barder is eï^eV Franse kommer en verdriet Vogelbroedgebied in handen van Natuurmonumenten Franse vrouwen mevrouw r i N.C.V.B. BRUINISSE Boeiende causerie over hospitaal-kerkschip 'De Hoop' BRUINISSE, 23-9. Vorige week vergaderde de afdeling Bruinisse van de Ned. Chr. Vrouwenbond on der leiding van mevr. M. v. d. Spek- de Waal. Beze ging nadat gezongen was Psalm 68 10 voor in gebed, las Psalm 103 en hield daarover een me ditatie onder de titel „Dankbaar heid". Spreker op deze avond was ds. Oosthoek uit Westkapelle die sprak over zijn reizen met het hospitaal kerkschip „De Hoop". Met „De Hoop" reizen jaarlijks ook de predi kanten mee. die in de vissersplaatsen hun standplaatsen hebben. Spreker hield een inleiding over het riskante leven van de bemanningen van de vissersvloot, rond de eeuwwisseling en jaren later. De visser ging voor maanden van huis; de schepen waren soms weinig zeewaardig, zodat me nige logger of ander type schip vaaK wel uitvoer, maar nimmer terug keerde. Zij die terugkeerden waren dikwijls ternauwernood aan de dood ontsnapt. Het was aen ruw leven en dat ruwe leven bi'acht veel drank gebruik met zich mee. Vechtpartijen en ongelukken ^va ren aan de orde van de dag. Bij een sterfgeval kon niemand de sterveriden bijstaan. Zo ontstond de behoefte aan een dokter en een do minee'op zee. De eerste „De Hoop" De eerste „De Hoop" was een klein scheepje dat omstreeks 1900 met de vloot mee 'voer en als „kerkscheep- je" temidden van de vissende of rus tende vloot ging liggen. Men bezocht de zieken aan boord. Dat had uit het oogpunt van hygiëne grote bezwaren en men besloot daarom een groot schip te bouwen en. als hospitaal kerkschip in te richten. Dit schip werd geleidelijk beter uitgerust. De thans varende „De Hoop" is de zo veelste, voorzien van alle moderne apparatuur om ook operatief als dat nodig is te kunnen ingrijpen. Aan boord wordt 's zondags ook kerk ge houden. De kerkdiensten worden uitgezonden, maar dikwijs zijn ook een aantal vissers „life" aanwezig. Zo zorgt men geestelijk en medisch voor de vlootbemanningen, die niet alleen de Noordzee bevaren en be vissen, maar die ook verder weg HILVERSUM, 25-9. De VARA-te- levisie gaat komende vrijdag' op Nederland I een vier uur durende film over Frankrijk in oorlogstijd uitzenden. „Le chagrin et la pitie" (kommer en verdriet) is de kroniek van een Franse stad (Clermont Fer- rand) tijdens de Tweede Wereldoor log. In tegenstelling tot de meeste films over die periode laat deze film niet alleen het Franse verzet zien, maar ook de collaboratie, het petai- nisme e.d. gaan om de vis op te zoeken, De Ne derlandse vissers vloot draagt veel bij voor de Nederlandse economie. Maar ook al was dit niet het geval' de begeleiding die de scheepsbeman ningen krijgen kan niet meer worden gemist. Na de pauze werden van het schip verschillende dia's vertoond. In de pauze werd de presidente een ge schenk aangeboden in verband met haar zilveren huwelijksfeest. AMSTERDAM, 25-9. Het Zwanen- water - een vogelbroedgebied met internationale bekendheid in de dui nen b\j Callantsoog - is voor bijna 5,5 miljoen gulden aangekocht dooi de Vereniging tot Behoud van Na tuurmonumenten. Het was tot nu toe in handen van een familie-N.V., die het 90 jaar ge leden voor f 38.000 van de toenmalige Belgische eigenaar Previnaire over nam. Het - Zwanenwater is een duinge bied van circa 575 hectare waarin vlak achter de duinrand twee grote meren liggen met zoetwater van on geveer anderhalve meter diepte en een gezamenlijke wateroppervlakte van 60 hectare. Moeras en rietland meten ongeveer 150 hectare. MARKTBERICHTEN BARNEVELD, 25-9. Coöp. Veluwse Eierveiling Aanvoer: 722.298 stuks. Stemming: kalm. Prijzen (in guldens per 100 stuks): eieren van 50-51 gram 8,35, 55-56 gram 8,65; 60-61 gram 9,85, 65-66 gram 12,35. Vette kalverenmarkt Aanvoer: 350 stuks, handel: 2'ede- lijk. Prijzen (in guldens per kg lev. gew.): le kwal. 5,55-5,75; 2e kwal. 5,30-5,50; 3e kwal. 5,10-5,25. AardappeJbeurs Rotterdam ROTTERDAM, 25-9. Prijzen (excl. o.b.) vastgesteld per 100 kg af-bedrijf op auto volgens kwaliteitseisen bin nenland c.q. export. Klei-aardappeT len binnenland: Bintjes 35 mm opw. in 2 maten f 18,50-20,00; Bintjes 50 mm opw. f 21,75-22,25; Eigenheimers 40 mm opw. f 23,00-26,00; Bintjes v. d. zandgrond 35 mm opw. f 16,50- 17,50. Klei-aardappelen export: Bintjes 35-50 mm, los verladen f 17,50-18,25; Bintjes 40 mm voor overzee f 23,00; Bintjes 45 mm opw. voor Italië vf 24,50-25,00; Bintjes 50 mm opw. los verladen f 21,75-22,25; Bintjes v. d. zandgrond 35 mm opw. f 16,50-17,50. Voeraardappelen f 5,00-6,00. Stemming: binnenland en export rustig. LAND- EN TUINBOUW Boerenstexm in de E.E.G. BRUSSEL, 25-9. De Europese mi nisterraad is maandag in Brussel Advertentie Zware Shag? druk bezig geweest met een voorstel van de Europese Commissie om in de komende vijf jaar ruim 900 milr joen gulden uit te geven voor de uit hun bedrijf vertrekkende boeren en hun werknemers. Deze boeren en hun werknemers moeten uit dit fonds aan werk geholpen worden. De raad heeft zich speciaal beraden over die regio's en zon's, waar deze hulp het hardst nodig is. Daar is ze nog niet helemaal uitgekomen. Het grootste deel van deze finan ciële hulp moet uit het Europese Landbouwfonds komen, en het gaat voornamelijk naar de landbouwge bieden van de gemeenschap omdat daar de grootste werkloosheid in de komende jaren wordt verwacht. De groente-export uit Oosteuropese landen DEN HAAG, 25-9. Roemenië en Bulgarije hebben in West-Europa een markt voor tomaten en komkom mers opgebouwd. Minister ir. P. J. Lardinois van landbouw en visserij erkent dat, maar is niet van plan, in E.E.G.-verband op korte termijn iets tegen deze invoer te doen. In een rapport over de invloed van de Ccsteuropese export op prijs en afzet van Nederlandse tomaten en kom kommers, opgesteld door een Neder landse werkgroep van overheid en bed2'ijfsleven, heeft hij voor zo'n actie onvoldoende argumenten kunnen vinden. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk Bedankt voor Raamsdonk: G. J. Voortman, Oud-Vossemeer. Geref. Kerk Beroepen te Weesp: M. P. van der Kruk, Oudega (Wijmbr.) (Fr.); te Soest-Soestdijk: M. Berg, Delfzijl. Geref. Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Gees: kand. E. Hoo- gendoorn, Amstelveen. Chr. Geref. Kerken Beroepen te Bennekom: G. J. Buys, Vlaardingen. Geref. Gemeenten Beroepen te Groningen: R. Boo gaard, Leiden. Bedankt voor Almelo: J. Mol, Har- dinxveld-Giessendam. Evang. LUth. Kerk Benoemd tot leraar godsdienston derwijs te Den Haag: L. G. C. Ga- brandt te Haarlem, die deze benoe ming heeft aangenomen. Kollekte Hervormde gemeente Ouwerkerk In augustus is in de Hervormde kerk gekollekteerd: Voor de diako- nie f 70,voor de kerkvoogdij f' 105,in de busjes f 37,extra voor de kerk f 27,50, voor diakonale doeleinden f 75, De opbrengst van de kollekte voor de medische zending, gehouden op 17 september, bedroeg f 68,60. SPORT KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND STADSKANAAL. Pscudo-politie- mannen houden in Stadskanaal (Gr.) verkeersovertreders aan. leggen boe tes op en steken de opbrengst in ei gen zak. Dit heeft de echte politie in Stadskanaal maandag meegedeeld. DEN HAAG. Nederland zal in het najaar van 1973 voor het eerst in dc volksrepubliek China een tentoon stelling houden van technische pro- dokten, alsmede een symposium over het gebruik ervan. Dê expositie wordt voorbereid door dc Centrale Kamer van Handelsbevordering. Wedstrijd H.S.V. „De Krabbe" Voor de leden van de H.S.V. „De Krabbe" werd op 24 september de zevende competitie wedstrijd gehou den. Om 8 uur werd het startsein gegeven bij „Levenstrijd" te Ziei'ik- zee. Achttien senioren en zes junio ren hadden zich aangemeld. De vis liet het afweten en slechts zeven bovenmaatse vissen werden gevan gen. Vier ondermaatse lieten zich even zien om weer snel naar de Oosterschelde terug te keren. De uitslag was: 1. L. J. Steketee, 574 pnt; 2. P. de Rijke 367 pnt.; 3. A. Broekestein, 360 pnt.; 4. P. de Jonge, 329 pnt.; 5. H. Boekestein, 270 pnt.; 6. J. Tuinman 111 pnt. Bij de junioren ging de zege naar Robbie van Twist die 365 pnt. ver zamelde. Zilveren kinderpostzegel- scholenaktie (Ingezonden) „Mevrouw, meneer, wilt u kindcr- zegels bestellen en liefst nog kaarten ook? Ze zyn mooi hoorDe prinsjes staan er op. En er zjjn kinderkaarten en kerstkaarten. We schrijven de ho stelling wel op de envelop Op woensdag 27 september is het weer zover: 's middags zullen de kin deren van de scholen nog vlugger dan anders weghollen, omdat ze er op gebrand zijn om alle deuren af te gaan om bestellingen voor kinder postzegels en -kaarten op te nemen. Ditmaal staan de prinsen Willem- Alexander Johan Fi'iso en Constatijn op de kinderzegels, terwijl er ook een serie kaarten vei-schijnt met de px-insjes naast de serie kinder- en kerstkaarten. 's Avonds zullen er weinig deuren zonder deui-zegeltje te vinden zijn. Het is dit jaar de vijfentwintigste keer dat de scholen hun medewer king geven aan de kindei'postzegel- aktie, onder het motto „dóór het kind - vóór het kind". In de vieren twintig voorgaande keren hebben de schoolkindei'en bij elkaar zo'n veei'- tig miljoen gulden bijeengebracht, 60 procent van de totaalopbrengst van de kinderpostzegelaktie. De overige 40 procent komt voor 2'ekening van de plaatselijke comité's, die in de postkantoren zegels en kaarten ver kopen. De opbrengst van de aktie is bestemd voor instellingen en organi saties die werkzaam zijn voor licha melijk, emotioneel of sociaal gehan dicapte kinderen. De volgende wedstrijd is op 8 ok tober (8 uur) aan de Plompetoren te Haamstede. De levensopvatting verandert snel - en- daarmee ook het modebeeld. Het silhouet is thans zonder opsmuk, de kleding natuurlijker. Bij cleze trend behoren nieuwe stoffen, waaronder soepel'e mohairs, die jeugdig aan doen. Overdag worden veelal ge makkelijk zittende pullovers gedra gen. Juist de langharige pullovers zijn zeer elegant voor de avond bv. gedragen op een wijde satijnen pan talon, of over een blouse op een flanellen rok. dei'dduizenden bui'gei's in hun be staan bedreigt. Al sinds enkele jax'en werkt het Medisch Komitee Nederland-Viet nam (een organisatie van ruim 400 Nederlandse artsen) aan medische hulpprojekten voor Vietnam. Medi- kamenten en medisch instrumenta rium is verzonden, ter waarde van enkele miljoenen guldens. Nu is een projekt aangevat om „medische reddingsvaartuigen" naar Vietnam te zenden: platte boten, voorzien van operatiemateriaal, uit rusting om te helpen bij bevallingen, eerste hulp, watex-zuiveringsmateri- aal, noodrantsoenen, etcetera. De Werkgroep Schouwen-Duive- land stelt zich ten doel ten rninste de kosten voor één „operatieboot" voor z'n rekening te nemen. Een dergelij ke boot kost ongeveer 3500 gulden. Aan alle artsen en pi-edikanten op Schouwen-Duiveland is een verzoek uitgegaan om zitting te nemen in een Komitee van Aanbeveling. Daar naast is aan alle gemeenten toestem ming gevi'aagd voor een huis-aan- huis-kollekte, te houden in de week na 29 oktobei\ Wellicht dat, bij vol doende deelname van vrijwilligere, ook nog enkele andex-e aktiviteiten kunnen worden gerealiseerd. Alle kerken ontvangen begin ok tober een oproep van een landelijke werkgroep van predikanten en pi'ies- ters om op zondag 29 oktober aan dacht aan de oorlog in Vietnam te besteden. De Werkgroep Schouwen- Duiveland zal op haar beui't de eilandelijke pi'edikanten en priesters nog eens eksti'a benaderen om dit verzoek te ondersteunen. Door de Werkgi'oep is een rekening geopend, waai'op giften voor de ak tie kunnen worden gestort: giro no. 28 12 14 van de Coöp. Raiffeisenbank te Zierikzee, of rekeningno. 3751.52. 407 van diezelfde bank, ten name van de Werkgroep. Vrijwilligers die informatiemate riaal willen verspreiden, kollektan- ten en andere belangstellenden kun nen zich melden bij het sekretariaat van de Werkgroep: Meelsti'aat 27, Zierikzee, tel. 01110-2048. Medisch Komitee Nederland-Vietnam Werkgi'oep Schouwen-Duiveland sekr. Meelstraat 27, Zierikzee. AMSTERDAM. De bQogie-woogie en blues-pianist Rob Hoeke is de Gouden Tulp toegekend. Deze onderscheiding is een ereteken voor platen-artiesten, ingesteld door Phonogram. VolhardingAU Ready 2—4 HENGELEN INGEZONDEN STUKKEN Medisch Komitee Nederland -Vietnam In de Zierikzeesche Nieuwsbode van afgelopen dinsdag stond een op roep van de Wei'kgroep Schouwen- Duiveland van het Medisch Komitee Nedei'land-Vietnam, waarin werd ge- vi-aagd om kollektanten voor een huis-aan-huis-kollekte. Wat stelt de Wei'kgroep zich eigenlijk ten doel? Hoewel het van Amerikaanse zijde eerst wei'd ontkend, hebben oogge tuigen uit vele landen herhaaldelijk het bewijs geleverd dat sinds enkele maanden de dijken die het deltage bied in zuidelijk Nooi'd-Vietnam be- schei'men, systematisch woi'den ge bombardeerd. Met het ï'egenseizoen op komst, waai'in de ï-ivieren sterk wassen, ontstaat in dit gebied een uiterst gevaarlijke situatie, die hon- Het met enige invallers uitkomen de All Ready heeft zich te Yerseke terdege moeten inspannen om op beide puntjes beslag te kunnen leg gen. Ondanks de veldmeerderheid van het team uit Zierikzee bleef het in de le helft bij één treffer van André Achterberg 0-1. AU Ready liet vier en Volharding 2 strafwor- pen in deze periode onbenut. Na de rust slaagde Leo Fonteine erin de voorsprong tot 2-0 op te voeren. Na de vakverwisseling keerde de span ning weer terug toen Volharding de achterstand tot 1-2 wist terug te brengen. Tony Hage zorgde weer voor wat meer lucht voor de rood zwarten 1-3, maar weer slaagde Vol- harding erin de achterstand tot één doelpunt te reduceren 2-3. Vijf minu-i ten voor tijd stelde mevrouw Kloet- van Nieuwenhuijze aan alle onzeker heid een eind door de eindstand op 12-4 te bepalen. PARIJS, 23-9. - Elke Franse vrouw van boven de 21, ge trouwd of ongetrouwd, met of zonder kinderen, kan voortaan aanspraak laten gelden op de titel „mevrouw"Minister van justitie René Pleven heeft dit bepaald na een stroom van klachten van ongehuwde moe ders die zich beledigd voelden door het gebruik van „mejuf frouw" bij het invullen van of ficiële formulieren. - Pleven heeft nu circulaires laten uit gaan naar het overheidsperso neel waarin hij niet alleen de ongehuwde moeders hun zin geeft maar nog een stapje ver der gaat door mee te delen dat ook ongehuwde vrouwen zon der kinderen het recht hebben zich mevrouwte noemen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 4