroepsonderzoekers aan meegewerkt. NEW YORK, 4-10. Bij monde van zijn vice-minister van buitenlandse zaken, Tsjiao Koeang Hoea, heeft China dinsdag in de algemene verga dering der V.N. een felle aanval ge daan op de Sowjet-Unie en de V.S. De Chinese minister noemde de voorstellen van de Russen om de kernwapens te verbieden en een ont wapeningsconferentie van alle lan den te houden bedrog en verweet hun dat zij de Arabieren misleiden. Maar ook de V.S. kregen er van langs. Tsjiao Goeang Hoea beschul digde Washington ervan dat het geen einde aan de oorlog in Vietnam wil maken en zich blijft bemoeien met de binnenlandse aangelegenhedén van de landen in het midden-oosten. Kinderen overleden door eten van broodjes SATANIA, 4-10. In de Oost-Sici- licanse stad Acireale zijn woensdag twee kinderen overleden en tachtig mensen onwel naar een ziekenhuis gcbrach na het eten van koffiebrood- jes uit een plaatselijke bakkerij. Acht mensen zijn zeer ernstig ziek. De officier van justitie van Aci reale heeft tegen de eigenaar van de bakkerij en zijn vrouw wegens dood slag meermalen gepleegd een aan houdingsbevel uitgevaardigd. Het nieuws over de vergiftiging veroorzaakte paniek en honderden burgers begaven zich naar zieken huizen on- zich te laten onderzoe ken. Arisen en verpleegsters hadden de handen vol aan het geruststellen van verwanten van slachtoffers. HAMBURG, 4-10. Dc politic en biandvvcei van Hamburg zijn dins dag op volle kracht in de weer ge weest om een deel van de 1.800.000 inwoners te waarschuwen voor uit stromend gifgas dat was ontsnapt uit oen in liet havengebied gelegen ko persmelterij. dc greotste van Europa. De mensen werd aangeraden naar beven gelegen verdiepingen te ver huizen en de vensters gesloten te houden. Het gas was zwaarder dan dc lucht. Een aantal mensen werd door de uitstromende zwavelgassen onwel. Het gevaar werd om een uur of 6 dinsdagnamiddag ontdekt, toen voor bijgangers last kregen van misselijk heid cn op politiebureaus gingen informeren. OOSTKAPRLLE, 4-10. Het Chris telijk Nationaal Vakverbond wil zich aansluiten bij de federatie van vtk- centrales, die op l januari a.s. van start zal gaan. Dit is beslist tijdens een tweedaags (besloten) C.N.V.- beraad in Oostkapelie. Het C.N.V.-besluit kwam als een grote verrassing, omdat tot het laatst werd aangenomen dat in C.N.V.- kring weinig animo zou bestaan voor de te vormen federatie. N.V.V. en N.K.V. besloten reeds eerder een federatie te vomen, óók als het C.N.V. niet mee mocht doen. Het C:N.V. had tot voor kort nogal wat bezwaren, omdat in een te vormen federatie de eigen identiteit verloren zou gaan. WASHINGTON, 4-10. De secreta ris-generaal van de Sowjetrussische communistische partij, Leonid Brezj- njev, is van plan in het voorjaar van 1973 een officieel bezoek te brengen aan de Verenigde Staten, vooropge steld dat president Richard Nixon voor een tweede ambtstermijn her kozen wordt, aldus verluidde woens dag in diplomatieke kringen in Was-; hington. Brèzjnjevs reis zou een tegenbe zoek zijn voor de visite die Nixon in mei van dit jaar in Moskou heeft afgelegd. Bij die gelegenheid nodigde de Amerikaanse president het Sow jetrussische driemanschap, - Bi-ez.,- njev, premier Alexei Kosygin en president Nikolai Podgorny - voor een tegenbezoek aan Washington uit. Maar diplomatieke kringen zinspeel den erop dat alleen Breezjnjev de reis zou ondernemen. PARIJS, 4-10. Een Palestijnse bi bliotheek in Parijs is door een ex plosie grotendeels verwoest. Er zijn waarschijnlijk geen slachtoffers. De ontploffing deed zich voor omstreeks half twee in de nacht van dinsdag op woensdag. Kort daarop ontving de Parijse pers een communiqué, dat was on dertekend door do „Beweging voor actie en verdediging Massada". De tekst daarvan luidde: „In antwoord op de campagne van terreur die ge voerd wordt tegen Israël en de Jo den heeft Massada zijn eerste opera tie uitgevoerd". 69- MEUBELRAMA 5 Rijksweg 26, Nieuwerkerk j Telefoon (01114) 1268 MASSA-MARKT Ouddorp. Tel. (01878) 280 ANGOULEME, 4-10. Een geestelijk gestoorde man heeft woensdagmid dag een bloedbad aangericht in een warenhuis te Angouleme, een stad in het zuidwesten van Frankrijk. In de drukke zaak schoot hij plotseling met een geweer in het wilde weg om zich heen, waardoor drie:.i■- ren werden gedood en zeven andere mensen gewond. Een politieagent overmeesterde de man tenslotte. KOPENHAGEN Een dag na bet referendum over de toetreding van Denemarken tot de EEG heeft de Deense premier, Jens Otto Krag, zijn ontslag genomen. BEIROET. Premier Saeb Salam van Libanon heeft verklaard dat de Palestijnse guerrillastrijders in Liba non zich verplicht 'hebben de terri toriale onschendbaarheid van zijn land te eerbiedigen. Stier drukt veehouder in stal dood LEEUWARDEN, 5-10. De 53-jari- ge veehouder G. Tessemaker is in Wirdum (gem. Leeuwarden) woens dagavond in de stal van zijn boer derij dood gedrukt door een stiei\ De veehouder was met het roodbonte dier naar de keuring van het Fries Rundveestamboek in Leeuwarden geweest en had daar een la-prijs in de wacht gesleept. Hoe het ongeval precies is gebeurd is niet bekend. Men vond de veehou der levenloos in de stal. De stier is afgemaakt. Twee doden in het verkeer BORGER, 4-10. De 62-jarige J. W. Sijbering en de 13-jarige Zwaantje Draaijer, beiden uit Gieterzandvoort, zijn woensdagmiddag bij een ver keersongeluk in de gemeente Gieten om het leven gekomen. De heer Sijbering sloeg met zijn bromfiets plotseling linksaf en kwam daarbij in botsing met een tegemoet komende personenauto. Hij was op slag dood. De bestuurder van de auto de heer E. Harterfnh uit Gasselte, raakte door de botsing de macht over het stuur kwijt en kon het op de fiets rijdende meisje Draaijer niet meer ontwijken. Gok zij was op slag dood. De automobilist, die met zijn wagen legen een boom tot stilstand kwam, is met een hersenschudding naar een ziekenhuis gebracht. DEN HAAG. De Koninklijke Ma rine heeft Verolme Verenigde Scheepswerven N.V. opdracht gege ven voor de bouw van een tweede bevoorradingsschip dat ruim 69 mil joen gulden gaat kosten en eind 1974 zal worden opgeleverd. Dit nieuwe schip is nagenoeg identiek aan de „Poolster". IJ MUIDEN. Prins Clans en kapitein A. Krijgsman in de stuurhut van het vaartuig „Tridens", dat deze week vertrok voor een visserij-onderzoek op de Waddenzee en in hst kustge bied van de Noordzee. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's Verwachting tot vrijdagavond: Iets hogere temperaturen Heldere nacht met minimumtempe raturen van 6 tot 1 graad en hiel en daar nachtvorst; morgen opnieuw zonnig en vrij warm met middag- temperaturen omstreeks 17 graden; zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Voor zaterdag; Aantal uren zon: 5 tot 11. Min.-temperaturen: 1 tot 6 graden onder normaal. Max.-tempera turen: van ongeveer normaal tot 3 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 90 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 6 okt. Zon op 6.49, onder 18.06. Maan op 5.57, onder 17.17. Nieuwe maan: 7 okt. (9.08). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: Hoogwater Laagwater 6 okt. 2.42 14.51 8.1*4 20.35 Springtij: 10 okt. IIET WEEKOVERZICHT DE BILT. 5-10. Het K.N.M.I. deelt mede: Tussen de Azoren en Portugal ligt al een paar dagen een depressie die vooral in het westelijk deel van hel Iberisch schiereiland regen ver oorzaakt. Een ander lagedrukgebied boven Griekenland zorgt daar en in de overige Balkanslatefi eveneens voor flinke neerslag. Verder vertoont de weerkaart nog een reeks van frontale depressies, die in de omge ving van New-Foundland ontstaan en vervolgens via IJsland in de rich ting van Spitsbergen koersen. Al de ze storingen blijven voorlopig ver van onze omgeving verwijderd dank zij een hogedrukgebied. dat donder dagmorgen boven Polen lag. Voor het komend etmaal wordt verwacht, dat laatstgenoemd systeem zich iets naar het zuidoosten zal terugtrek ken, terwijl de depressie bij Portu gal zich wat in de richting van de Golf van, Biscaje en Engeland uit breidt. Voor ons betekent dit een enigszins toenemende zuidoostelijke wind en voor de nacht van donder dag op vrijdag nog wel nachtvorst, maar op minder uitgebreide schaal dan in de voorafgaande nacht. Ver der blijft het droog en overdag zon nig. I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1