Elvi SANO CEL Couture DE ZIERIKZEESCHE COURANT „SCHIJVENTARIEF" LOKT VEEL AMENDEMENTEN UIT Gesprek zonder voorwaarden met P.v.d.A. Grote brand op Champs Elysees Weer forse E.E.G.-boterberg „V.S. zullen eind maken aan oorlog, zonder bondgenoten in de steek te laten" Staking en m Italië ENTHOUSIASTE REAKTIES! Nederlandse ambassadeur protesteert tegen foto koningin in Deense reclame WAT ffor 0i ftlLT ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 28 september 1972 129ste jaargang Nr. 21157 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REOAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uilgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochlman, Z.'erikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusiel 4 °/o B.T.W. In dit nummer: Prinses Beatrix en prins Clans in Duiveland Belastingdebat Tweede Kamer DEN 1IAAG, 27-9. Door een wijziging aan te brengen in bel zgn. scbijventarief voor de loon- en inkomsten belasting dat de regering wil instellen, kan f 250 mil joen meer in de seliatkist vloeien. Deze meeropbrengst kregen de mi nister van financiën a.i. drs. H. Langman en staatssecretaris mr. W. Scholten woensdag tijdens het be lastingdebat voorgerekend in een amendement van P.v.d.A. en D'66. deze week bijj GOLDEN WONDER paprika JZff of potato M familiezak 79 Spaar mee voor gratis sherrypakket waarin de schijven van enkele mid dengroepen wat kleiner worden ge maakt met als gevolg een iets mil dere bejegening van de lagere mid dengroepen ten koste van de hogere middengroepen. Het was een van de vele mandementen die, zowel door oppositie ais door regeringsblok, ter tafel werden gebracht. „Het verwezenlijkt een gelijkblij vende verhouding tussen directe en indirecte belastingen, wanneer men ook de afschaffing van de wiebeltax in aanmerking neemt", zo prees de socialist Dolman zijn amendement aan. f 250 min meeropbrengst dan in het regeringsvoorstel betekent dat een deel van de BTW-verhoging - met name die van het lage tarief van 4 naar 5 procent - kan worden voor komen, aldus Dolman. Tijdens het debat kwam wel vast te staan dat de, grotendeels door staatssecretaris Scholten voorbereide herziening van de loon- en inkom stenbelasting veel waai'dering geniet en er, zij het hier en daar wat ge wijzigd, wel met een aanzienlijke meerderheid „door" zal komen. Meer positieve geluiden Ook de VVD-fraktie, die de oor spronkelijke voorstellen destijds in strijd achtte met het regeerakkoord, gaf nu blijk van een positieve ge zindheid; doordat de x-egering bereid Ontwerp-resolutie A.R.P. UTRECHT. 27-9. Er moet een p; rlementair meerderheidskabinet komen. Door gesprekken zonder voorafgaande voorwaarden moeten de verschillende mogelijkheden daaitoe ook reeds vóór de verkie zingen op basis van programverge- 1 ij king worden onderzocht. In eerste instantie moet de moge lijkheid van een gesprek met de PvdA worden nagegaan. Dat is de kern van een ontwex-p-resolutie, woensdag met algemene stemmen vastgesteld door het partijbestuur van de Anti-Revolutionaire Partij. Deze ontwerpresolutie zal worden voox-gelegd aan de partijraad van de ARP, die zaterdag a.s. bijeenkomt. De vergadering van het partijbestuur werd bijgewoond door lijsttrekker mr. B. W. Biesheuvel. Prinses Beatrix en prins Claus brachten woensdag een bezoek aan Duive land. Het prinselijk paar hier in de schuur van het samenwerkingsland- bouwbedrijf Doeleman-Visser aan de Stolpweg te Nieuwerkerk. De kinde ren van de beide families krijgen een handje van de prinses. Achter links: mevr. Doeleman-Stolks. Gedeputeerde mr. J. F. G. Schlingemann (met opge stoken vinger), prins Claus en de heer A. J. G. Doeleman. Men zie ook elders in dit nummer. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) was gebleken tegemoet te komen aan de liberale verlangens ten aan zien van de middengx-oepen. „Het on- aanvaax-dbai-e ixi het regex-ingsvoor- stel is vex-dwenen", meende mr. H. E. Koning, al stelde hij nog nadrukke lijk vast dat niet aan alle wensen uit zijn fx'actie tegemoet is gekomen. Reden waarom hij de waarschuwing losliet dat er niet al te veel verande- x-ingen meer moeten wox*den aange bracht, „aangezien dan de positieve instelling van de VVD in ongunstige zin zou kunnen omslaan". Kritiek op ondex*delen viel te be- luistex-en uit de confessionele ban ken, al sloeg ook hier de schaal in positieve richting door. AR-wooi-dvoerder dx-s. A. J. Ver- maat, die zijn eindoox-deel liet af hangen van het antwoox*d der be windslieden, wiex-p de vx-aag op of men in de toekomst met dit stelsel wel voldoende uit de voeten kan. „Is het systeem voldoende gevoelig om de dx-aagkx-achtverhoudingen te weerkaatsen", zó wilde hij weten. Het vax-iëren van de belastingdx-uk tussen divex-se groepen is slechts via één methode mogelijk, namelijk door het laten variëren van de vrije voe ten. PARIJS, 28-9. Een hevige brand heeft in de nacht van woensdag op dondex-dag het vijfvex-diepingen tel lende gebouw de „drugstox-e" aan de Parijse Champs Elysees in de buurt van de Are de Triomphe in de as ge legd. Volgens de eigenaar zijn ex- geen mensen omgekomen, maar ze- kex-heid zal men pas hebben als men de ruïne kan doox-zoeken. Zes of ze ven mensen liepen min of meer ernstige verwonden op bij de eva cuatie. Teleurstelling voor Noorse nee-stemmers OSLG, 27-9. De tegenstanders van Nocrwegens toetreding tot de EEG hebben woensdag een teleurstelling moeten incasseren. Staatssecretaris voor provinciale zaken Lelf Aune heeft meegedeeld dat de ontwikke lingsplannen voor het noorden van het land niet kunnen dooxgaarx als gevolg van de afwijzing van het EEG-lidmaatschap. BRUSSEL, 27-9. De boterberg in de Europese Gemeenschap is mo menteel weer aangegroeid tot 370.000 ton, bjjna zoveel als in het rekord- jaar 1969 toen de EEG met een voorraad van 400.000 ton opge scheept zat. Aan magere melkpoeder ligt er momenteel een EEG-voorraad van 140.000 ton. Tegenover deze zui vel overschotten staat een groot te kort aan vlees. De Europese Commissie in Brussel denkt dan ook over maatregelen om de vleesproduktie te stimuleren en de zuivelproduktie af te remmen. Maximum-snelheid op Westduitse wegen BONN. 27-D. Liefhebbei-s van snel rijden moeten dat zaterdag, wanneer de „veilige snelheid 100" van kracht wordt, op de Westduitse wegen niet meer proberen. Volgens vaklieden zijn er, buiten de autowegen en daarmee te verge lijken wegen, in West-Duitsland nog nauwelijks gelegenheden waar het zo veilig is dat de bij uitzondering toegestane 120 km per uur kan wor den gehaald. Verdacht" pakket in Italiaanse kerk ROME, 27-9. „Explodeert niet" stond op een pakje dat gelovigen dinsdag vonden onder een bank in een kerk in Bologna. Toen de mijn opruimingstioskun- digen niettemin voorzichtig het pak je openden vonden ze een wijwater vat dat 29 jaar geleden uit dezelfde kerk was gestolen. Verklaring Nixon: gering, die niet slechts een einde heeft gemaakt aan een oorlog, die zij van vorige regeringen heeft „ge ërfd" maar ook als een regering die de kansen op een toekomstige we reldoorlog door haar politiek van toenadering tot China en de Sowjet- Unie heeft verminderd. LOS ANGELES, 28-9. President Nixon van de Verenigde Staten heeft woensdagavond aan een verkiezings banket te Los Angeles verklaard, dai de Verenigde Staten een eind zullen maken aan de oorlog in Vietnam zonder hun bondgenoten in de steek te laten. Nixon zei in zijn toespraak niets over het resultaat van de ondexhan delingen die zijn x-aadgever Henry Kissinger de afgelopen dagen in Pa- x-ijs met Noordvietnamese ondernan- delaars heeft gevoex*d. Wel gaf de Amex-ikaanse president te verstaan, dat de Vex-enigde Staten weldra de lucht- en vlootsteun die zij de Zuidvietnamese strijdkrachten verlenen zouden kunnen staken. „De Zuid-Vietnamezen zullen spoedig in staat zijn zonder onze steun hun eigen defensie volledig te verzorgen". Volgens de Amerikaanse presi dent zal zijn bewind in de geschie denis geboekstaafd staan als een re- Advertentie ...over de nieuwe japonnenkollektie ELVI COUTURE Najaar 1972 Uitsluitend in de betere damesmode speciaalzaken. KOPENHAGEN, 27-9. De Neder landse ambassadeur in Denemarken jonkheer mr. H. van Rtfckevorsel, heeft woensdag geprotesteerd tegen het gebruik van een foto van konin gin Juliana in een advertentie in Deense kranten. De Deense Volksbeweging legen de EEG" heeft zaterdag in alle Deen se dagbladen een advertentie ge plaatst onder het opschrift „Arm Nederland". In de advertentie staal een foto van koningin Juliana bij een fragment uit de troonrede. Ambassadeur Van Rijckevorsel maakt in een brief aan het conserva tieve dagblad „Berlinske Tidende" „ernstig bezwaar" tegen hef opne- Advertentie OLGA MATRAS de enige matras met de juiste celbalans OSLO. De Noorse premier Trygve Brateli tijdens een gehouden pers conferentie, nadat bekend was dat de Noren tegen toetreding van hun land tot de E.E.G. hebben gestemd. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's Een pessimist is iemand die met een optimist moet samen werken. (Ffrnanrl Anwpys) ROME, 27-9. De arbeidsonrust in Italië heeft woensdag om zich hpen gegrepen toen 1.400.000 bouwvakax-- 'beiders hun werk voor een dag neer legden. Ze eisen loonsverhoging, ver beterde arbeidsvoorwaax-den, groter veiligheid op het werk en de garan tie dat ze niet op straat komen te staan. De 35.000 artsenassistenten in zie kenhuizen die het werk hebben neer gelegd zijn woensdag hun dei-de sta kingsdag ingegaan. Hun actie is ge richt tegen het systeem van doox'stro- ming in de ziekenhuizen. men van de foto in de advertentie. „Naar mijn mening is het goed jour nalistiek gebx'uik in publicaties op commerciële basis geen namen of foto's van staatshoofden te gebrui ken, en het verwondert mij dat uw blad van deze norm is afgeweken", aldus de ambassadeur. In een ondei'schrift bij de inge zonden brief zegt de krant dat de advex'teerder verantwoordelijk is voor de advertentie. De volksbewe ging tegen de EEG noemt Nederland in de advertentie een „waarschu wend voorbeeld" voor de nadelige gevolgen van toetreding tot de EEG. In Denemarken wordt op 2 oktober een refex-endum over de toetreding gehouden. Verwachting tot vrijdagavond: Rustig weer Droog weer met vx*ij veel bewolking en weinig wind; minimumtempera turen vannacht van 10 graden vlak aan zee tot omstreeks 5 gi-aden el- ders, maxima moi-gen ongeveer 15 graden. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 1 tot 8. Min.-temperaturen: van 0 tot 5 gra den onder normaal. Max.-temperaturen: omstreeks nor- Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 proèent. Kans op een geheel dx-oog etmaal: 80 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 29 sept. £on op 6.37, onder 18.22. Maan op 22.19, onder 14.49. Laatste kwartier: 29 sept. (20.16). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: Hoogwater Laagwater 29 sept. 7.14 19.36 0.31 12.57 Doodtij: 1 okt. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 28-9. Het K.N.M.I. deelt mede: Boven de Britse eilanden be vindt zich al dagenlang een gebied met hoge barometerstanden. De kern ei*van verplaatst zich in het komen de etmaal langzaam in de richting van Frankrijk. Als gevolg hier van zullen geleidelijk aan de luchtdruk- verschillen in onze omgeving klei ner wox-den, waax-door in de nacht op mistvorming gex-ekend moet worden. Het is mogelijk dat de mist overdag zich geruime tijd zal kunnen hand haven. Boven de oceaan bevindt zich bij IJsland een tamelijk diepe de pressie. Het frontensysteem ervan lag donderdaglnorgen ongeveer 500 km ten westen van Ierland. Hel dringt langzaam verder oostwaarts op en zal vrijdag boven Engeland «la n kom en. BARCELONA. De openbare aankla ger bij de militaire rechtbank in Barcelona heeft gevangenisstraffen van 180 tot 205 jaar geëist tegen twee Catalaanse separatisten die terecht staan wegens het plegen van terreur daden. aldus het Spaanse persbureau Cifra.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1