Elvi loultm DE ZIERIKZEESCHE COURANT MINISTERS NAMEN CONTACT OP MET BESTUUR AKZO deze week bij EURQRfl- PflNTY eerste kwaliteit altijd rimpelloos passend Enorme drug-vondst in Mexico Engeland „echt bij E.E.G. Redevoering Tito WARME ONTVANGST VORSTENPAAR IN JOUGO-SLAVIE DAF in Limburg ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 21 september 1972 129ste jaargang Nr. 21153 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochlman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 Vo B.T.W. In dit nummer: Torenrestauratie te Zierikzee voltooid Intensief praten in Den Haag DEN HAAG, 20-9. Woensdagavond om ruim acht uur, drie uur nadat het gesprek tussen de ministers Lang- man (economische zaken) en Boersma (sociale zaken) met de delegatie van de raad van bestuur van Akzo NV was begonnen, zijn de besprekingen onderbroken. „We gaan eerst ergens even eten", zei jhr. G. Krajjcnhoff, voorzitter van die raad van bestuur, „en wachten op een telefoontje van de ministers om het gesprek dan deze avond voort te zetten. Of het „we gaan eerst even een hapje eten" het zoeken van contacten elders in den lande uitsluit was niet bekend, maar werd niet onwaarschijn lijk geacht. Dat vermoeden scheen bevestiging te krijgen in het feit dat, ongeveer op het moment dat in Den Haag het gesprek met de ministers werd on derbroken, de vakbondsdelegatie in Breda vrij abrupt haar uiteenzettin gen voor persvertegenwoordigers over het vele uren geduurd hebbende onderhoud met de vaste commissie voor economische en voor sociale za ken beëindigde en zich terugtrok. Die vakbondsdelegatie bestond uit de heren Rikkert, Janssen (Indu striebond NVV), en Drabbe (Indu striebond NVV), In Breda bevonden zich 's avonds ook de heren P. Brussel en A. Groen- velt, resp. voorzitter van de Indu striebond NKV en van de Industrie bond NVV. Zij trokken zich tegen kwart over acht met de vakbonds delegatie terug. Het gesprek tussen de ministers in de Raad van Bestuur begon nadat de bewindslieden onopgemerkt door de voor het Ministerie van Econo mische Zaken tegen de dreigende bedrijfssluiting van Enka-Brefla pro testerende vrouwen afzonderlijk die menigte wachtende dames waren ge passeerd. Minister Boersma heeft zich enige tijd met enige van haar onderhou den, zonder dat de dames bemerkten dat hij de heer Boersma was. Ir. H. F. Wesenhagen, lid van de Raad van Bestuur van Enka-Glanz- stoff, stond al voor de inmiddels ge grendelde deuren van het ministerie toen de dames hem in het oog kregen en vrijwel eenstemmig luide uitrie pen de sluiting van Enka-Breda te voorkomen. Hoewel tijdens het gesprek van de ministers met de delegatie van de Raad van Bestuur van Akzo kon worden waargenomen dat die dele gatie enige malen in haar geheel de ministerskamer verliet, ontkende jhr. Kraijenhof dat er schorsingen waren geweest. Mogelijk zijn dje onderbre- de enige matras met de juiste celbalans Restauratie dikke torenafgesloten ZIERIKZEE, 21-9. De eeuwenoude St. Lievens Monster toren, Zierikzees' „dikke toren", is in al zijn monumentale en fiere schoonheid herrezen. Deze week werd na een restauratieperiode van vijftien jaar de indrukwekkende schoonheidsbehandèting definitief afgesloten. In dit nummer meer bijzonder heden over deze unieke restrmrntie en de „nieuwe" oude toren. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). kingen gebruikt voor telefonisch contact met het „buitengebeuren". Delegatie vakbonden Tegen 22.30 uur woensdagavond is de delegatie van de vakbonden, die georganiseerde leden hebbenonder het personeel van Enka-Breda, in het Ministerie van Economische Za ken in Den Haag aangekomen. De delegatie van de Raad van Bestuur van Akzo NV was daar al om 22.00 uur 's avonds teruggekeerd,, nadat het gesprek om 20.00 uur was opge schort. Het omstreeks 22.30 uur beginnen de gesprek tussen de ministers, de. delegatie van de Raad van Bestuur van Akzo en de delegatie van de vakbondenkant, naar minister Boers ma kort voor de aanvang van dit ge sprek meedeelde, moet worden ge zien als een poging van goede dien sten. Advertentie 89 Bit nummer bestaat uit 10 pagina's Verwachting tot vrijdagavond: Dezelfde temperaturen Op de meeste plaatsen droog weer met vooral in het zuiden van het land flinke zonnige perioden, in de nacht en ochtend plaatselijk mist; zwakke tot matige wind in hoofd zaak uit westelijke richtingen; mini mumtemperaturen dicht bij zee on geveer 9 graden, elders rond 4 gra den; maximumtemperaturen onge veer 18 graden. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 4 tot 10. Min.-temperaturen: 1 tot 5 graden onder normaal. Max.rtemperaturen: omstreeks nor maal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 90 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 22 sept. Zon op 6.20, onder 18.39. Maan op 17.57, onder 5.28. Volle maan: 23 sept. (5.07). HOOGTEN LAAGWATER Zierikzee: LONDEN. Politiemannen voor het gebouw van de Israëlische ambassade, waar de landbouw-attaché dr. Ami Sjachori bij een bomaanslag om het le ven kwam. De bom zat verborgen in een pakketje, dat uit Amsterdam was verzonden. Hoogwater 22 sept. 2.35 14.45 Springtij: 26 sept. Laagwater 8.04 20.23 GUADALAJARA, 21-9. De politie in de Mexicaanse staat Jalisco heeft dinsdag beslag gelegd op de grootste hoeveelheid verdovende middelen die ooit in Mexico geconfisqueerd werd. Ze vond 30 ton marihuana, 5 kilo zuivere cocaïne en 105 kilo van een produkt dat heroïne lijkt te zijn De vondst werd gedaan in een boerderij op 155 km ten zuiden van Guadala jara. Voor het transport van de -mari huana naar een verbrandingsplaats waren 28 vrachtauto's nodig. De politie vermoedt dat de narco tica bestemd waren voor de Ameri kaanse markt. LONDEN, 21-9. Engeland heeft woensdag de laatste hindernis naar aansluiting bij de E.E.G. genomen, teen het Hogerhuis het desbetreffen de wetsontwerp met 161 tegen 21 stemmen goedkeurde. Wat de officiële aansluiting op 1 januari 1973 nu alleen nog in de weg staat is de handtekening van de ko ningin. Zij zal waarschijnlijk 1 oklo- ber worden geplaatst. Het wetsontwerp werd zonder wijziging aangenomen, wat betekent dat het de drie lezingen in zowel het Lager- als het Hogerhuis zonder wijziging van ook maar een komma heeft overleefd. BORN, 21-9. DAP zal In 1973 in haar personenautofabriek te Bom meer dan 100.000 auto's produceren, waarmee dan de maximale capaci teit van dit bedrijf zal zijn bereikt. Aangezien in de komende jaren een voortgaande stijging van de au toverkopen wordt verwacht, zal DAF in de Limburgse fabriek de nodige uitbreidingen realiseren. Daardoor zal een geleidelijke groei van circa 200.000 personenauto's per jaar - te bereiken in 1980 - mogelijk zijn. De onmiddellijke investeringen hiervoor bedragen rond dertig miljoen gulden. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 21-9. Het K.N.M.I. deelt mede: Het komende etmaal staat ons een aanval op het fraaie, zij het ook te koude, herfstweer te wachten. Een koufront nadert over Engeland. Het veroorzaakt daar nogal wat re gen, maar het neemt in betekenis af. Toch zal er morgen wel wat minder zon zijn, de kans daarop is in het noorden belangrijk groter dan in het zuiden van het land. De afgelopen dagen hebben niet in heel Europa mooi weer gebracht, de depressies volgen een koers over het noorden van de oceaan naar Scandinavië, terwijl boven Zuid-Europa eveneens een aantal storingen- voor bewolking en hier en daar regen zorgde. Dat was vooral in Zuid-Italië en langs de Spaanse oostkust het geval. Hoe wel de vooruitzichten voor morgen wat minder gunstig zijn ziet het er naar uit, dat het hogedrukgebied, dat verantwoordelijk is voor het rustige weer, na morgen weer de overhand krijgt. „Dit hadden we niet verwacht" BELGRADO, 20-9. In een redevoe ring tjjdens het staatsbanket dat hjj koningin Juliana en prins Bernhard woensdagavond in Belgrado aanbood heeft de Zuidslavische president Tito opnieuw zijn zorg uitgesproken over de toestand in het Midden-Oos ten. „Ons land ligt dicht bij dit gebied en daarom zijn wij bijzonder bezorgd ever wat daar gebeurt", aldus het Zuidslavische startshoofd. H(j bracht cok dc kwestie Vietnam aan de orde en vindt dat deze een ernstige be dreiging vormt voor de wereldvrede. In zijn redevoering, die president Tito In z(jn landstaal uitsprak, pleit te h(j voor een verdere uitbreiding van de bilaterale samenwerking tussen Zuidslavië en Nederland. Hij achtte het noodzakelijk dal met name de economische en han delsbetrekkingen tussen Nederland en Zuidslavië worden verstevigd. (De Nederlandse export naar ZnidsTavië bedraagt het dubbele van wat ons land uit de federatieve republiek importeert). In Zuidslavië is men daar bepaald niet gelukkig mee. maar president Tito bleef in z(jn re devoering vriendelijk en herinnerde niet aan deze voor zijn land ongun stige situatie. Over de verhouding Ncderland- Zuidslavië 7.ci dc president verder neg: „Onze twee landen hebben dikwijls gelijkluidende standpunten over internationale problemen. VV(j streven beide naar veiligheid, naai een verdergaande samenwerking tussen de volkeren van Europa en naar een meer effectieve rol van de Verenigde Naties". BELGRADO, 20-9. Tienduizenden enthousiaste in woners van Belgrado hebben woensdag rond het mid daguur koningin Juliana en prins Berhard in de Zuid slavische hoofdstad verwelkomd. Rijen dik stonden de toeschouwers langs de brede boulevard, om de ko ninklijke gasten uit Nederland en luin eigen staats hoofd Tito toe te juichen. „Dit hadden we niet verwacht", aldus een hoge protocol-ambtenaar van de Zuidslavische regering, zich verbazend over de enorme massa's mannen, vrouwen en kinderen die langs dc route van het vliegveld naar dc stad stonden. Dc Koninklijke Fellowship landddc om even over elf uur op het zeer zwaar bewaakte internationale vliegveld van Belgrado. Even tevoren waren de Zuidslavische president Tito en zijn vrouw Jovanra op het platform gear riveerd. Bij prachtig na zomerweer - tem peratuur in Belgrado woensdagmor gen ongeveer 25 graden - speelde zich op het beton van het vliegveld een korte en sobere aankomstcere monie af, nadat de koningin en de prins hartelijk en zeer ongedwongen door het, Zuidslavische staatshoofd waren begroet. Slechts weinigen konden de plech tigheid op het vliegveld bekijken, tientallen veiligheidsfunctionarissen voerden scherpe controles uit en ie mand die niet in het be.'.it was van speciale pasjes kwam het vliegveld niel op. Tassen van Nederlandse en Zuidslavische fotografen werden zelfs gecontroleerd op wapens. Honderden politiemannen en mili tairen zorgden voor een scherpe be waking. Tot de tanden gewapende soldaten hielden vanaf het dak van het aankomstgebouw een oogje in het zeil. Ook langs de ongeveer 25 kilome ter lange route naar Belgrado ston den tallofcë militairen en veiligheids functionarissen om het publiek scherp in het oog te houden. „Kleine landen" Koningin Juliana heeft woensdag avond „een innig verkeer tussen de volkeren en de uitwisseling van hun geestelijke en materiële voortbreng selen" onmisbaar genoemd voor de „overbrugging van de tegenstellin gen en het slopen van de scheidsmu ren die Europa ook in de laatste de cennia op onnatuurlijke wijze verde len". In haar toespraak aan het banket ter gelegenheid van het staatsbezoek aan Zuid-Slavië, in het gebouw van dc federale uitvoerende raad in Bel grado, wees zij in dit verbarfd op de rol van de kleinere landen. Advertentie ENTHOUSIASTE REAKTIES! over de nieuwe l.iponnenkoHektie l LVI COUTURE Naiaar 1972 Uitsluitend in de betere

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1