Elvi Couture ENTHOUSIASTE REAKTIES! AUSTIN MORRIS JAPAN EN CHINA HERSTELLEN DIPLOMATIEKE BREEK DE ZIERIKZEESCHE COURANT Saman - Deurloo Bankbuit in Parijs TWEEDE KAMER ACCEPTEERT BELASTINGONTWERP Ontslagen door verduisteringen Arrestaties op de Filippijnen De slechte oogst in de Sowjet-Unie Japans-Chinese overeenstemming Ander soort bommen op Noord-Vietnam I ...over de nieuwe japonnenkollektie ELVI COUTURE Najaar 1972 Uitsluitend in de betere damesmode speciaalzaken. Om eigen risico ziekenfondsverzekering AMSTELVEEN, 28-9. Invoering van een gedifferentieerd beperkt eigen risico in de ziekenfondsverze kering op basis van regeringsplan nen, is voor de Ziekenfondsraad principieel onaanvaardbaar. Deze mening heeft de Zieken fondsraad donderdagmiddag kenbaar gemaakt in zijn eerste openbare ver gadering in Amstelveen, n&ic aan leiding van een adviesaanvrage van de minister van volksgezondheid en milieuhygiëne De stemmenverhou ding ten aanzien van de principiële onaanvaardbaarheid bedroeg 24 voor, 9 tegen en één onthouding. De werkgeversleden van de Zie kenfondsraad waren tegen de prin cipiële afwijzing; de vertegenwoor digers van de medewerkersgroepen en de kroonleden stemden verdeeld. Advertentie Dealer: ISTA - Oosterland Tel. 01114-1495 Voetballer overleden na acht jaar coma MADRID, 28-9. Miguel Martinez Febrer, eens speler van Atletico ivia- drid, is donderdag na aoht jaar in coma te hebben gelegen, overleden. De van Sevilla afkomstige speler is 33 jaar geworden. Hij werd op 11 juni 1964 bij een wedstrijd in Montevideo aan het hoofd gewond. Sindsdien is hij met uitzondering van enkele kor te perioden, geheel buiten bewust zijn geweest. Aanvankelijk werd hij verpleegd in Montevideo. Later werd hij overgebracht naar'een ziekenhuis in Madrid. 3 Elvi Couture REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand J 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; Succesje!(max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 °/o 8.T.W. ln dit nummer: Eindelijk rozegeur voor Westhoekse kwekers Nu zesdaagse van onderhandelen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 29 september 1972 129ste jaargang Nr. 21158 WAARIN OPGENOMEN TOKIO, 29-9. Japan en China hebben diplomatieke betrekkingen aangeknoopt en voorts besloten spoedig ambassadeurs in eikaars hoofdsteden te stationeren. Een desbetreffend besluit is vrijdag in Peking door de premiers van China en Japan, Tsjoe En-Lai en Kakoeei Tanaka ondertekend. Hieraan is een bezoek van zes dagen van de Japanse premier aan China voorafge gaan. Het historische document, dat officieel een einde maakt aan de nog steeds bestaande staat van oorlog tussen beide landen, is mede-ondertekend door de ministers van buitenlandse zaken van China en Japan. Japan is het 79ste land dat de volksrepubliek China officieel erkent. De ondertekeningsplechtigheid vond plaats in het parlementsgebouw en werd rechtstreeks door radio en t.v uitgezonden. Japan heeft inmiddels nationalis tisch China officieel in kennis gesteld van zijn besluit de volksrepubliek China te erkennen. Men verwacht dat de regering op Taiwan haar am- Advertent ie Voor CENTRALE VERWARMING en zelfbouw centrale verwarming St. Domusstr. 43 - Telef. 3260 PARIJS, 28-9. Bij een overval op een bank in Parijs hebben donder dag vier gewapende mannen twee miljoen frank (circa 1.35 miljoen gul den) buitgemaakt. De overvallers sloegen de kassier neer en konden ongehinderd met het geld verdwij nen. bassadeur in Tokio in verband hier mee zal terugroepen. Positie Taiwan In het communiqué staat o.m. dat Japan de volksrepubliek China er kent als de enige wettige regering van China. Japan „begrijpt en res pecteert" het Chinese standpunt dat Taiwan een inverbrekelijk deel van de volksrepubliek is. China zal af zien van het eisen van vergoeding van in de oorlog met Japan geleden schade. Na de ondertekening, die plaats vond in aanwezigheid van een groot aantal hoge Chinese functionarissen, brachten de beide premier een heil dronk op elkaar uit. „Monetaire oplossing voor gehele wereld" WASHINGTON, 28-9. In de jaar- vergadering van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) en Wereld bank in Washington heeft de Neder landse minister van financiën, mr. R. J. Nelissen, verklaard dat de oplos sing van de monetaire moeilijkheden een oplossing voor de gehele wereld moet zijn. Daar hangt mee samen dat er een stelsel van vaste maèr aanpasbare valuta-pariteiten moet komen met beperkte ruimte waar binnen de koersen zich mogen be wegen. Zo'n systeem zou ertoe bij dragen dat uiteenvallen van de we reldhandel en de wereldeconomie in het algerpeen wordt voorkomen. AXEL. Prinses Beatrix volgt de verrichtingen van de boogschutters tijdens speciale demonstraties voor het prinselijk paar, dat een driedaags bezoek brengt aan de provincie Zeeland. DEN IIAAG. 29-9. De Tweede Ka mer behandelde het hplastingont- werp. waarmede de Kamer - met steun van de vier regeringspartijen - akkoord ging. Avngenomen werd met algemene stemmen een amendement van de vier regeringspartijen dat het door lopen van de drukverlichting voor de middeninkomens naar de hogere inkomens gedeeltelijk wil terugbren gen. Het dient er toe enige verlich ting te brengen voor bepaalde ca- paalde categorieën belastingplichti gen, zoals onvolledige gezinnen en ongehuwde (onder wie gehuwd ge weest zijnde) bejaarden. Eveneens ging de kamer unaniem akkoord met een amendement van de regeringspartijen waarin wordt bepaald dat voor ongehuwden met een kind. jonger dan 16 jaar. voor taan het gehuwdentarief zal gelden. Ook gaf de Kamer goedkeuring aan een amendement van het rege- ringsblok en de SGP inzake lijfren ten. Beoogd wordt er mee bij afkoop van vóór 1 juli 1964 ontstane aan spraken op uitkeringen die onder de werking van het besluit op de inko- mostenbelasting 1941 als een lijf renteverzekering golden het bijzon dere tarief te handhaven op 20-40 procent. Overgenomen werd het amende ment dat tot doel heeft wat verlich ting te brengen voor dc grote gezin nen met meer dan 6 kinderen. In dieners waren leden van de fracties van PvdA, D'66, KVP, ARP. CHU en VVD. PARIJS. Een hevige brand heeft in de nacht van woensdag op donder dag het vijf verdiepingen lellende gebouw „Drugstore" aan de Paryse Champs Elysees in de buurt van de Are de Triomphe in de as gelegd. Het was de grootste brand na de be vrijding van Parijs. Eén 'persoon kwam om het leven. Dit nummer bestaat uit 14 pagina's Verwachting tot zaterdagavond: Weinig verandering Overwegend droog weer met veel bewolking en weinig wind; mini mumtemperaturen vannacht om streeks 8, maxima morgen rond 15 graden. Voor zondag: Aantal uren zon: 2 tot 8. Min.-temperaturen: ongeveer nor maal tot 4 graden onder normaal. Max.-temperaturen: omstreeks nor maal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal 80 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 30 sept. Zon op 6.39, onder 18.20. Maan op 23.37, onder 15.28. 1 okt. Zon op 6.41, onder 18.18. Maan op onder 15.57. 2 okt. Zon op 6.43, onder 18.15. Maan op 0.57, onder 16.18. Laatste kwartier: 29 sept. (20.16). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: Hoogwater Laagwater 30 sept. 8.08 20.44 1.36 14.11 1 okt. 9.24 22.22 2.49 15.38 2 okt. 11.02 23.53 4.25 17.09 Doodtij: 1 okt. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 29-9. Het K.N.M.I. deelt mede: Boven een groot deel van het Europese vasteland wordt het weer beheerst door een omvangrijk hoge- druggordel, die zich van dc Noord kaap tot boven het westelijk deel van de Middellandse zee uitstrekt en een uitloper heeft tot aan de Balkan. Boven de Britse eilanden, de Noord zee en Nederland bevindt zich een •vrijwel jaanecngesloten wolkendek, dat 's nachts een sterke afkoeling tegengaat. Boven Frankrijk en in grote delen van Skandinavië komen daarentegen opklaringen voor. In Noorwegen en Zweden daalde de temperatuur in de nacht van don derdag op vrijdag daarbij plaatselijk tot vijf graden onder het vriespunt. In het komende etmaal blijft de kern van het hogedrukgebied dicht bij Nederland liggen. Als gevolg hiervan mogen we ook zaterdag op rustig na jaarsweer rekenen. De Japanse ambassade in Taipeh is vrijdag gesloten. Het consulaat blijft open. De politie op Taiwan heeft stringente instructies gekregen de Japanse bezittingen tegen eventuele repressailles te beschermen. MAASTRICHT, 28-9. Het twintig man tellende personeel van de B.V. radir.torenfabriek Platovaal in Eys- den by Maastricht is op staande voet ontslagen, omdat het bedrijf failliet is verklaard. De radiatorenfabriek verkeerde oï - geruime tijd in financiële moeilijk heden als gevolg van verduisterin gen door de voormalige directeur, de 46-jarige Maastrichtenaar Pierre C, die met het verduisterde bedrag (ge schat op vele tonnen), een radiato renfabriek in Belgisch Limburg is begonnen. De man voerde een zwarte boek houding. Een onderzoek van rijks accountants heeft uitgewezen dat ei- door de fabriek geen sociale lasten weiden betaald en over een perio de van vier jaar zelfs geen pensioen premie. De schuld van de fabriek bedraagt volgens curator mr. P. Russel ruim f 1 miljoen. MANILLA, 28-9. - In Manilla is donderdag meegedeeld dat sinds de afkondiging van de staat van beleg zes dagen geleden op de Filippijnen, ruim 120 personen zijn gearresteerd. Onder hen bevinden zich radicale studenten, senatoren, leden van het congres en directeuren van kranten. Minister van voorlichting Francis co Tatad maakte op een persconfe rentie bekend dat het leger verschei dene invallen had gedaan en wapens gekonfiskeerd. Twee doden in het verkeer SCHIJNDEL, 29-9. In de nacht van donderdag op vrijdag zijn op rijks weg 55 in Schaik (N.B.) de 30-jarige W. H. Peters en de 20-jarige L. H. E. Wormer, beiden uit Deventer, om' het leven gekomen. De auto waarin beide mannen za ten raakte vermoedelijk door te ho ge snelheid van de weg en botste te gen een boom. MOSKOU, 29-9. De Sowjet-Unie heeft het slechtste oogstjaar sinds een eeuw gehad, maar desalniette min zal er geen honger geleden wor den, zo heeft de Sowjetrussische mi nister van landbouw, Wladimir Mas- kewitsj, in een vraaggesprek met U.P.I. verklaard. De moeilijkheden begonnen vorig jaar, aldus de minister, toen er een zomer was met weinig regen, die ge volgd werd door een strenge winter met nagenoeg geen sneeuw, die ern stige schade toebracht aan de vvin- teroogst - een verlies van 11 miljoen hectare. De afgelopen zomer was de lang ste en heetste in de meteorologische geschiedenis van het zuidoosten van de Sowjet-Unie, de Wolga-gebieden en de centraal-Russische gebieden. „Als wij niet de nodige maatrege len hadden getroffen, zouden wij thans voor zeer grote moeilijkheden gestaan hebben", aldus de minister. Advertentie WASHINGTON, 29-9. Amerikaan se vliegtuigen hebben sinds mei van dit jaar 4.260 zogenoemde „smart"- bommen, die hetzij door laser-stra len, hetzij door televisie naar hun doel worden geleid, op Noord-Viet nam geworpen. Dit heeft ondermi nister van defensie belast met zaken Azië en de Stille Oceaan betreffende Dennis Dooly donderdag geantwoord op vragen van senator Edward Ken nedy. TOKIO 28-9. De Japanse en Chi nese leiders die in Peking bespre kingen voeren, hebben overeenstem ming bereikt over de bewoordingen van het slotcommuniqué dat vrijdag zal worden gepubliceerd. Dit meldt het Japanse persbureau Kyodo van welingelichte Japanse zijde te heb ben vernomen. Aangenomen wordt dat in het communiqué de vestiging van diplo matieke betrekkingen tussen Tokio en Peking wordt aangekondigd. Gekleurde telefoontoestellen ARNHEM, 28-9 - Smaragdgroen, azuurblauw, robijnrood, oranje of ivoorwit zijn de kleuren van de tele foontoestellen van de toekomst. Naast het inmiddels algemene grijze tafel toestel (in PTT-term T-65), geïntro duceerd in 1965, zullen de apparaten, die een lust voor het oog beloven te zijn, voorlopig alleen in het tele- fóondistrict Arnhem verkrijgbaar zijn en dan nog niet eens overal. De PTT wil eerst een proef nemen met deze gekleurde toestellen, waar van wordt verwacht dat het publiek er veel belangstelling voor zal heb ben. In het proefdistrict zal dan ook een enquête worden gehouden naai de wensen van het publiek. Dit heeft ir. B. J. Bakker, hoofd directeur van te telegrafie en tele fonie van de PTT in Arnhem gezegd.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1