AGENDA Oorlogspublikaties STIPJES Oosterland krijgt er 53 woningen bij Burghse „gemeenteperen" weer verkocht Straaljagers onderschepten Russisch toestel HET WINTERT AL IN POLEN Prinses en prins en de Oosterschelde Dinsdag 26 september Zierikzee Herv. verenigingsgebouw, 19.30 uur, vergadering C.P.E. Westerschouwen Vergadering gemeenteraad (gemeen tehuis Haamstede). Woensdag 27 september Zierikzee Stadhuis, 20.00 uur, vergadering ge meenteraad Zierikzee. Herv. verenigingsgebouw, 14.30 uur, bejaardenmiddag N.C.V.B. Serooskerke Dorpshuis. Bejaardensociëteit. Vrijdag 29 september Zonnemaire VerenigingsgebouwFilm: .Groeten uit Zonenmaire". 8 uur. Maandag 2 oktober Zierikzee School Manhuisstraat, 20.00 uur ou deravond Rijksscholengemeenschap „Prof. Zeeman". Dinsdag 3 oktober Zierikzee Huis van Nassau. Ver. van Oud-leer lingen, 8 uur. Zaterdag 7 oktober Renesse De Ark, 14.30 uur, voorlichtings- en kontaktbij eenkomst N.V.V. Oost-Duitsland laat politieke gevangenen vrij BONN, 25-9. Oost-Duitsland heeft een groot aantal politieke gevange nen vrijgelaten en naar de Bonds republiek laten vertrekken, zo is van betrouwbare zyde in Bonn verno men. Dit gebeurde in ruil voor de vrij lating van de 44-jarige Liane Lind ner die sinds 28 februari 1970 te Es sen in West-Duitsland in voorarrest zat onder verdenking van spionage voor Oost-Duitsland. Zij is in het weekeinde over de Oostduitse grens gezet. Dit is naar van genoemde zij de verluidt, ook gebeurd met de 51- jarige Irene Schultz, een voormalige secretaresse op het Westduitse mi nisterie van wetenschappen die tege lijk met Liane Lindner was aange houden. DEN HAAG. Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie in Am sterdam heeft dinsdag een begin ge maakt met de publikatie van een se rie „Studies over Nederland in oor logstijd". Het eerste deel bevat, on der redactie van drs. A. H. Paape, adjunct-directeur van het instituut, zeventien opstellen van de hand van leden en oud-leden van de staf van het instituut. Nu wil ik nog wel even vertellen, dat zo'n verzameling stijfjes op de landkaart, zoals westelijk van de Joegoslavische kust, staat aangege ven, niet veel duidelijker maakt over de eilanden, die daar liggen. Want mensen dat is een hele archipel, net als - zou men kunnen menen - de kleine Soenda-eilanden. Grote eilan den, kleine eilanden. Eilanden als Korcula, met woeste bergen, met links en rechts muurtjesdie als brokkelige lijntjes het landschap markeren, opgebouwd uit het onuit puttelijke stenenarsenaal, dat overal te vinden is. Maar „dus" ook kleine eilandjes, die soms als een spiegelei, Vlet een groene dooier, in het blauwe water liggen te drijven. Op die eilandjes wonen geen men sen en aangezien we zo ontzettend veel van mensen houden, is het wel eens aardig hen te ontvluchten. Op weg derhalve met een klein hakke- plojbootje, dat een smal wit streepje trekt door het (nog) zuivere nat van de Adriatische zee. Eerlijk is eerlijk; men kan hele maal alleen op zo'n „eiland per per soon", maar meestal zijn er wel ge lijkgezinde „vrijdagen en ..vriidag- innen", die ook een dagje de Crusoe willen uithangen. Wat altijd het „viseiland" wordt genoemd, is het meest in trek. Ooit zijn in het hart van dit eiland aller lei soorten bomen en struiken gepoot, of zijn de vogels schuld? Enfin, hoe ook het is er mooi groen en vroe ger schijnen er heel veel varkens op dit brokje aarde te hebben rondge snuffeld. De kust is van een grillige schoonheid en illustreer! de kracht van het water, dat jaar in jaar uit on vermoeibaar tegen de rotsen opklau tert. uiteenspat en zich weer terug trekt. Op kleine minder hobbelige pla- teautjes of een grotere gladde steen is ook al goed, kan men fluks de kleertjes uitgooien en lekker diep de plomp induiken, om - na een wande ling - de geur te snuiven van var- kenskarbonnade en even later) van gebakken vis. Dit combineert op het viscilavdjc en met een meegebracht wijntje (alles moet trouwens mee in het schuitje) is het 'allemaal goed voor een fantastische topdag in het jaar. Wat soezerig zit men laat in de middag op het bootje rctoer. De schipper heeft er een tuitte pet bij opgezet en stevent naar de thuisha ven. Het is een simpele ziel, maar hij moet verdraaid gelukkig zijn1. schiereilandman. Brand na parachutesprong BRISBANE, 25-9. Een Australische parachutist heeft zijn eerste sprong uit een vliegtuig ongedeerd volbracht na achtereenvolgens verstrikt te z\jn geraakt i?i elektriciteitskabels, een stadje stroomloos te hebben ge maakt en brand in het struikgewas te hebben veroorzaakt. De 20-jarige Bernard Todd ver telde zondag dat hij op 800 meter hoogte boven Caloundra, 65 km. ten noorden van Brisbane, werd neerge laten, maar door een plotselinge windvlaag op enkele kabels van het elektriciteitsnet van het plaatsje Beerwan terechtkwam. De kabels begaven het en Todd landde tenslotte in een regen van vonken die de droge stniiken vlam deden vatten. Beerwan kwam een half uur in het duister te zitten en de plaatselijke brandweer had de handen vol werk om de brand te blussen. Twee uur later was Todd echter al weer in de lucht voor zijn tweede sprong die vlekkeloos ver liep. Flitsen uit het buitenland BEIROET. „Tussen de Sowjet-unie en Syrië bestaat sinds enkele dagen een ware luchtbrug", aldus het in Beiroet verschijnende blad „Dagblad van de Oriënt", dat dit uit welinge lichte bron heeft vernomen. HONGKONG. De drie Amerikaan se piloten die een week geleden door de Noordvietnamezen zijn vrijgela ten, hebben president Nixon telegra fisch verzocht naar huis te mogen terugkeren onder begeleiding van burgers. JERUZALEM. Josef Schneider, de sceretaris van de militante joodse defensieliga die in Israël tegen borg tocht is vrijgelaten, heeft in Jeru zalem verklaard dat de liga niet zal afzien van haar plan om op te tre den tegen Arabische diplomatieke missies en Palestijnse guerillaorga- nisaties in het buitenland. BONN. Schiller, de voormalige Westduitse minister van financiën en economische zaken, heeft besloten uit dé, sociaal-democratische partij te treden. Schiller heeft" zijn beslüit meegedeeld in een brief aan bonds kanselier en partijvoorzitter Wiily Brandt. MONTEVIDEO. De strijdkrachten van Uruguay hebben een kléine, links-georiënteerde guerilla-organi- satie, „de beweging van 22 decem ber" geheten, uitgeschakeld, zo heb ben' ambtenaren in Montevideo mee gedeeld. MANILLA. De Filippijnse militaire autoriteiten houden sinds de afkon diging van de staat van beleg 49 mensen in hechtenis, onder wie een Nederlandse priester. AMMAN. De Jordaanse regering heeft van de Jordaanse ambassadeur in Bonn een rapport ontvangen, waarin het heet, dat de Westduitse autoriteiten van plan zijn een groot aantal in West-Duitsland werkende Jordaniërs uit te wijzen. TOKIO. De Japanse premier, Ka- koeei Tanaka die thans een bezoek brengt aan China, heeft zijn Chinese ambtgenoot Tsjoe En Lai uitgenodigd voor een bezoek aan Japan, zo meldt het Japanse persbureau Kyodo. TIFLIS. Russische weerraketten zullen voortaan op de Franse Ker- guelen, een eilandengroep in het zui den van de Indische oceaan, gelan ceerd worden krachtens een over eenkomst, die maandag in Tiflis is getekend door Franse en Russische deskundigen. KAIRO. Egypte, Libië en Koeweit hebben geprotesteerd tegen de maat regelen die in Westduitsland tegen de Arabieren worden genomen. De nieuwe Jeugdsociëteit „Brochum" te Zierikzee heeft een waardevolle stunt uitgehaald, in de sfeer van de hulpverlening. Als gevolg van brand en waterschade in een huurpand van het eind vorige week uitgebrande huis in de De Huybertstraat, kon een verhuizing van de bewoners niet uitblijven. De leden van de sociëteit hebben zich met boeiende ijver in gezet om „dit klusje te klaren". Men ziet hen hier aan het werk bij het leegdragen van de woning. OOSTERLAND, 25-9. Aan de Weelstraat - een nieuwe straat in plan-Stoutcn - worden momenteel 22 woningwetwoningen gebouwd door de N.V. F. den Hartog Zn. te 's Gravendeel-Zicrikzcc. Enkele blokken hiervan zijn reeds onder de pannen. Inmiddels worden weer voorbereidingen getroffen binnenkort, om in dit bestemmings plan nog 31 stuks van deze woning wetwoningen te doen bouwen aan een straat waarvan de gemeente raad van Duiveland nog een naam moet aangeven. Men zal eerst de grond hiervoor nog bouwrijp dienen te maken door het leggen van stra ten, riolen, trottoirs etc. Het ligt in de bedoeling gelijktijdig ook de Weelstraat te herstraten. Omdat er in de toekomst in dit nieuwe plan ook een kleutcrscholencomplex zal worden gebouwd, zal ook de zich daar bevindende sloot dienén ie worden gedempt. Met deze bouwac tiviteit zal Oosterland er weer zo'n 53 woningwetwoningen bij krijgen, een flinke verruiming van de wo ningmarkt. De gemeenteraad van Duiveland zal op de komende raads vergadering nog zijn goedkeuring moeten geven. DEN HAAG, 25-9. Twee Starfigh- ters van de vliegbasis Leeuwarden hebben maandagmiddag ten noorden van de Waddeneilanden een Sowjet- Russische viermotorige bommenwer per van het type Tupolov TU-95 Bear onderschept. Het is de eerste maal, aldus de luchtmachtvoorlich tingsdienst, dat Nederlandse vliegers een volledig doorgevoerde onder schepping hebben uitgevoerd op een Russische bommenwerper, waarbij ze naast het te onderscheppen vliegtuig hebben gevlogen. WARSCHAU, 25-9. In Polen is de winter dit jaar vroeg ingevallen. In het Tatra-gebergte in het zuiden kan men in Zakopane als skieën. Öp som mige plaatsen ligt meer dan 10 cm. sneeuw. Ook in de rest van het land zijn de temperaturen laag voor de tijd van het jaar. In Warschau was het maandagochtend zeven graden. „Dagje Londen" voor gehandicapten SCHIPHOL, 25-9. Moe van de vliegreis en boordevol indrukken van een wereldstad zijn maandag avond 36 chronische zieke en gehan dicapte gasten van het Rode Kruis met een DC-9 op Schiphol terugge komen van een dagje Londen. Met bussen kwamen de passagiers naar Schiphol waar staffunctiona rissen en vijftien verplegenden van het Rode Kruis hen opwachtten. Onder hen was prinses Margriet, in het grijze uniform van helpster eer ste klas, die in het begin door slechts enkelen werd herkend De prinses voltooide in 1966 haar opleiding tot helpster eerste klasse en is in 1967 benoemd tot lid van het dagelijks bestuur. YERSEKE, 25-9. Veel mensen zien de afsluiting van de Oosterschelde als een achterhaalde zaak. Zij kun nen niet aannemen dat de techniek anno 1972 niet in staat is tot een an dere oplossing. Wilt u uw invloed aanwenden de regering te bewegen een nieuwe onafhankelijke commis sie van deskundigen in te stellen om alternatieven voor de afsluiting van Europa's unieke zeearm te bestude ren. Dit hebben verscheidene organisa ties die de Oosterschelde open wil len houden maandag getelegrafeerd aan prinses Beatrix en prins Claus die deze week een bezoek aan Zee land zullen brengen. De actiegroepen beloven zich neer te leggen bij de uitslag van het nieu we onderzoek, hoe die ook uitvalt. Prof. dr. De Jong: Kersten fantaseerde Advertentie Ilet „deportatieplan'' Troepentrein in Beieren uit rails geraakt SCHWEINFURT, 25-9. Tijdens een rangeermanoeuvre in de buurt van de Beierse stad Schweinfurt, is een Amerikaanse troepentrein met 154 soldaten en tanks uit de rails ge raakt en van een talud gevallen. Achttien soldaten moesten in een ziekenhuis worden opgenomen. Van vier hunner is de toestand ernstig. De trein was op weg naar manoeu vres in Dillenburg (Beieren). Kersten heeft zijn strijd in maart en april 1941 tegen dat plan na de tweede wereldoorlog gefantaseerd, aldus een onderzoek van pof. L. de Jong, directeur van het Rijksinsti tuut voor Oorlogsdocumentatie. Het resultaat van het onderzoek staat in een der zeventien opstellen die het rijksinstituut dinsdag heeft gepubliceerd. Prof. De Jong heeft dat onderzoek verricht met het ook op de samenstelling van het vierde deel van zijn geschiedschrijving van het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog Dat vierde deel (gevormd door twee boeken) zal 24 oktober uitkomen. Advertentie VERKOOP SCHOONHEID ,J WORD AVON CONSULENTE. fJÊSwL U kunt dan zelf uw tijd indelen en werken i de omgeving waar u woont. Daarbij k werkt u met produkten die volledig 1 worden gegarandeerd door het groot- av®/ rTvT^K s,e concern in verzorgings- en schoonheidsmiddelen ter wereld. U \y. xVUSkVerdien er (link wat bij voor \Va i- jOT uzell. N -lief sVraag vrijblijvend inlichtingen aan: AVON BENELUX. Vijzel- straat 2-18, Amsterdam C AT 7iT\Y~\ V Tel. 020 640.41 - 648.42 Zend ml) vrijblijvend Inlichtingen over het werk van een Avon Consulente mevr./mej- adres plaatstel DODELIJKE ONGELUKKEN DRACHTEN. De 60-jarige A. Kamstra uit Harkema (Fr.) is maan dagmiddag in een ziekenhuis te Drachten overleden. Op een kruising in zijn woonplaats verleende een au tomobilist geen voorrang aan de au to van de heer Kamstra. Hij liep hoofdwonden op. Een mede-inzitten de werd eveneens gewond. OSS. De 15-jarige R. Ruland uit Oss kwam maandagmiddag in Gef- fen bij Oss om het leven. Toen hij met zijn bromfiets voor een au!to reed, sloeg hij plotseling linksaf, waarbij hij werd aangereden. RODEN. De 61-jarige B. de Rink uit Roden is maandagavond om het leven gekomen, toen hij met zijn fiets geen voorrang verleende aan een bestelauto, op de kruising Ro- derwolderweg in Roden-Peize. ROTTERDAM. De 76-jarige Rot terdammer F. A. Slingerland is maandagmiddag op de Beierlandse- laan in Rotterdam met zijn fiets ver ongelukt. De man werd door een au to aangereden toen hij naar links uitweek. Op weg naar het Zui derziekenhuis is hij overleden. DEN HAAG. De 72-jarige me vrouw N. J. Huismans-de Boer uit Den Haag is maandagmiddag «a een verkeersongeluk in de Javastraat in' haar woonplaats ineen ziekenhuis overleden. ALKMAAR. Dinsdagmorgen is in Uitgeest bij Alkmaar een verkeers ongeluk gebeurd, dat aan de 49- jarige mevrouw C. J. van -Assema- Hoek uit Uitgeest het leven heeft gekost. BËESD. De 62-jarige hulp-kan tonnier B. Struike uit Rumpt is maandagmiddag tijdens werkzaam heden op een afgesloten gedeelte van Rijksweg 2 in Beesd (Gld.) door een achteruitrijdende auto aangere den en even later in een ziekenhuis te Leerdam aan zijn verwondingen overleden. LOON OP ZAND. De 21-jarige M. J. S. van der Velden uit Loon op Zand ris in het St. Elisabethzieken- huis in Tilburg overleden aan de verwondingen die hij kort tevoren had opgelopen toen hij met zijn bromfiets tegen een boom in zijn woonplaats opreed. Zijn verloofde, die achterop zat, was daarbij onge deerd gebleven. UTRECHT. De 67-jarige heer C. M. Koster uit Rotterdam is in het aca demisch ziekenhuis in Utrecht aan zijn verwondingen overleden nadat hij 's middags op zijn brommer in de Domstad door een vrachtwagen was aangereden. DRONTEN. De 67-jarige mevrouw J. S. de Jonge-van Meekeren uit Hengelo is maandagochtend in Dron- ten bij een verkeersongeluk om het leven gekomen. Zij zat in de auto bij haar man, die op een kruising geen voorrang verleende aan een op een voorrangsweg rijdende personenauto ARNHEM. Het ongeluk bij Arn hem heeft zaterdagmiddag een vier de dode geëist: de 4-jarige Alice Loupatty overleed in het ziekenhuis van Arnhem. Haar vader, de 29- jarige J. D. Loupatty, haar 1-jarige zusje Ellen en haar tante M. L. Ta- tipicalawan (50) werden op slag gedood. Allen waren afkomstig uit Nijmegen. BELLINGWOLDE. De 20-jarige militair Herman Abels uit Belling- wolde is in zijn woonplaats veron gelukt, toen de auto waarin hij mee- lifte, in botsing kwam met een op de weg staande trekker met aanhanger. Opbrengst maar matig BURGII, 23-9. De gemeeiiteperen zyn verkocht. De bomen werden zeer kritisch bekeken door een niet groot aantal belangstellenden, die tot de ontdekking kwamen, dat de oogst maap matig was. Ondanks dat werd er lekker tegen elkaar opgeboden, zodat het eindbe drag rond de f 400 kwam te liggen, een bedrag waar de gemeente ook geen grote sprongen kan maken. De verkoop werd ingeleid door burge meester Everwijn die tevens de voorwaarden even aan de man bracht. Door de afslager de heer H, BEN HAAG, 26-9. Het door E. A. F. (Felix) Kersten - masseur van SS-Ieider Heinrich Himmler - ont hulde geheime Duitse plan tot de portatie van de gehele bevolking van Nederland en Vlaanderen naar Oost- Europa, heeft nooit bestaan. Ontslagen in schoenfabriek te Rijen TILBURG, 26-9. Schoenfabriek W. Klerkx Zn. in het Brabantse Rijen gaat een reorganisatie dooievoeren, waardoor aan 23 van de 63 werkne mers ontslag moet worden aange zegd. Met de bonden en het G.A.B. heeft over de ontslagen bevredigend overleg plaats gevonden, aldus het bedrijf. Mede tengevolge van de gestegen importen zijn de afzetmogelijkheden van het bedrijf zodanig in omvang afgenomen, dat tot deze personeels inkrimping moet woi'den overgegaan, om de werkgelegenheid voor het overblijvende personeel zoveel mo gelijk veilig te stellen. Wandelaar verloor kunstbeen ROTTERDAM, 25-9. Een wande laar zag dit weekeinde in het gazon van Kreileroord in Rotterdam een linker onderbeen liggen, waaaan een sok en schoen zat. Hij bracht het kunstbeen naar de politie, die de 84- jarige R. M. Constance even verder op in het gras aantrof zonder been. Hij vertelde zijn prothese te zijn kwijtgeraakt doordat hij haast had moeten maken voor een automobilist Met zijn ene been was hij niet in staat geweest het andere tfeen op te halen. Moeder en kind gedood in het verkeer LAREN (N.H.), 25-9. Maandagmor- gen is op de Eemnesserweg, tussen Eemnes en Laren (N.H.) een ver keersongeluk gebeurd, dat het leven heeft gekost aan de 34-jarige me vrouw J. Ottenbros-Veelders uit Eemnes en haar driejarig zoontje. De vrouw reed op de fiets in de richting van Laren, toen een drag line, bestuurd door de 28-jarige M. J. K. uit Bussum haar passeerde. Dóór nog onbekende oorzaak kwam de vrouw te vallen en raakte onder een van de wielen van de dragline. Mevrouw Ottenbros en haar zoontje waren op slag dood. Jongeman neergestoken UTRECHT, 25-9. De 19-jarige uit zendkracht S. uit Utrecht is zondag avond ernstig maar niet levensge vaarlijk gewond geraakt nadat hij voor zijn huis was neergestoken. De nog onbekende dader zou om overi gens nog onduidelijke motieven al eerder hebben getracht S. met een mes neer te steken. Slager gingen vervolgens de eerste koopjes van de hand, nauwkeurig aangetekend door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, de heer B. Bossers, die dit werk al jaren naast zijn gewone funktie uitoefent. Wel dra vei-schenen de ladders en pluk- emmers en werden de eerste bomen leeggeplukt. Dat men altijd moet oppassen bij het bieden in het bijzijn van een voortvarende echtgenote ondervond een koper uit een andere gemeente. Toen zijn bod door zijn vrouw werd verhoogd riep hij kort maar duide lijk (ze stonden een 10-tal meters uit elkaar) en het knik werk gaat soms vi'ij snel: „Ou je mond". Schildwacht schoot op man HAVELTE, 25-9. Bij een militair object in de omgeving van Havelte (Dr.) is zondagmiddag de 22-jarige H. W. uit de Blesse (gem. Weststel lingwerf) licht gewond geraakt toen een schildwacht een schot op zijn auto loste, omdat hij een stopteken negeerde. Volgens de legervoorlich- tingsdienst gedroeg de automobilist zich „nogal opvallend" bij het mili taire object. Hij zou met zijn auto ondermeer de toegangsweg naar het object opgereden zijn, en tevoren korte tijd te voet op militair gebied geweest zijn. Een van de militairen die ter plaatse voor de bewaking is inge zet gaf volgens de legervoorlichtings- dienst een gericht schot op de lin- kei'achtei'band van de auto, toen de bestuurder een stopteken negeerde. t

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 2