DE KRING Tinoccfno THAILAND VOLGEND SLAGVELD Verton's Schoenen BLIK DOOR HET WERELD gezonde schoenen voor cd wat jong is. de panty met het korte broekje en de lange benen Er bestaat neigingde oorlog in zuidoost-Azië als een vrijwel afgelo pen zaak te beschouwen. Het is dui delijk dat de strijd in Vietnam de laatste fase is ingegaan, zonder dat men nog veel durft te voorspellen hoe de republiek Zuid-Vietnam ver der zal bestaan en voor hoe lang. Maar een regeling in een of andere zin lijkt binnen niet al te lange tijd onontkoombaar. Daarmee zal dan te vens het pleit zijn beslecht in de buurlanden Laos en Cambodja en daar zeker in het voordeel van de kommunistische guerrillastrijders. In Laos heeft de strijd met de regel maat van de seizoenen op en neer gespoeld over de befaamde Vlakte der Kruiken, zij het dat iedere keer de regeringstroepen er uiteindelijk slechter afkwamen. In Cambodja rukken de opstandelingen - of vrij heidsstrijders, hoe we ze maar noe men willen - weer aardig op nu de Zuidvietnamese troepen thuis teveel te doen hebben om over de grens nog een handje te gaan helpen. Maar is de zaak dan bekeken en keert de rust dan weer? Het is niet waarschijnlijk. Met name in Thai land begint men zich al zorgen te maken over de aktiviteiten van op Pathet Lao en Viet Cong lijkende be wegingen. Die zijn er al sinds lang, zonder dat ze veel te betekenen had den. Het militaire regime in Bangkok is daarentegen steeds hard opgetre den, o.m. door deportatie van hele dorpen, maar verdwenen zijn de ak tiviteiten der geurrillero's niet. Sinds enige tijd hebben ze trouwens kans gezien af en toe een stuk gebied te „bevrijden" en er een eigen bewind te installeren. Thailand kijkt bovendien met toe nemend wantrouwen naar de vrij omvangrijke kolonie van Vietname- zen binnen de eigen grenzen. En ook naar de grote bevolkingsgroep van Maleiers die menen eigenlijk niet in dit land maar in Maleisië thuis te horen. Dit is een streek waar kom munistische groeperingen lang gele den van zich lieten horentot vooral de Britten er schoon schip gemaakt hebben. Maar niemand durft stellig te beweren de de geest van verzet van toen ook volledig is verdampt. Prairie Boots Havenplein 13 - Zierikzee Telefoon 2488 Trouw aan de koning Thailand heeft een grotere inwen dige weerstandskracht dan bijvoor beeld Laos en Cambodja door de ver knochtheid van zo'n grgot deel van de bevolking aan koning Bhumibol, ook al heeft die in' het militaire re gime niet zo veel te zeggen. Maar op de lange duur kunnen we niet hopen dat een dergelijke traditionele bin ding opweegt tegen de voortdurende propaganda vooral uit Noord-Viet- nam voor een andere regeringsvorm. Door de transistorradio dringt deze oproep tot modernisering, uiteraard naar marxistisch patroon, tot in de verste uithoeken door. Bovendien herbergt Thailand enor me Amerikaanse luchtmachtbases, thans een belangrijk uitgangspunt voor de voortdurende luchtaanvallen die de Vietnamese oorlog kenmerken - terwijl Nixon de landtroepen te rughaalde, stuurde hij, behalve vlieg kampschepen, vooral luchtmachton derdelen naar zuidoost-Azië, vooral Thailand. En deze steun aan de V.S., zo vreest men in Bangkok, kan de nu nog in Cambodja, Zuid-Vietnam en Laos strijdende partijen wel eens de ivraakzuchtige blik naar Thailand laten wenden zodra ze in eigen land uitgevochten zijn. En wat de Thais hierbij benauwt is dat de V.S. weliswaar een bond genoot zijn van Thailand, maar dat na de droevige ervaringen met mili taire inmenging in Aziatische aange legenheden in Washington de lust gering zal zijn na het Vietnamese drijfzand het Thailandse binnen te waden. De Thais zullen het zelf moe ten opknappen. En al te zeker dat ze het kunnen, zijn ze niet. Flitsen uit het buitenland BRUSSEL. In het voorjaar van 1971 telde het Europa van de zes 71.700.000 arbeidskrachten. Van elke 100 arbeidskrachten in de EEG werkten er 33 in Duitsland, 29 in Frankrijk, 27 in Italië en 11 in de Beneluxlanden. Dit blijkt uit zojuist gepubliceerde sociale statistieken van de EEG. GENUA. Vijf personen, onder wie een Nederlander, zijn in een disco theek in de Italiaanse kustplaats Finale, Ligure, bij Genua, gearres teerd wegens het in bezit hebben en verhandelen van drugs. LONDEN. Groot-Brittannië zal op de komende zitting van de algemene vergadering van de Verenigde Naties de kwestie van de Aziaten, die Oe ganda moeten verlaten, ter sprake brengen. BRUSSEL. Mevrouw Madeleine Frieden-Kinnen, de Luxemburgse minister van volksgezondheid heeft aan. premier Werner haar ontslag aangeboden. Werner heeft dat ont slag geaccepteerd. Dit ontslag is het gevolg van een al lang slepend schandaal dat drie jaar geleden in het groothertogdom nog al wat op schudding verwerkte. BONN. - Bondskanselier Willy Brandt van West-Duitsland heeft bekendgemaakt, dat hem de negen tiende november voor de geest staat als de datum waarop Westduitslands vervroegde Bondsdagverkiezingen zullen plaatshebben. We zien hier de Westheul in Dreischor kort voor de laatste wereldoorlog. De dikke ijzeren buis (rechts) was van de waterleiding welke in 1928 in Drei schor werd aangelegd. Boven de buis is nog een klein deel te zien van de klapbank, welke later - vanwege verbreding van de Bogerdweg ter plaatse - werd afgebroken. NEW YORK. De gewapende actie die Israël in het afgelopen weekein de op Libanees gebied heeft uitge voerd, is zowel voor Libanon als Is raël maandag aanleiding geweest zich tot de veiligheidsraad te wen den. Geen van de twee landen heeft om een bijeenkomst van de raad verzocht. n President Nixon heeft gezegd dat hij niet zal aarzelen de Amerikaanse economische en militaire hulp op te schorten aan landen die het Ameri kaanse drugvraagstuk niet helpen oplossen. SAIGON. - Noordvietriamese en Vietcongeenheden hebben maandag avond de districts-hoofdstad Ba To veroverd. Het is de eerste verovering in het nieuwe communistische offen sief op de centrale hooglanden van Da Nang, dat afgelopen weekend be gon. SAARBRUCKEN. De DuitS-Fvans- Luxemburgse onderneming,, Como- tor" zal begin 1973 in Neuforweiler bij Saarlouis (Saarland) beginnen met een dagelijkse produktie van 25 wankelmotoren. Dit heeft de di rectie van deze in aanbouw zijnde motorenfabriek meegedeeld. De Newyorkse politie heeft in kluizen van het grote centraal sta tion in New York achtendertig kunst werken aangetroffen, die in de afge lopen zeven jaar gestolen waren uit, het Metropolitan Museum, het mij? seum voor moderne kunst en de Newyorkse openbare bibliotheek. De regering van India heeft zich bereid verklaard desgewenst gedu rende enige tijd onderdak te verle nen aan uitgewezen Aziaten uit Oe ganda met een Brits paspoort en een inreisvergunning voor Engeland, al dus heeft het Britse ministerie van buitenlandse zaken bekend gemaakt. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND HILVERSUM. De Vereniging van Dienstplichtige Militairen (WDM) krijgt elke week zendtijd van de Va- ra-radio. Elke zaterdagmiddag om kwart voor twee krijgt de WDM in het programma „Dit is het begin" de gelegenheid om nieuws en medede lingen voor de microfoon te brengen. CALLANTSOOG. De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland heeft |iet uniek gelegen duin- en merengebied (het Zwanen- water) even buiten Callantsoog ge kocht. Dit natuurgebied met een op pervlakte van een kleine 600 ha is internationaal bekend om zijn grote broedplaats voor lepelaars en andere met uitsterving bedreigde vogels. DEN BOSCH. Op de nationale ten toonstelling van het Nederlandse Trekpaard, die in de Brabanthallen te Den Bosch is gehouden, zijn 300 halflingerpaarden en 80 Dartmoorpo- ny's gekeurd. Hiermee is de expositie voor wat het aantal paarden betreft' de grootste geworden in de geschie denis van het trekpaard. BUSSUM. Een juwelierszaak aan de Nassaulaan te Bussum is in de afgelopen dagen - men weet niet precies wanneer - leeggeplunderd. De eigenaar van de zaak, de heer H. van der Plaats, is „ergens" met va kantie. DEN HAAG. B. en w. van Den Haag hopen begin 1973 een verorde ning gereed te hebben, waarin het gemeentelijk toezicht op de logiesge- legenheden en de pensions voor bui tenlandse werknemers geregeld wordt. Zij zijn ook doende met een inventarisatie van de in exploitatie zijnde logementen. APELDOORN. Uit een tank van een groothandel in chemische pro- dukten te Ugchelen (gem. Apeldoorn is circa 4000 liter azijnzuur ontsnapt en in het riool terechtgekomen. Er bestaat een kans dat de afvalzuive- ringsinstallatie de verontreiniging niet geheel kan localiseren. HILVERSUM. Volgens een in op dracht van de Avro uitgevoerd ver- kiezingsonderzoek zal 33,5 procent van de kiezers op dit moment zijn stem uitbrengen op de Partij van de Arbeid. Vergeleken bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar zou dat een winst van bijna 9 pro cent voor deze partij betekenen. DEN BURG. Een felle brand heeft op Texel de hoeve - tevens pension - „Nieuwe Breda" in de polder Eier- land in de as gelegd. Vijf gasten, fa milieleden van eigenaar M. A. Lan- geveld, konden zich tijdig in veilig heid stellen. De brand is in de re creatiezaal ontstaan vermoedelijk door een defecte oliekachel. De scha de wordt geschat op 150.000, gulden. De eigenaar is verzekerd. HILVERSUM. Een reddingsboot heeft in de nacht het vermiste zeil jacht Wibo 830 de haven van Den Helder binnengesleept, met aan boord de drie opvarenden. De Wibo had aan zeilwedstrijden deelgénomen op de Waddenzee en was zondag niet in de thuishaven Den Helder, terug gekeerd. ROTTERDAM. De gemeente Rot terdam heeft op de begroting voor 1973 een tekort van 93,6 miljoen gul den; ruim 35 miljoen meer dan het begrotingstekort voor 1972. Het gat in de begroting zou aanvankelijk neerkomen op 122 miljoen. Door ta riefsverhogingen zal dit echter met 28 miljoen worden verminderd. AMSTERDAM. Onder het motto ..Thuisgezondheidszorg in gevaar" heeft een groep verpleegkundigen het initiatief genomen tot het orga niseren van een demonstratieve bij eenkomst op 25 september, in de Brabanthallen in Den Bosch. UTRECHT. Do drie vakcentrales komen waarschijnlijk nog in deze maand met een rapport over de mo gelijkheden om te komen tot een al gemene volksverzekering ziektekos ten. Dit heeft de heer A. P. A. Rie men, NKV-sccretaris belast met so ciale zekerheid en gezondheidszorg, aangekondigd in het NKV-orgaan „Ruim zicht". DEN HAAG. Het kabinet is voor nemens door wijziging van de rege ling van het pensioenbijdrageverhaal voor ambtenaren, een bedrag van on geveer f 100 miljoen te bezuinigen. AMSTERDAM. De vaak moeilijke toegankelijkheid van openbare ge bouwen voor zich per rolstoel voort bewegende invaliden, heeft aanlei ding gegeven tot een protestoptocht, die 26 invaliden maandag per rol stoel door Amsterdam hebben onder nomen. VISSERIJBERICHTEN Mosselaanvoeren De mosselaanvoer overschreed vo rige week alweer de 60.000 tonnen. Ieder die geen vreemdeling is in de mosselbranche zag al eni^e weken aankomen dat dit spaak moet lopen en dat een dergelijke aanvoer als de laatste drie weken constant plaats had, moest leiden tot een uiterst lage prijs en een overstelpend aanbod voor het Opvanfonds. Dit is dan ook deze week gekomen. Bijna de helft van de aangevoerde mosselen moest naar het Opvangfonds worden ver wezen. Mosselen waarvoor enige we ken geleden nog f 20 per ton werd betaald, gingen nu voor f 14 van de hand, evenals trouwens duurdere soorten. De kwaliteit van 90 pet. van de aangevoerde mosselen is buiten gewoon goed. KERKNIEUWS Ned. Herv. kerk Beroepen te Rotterdam-Delfsha- ven: J. C. Schuurman, Putten. Bedankt voor Roermond: C. W. Schlingemann, Valkenswaard/Aalst- Waalre. Geref. Kerken Aangenomen naar Nunspeet: J. Rook, voorheen predikant te Bellflo- wer (Calif.), wonende te Gorredijk. Bedankt voor Den Haag-west: C. W. de Bruijne, Goes. Geref. Kerken vrijgemaakt Beroepen te Dokkum: E. Hoogen- doorn, kand., Amstelveen; te Ma- riënberg: T. Dekker, Capelle aan de IJssel. Geref. Gemeenten Bedankt voor Bodegraven: L. Blok, Beekbergen; voor Rotterdam-C.: J. C. Weststrate, Meliskerke. Advertentie (in de blauwe verpakking) Wat biedt de BEELDBUIS? WOENSDAG 20 SEPTEMBER. NED. I. Op tien minuten na gaat alle zendtijd die de NCRV vanavond ter beschikking heeft op aan de tweede aflevering van de televisie film „Duitse les", waarvan zondag het eerste deel is uitgezonden. Toen is al het een en ander duidelijk ge worden van de trieste omstandighe den waarin Siggi Jepsen zijn jeugd doorbracht. In de tivee uur film die vanavond nog resteren, zet Siggi in zijn cel zijn schrijverij over zijn jeugd voort. Het jeugdkoor The Re lations besluit om vijf minuten over half elf het NCRV-programma. Tus sen zeven en acht uur zit de NOS op het scherm met achtereenvolgens de rubrieken Van gewest tot gewest, het Internationaal Agrarisch Nieuws en de Tips voor het Nationaal Bureau voor Toerisme. Het kinderprogram ma bestaat allereerst uit een van de avonturen van Wop en Flop en ver volgens de tekenfilm over Felix de Kat. NED. II. Het woensdagavondpro gramma op het tweede net van de KRO is als vanouds. Voor acht uur MIK en na het journaal het vierwe- kelijks programma voor vrijetijdsbe steding Studio Vrij. De presentatie van Mik ligt weer in handen van Gait Jan Kruutmoes alias Kees Schilperoort. Doe-het-zelvers zul len er erg mee ingenomen zijn, dat Studio Vrij ook dit winterseizoen op de buis zal komen. Talloze nuttige tips worden er in gegeven en zo je er niets aan hebt, dan vergeet je ze gewoon weer. Om even over tien neemt IKOR-RKK met de informa tierubriek Kenmerk de uitzending over. Na het laatste nieuws zendt Teleac les 1 van de cursus Hoe word ik de computer de baas? uit. WOENSDAG 20 SEPTEMBER. NED. I: 10.45 Schooltelevisie; 17.00 Wop en Flop; 17,25 Felix de Kat; 18.45 Brigadier Dog; 18.55 Nieuws; 19.05 Van gewest tot gewest; 19.30 Agrarisch nieuws; 19.50 Toeristische tips; 20.00 Journaal; 20.20 Politieke partijen20.30 Socutera; 20.35 Duitse les; 22.35 The Relations; 22.45 Den Haag vandaag; 22.55 Journaal. NED. 11: 18.45 Brigadier Dog; 18.55 Nieuws; 19.05 MIK; 20.00 Journaal; 20.20 Studio Vrij; 22.05 Kenmerk; 22.30 Journaal; 22.35 Teleac. DONDERDAG 21 SEPTEMBER. NED. I. Opmerkelijkste onderdeel uit het VPRO-pakket is de documen taire „In de schaduw van het Pen tagon", die om tien over negen uit gezonden wordt. Het uit 1942 date rende Pentagon in Washington is het hoofdkwartier van de Amerikaanse, defensie. De VPRO komt om zeven uur met een aflevering van Betty Boop, gevolgd door een eveneens voor de kinderen bedoelde tekenfilm over een jongetje, dat door twee an dere knapen geplaagd wordt. Om half acht het programma „Schoonheid kent geen tijd", over Amerikaanse - rangerettes, meisjes in kleurige pak jes in militaire stijl. Na journaal en Berichten uit de samenleving, wordt de schijnwerper gericht op de straatmuziek in Londen. Om het avondprogramma volledig te maken moet nog vermeld worden, dat de VPRO om tien uur een selectie brengt uit liedjes van de veelzijdige Ameri kaan Randy Newman. NED. II. De filmcyclus Grëgory Peck komt vanavond aan zijn eind. Als laatste film uit de reeks wordt na het journaal van acht uur de uit 1953 daterende rolprent van William Wyler, „Roman Holiday" uitgezon den, waarin Peck terzijde wordt ge staan door Audrey Hepburn. Audrey Hepburn speelt in deze film de prin ses, die door een gelukkig toeval de kans krijgt even weg te vluchten uit de statige sfeer, waarin zij als lid van het okninklijk huis leeft. Aan de hand van een verslaggever (Gre gory Peck) maakt de prinses een ontdekkingsreis door hei leven zoals dat werkelijk is. Vanzelfsprekend worden de twee verliefd op elkaar, maar een huwelijk mag er toch niet in zitten. Tot slot van de avond: TROS Sport extra, Den Haag van daag en het laatste nieuws. In de vooravond na eerst vijf minuten bij Ca limero verwijld te hebben, neemt de TROS afscheid van een zomer. Dat houdt in een muziekprogramma met als decor de Scheveningse pier, waarin optreden o.a. Marco Bakker, Ramses Shaffy, Love Generation, The Cats en Mieke Telkamp. DONDERDAG 21 SEPTEMBER. NED. I: 11.10 Schooltelevisie; 18.45 Brigadier Dog; 18.55 Nieuws; 19.05 Betty Boop; 19.11 Wie is bang voor de kleine man; 19.30 Schoonheid kent geen pijn; 20.00 Journaal; 20.20 Berichten uit de samenleving; 22.40 Straatmuziek in Londen; 21.10 ln de schaduw van het Pentagon; 22.00 Randy Newman; 22.30 Journaal. NED. II: 18.45 Brigadier Dog; 18.55 Nieuws; 19.05 Calimero; 19.10 Af scheid van een zomer; 20.00 Journaal 20.20 Roman Holiday; 22.20 TROS sport extra; 22.45 Den Haag van daag; 22.55 Journaal. Advertentie m uw oude plaat is nü een nieuwe lp waard GOUDEN H1TPOURRI HUILEN IS VOOR JOU TE LAAT Corry en de Rekels DE CLOWN Ben Cramer MIDDERNACHT Gebroeders Brouwer JAREN KOMEN, JAREN GAAN Anja en Johnny ZUIDERZEEBALLADE Sylvain Poons&Oetze Verschoor ZOU HET ERG ZIJN LIEVE OPA Wilma en Vader Abraham MANUELA Jacques Herp m.m.v. De Riwi's DE LAATSTE DANS Anja ZIGEUNERTANGO De Kermisklanten VADER ABRAHAM HAD 7 ZONEN Vader Abraham met zijn Goede Zonen BLIJ ALS 'N KIND De Makkers IN GEDACHTEN ZIE IK 'T KERKJE WEER Duo X Tegen inwisseling van een oude plaat deze grandioze lp tijdelijk van 9,90 WELTEVREDEN UW DISCOBAR Deze aktie begon zaterdag 16 september In de tweede plaats - en dat is niet eens zo onlogisch - kan deze derde deur als een soort nooduitgang bedoeld zijn geweest, als vluchtmo- gelijkheid bijvoorbeeld. En ten der de, wat volgens mij het meest voor de hand ligt, kan de hele opzet ge weest zijn een afleidingsmanoeuvre te creëren, waardoor onze aandacht zou worden afgeleid van het feitelij ke operatieterrein, in casu de villa aan de EnsChedesestraat. Daarin zijn de heren aanvankelijk geslaagd, want inderdaad trapten wij er in en hiel den een razzia in de cafetaria, tot grote verontwaardiging van Wiese- veld, hoewel hij op zijn tien vingers had kunnen narekenen, dat dit te eniger tijd zou gebeuren. Deze aflei dingsmanoeuvre slaagde dus, zodat de heren rustig konden doorgaan met hun werk in de villa. Geen po litieman, die er wat achter zocht". „En toch kwam de politie eróch- ter?" informeerde Radstaak. Hoolwerf glimlachte. „Zoals hel vaak gaat, meneer, is een kleinig heidje voldoende om ons eindelijk een draad in handen te geven, die leidt tot het vinden van een deugde lijk spoor. Ongelukkig voor de bende werd er op het. stationsemplacement van de spoorwegen in Hengelo in gebroken in een voor export naar Duitsland bestemde wagon. Het is ons nog niet bekend .wat de heren inbrekers - die tussen haakjes al in Hengelo in het Huis van Bewaring zitten - in de wagon dachten te vin den. In ieder geval weet ik nu uit het verhoor dat de Hengelose recher che met de inbrekers heeft gehad dit: ze waren hevig teleurgesteld, toen ze dc dozen, overgeladen in een vrachtauto, naar een schuur hadden gereden en geopend. Elke doos be vatte namelijk speelgoed". „Speelgoed?" herhaalde de jour nalist, „maar dat lag toch voor de hand? Er werd immers vanuit de villa speelgoed - verzonden naar alle delen van het land?" Hoolwerf schudde zijn hoofd. „Niet in ons land. Enkel naar het buiten land: voornamelijk Duitsland, maar ook naar Denemarken en zelfs naar Zweden en Noorwegen, voorzover we tot nog toe weten. Doordat een spoorman, die het niet helemaal ver trouwde, het nummer van de vi-acht- auto opgenomen heeft, kwam de Hengelose recherche achter de iden titeit van de inbrekers- en vond te vens de buit, die in Hengelo in het politiebureau werd opgeslagen. En toen beging de bende een grote fout. Als ze rustig hadden afgewacht, tot de recherche in Hengelo met 't on derzoek gereed was gekomen, zouden de dozen met speelgoed na enige da gen weer ter beschikking van de af zenders zijn geweest. De heren zou den het teruggebracht hebben naar Dorringen, gecontroleerd cn mis schien herverpakt en opnieuw heb ben verzonden. Dan zou er waar schijnlijk geen haan naar gekraaid hebben. Maar dc heren hadden verschrikke lijk veel haast. Toen bekend was, dat de daders waren gearresteerd en de buit terecht, wilden ze zo spoedig mogelijk het speelgoed terug hebben en belden ze tweemaal per dag op om te vragen, wanneer ze het kon den laten terughalen. Toevallig had ik een arrestant die ik naar Hengelo braehb waarna ik, zoals Ik wel vaker doc. even aan wipte op het politiebureau om daar mededeling te doen van de voorge- 65 FEUILLETON DOOR FRANK VAN FALCKENOORT leiding, zodat de Hengelose recher che weet, dat de betrokkene voor lopig onschadelijk is. Daar hoorde ik van het speelgoed. We gingen naar het emplacement, waar personeel van de zogenaamde fabrikanten be zig waren de rest van de dozen over te laden in hun vrachtauto. Daarbij hield een meneer toezicht. Een me neer, die me bekend voorkwam. Een oude bekende van de justitie dus. En dat gaf me te denken. Op dit moment kreeg ik een idee. Aanvankelijk leek het waanzinnig, meneer Radstaak. dus ik hield het voor me. Als zou blijken, dat ik het verkeerd zou hebben gezien, zouden anderen niet op de hoogte komen van de blunder, die ik maakte. Maar ik nam inspecteur Balk van de Hen gelose recherche enigszins in ver trouwen". Hoolwerf dacht even na cn ver volgde: „Nu moet ik even terug gaan naar enkele weken geleden. Onze vriend Maiers werd op een middag betrapt, terwijl hij zich op verboden terrein bevond. In casu het bosperceel achter „Haersate". Zoge naamd was hij daar aan het padde stoelen zoeken...." ..Paddestoelen?" De journalist keek dc politieman verbaasd aan. Hoolwerf knikte. „Dat was. vol gens zijn zeggen, een hobby van hem Maar een van onze mensen had hem al een poosje in de link en was hem gevolgd. Deze mart zag, dat Maiers in het bos achter de villa heel be hoedzaam tot dicht bij het raam na derde en daar vanachter een boom onafgebroken anderhalf uur had staan kijken". „Waarom?" (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 5