OLGA DE ZIERIKZEESCHE COURANT DEENSE VOLK STEMDE VOOR AANSLUITING BIJ DE E.E.G. President Moboetoe in Oeganda K.L.M. contra Air Benelux HET SOCIAAL CONTRACT Oude stad gevonden DE VAKANTIES IN 1973 Wolkenkrabbers rond Are de Triomphe AARDBEVING IN SERVIË ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 3 'oktober 1972 129ste jaargang Nr. 21160 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij'vooruitbetaling 13,50; per maand j 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 °/o B.T.W. fn dit nummer: Aanbesteding deel jachthaven Bruinisse In tegenstelling met Noorwegen KOPENHAGEN, 2-10. Het Deense volk lieeft zich maandag in grote meerderheid voor toetreding tot de E.E.G. uilgesproken. Kort na elf uur maandagavond bereikten de ja-stemmers een onaantastbare voor sprong met 1,7 miljoen stemmen op een maximum totaal van 3,4 miljoen. Toen meer dan 2,5 miljoen stemmen waren geteld, hadden de voorstanders van toetreding er 1.744.865, tegen de tegenstanders 946.750. Daarmee waren de ja-stemmers niét meer in te halen. Kort tevoren had premier Jens Otto Krag al meegedeeld dat de uitslag van het referendum als positief voor de E.E.G. kon worden beschouwd. KAMPALA, 2-10. President Mo boetoe van Zaire - het voormalige Kongo-Kinsjasa - is maandag in Kampala aangekomen voor overleg met president Amin van Oeganda over het conflict tussen dit land en Tanzania. Moboetoe ontkende na aankomst in Kampala dat de kwestie van de uitwijzing van Oeganda van duizenden Britse Aziaten de reden is geweest van zijn bezoek. „Oeganda kan als vrije en onafhankelijke staat zijn eigen economisch beleid bepalen, aldus Moboetoe. SCHIPHOL, 2-1Ö. Voor een klein land als Nederland met in interna tionaal verband bepaald beperkte luchtvaart-politieke mogelijkheden verdient het geen aanbeveling er meer dan één luchtvaartmaatschap pen op na te houden, die geregelde diensten uitvoert, zo meent de KLM en zij heeft 9 maanden na de kleine nieuwe maatschappij Air Benelux ook vergunning bij de rijkslucht vaartdienst'aangevraagd om tussen Zestienhoven en Southend in Enge land te gaan vliegen. UTRECHT, 2-10. Het N.K.V. vindt dat alleen het parlement nu nog zo danige wijzigingen in het beleid kan aanbrengen, dat alsnog openingen worden gevonden voor de totstand koming van het sociale contract. De plannen van de regering Biesheuvel komen in onvoldoende mate tege moet aan de verlangens van de vakbeweging, aldus het N.K.V. in zijn blad „Ruim Zicht". UTRECHT. Tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van de Europese Beweging, in de grote congreszaal van de Jaarbeurs, werd bekend ge maakt, dat onze landgenoot drSicco Mansholt verkozen is tot „Europe aan van het jaar". Hij wordt hier met deze eretitel gelukgewenst door H.M. de Koningin en prins Claus. Oud-premier Baunsgaard en oud minister van buitenlandse zaken Poul Hartling spraken van een suc ces voor de Europese politiek in De nemarken. Zij juichten vooral de grote opkomst stegen de 90 procent) toe, die aantoonde dat het werkelijk een besluit van het hele Deense volk f was. De meerderheid van ja-stemmers was bijna twee tegen een, groter dan was verwacht. Dé belangstelling in en buiten Denemarken voor het re ferendum was nog sterk gestegen na het Noorse „nee" van vorige week tegen de Europese Gemeenschap. In Denemarken is, anders dan in Noor wegen, de uitslag van het i*eferen- dum bindend als was feitelijk ook de afwijzende Noorse volksstemming beslissend, zodat aanvaarding door het parlement van de wet op de toe treding daardoor politiek onmogelijk werd. Denemarken anders In Denemarken sprak het parle ment zich op 8 september al met 141 stemmen voor en 34 stemmen tegen voor toetreding uit. Het staat nu dus vast dat Dene marken op 1 januari met Goot-Brit- tannië en Ierland toetreedt tot de gemeenschap, die dan negen landen omvat. Van een ongunstig effect van het Noorse „nee" op het referendum in Denemarken, waarvoor sommigen vreesden, is niets gebleken. Dene marken is vooral economisch ook veel meer op de EEG gericht dan Noorwegen. Scliilderijdiefstal in New York NEW YORK. 2-10. Uit de woning in New York van prof. dr. John G. Cavanna zijn maandagmorgen schil derijen, waaronder een Van Gogh, gestolen die een waarde vertegen woordigen van naar schatting 52.000 dollar. Professor Cavanna kreeg bezoek van eenman die hij volgens zijn zeggen toevallig had ontmoet en uit genodigd had op de koffie. De man haalde een scheermes voor de dag en zei tegen de hoogleraar dat hij hem zou vermoorden als hij de schilde rijen niet kreeg. De professor gaf hem de doeken waarna hij verdween. In kringen van de Europese Ge meenschap in Brussel is het „ja" van Denemarken met enthousiasme be groet. De voorzitter van de Europese Commissie, Mansholt, belegde voor dinsdagochtend vroeg een persconfe rentie om de betekenis van het Deen se besluit voor de Europese politiek te onderstrepen. Men is er in EEG- kringen van overtuigd dat de beslis sing heeft verhinderd dat Scandina vië zich algeheel zou afwenden van de Westeuropese integratie. De kans dat Noorwegen tezijnertijd overstag gaat en opnieuw toenadering' zoekt tot de gemeenschap, is door de uit spraak van het Deense volk gestegen CAMBRIGDE, 3-10. In Mexico zijn dg resten blootgelegd van een stad die teruggaat lot de veei tiende of vijftiende eeuw voor onze jaarteling De stad, gelegen op het Mexicaan se eiland Cozumel op een plek die San Gervasio wordt genoemd, be- staat uit ruïnes van twee tempels en zes landhuizen van edelen met woningen van onderhorigen. De resten zijn ontdekt door een ex peditie onder auspiciën van de Harvard universiteit in de Verenigde Staten. Twee mannen verdronken in Amsterdam AMSTERDAM, 3-10. Twee Alge- rijnen, de 28-jarige Mokhtar A. en de 27-jar'ge Sliman N. zijn dinsdag morgen om vijf uur in Amsterdam met hun auto te water geraakt en verdronken. De derde inzittende wist zich te redden. Het drietal, dat twee dagen in Am sterdam verbleef, had de zeven jaar oude auto kort tevoren gestolen in de buurt van het Centraa Station. DEN HAAG, 2-10. rn 1973 zullen in ons land de vakanties plaats vinden volgens onderstaand schema: Voor het oosten en noorden van Nederland plus de bouw- en ne- venbedrijven en de textielindustrie van 30 juni tot en met 14 juli Voor het westen plus de me taalindustrie van 14 juli tot en met 28 juli. Voor het gedeelte van Neder land bezuiden de grote rivieren van 28 juli tot en met 11 augustus. Aanpassing van het Nederlandse schema aan het Duitse was dit jaar niet nodig, zo deelt minister drs. J. Boersma mee in antwoord op schrif telijke vragen van de socialist Vre- deling. Dat is het gevolg van coördi natie van de zomervakanties in de deelstaat Noordrijn-Westfalen met die in ons land. In genoemde deel staat vangen de zomervakanties aan op 15 juni. Parijs wacht „horreur' PARIJS, 1-10. Parys raakt een van de fraaiste stadsgezichten ter wereld kwijt. Met instemming van president Pompidou zullen er rond om de beroemde Are de Triomphe acht wolkenkrabbers verrijzen, waardoor het monument ter herinne ring aan de overwinningen van Na poleon met daaronder het graf van de onbekende soldaat volkomen zal worden overvleugeld. Het besluit van de president om overeenkomstig de aanbeveling van premier Pierre Messmer niets tegen de bouwplannen te ondernemen, be tekent dat het gezicht van de Are du Carrousel in de Tuilerieën naar de obelisk op de Place de la Concorde en vervolgens omhoog langs de Champs Elysees naar de Are de Triomphe op de Place de l'Etoile in grijpend zal worden gewijzigd. BELGRADO, 2-10. Een aardbeving die zondag uitgestrekte delen van Servië trof, heeft voor miljoenen guldens schade aangericht. In de stad Krusevac, 200 km ten zuiden van Belgrado, zijn enkele honderden woonhuizen en verscheidene open bare gebouwen beschadigd. In het nabijgelegen Stalac werd maandag onderwijs gegeven in de openlucht, daar de schoolgebouwen zware scha de hadden opgelopen. Daar zijn twintig woningen geëvacueerd. Van persoonlijke ongelukken is geen mel ding gemaakt. Prins Claus 'J «j visserij-onderzoek DEN HAAG, 2-10. Prins Claus is van plan vandaag (dinsdag) en woensdag in gezelschap van de di recteur-generaal voor de landinrich ting en de visserijen van het minis terie van landbouw en visserij, ir. S. Herweijer, een gedeelte mee te ma ken van het visserijonderzoek .„Wad denzeeproject". Dit project wordt van 2 tot en met 13 oktober uitge voerd door het visserij-onderzoe kingsvaartuig „Tridens". Het is de bedoeling tijdens het on derzoek op een aantal vaste plaatsen door middel van proefvisserijen het visbestand (o.a. van platvis) te meten teneinde de betekenis van de Wad denzee en kustgebied als „kinderka mer" exact te bepalen. De emoties over de wolkenkrab- berbouw hadden zulke proporties aangenomen dat de beslissing over het dan niet doorgaan van de plan nen werd voorgelegd aan de eerste minister die het staatshoofd het laatste woord gaf. Volgens regerings functionarissen ging Pompidou ak koord met de armbevclim; van zijn eerste minister dat „elk tijdvak zijn eigen bijdrage moet leveren aan de architectuur van Parijs". Politie pakt jeugdige verkrachter AMSTERDAM, 2-10. De politie in Amstelveen heeft een 17-jarige scho lier uit Amsterdam-Buitenveldert gearresteerd, die ervan wordt ver dacht in de maanden juli, augustus, en september zeker elf vrouwen te hebben aangerand en één te hebben verkracht. Hy is overgedragen aan de Amsterdamse kinderpolitie. De jongeman, die er volgens de politie veel ouder uitziet door zijn lengte van bijna twee meter, ope reerde zowel overdag als 's avonds steeds per bromfiets in de parken van Buitenveldert. Hij trok zijn slachtoffers van de weg de bosjes in en moest in de meeste gevallen vol staan met, wat genoemd werd, een voudige betastingen. De vrouwen boden meestal zoveel tegenstand, dat hij niet verder durfde te gaan. Ook werd hij bij zijn praktijken vaak ge stoord door voorbijgangers. In één geval kwam het tot een volledige verkrachting van een 25- jarige onderwijzeres uit Amsterdam Een 2(Karige studente wist in au gustus de dans te ontspringen door een koene duik in een nabij de plek des onheils gelegen sloot. De slacht offers van de scholier waren voorna melijk huisvrouwen en een paar studentes in leeftijd variërend van 20 tot 30 jaar. Hij sloeg ook overdag toe. Ontslagen bij aannemingsbedrijf VOORSCHOTEN, 2-10. Aanne- mingsbedrijf Van Klaveren en Koo- men N.V. te Voorschoten, dat zich belastte met de aanleg van plantsoe nen en sportvelden, heeft haar vol tallig personeel van ruim zestig man eind vorige week ontslagen op grond van liquiditeitsmoeilijkheden. Het personeel is afkomstig uit de ge meenten uit de omgeving van Lei den, Voorschoten, de kust- en bollen streek en Zoeterwoude. Voor het personeel is een ontslag vergunning bij het Gewestelijk Ar beidsbureau te Leiden aangevraagd. Advertentie KALMAR (Zweden). Te Kalmar is de langste brug van Europa - 6070 meter - tussen het Zweedse vaste land en het eiland Oeland officieel geopend. Met deze brug, de Oeland- brug - is de Oosterscheldebrug met ruim 1000 meter lengte overtroefd. Op de foto een vogelvluchtgezicht van een klein stukjp van de brug, druk bereden door duizenden auto's, die de eerste dag de nieuwe verbin ding probeerden. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's Doe uw plicht en laat de an deren praten. Fries gezegde MATRAS;. de enige matras met de juiste celbalans Verwachting tot woensdagavond: Mooi herfstweer Heldere nacht met minimumtempe raturen tussen 5 en 0 graden en plaatselijk nachtvorst; morgen mooi herfstweer met weinig wind en veel zon; maximum-temperaturen tussen 14 en 18 graden. Voer donderdag: Aantal uren zon: 3 tot 11. Min.-temperaturen: van 1 tot 5 gra den onder normaal. Max.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 4 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 90 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 4 okt. Zon op 6.46, onder 18.11. Maan op 3.31, onder 16.50. 5 okt. Zon op 6.47, onder 18.08. Maan op 4.45, onder 17.04. Nieuwe maan: 7 okt. (.9.08). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: Hoogwater Laagwater 4 okt. 1.08 13.28 7.00 19.20 5 okt. 2.00 14.13 7,41 20.01 Springtij: 10 okt. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 3-10. Het K.N.M.I. meldt: Ten noorden van IJsland trekt een depressie naar het oosten. Deze zal morgen bij dc Noordkaap aan komen Tegelijkertijd verplaatst het centrum van een gebied met hoge barometer standen zich van zuid-Zweden naar Polen. De as van dit hogedrukgebied komt hierdoor wat dichter bij ons land te liggen. De wind. die maan dagmiddag al in sterkte begon af te nemen, zal nog iets zwakker worden Daarbij neemt de kans op nachtvorst verder toe. Onder invloed van het hogedrukgebied blijft het voorlopig nog in een groot deel van Europa, waaronder ëederland, met veel zon fraai najaarsweer.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1