DE ZIERIKZEESCHE COURANT WEST-DUITSLAND EN CHINA SA DJLsCrlA NOci; i U MATRAS NOORSE VOLK ZEGT BIJ STEMMING „NEE" TEGEN E.E.G. Proces in Litouwen Nog geen einde aanslagen in Ulster Berovingsplan in Egypte mislukt CHINA KRIJGT HAAST MET VRIENDSCHAP MET JAPAN 6117 De progressieven en de confessionelen 7 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 26 september 1972 129stc jaargang Nr. 21156 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakleur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 °/o B.T.W. In dit nummer: Woningbouw te Oosterland TOKIO/PEKING, 25-9. Het horen van het Japanse volkslied over de Chinese radio en televisie en het zien wapperen van de vlag met de rijzende zon op Chinese bodem, mag voor de doorsnee-Chinees een gewaarwor ding zijn die hij met gemengde gevoelens ondergaat, de Chinese leiders lijken niettemin vastbesloten op goede voet te komen met het rijke buurland. Dat streven past bij hun uitgangspunt „Azië voor de Aziaten". Een ver bintenis tussen Japan, in de economische rangorde het derde land ter wereld, en China, waar een kwart van de wereldbevolking woont, zou tevens de overheersing van de twee militaire supermachten, de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie, kunnen doorbreken. Bovendien heeft Japan voor dit jaar ook onderhandelingen over een vredesverdrag met de Sowjet-Unie op het programma staan. Dat zou een van de redenen kunnen zijn waarom premier Tsjoe en Lai zo'n haast maakt met de normalisering van de betrekkingen met Tokio. Een „as Moskou-Tokio", gevoegd «bij de al bestaande band tussen India en de Sowjet-Unie aan de Chinese zuid- flank, zou Peking in een geïsoleerde positie brengen. Kloof met Taiwan Normalisering van de betrekkin gen zal ook onvermijdelijk leiden tot een kloof tussen Japan en Taiwan. Met Japan verliest het nationalis- tiseh-Chinese bewind van Tsjang Kai Tsjek een van zijn laatste steunpila ren, en dreigt Taiwan in een volledig diplomatiek isolement te raken. Pe king beschouwt de nu bestaande banden tussen Tokio en Taipeh als ..inmenging in zijn binnenlandse aan gelegenheden". Verwacht wordt dat het slotcommuniqué op 29 seplember diplomatieke betrekkingen tussen Japan en China zal aankondigen. Volgens onbevestigde berichten uit Tokio zou Taiwan dan dezelfde dag nog zijn ambassade in Tokio willen sluiten. Tevens zou dan het vredes verdrag van Japan met Taiwan, dat in 1951 onder Amerikaanse druk werd gesloten, vervallen. Het „Japanse militarisme" Voor de grote meerderheid van de Chinezen die zich de meedogenloze Japanse bezetting herinneren, is het „Japanse militarisme" een realisti scher bedreiging dan die andere veelbesproken vijand, „het Ameri kaans imperialisme". Buitenlandse diplomaten in Peking menen dan ook dat Tanalca's bezoek op de meeste Chinezen meer indruk maakt dan het bezoek van president Nixon, dat internationaal meer aan dacht trok. De afgelopen maanden zijn in heel China bijeenkomsten belegd om de mensen er van te overtuigen dat al leen het Japanse militarisme een kwaad is, maar dat de Japanners zelf een goed volk zijn. Volgens de diplo maten zal echter nog heel wat over tuigingskracht nodig zijn om de her inneringen aan de Japanse wreed heden tijdens de bezetting, zoals het bloedbad van Nanking, uit te wissen. Volgens sommige schattingen heeft de Japanse bezetting aan meer dan 20 miljoen Chinezen het leven ge kost. Sinds Tanaka's verkiezing tot pre mier in juli van dit jaar zijn de aanvallen op het Japanse militaris me, vroeger bijna dagelijkse kost in China, opvallend schaarser gewor den. Inmiddels zjjn de Japanse premier Kakoeci Tanaka en de Chinese pre mier Tsjoe en Lai tijdens hun eerste besprekingen in Peking maandag overeengekomen de betrekkingen tussen de twee landen te normalise ren. Dit meldt het Japanse persbu reau K.vodo. BONN. 25-9. West-Duitsland cn China hebben overeenstemming be reikt over het aanknopen van diplo matieke betrekkingen. Minister van buitenlandse zakcil Scheel, die dit maandag bekend maakte, zei dat hij op lo oktober naar Peking gaat om de onderhande lingen officieel af te sluiten. Oud-premier De Jong bij Soeharto DJAKARTA, 25-9. De Nederland se voormalige minister-president P. J. S. do Jong heeft maandag een be leefdheidsbezoek gebracht aan pre sident Soeharto van Indonesië. De heer De Jong brengt een bezoek aan Indonesië als voorzitter van Cebemo (de Centrale voor Bemidde ling bij Medefinanciering van Ont wikkelingsprogramma's), een r.k. organisatie. Hij verklaarde de moge lijkheden tc onderzoeken van meer hulpverlening op hot gebied van on derwijs en sociaal werk. Advertentie i de enige matras met de juiste celbalans Diepe teleurstelling in Brussel OSLO, 26-9. De Noorse bevolking heeft zich in een referendum uitgesproken tegen toetreding tot de Europese Economische Gemeenschap. Van de circa 2,6 miljoen stemgerechtigden was 53,6 procent tegen en 46,4 procent voor. Het referendum heeft volgens de grondwet slechts een adviserende functie. De volks vertegenwoordiging neemt het definitieve besluit. Zoals verwacht werd heeft premier Trygve Bratteli dinsdagochtend vroeg het aftreden van zijn regering aangekondigd. Hij had van tevoren het lot van z\jn socialistische minderheidsregering verbonden aan een positief resul taat van de volksstemming. In Brussel heeft de Noorse beslis sing diepe teleui-stelling gewekt. De psychologische-politieke gevolgen zijn daar nog niet te overzien. Wel is men van mening dat de gehele ra tificatie-procedure van de toetre dingsverdragen en daarmee de uit breiding van de gemeenschap niet in de lucht zijn komen te hangen. De Deense premier Jens Otto Krag heeft naar aanleiding van de Noorse uitslag bekendgemaakt, dat in Dene marken de handel in deviezen en de notering van de wisselkoersen van dinsdagochtend af geschorst zijn, omdat de bescheiden Deense devie zenreserves niet tegen speculatiedruk bestand zijn. In Denemarken wordt 2 oktober een volksstemming over toetreding tot de E.E.G. gehouden. Slechts 75,6 procent van de stem gerechtigden heeft een stem uitge bracht. Dit is veel minder dan ver wacht was. MOSKOU. 25-9. Voor het hoogge rechtshof in Vilnius in Litouwen is maandag het proces begonnen tegen acht personen die in mei hadden deelgenomen aan de rellen in Kaoe- nas. Volgens het Sowjet-persbureau Toss worden zij -beschuldigd van „straatschenderij en grove overtre ding van de openbare orde". Sowjet-functionarissen zeggen dat de rellen het werk waren van een kleine groep straatschenders en dat de jonge man die zich door zeltver- brandirg om het leven bracht, gees telijk ziek was en niet uit politieke motieven handelde. Lang onzekerheid Over het resultaat van de stem ming heeft lang onzekerheid ge heerst. Berst kwamen de uitslagen van het platteland en de kustplaat sen binnen waarvan bekend was dat de bevolking in grote meerderheid tegen zou stemmen. Om 21.30 uur was het percentage tegenstemmers zelfs 70. BELFAST, 25-9. De militante vleu gel van het Ierse Republikeinse Le ger heeft maandag meegedeeld dat het zijn campagne van aanslagen in Noord-Ierland zal voortzetten on danks de politieke besprekingen over de toekomst van de provincie. Bij een bomontploffing in een rechtszaal bij de grens met de Ierse republiek zijn twee Britse soldaten gewond toen hun gevechtswagen op een landmijn reed. In Belfast kwar men militairen in botsing met ka tholieke jongeren tijdens een optocht tegen de interneringsmaatregelen. Een woordvoerder van de provi sionals zei dat de besprekingen die maandag bij Darlington, Engeland, beginnen „geen gevolgen" zullen hebben daar noch het Ira noch zijn protestantse tegenstander, de mili tante Ulster Defence Association, deelnemen. AMSTERDAM. Jong en helemaal- nog- niet-oud tijdens de demonstratie legen hei onderwijsbeleid, waaraan in de hoofdstad door circa 31)00 mensen werd deelgenomen. Naarmate dc uitslagen van de gro te steden bekend werden, steeg het percentage ja-stemmers. Het bereik te op zeker ogenblik de 52, maar kort na middernacht sloeg de balans opnieuw om en tegen 2 uur dins dagochtend bestond er vrijwel geen twijfel meer of de weg van Noorwe gen naar Brussel was vooreerst ge sloten. Noorwegen staat voor een re geringscrisis, die niet gemakkelijk op te lossen zal zijn. v^r Historisch gebeuren in Azië CAIRO, 25-9. Dc kassier van een grote bank in Cairo had met een me deplichtige een ingenieus en winst gevend bankberovingsplan ontwor pen: het wegnemen van zeventigdui zend Egyptische ponden uit de kluis, daarmee buitenlands geld aan te ko pen, dat op dezelfde dag op de zwar te markt met winst te verkopen en het weggenomen bedrag weer terug te leggen in de kluis. Het geld werd volgens plan in de viezen omgezet. De kassier begaf zich met een 'tas vol bankbiljetten naar zijn medeplichtige. Maar die had intussen uit begeerte een geheel ander plan uitgebroed: hij zou de kassier vermoorden, het lijk begraven en bedekken met naf- taline om ontbindingsgeur tegen te gaan en de benen nemen naar de Li banese hoofdstad Beiroet. Hij had het graf gedolven en de naftaline en reisbiljetten gekocht. De kassier, ontvangen met slagen van een bajonet, slaagde er evenwel in aan zijn medeplichtige te ontko men en, zij het gewond te vluchten. Hij werd door de politie gearresteerd en zij ontrafelde het komplot al gauw. Verwachting tot woensdagavond: Tijdelijk veel bewolking Tijdelijk veel bewolking met tijde lijk wat regen of motregen; mini mumtemperaturen van omstreeks 10 graden langs de Waddenkust tot rond 4 graden in het zuidoosten van het land, maxima morgen ongeveer 14 graden; overwegend matige wind uit noordelijke richtingen. Voor donderdag: Aantal uren zon: 5 tot 12. Min.-temperatui-en: van 2 tot 7 gra den onder normaal. Max.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 3 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 90 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 27 sept. Zon op 6.34, onder 18.27. Maan op 20.11, onder 12.43. 28 sept. Zon op 6.36, onder 18.24. Maan op 21.09, onder 13.54. Laatste kwartier: 29 sept. (20.16). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: Hoogwater Laagwater 27 sept. 5.48 18.04 11.04 23.36 28 sept. 6.31 18.49 11.56 Doodtij: 1 okt HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 26-9. Het K.N.M.I. deelt mede: Boven Engeland cn Schotland ligt een hogedrukgebiod. dat boven dc Noordzee en onze omgeving een noordelijke stroming in stand houdt. Daarmee wordt koude, maar droge lucht aangevoerd. Op dc vliegbasis Twente daalde het kwik op waarne mingshoogte tot iels onder nul. In het binnenland kwam op vele plaat sen nachtvorst voor. Aan dc noord flank voixlt het gebied met hoge ba rometerstanden nog versterkt. Een frontale zone. die dinsdagmorgen boven midden Scandinavië lag. wordt door de noordelijke stroming naar het zuiden gevoerd en zal woensdag in onze omgeving aankomen. De be wolking zal op de nadering hiervan toenemen en plaatselijk wordt enige regen verwacht. DEN HAAG, 25-9. De besturen van de PvdA, D'66 en PPR zijn van mening, dat besprekingen met dc KVP slechts kunnen beginnen in dien is voldaan aan enkele voor waarden. Gok zijn deze besturen van mening dat ook nu regeringssamenwerking met confessionele partijen slechts mogelijk is, indien met deze partijen bindende afspraken vóór de verkie zingen kunnen worden gemaakt over regeringsprogram en kandidaat-mi nisters. „Er dient op te worden toe gezien dat bij eventuele besprekin gen een aantal punten, die wezenlijke maatschappelijke hervormingen be ogen en die voorkomen in het ver kiezingsprogram van de progressieve concentratie, naar inhoud ongewij zigd in het regeerakkoord worden opgenomen", aldus de drie besturen van PvdA, D'66 cn PPR in een maandag uitgegeven verklaring. NEW YORK. De algemene verga dering heeft met 66 tegen 27 stem men besloten een volledig debat te houden over het internationale ter rorisme. RIJSWIJK. Minister Engels van C. R.M. in gesprek met de zwemsters Enith Birgitha, Anke Rijnders en Tineke Hofland tijdens een ontvangst voor deelnemers aan de Olympische Spelen en Paralympische Spelen. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's iEen vermoeid uitroepteken is een vraagteken. (Stan. Jerzy Lec).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1