DE ZIERIKZEESCHE COURANT PROGRESSIEVE PARTIJEN GAAN NIET GEZAMENLIJK CONGRESSEREN OVER ONTWERP-REGEERAKKOORD Brandweerwedstrijden te Vlissingen VEEL DODEN TIJDENS WEEKEINDE IN NOORD-IERLAND Nixon en McGovern „dichter bij elkaar" Vrouw schiet echtgenoot dood in Gouda Explosie op tanker ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 2 oktober 1972 129ste jaargang Nr. 21159 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: 8.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 V, B.T.W. In dit nummer: Zeeuivse première Zomiemaire-iilm Af iv ij zing van D'66 UTRECHT, 1-10. De progressieve partijen zullen vol gende week niet gezamenlijk congresseren over het ontwerp-regeerakkoord van deze partijen (PvdA, D'66 en PPR), nocli over de voorwaarden voor even tuele onderhandelingen met andere partijen. Het con gres van D'66 heeft zich zondag namelijk uitgespro ken voor het houden van drie geheel gescheiden con gressen. Wel zullen de besluiten van de drie congres sen herleid worden tot een gezamenlijke beslissing. Wel werd besloten tot verhoging van de contributie tot minimaal f 45,- per jaar. Deze verhoging werd nood zakelijk genoemd, „nu de liquiditeit van de partij goed in gevaar is ge komen". Een voorstel om deze con tributie naar inhoud gelijk te maken, aan de contributie-heffing bij de Partij van de Arbeid werd door het congres van de hand gewezen. Tijdens het congres werd meege deeld dat het ontwerp-regeerakkoord van de progressieve drie (P.v.d.A., D'66 en P.P.R.) gezien de financiële consequenties, niet uitvoerbaar is. Berekend is, dat uitvoering van het ontwerp-program een totaal meer- bedrag vraagt van dertien miljard gulden. Een werkgroep uit de drie partijen zal nog deze week zodanige prioriteiten vaststellen, dat alsnog een realistisch programma zal kun nen worden opgesteld. Dodelijk ongeluk door uitwijkmanoeuvre voor konijn UTRECHT, 30-9. De 62-jarige me- vrouw J. M. van Gorkom-Heppel uit Utrecht is in de nacht van donder dag op vrijdag bij een auto-ongeluk om het leven gekomen. Haar man de 61-jarige J. H. van Vorkom, die de auto bestuurde, wilde op Rijksweg 25 bij Eist in de gemeente Rhenen uitwijken voor een konijn, dat de weg overstak. Daarbij raakte hij de macht over het stuur kwijt en botste tegen een boom. De heer Van Gor- kom raakte hierbij gewond, evenals een derde inzittende van de auto, de 67-jarige mevrouw J. M. van Vliet- Heppel, ook afkomstig uit Utrecht. Haar echtgenoot, de 67-jarige A. van Vliet, die ook in de wagen zat, werd niet gewond. Mr. H. A. F. M. O. van Mierlo, de fractie-voorzitter van D'66 in de Tweede Kamer, werd aangewezen tot lijsttrekker bij de komende verkie zingen. Hij verenigde 65 procent der uitgebrachte stemmen op zich. De tweede kandidate, mejuffrouw mr. A. M. Goudsmit, behaalde 36 procent. Meer Denen tegen toetreding tot de E.E.G. KOPENHAGEN, 30-9. Vijfendertig procent van de Denen is vóór toe treding tot de E.E.G. en 38 procent is tegen. Zeven procent weet nog niet hoe men heden-maandag bij het referendum over deze kwestie zal stemmen of is niet van plan daar aan deel te nemen. DiWblijkt uit een opiniepeiling die het dagblad „Politieken" zaterdag heeft gepubliceerd. Protestanten en katholieken in Noord- Ierland baden samen voor vrede BELFAST. Minstens 3.000 protes tanten en Rooms-katholieken hebben zondag op een kerkhof in Belfast ge zamenlijk gebeden voor vrede in Noord-Ierland. Zij en duizenden andere katholie ken en protestanten in andere delen van Noord-Ierland baden zondag voor de vrede, op verzoek van de kerkelijke leiders. Direkt na zijn verkiezing drong dc« heer Van Mierlo aan op meer ver draagzaamheid in de politieke strijd. Hij constateerde een z.i. zorgwekken de toon van onverdraagzaamheid je gens de tegenstander. Van Mierlo vroeg het congres een krachtige op stelling jegens de confessionele par tijen, maar - zo voegde hij daaraan onmiddellijk toe - „een kracht zon der redelijkheid is een domme kracht, die zich tegen ons zal keren". De fractievoorzitter zegde toe te zul len proberen een optimale bijdrage te leveren om D'66 te maken tot „een vooruitstormende partij, op weg naar de realisering van onze doel stellingen". Leden van de Zierikzeese ploeg startklaar. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). Succesvol voor korpsen van Schouwen-Dui vel and VLISSINGEN. 30-9. Zaterdag wer- den te Vlissingen voor de Zeeuwse brandweerkorpsen hogedruk-wed- strijden gehouden, waarop korpsen van Schonwen-Duiveland een goed figuur sloegen, hetgeen blijkt uit onderstaande uitslag. Aanvankelijk werd het brandpand geheim gehou den. Later bleken het oude PZEM- woningen te zijn. In totaal namen dertien korpsen deel. Hieronder volgen de uitslagen: 1. Middelburg I 663 punten; 2. Axel 658 p.; 3. Zierikzee 649 p.; 4. Duivc- land 637 p.; 5. Sas van Gent 626 p.; 6. Hulst 626 p.; 7. Vlissingen II 620 p.; 8. Goes 612 p.; 9. Krabbendijke 609 p.; 10. Vlissingen I 607 p.; 11. Temetizen 600 p.; 12. Middelburg II 595 p.; 13. Vlissingen III 593 p. C.H.U.-bestuur wil praten met P.v.d.A. Vuurgevechten op tal von plaatsen ZON- EN MAANSTANDEN 3 okt. Zon op 6.44, onder 18.13. Maan op 2.16, onder 16.35. Nieuwe maan: 7 okt. (9.08). HOOG- EN LAAGWATER BELFAST, 1-10. In Noord-Ierland zijn in het afge lopen weekeinde bij vele schietpartijen zeventien doden gevallen; vier Britse soldaten en dertien bur gers, van wie - volgens de Britten - zeker vier leden van het verboden Republikeinse leger. Terwijl op tal van plaatsen vuur gevechten werden geleverd, specu leerde men druk over een mogelijk nieuw bestand na con vredesgebaar van het IRA via een vraaggesprek in de pers. Een andere belangrijke ontwikke ling was dat in Straatsburg deEuro- pose Commissie voor de rechten van de mens zondagmiddag de klacht van Ierland tegen het Verenigd Konink rijk in verband met de gebeurtenis sen in Ulster gedeeltelijk ontvanke lijk verklaarde. Na overleg dat dertien uur had ge duurd deelde de commissie mee dat de kracht op de artikelen 15 (uitzon deringsmaatregelen) en artikel 14 (non-discriminatie) van de Europese Conventie voor de mensenrechten ontvankelijk was. De „Provisionals" De bereidheid van het IRA om vredesinitiatieven te bespreken kwam ter sprake in een vraagge sprek van één van de leiders Rory O'Brady - leider van de politieke af deling van het IRA - met de Lon- densc Sunday Times. Hij noemde de volgende voorwaarden: erkenning dat de „Provisionals" een stem moe ten hebben bij eventuele toekomstige besprekingen over de toekomst van Noord-Ierland cn opheffing van de wettelijke bepalingen die verhinde ren dat het IRA en de daarmee sym- pathiserenden als openlijke politieke partij optreden. Over vroegere voorwaarden als beëindiging van de internering van verdachten en een intentieverklaring dat de Britse soldaten uit Ulster ver trekken sprak hij niet. De Europese Commissie voor de rechten van de mens, die na een der tien uur durend beraad de klacht van de Ierse Republiek tegen Engeland voor een groot deel ontvankelijk ver klaarde zal zich nu gaan bezighou den met het vaststellen van de in de klacht gewraakte feiten cn pro beren <?cn regeling tussen de twee regeringen tot stand te grengen. Men verwacht dat dit vele maanden in beslag zal nemen. ROTTERDAM. De industrieën in het Europoortgcbicd willen dat Rot terdam haast gaat maken met de bouw van een tunnel onder de Oude Maas. De tunnel moet op de plaats komen van de Botlckbrug, een ze nuwtergend obstakel voor automo bilisten. De brug vormt de enige wegverbinding tussen een kolossaal industriegebied cn zijn achterland. Zierikzee: Hoogwater Laagwater 3 okt. 12.28 5.54 18.23 Springtij: 10 okt. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 2-10. Het K.N.M.I. deelt mede: Het afgelopen etmaal kwam het weer in ons land steeds meer on der invloed van een hogedrukgebied waarvan het centrum maandag bo ven Zuid Skandinavië lag. Intussen bleef de luchtdruk boven de Golf van Biscaje dalen. Hierdoor nam de wind toe en draaide daarbij naar hel oosten. Met deze vrij sterke wind werd koude maar droge lucht naar ons land aangevoerd. Zondag was het dan ook overal zonnig en ook in de nacht ontbrak de bewolking. Dankzij de sterke wind die ook in de nacht bleef waaien daalden de minimumtemperaturen niet beneden de drie graden. In dezelfde lucht werd in noord Polen, waar minder wind was, minimumtemperaturen van min een graad gemeten. In de luchtdruk verdeling boven west Eu ropa komt de eerste vierentwintig uur nog niet veel verandering. Ook voor dinsdag mogen we derhalve op droog en zonnig weer rekenen. AMSTERDAM, 30-9. Het bestuur van de CHU wil, evenals de bestm-en van ARP en KVP, met de P.v.d.A. gaan praten om na te gaan of er met die partij, waarmee velen in de Unie verwantschap voelen, evenals vroe ger tot een stabiele en constructieve regering te komen is. Coureur omgekomen GLASGOW, 30-9. Tijdens speed way-wedstrijden is in Glasgow de Noorse motorcoureur Svein Kaasa verongelukt. De uit Oslo afkomstige coureur (25 jaar), die verblijf hield in Schotland, maakte volgens de po litie in een bocht een stuurfout en belandde tegen de vangrail. Hij was op slag dood. Amerikaan gearresteerd met 35 kg hasjiesj SCHIPHOL, 30-9. De douane op Schiphol heeft zaterdagochtend een 28-jarige Amerikaanse vertegen woordiger gearresteerd, die in het bezit was van 35 kg. hasjiesj. Hij was op weg van Karachi naar Zurich en moest op Schiphol overstappen. WASHINGTON, 1-10. De kandida ten voor het volgende presidentschap van de Verenigde Staten, de huidige president Nixon en zijn democrati sche rivaal George McGovern, zijn iets dichter bij elkaar gekomen. Dat geldt niet voor hun politieke denk beelden maar betreft het verschil in hun kansen op het winnen van de verkiezingen van volgende maand. Een opimepeiling van het instituut Gallup heeft namelijk aan het licht gebracht dat McGovern voor het eerst sinds zijn benoeming als kan didaat op Nixon is ingelopen. De voorsprong van Nixondie bij een vorig onderzoek nog 34 procent be droeg, is nu gedaald tot 28 procent. Nixon blijkt evenwel toch nog de sympathie van 61 procent van de kiezers te hebben. McGovern mag op dit moment op 33 procent rekenen. Vorige maand was de stand 64 voor Nixon en 30 voor McGovern. Vorige week kwam een onderzoek van het instituut Harris met onge veer dezelfde cijfers uit de bus. GOUDA, 2-10. De 35-jarige Maria B.-L. uit Gouda heeft in de nacht van zaterdag op zondag haar echtge noot, de 39-jarige Karei B., met een pistoolschot om het leven gebracht. Het echtelijke drama was ontstaan na een flinke ruzie. Het echtpaar had in een café in de Goudse binnenstad biertjes gedron ken. Thuis ontstond een woorden wisseling, die op een fikse ruzie uit liep. De echtgenoot - veertien dagen geleden uit de gevangenis ontslagen, waar hij voor diefstallen een straf van twee jaar had uitgezeten - werd agressief, greep de vrouw bij de keel en trok haar aan de haren. De vrouw wist zichzelf te bevrijden, gritste het pistool onder kussen van haar man en rende de slaapkamer uit. Toen ze bij de deur was, merkte ze dat haar man haar achterna wilde komen. Ze schoot in zijn richting en de kogel trof de man precies in zijn hart. De vrouw liep de straat op, vol gens enkele getuigen met de armen in de hoogte. Eén van haar kinderen was inmiddels naar de buren gehold met de mededeling „mijn moeder heeft m'n vader doodgeschoten". De politie van Gouda arriveerde kort na het gebeurde. Karei B. werd dood in een plas bloed aangetroffen. De vrouw is in verzekerde bewaring gesteld. Aanhangers van McGovern ver wachten dat het verschil nog veel kleiner wordt nu de senator een na tionale campagne via de televisie is begonnen. Man schrikt zich dood REIMERSWAAL, 30-9.^De >.51-ja rige J. L. Wèber uit Waarde (gem. Reimerswaal op Zuid-Beveland) is zaterdagochtend bij een bedrijfson geval om het leven gekomen. Hij wilde met een collega een transport band verplaatsen waarmee een vrachtauto werd geladen. Bij het wegrijden 'haakte de auto in de transportband, die daarna terugkaat ste. Weber sprong opzij, liep geen letsel op, maar bleef dood van schrik. ABERDEEN, 30-9. Twee zeelui hebben zware verwondingen opgelo pen tengevolge van een explosie die zich zaterdagmiddag heeft voorge daan aan boord van de 12.000 ton metende Liberiaanse tanker Con sonance". Het schip bevond zich op de Noordzee, een honderd mijl uit de kust van de Schotse plaats Aberdeen. De twee gewonden zijn met een red dingshelikopter van de Britse lucht vaartmaatschappij BEA naar een zie kenhuis overgebracht. LONDEN. De Chinese volksrepu bliek en de Sowjet-Unie hebben be sloten hun twaalf jaar oude grens geschil bij te leggen en af te zien van gebruik van geweld tegen elkaar in eventuele toekomstige menings verschillen, aldus een bericht van zondag in de Observer in Londen. ZIERIKZEE. Vrijdagmiddag geraak te de automobilist J. J. uit Nieuwe Tonge, komend van de Zeelandbrug, op cfe provinciale weg ter hoogte van De Val, in een slip. Hij reed rechts de berm in, maar geraakte door de snelheid in de links van de weg ge legen sloot. De bestuurder werd ge wond overgebracht naar het Zweedse Rode Kruis ziekenhuis. De auto werd ontstellend beschadigd. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). Dit nummer bestaat uit 8 pagina's Het zekerste middel om niet van mening te veranderen is niet na te denken. VJAT W VI ftlLT Zonnig Zonnig en droog weer met maxi mumtemperaturen van ongeveer 15 graden; matige tot vrij krachtige oostelijke wind; koude nacht met minima van 7 tot 2 graden. Voor woensdag: Aantal uren zon: 3 tot 11. Min.-temperaturen: 3 tot 8 graden onder normaal. Max.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 3 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal90 procent. Verwachting tot dinsdagavond:

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1