Elvi (lont ure fr, -L, DE ZIERIKZEESCHE COURANT VAKCENTRALES OVER RAPPORT S.E.R.-DESKLINDICEN ©AUSTIN MORRIS Dreigende tegenterreur uit Israël „Krachtige inflatiebestrijding noodzakelijk" Russisch goud naar Zwitserland Koningin in gesprek met kabel-arbeiders Saman-Deurloo Brug ingestort bij Koblenz - Vijf doden ENTHOUSIASTE REAKTIES! fte) !vW ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 22 september 1972 129ste jaargang Nr. 21154 WAARIN OPGENOMEN 1797- 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, lel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochlman, Z.'erikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contraclprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 °/o B.T.W. In dit nummr r: Fikse brand te Zierikzee Overeenstemming zienswijze op belangrijke puntenn UTRECHT, 22-9. De drie vakcentrales (NV V, NKV en CNV) hebben inet voldoening vastgesteld, dat hel rap port van de economische deskundigen van de Sociaal Economische Raad op belangrijke punten in overeen stemming is met de zienswijze van de vakbeweging, zo blijkt uit een commentaar van het overlegorgaan van de drie vakcentrales op het vrijdag gepubliceerde rap port van de zgn. wijze mannen". Als voorbec'd van overeenstem ming ncemen de vakcentrales de af- wyziging van de verhoging van het laagste BTW-tarief met één punt. De vakcentrales betreuren het echter, dat de betreffende kroonle- den in hun rapport niet tot een af weging zijn gekomen van het niet laten doorgaan van de inflatiecor rectie en het optrekken van het hoogste BTW-tarief met slechts één punt. Naar het oordeel van de vak centrales is het. gelet op de nood zaak van een effectieve ir.flatiebe- strijding dringend gewenst de ver hoging van de indirecte belastingen zoveel mogelijk te beperken. De vakcentrales vinden het volko men juist, dat de SER-dcskundigen de vinger hebben gelegd op het ver schijnsel van ongemotiveerde prys- Advertentie Dealer: ISTA Oosterland Tel. 01114-1495 verhogingen door ondernemers. Ook NVV, NKV en CNV zjjn van mening, dat een meer stringente bewaking van de prijsontwikkeling noodzake- kelijk is. Ook deelt het overlegorgaan van de drie vakcentrales de mening van de SER-deskundigen, dat de tarief aanpassingen van overheidbedrijven zo beperkt mogelijk moet worden gehouden Onhaalbare zaak Met betrekking tot de loonontwik keling acht het overlegorgaan de vi sie van de „wijze mannen" meer realistisch dan de op dit punt gefor ceerde aandoende taakstelling van het kabinet, mede door het in de miljoenennota ontvouwde beleids programma van de regering, zou een loonsomstijging van negen procent een onhaalbare zaak zijn. Dit temeer wanneer men de loonontwikkeling - zoals de SER-deskundigen doen - plaatst tegen de achtergrond van dr internationale economische situatie en de verwachtingen daaromtrent. Opvallend is volgens het overleg orgaan, dat ook zonder de veronder stellingen in het deskundigenrapport ten aanzien van lonen en prijzen het JERUZALEM. 21-9. De mogelijk heid van onofficiële Israëlische te genterreur in het buitenland tekent zich met het voortduren van de Pa lestijnse moord-per-postcampagne steeds duidelijker af. De Israëlische politie heeft een po ging van de extremistische Joodse defensieliga verhinderd, wapens het land uit te smokkelen die bestemd waren voor gebruik tegen Arabische diplomaten en instellingen in Ame rika en Europa. Er gaan in Israël hoe langer hoe meer stemmen op terreur met terreur te beantwoorden. Olie in het vuur vormde de aankon diging door een Egyptisch blad van een nieuwe Palestijnse aanslag ,die de wereld zal schokken". Er zijn donderdag in Israël op nieuw tien bombrieven onderschept en onschadelijk gemaakt. Ze waren gericht aan prominente Israëliërs, onder wie minister van vervoer Sji- mon Perez, en verstuurd vanuit Amsterdam. lieden (vrijdag)morgen ontstond brand in het pand De Huybertstraat 40 in de wijk Malta te Zierikzee. De tboreniwoitinQ brandde geheel uit. Men zie ouk elders in dit nummer. (Foto: Zlerik/eeschc Nieuwsbode). fundamentele betalingsbalanseven- wicht en de internationale concur rentiepositie niet worden aangetast. Wat betreft het verband tussen loonontwikkeling en stijging van de produktiviteit, hebben de vakcen trales met instemming kennis geno men van de aanbeveling van de des kundigen om concrete afspraken te niaken over de verdeling van door onverwacht sterke produktiviteits- groei verkregen extra baten in het bedrijfsleven. Het overlegorgaan meent voorts, dat de opmerking inzake enige tem porisering van het sociale verzeke ringsprogramma in het raam van d<- huidige situatie nadere overweging verdient. Hoewel de deskundigen de nood zaak van een bevriezing van de kin derbijslag voor het tweede kind en het invoeren van een eigen risico in de ziekenfondsverzekering voor 1973 in twijfel trekken, aanvaarden zij toch - in tegenstelling tot de vak beweging - het beginsel van deze maatregel. Overigens verschilt de vakbewe ging met de deskundigen van me ning over het peil van werkloosheid dat aanvaardbaar is. Het overlegor gaan is van oordeel dat de maatstaf van de deskundigen (een werkloos heid van 2,5 procent van de afhan kelijke beroepsbevolking) bèpaald te hoog is. Elf parachutisten bij verkeersongeluk gedood WENEN, 21-9. Elf Tsjechische pa rachutisten, die deelnamen aan het kampioenschap parachutespringen van de'legers van het Pact van War- schau in Bulgarije, zijn donderdag om het leven gekomen bij een ver keersongeluk. De autobus waarin de parachutis ten zaten, werd bij het vliegveld van Pernik op een spoorwegovergang door een trein gegrepen. ROTTERDAM, 21-9. „Het is wel degelijk noodzakelijk dat de inflatie krachtig wordt bestreden. Inflatie is een economisch en moreel kwaad en als deze inflatie doorzet kan dit maatschappij-ontbindende factoren ten gevolge hebben. In concreto be tekent dit dat in Nederland een krachtige inflatiebestrijding zou moeten plaatshebben". Dit heeft dc president van de Nedcrlandsclie Rank, prof. J. Zijlstra donderdag ge zegd cp de accountantsdag in Rotter dam. Ontvoering in Argentinië CORDOBA. 21-9. Do 28-jarige Al- do Benilo Boggio, zoon van een rijke aannemer en architect, is donderdag in Cordoba in Argentinië door drie mannen ontvoerd die een losprijs van circa 650.000 gulden eisen. De politic heeft laten weten dat de drie met pistolen gewapende mannen Roggio vastgrepen toen hij donderdagmor gen zijn garage binnenging om mei zijn auto naar zijn werk te gaan. Zij duwden hem in een auto en reden met grote snelheid weg. ZURICH. 21-9. In de afgelopen da gen zijn omvangrijke ladingen goud uit de Sowjet-Unie op het vliegveld van Zürich aangekomen. Volgens be trouwbare informanten moet dit goud een bijdrage zijn voor de betaling van de aanzienlijke hoeveelheden tarwe die de Sowjet-Unie uit het westen heeft ingevoerd. In het ver leden heeft dit land nl. ook extra- hoeveelhedcn goud verkocht om te kunnen betalen voor de invoer van hoeveelheden graan waarin hel eco nomisch plan niet voorziet. De Sow jet-Unie heeft dit jaar tarwe moeten importeren uit de V.S.. Canada. Frankrijk en Zweden als gevolg van de slechte oogstresultaten. Vorstenpaar in Jougo-Slavië NOVI SAD, 21-9. Koningin Juliana en prins Bernhard hebben donder dag een vier uur durend bezoek ge bracht aan Novi Sad, de hoofdstad van de zelfstandige provincie Voj- vodina. Novi Sad ligt midden in hel enige belangrijke landbouwgebied van Zuidslavië, bijna 80 km ten noorden van Belgrado. Hoogtepunt van het bezoek aan JVovi-Sad was de bezichtiging van dc draadkabelfabriek „Novkabel". Na dat zij een korte rondgang door de fabriek had gemaakt, begon in een van de kantoorruimten een gesprek met negen arbeiders van de fabriek. De koningin heeft er bij vaststellen van het programma op gestaan dat een dergelijk gesprek zou, plaatsvin den, omdat zij zich wilde laten infor meren over de werking van het „ar beiderszelfbestuur". Dit is een van de vormen van arbeidersmedezeg- genschap, waar men in Zuidslavië erg trots op is. Petrovaradin-fort Na het bezoek aan Novakabel re den koningin en de prins naar het Petrovaradin-Fort, waar zij met de voorzitter van de provinceraad van Vojvodina de lunch gebruikten. Het enorme fort - een leger van 50.000 man kan er zes maandenlang onder gronds bivakkeeren - ligt aan de Do- nau en de koningin en de prins ge noten zichtbaar van het fraaie uit zicht. Voor het bezoek aan Novi Sad werkten de koningin en de prins Advertentie Voor CENTRALE VERWARMING en zelfbouw centrale verwarming St. Domusstr. 43 - Tclef. 3260 twee programmapunten in Belgrado af. In het „Park van de vriendschap" plantte koningin Juliana een „yre- desboom". Daarna volgde een kort bezoek aan het museum voor mo derne kunsten, in nieuw Belgrado. Moord op echtpaar in Noord-Ierland ENNISKILLEN, 21-9. Een lid van het Ulster Defence-regiment en zijn vrouw zijn donderdagavond door drie gewapende mannen in hun boe renwoning in het dorp Aghalane, bij Enniskillen, in Noord-Ierland dood geschoten. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 22-9. Het K.N.M.I. deelt mede: Was het de afgelopen dagen in onze omgeving rustig herfstweer, op de Atlantische oceaan was deze rust niet te vinden. Daar kondigde de herfst zich aan met een flinke storm- depressie. Deze depressie die zich woensdag op de weerkaart als een onschuldig uitziende drukdaling aan kondigde. nam donderdag sterk in betekenis toe. De laagste luchtdruk die in de kern van de depressie is gemeten was 945 mbar. Deze lucht- drukwaarde werd donderdagavond om 22 uur door het weerschip „Char lie" gemeld. Dit schip ligt midden op de oceaan op 53 graad noorderbreed te en 35 graad westerlengte. Aan de voorzijde van dit lagedrukgebied wordt warme lucht naar de Britse eilanden gevoerd. Deze wordt be grensd door een front dat zich vrij dagmorgen boven Schotland en het Waddengebied bevond. Het veroor zaakte in het noorden van ons land vrij veel bewolking. In het zuiden van het land vormde zich in de nacht opnieuw mist. Het ziet er naar uit dat het komende etmaal de lucht druk boven dc Britse eilanden nog verder zal stijgen. Hierdoor blijft het weer in ons land onder invloed van een hogedrukgebied en mag men op een voortzetting van het huidige weertype rekenen. KOBLENZ, 21-9. In Koblenz in dc Wcstduitsc deelstaat Rijnland-Palts zijn donderdag bjj dc instorting van een in aanbouw zijnde brug over dc R(jn vier arbeiders om het leven ge komen Het is de tweede instorting in een paar maanden. Zeventien personen hebben ver wondingen - voor een deel ernstige - opgelopen. Van een arbeider die on der het puin bedolven werd zijn le venstekens vernomen. De vroegere instorting had plaats in november van het vorig jaar en kostte aan dertien arbeiders het le ven. Eenmaal afgebouwd verbindt dc brug de nationale autobahnen 9 en 327. Dc bedolven arbeider - een Joego slaaf - is gered en in een ziekenhuis ondergebracht. Daar overleed echter een zwaargewonde, zodat het aantal doden is gestegen tot v(jf. EhiCoiitiire over de nieuwe laponnenkollektie ELVI COUTURE Najaar 1972 Uitsluitend in de betere damesmode speciaalzaken. BELGRADO. Prins Bernhard, mevr. Jovanka Broz, koningin Juliana en president Tito in gesprek voor de aanvang van hei banket, dat de Ne derlandse gasten in het oude paleis in Belgrado werd aangeboden. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's Waar een wilg is, is een weg. (Jan van der Hoeven). WAT UdT VI t etLT Verwachting tot zaterdagavond: Plaatselijk mist Overwegend droog weer met in de nacht en ochtend plaatselijk mist, maar voornamelijk in de middag ook perioden met zon; meest zwakke wind uit uiteenlopende richtingen; minimumtemperaturen van 11 gra den aan zee tot 6 graden plaatselijk in het binnenland, middagtempera- turen omstreeks 17 graden. Voor zondag: Aantal uren zon: 4 tot 12 uur. Min.-temperaturen: 0 tot 6 graden onder normaal. Max.-temperaturcn: van ongeveer normaal tot 3 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 90 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 23 sept. Zon op 6.28, onder 18.36. Maan op 18.13, onder 6.53. 24 sept. Zon op 6.29, onder 18.34. Maan op 18.32, onder 8.21. 25 sept. Zon op 6.31. onder 18.31. Maan op 18.56, onder 9.50. Volle maan: 23 sept. (5.07). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: Hoogwater Laagwater 23 sept. 3.16 15.23 8.35 20.58 24 sept. 3.54 16.03 9.06 21.35 25 sept. 4.32 16.43 9.42 22.15 Springtij: 26 sept. Vier Belgische „reuzen" gaan samen BRUSSEL, 21-9. Dc raden van be stuur van vier grote Belgische hol dings. Brufina. Cofinindus. Cofintcr en Dc Lambert maatschappij, zullen de binnenkort bijeen 1c roepen alge mene vergaderingen voorstellen deze vier grote vennootschappen' samen te smelten. De naam van de nieuwe ..reus" wordt „Brussel Lambert Maatschappij voor Financiën en Nij verheid".

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1