DOORGAAN De heer Ph. van Ast opvolger van wethouder L M. Moerniond Politie Miinchen deed het goed DE KROATEN IN SPANJE Weer explosies in Manilla 0 LAATSTE NIEUWS EZEL Zelfmoord bij verkeersongevallen in de Ver. Staten DE TROONREDE Gemeenteraad Brouwershaven Kunstdiefstallen in Italië AGENDA Er is verbazing over uitgespro ken en kritiek geweest op het feit dat op Prinsjesdag alles „gewoon doorgaat.". De Troonrede, het ce remonieel en natuurlijk de miljoe nennota met de verschillende rijks begrotingen, lijvige stukken die op korte termijn door het parlement zullen moeten worden doorgespro ken. Men heeft daar wel gelijk in, maar de vraag is billijk of het hui dige kabinet zich zo vol moet be plakken met het etiket „tijdelijk", dat men al het gebruikelijke maar overslaat. Iedereen erkent toch wel dat het niet is als op andere jaren, ge let op de zeer binnenkort volgende verkiezingen, maar alles afkappen en het alleen houden in de sfeer van een lichte en niets zeggende improvisatie kan toch feitelijk ook niet. Het zou lijken op de school jongen, die er in mei maar mee op houdt, omdat het in juli toch va kantie wordt. De Miljoenennota is er weer; en het is nog een zwaar stuk ook en draagt een signatuur, die in het verleden nog wel eens vager is geweest. Met het stuk bewijst het kabinet - wat er dan ook allemaal gepasseerd is en hoe men zijn be staan ook wil bezien en waarderen - dat er alles aan gelegen is, op een verantwoorde wijze het slotstuk aan de beleidslijn te breien. Of alle strevingen en verlangens, neerge legd in het stuk, evenwel kunnen worden gehonoreerd is de vraag, want de tijd is kort, de problema tiek immens en dit land gonst ui teraard niet louter van welwillend heid. Het streefbedrag (de economie is de zwaarste paragraaf en het zal in de toekomst niet anders worden) voor de loonstijging is 9 procent en wat de prijsstijging be treft 5 procent. Gelet op de erva ringen in het verleden, lijkt het een heel vrome wens de percenta ges in de harde praktijk te kunnen bereiken c.q. te handhaven. Juist tussen deze polen immers hebben de conflicten in het verleden zich afgespeeld en het moet nog blijken hoe de vakbonden zullen reageren op deze percentageverhouding. Waarschijnlijk negatief, want dit minderheidskabinet heeft uiteraard maar weinig gunstige wind in de zeilen. Maar het kabinet laat zich dui delijk aan niets gelegen laten en presenteert een volledig Prinsjes dagpakket en ergens vinden wij dat nog wel sportief ook. Als men enige juridische grond onder de voeten heeft, moet men niet doen alsof men tot de hals in het moeras staat, want dat haalt niets uit. Niettemin zal het straks alles wor den overspoeld door de politieke (verkiezings)-gebeurtenissen cum annexis in de late herfst en dat maakt het allemaal wél een tikje illusoir. De vaderlandse politiek blijft - zo ziet het er wel naar uit - de rest van het jaar zwaar in het nieuws. Dat het evenveel aandacht moge trekken als een „cup-final" ten faveure van de nu en straks regerende politici. BONN, 18-9. De commissie voor binnenlandse zaken van de West- duitse Bondsdag heeft maandag ver klaard, van oordeel te zyn dat de politie in de zaak van de Israëlische gijzelaars van de Olympische Spelen in Miinchen goed en op de juiste wijze is opgetreden en dat er juiste beslissingen zijn genomen. De voorzitter van de commissie, prof. Friedrich Schaefer, zei jjtat de commissie het niet nodig vindt, dat er een parlementair onderzoek wordt ingesteld naar de gebeurtenissen in het Olympisch dorp en op het vlieg veld Fürsten-FV/dbruck, waar op 5 september 17 mensen het leven lie ten. De politie heeft alles gedaan wat in de gegeven omstandigheden mo gelijk was, heeft correcte beslissin gen genomen en is op de juiste ma nier opgetreden, aldus de commissie. MADRID. 18-9. De Spaanse rege ring is bereid de negen Kroaten, die in Madrid zijn geland met een van de SAS gekaapt vliegtuig, onmid dellijk naar Zweden terug te sturen, zo is maandag van welingelichte zijde in Madrid vernomen. Tot dusver is er echter geen ver zoek van Zweden om uitlevering in Madrid ontvangen. Dit uitstel zou veroorzaakt zijn door het feit dat het uitleveringsverdrag tussen Zwe den en Spanje in 1950 was afgelopen en daarna niet is hernieuwd. Onder de Spaanse wet kunnen de negen Kroaten echter naar Zweden worden teruggestuurd. BROUWERSHAVEN, 18-9. Voor de vergadering der gemeenteraad Biouwershaven bestond maandag avond een grote publieke belaijï- stelling, hetgeen zjjn oorzaak vonfl in de verkiezing van een nieuwe wethouder, wegens de benoernjng van de heer L. M. Moerniond tot burgemeester van Westkapelle. Alvorens tot de verkiezing werd overgegaan legde de fractievoorzit ter van de PvdA, de heer C. J. de Munnik een stemverklaring af, waarin hij meedeelde, dat bij de laatste gemeenteraadsverkiezing met de VVD een bindende afspraak was gemaakt bij verkiezing van een wethouder de voorgestelde kandi daat te steunen, zodat de bereidheid met de WD te blijven samenwerken gecontinueerd zal worden. In aan sluiting hierop deelde de VVD- woordvoerder, de heer P. C. van Hattum piede, dat zijn fractie de heer Ph. van Ast kandidaat stelde voor de wethouderszetel. Kritiek volgen, die gegeven deze situatie nodig is om het waarachtig belang van de gemeente te dienen", aldus de heer Van der Bijl. Namens de VVD-fractie zei de heer Van Hattum, dat de heer Van Ast nooit in de raad gepleit heeft voor de bouw van de gebouwen, waar de heer Van der Bijl op doelde, maar zulks heeft gespeeld als parti- kulier. Wat de opmerking betreft dat het college uit de kern Brou wershaven komt, vond de heer Van Hattum, dat we daar toch eindelijk eens over heen moeten stappen en het geheel als één gemeente moeten zien. De heer Van Ast: „Ik hoop dat de heer Van der Bijl waar maakt, dat ik in deze raad alleen mijn persoon lijke belangen heb behartigd, waar op de heer Van der Bijl repliceerde, dat destijds het eigen belang wel degelijk had geprevaleerd boven het gemeentebelang. De verkiezing Hierna bracht burgemeester Schouwenaar de wethoudersverkie zing in stemming, waarvan de uit slag luidde: de heer Ph. van Ast 7 stemmen, de heer J. A. v. d. Bijl 3 stemmen en 1 blanco. De heer Van Ast dankte de raad voor het in hem gestelde vertrouwen en zei te trachten, op zijn eigen ma nier de gemeente zo goed mogelijk te dienen. „Ik sta open voor eerlijke en opbouwende kritiek, maar nega tieve kritiek zal ik naast me neer leggen". De raadsvoorzitter hoopte op een prettige samenwerking in het col lege en zei dat het vertrouwen, waarin volgens één der raadsleden een flinke deuk is gekomen weer spoedig in het college zal terug ge wonnen zijn. „Ons college zal steeds, zoals tot op |»eden is gebeurd een open standpunt innemen." BRESCIA, 18-9. Uit de kerk van het doj-p Cesovo di Marchêno bij Brescia (Italië) zijn zondagavond 4 religieuze schilderijen van de 17-de eeuwse Venetiaanse kunstenaar An drea Celestie en vier vergulde kan delabers gestolen. Uit een villa, waarvan de inboe del zou worden geveild, staande te Montecatini Terme bij Florence, zijn acht schilderijen en negen stuks zil verwerk met een totale waarde van 43 miljoen lire (f 250.000) gestolen. MANILLA, 18-9. Zeker zestien mensen zijn gewond bij twee explo sies in het raadhuis van Quezon, bij Manilla, waar de Filippijnse grond wetgevende vergadering zetelt. Geen' van de 300 leden van de constitu erende vergadering zou getroffen zijn. De politie heeft twee mensen voor ondervraging aangehouden. Sedert verscheidene weken worden er in het gebied van Manilla aansla gen gepleegd die de politie toeschrijft aan de stadsguerrillastrijd'ers van het „Nieuwe Volksleger", de militaire tak van de maoïstische communisti sche partij op de Filippijnen. Advertentie 5i IVERTON'S SCHOENEN Havenplein 13, Zierikzee Tel. 2488 Aanslag op Israëlische ambassade in Londen LONDEN, 19-9. Een Israëlische ambassadefunctionaris is dinsdag gewond toen hij in het ambassade gebouw in Londen een pakje opénde, dat een bom bevatte. De woordvoerder wilde slechts zeg gen dat het pakje met de post be zorgd was. Nadere mededelingen over het slachtoffer deed hij niet. De bezetting van Enka BREDA, 19-9. De gekozen leden van de centrale ondernemingsraad van Enka-Glanzstoff hebben meege deeld dat zij het overleg opschorten voor de duur van de conflictsituatie binnen Enka-Breda. Deze leden van de ondernemings raad kwamen heden-dinsdagmorgen bijeen om zich te beraden over een voorstel van de georganiseerde leden om adhesie te betuigen met de be zetting. De actieleiding binnen het bedrijf heeft dinsdagmorgen een aantal jon gere werknemers toegelaten, om ou dere collega's de gelegenheid te ge ven naar huis te gaan. Eén van de actieleiders zou van daag naar België gaan, om met de Belgische werknemers na te gaan wat zij vandaaruit kunnen doen om de actie te steunen. Bombardement op Tarizaniaanse stad DAR ES SALAAM, 19-9. Vliegtui gen van de Oegandesc luchtmacht hebben dinsdagochtend vroeg op nieuw de Tanzaniaanse stad Boebo- ka gebombardeerd. Dit is in Dar-es -Salaam meegedeeld. Het bombardement van maandag heeft negen mensenlevens geëist. Er zijn er 20 ernstig gewonden. Buboka, een plaats met 30.000 in woners. ligt aan het Victoriameer op ca 35 km ten zuiden van de grens met Oeganda. Volgens de jongste berichten uit Kampala is de 1.500 man sterke in vasiemacht die Oeganda drie dagen geleden binnenviel, op de vlucht ge dreven. Alle plaatsen die in handen van de vijand waren gevallen, zijn heroverd, aldus een militaire woord voerder. Dinsdag 19 september Zierikzee Wijkgebouw Groene Kruis, start les sen „Beter bewegen voor bejaarden". Scharendyke 19.30 uur, start moeder- en kleuter cursus. Brouwershaven Jeugdgebouw, 20.00 uur, bijeenkomst afd. Brouwershaven Plattelands vrouwenbond. Dreischor „De Drie Schapen", 20.00 uur, bijeen komst afd. Noordgouwe e.o. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. Woensdag 20 september Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw, 20.00 uur, vergadering afd. Zierikzee N.C.V.B. Ellemeet Dorpshuis, start bejaardensociëteit. Kerkwerve Verenigingsgebouw, 19.45 uur, ver gadering N.C.V.B. Nieuwerkerk Ons Dorpshuis, 14.30 uur, start be jaardensociëteit. Donderdag 21 september Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw, 20.00 uur, Herv. Vrouwengroep „Wees een ze gen". Concertzaal, 20.00 uur, toneelvoor stelling „Zo'n meisje om in je bin nenzak te stoppen", (Z.V.U.). Bruinisse Herv. Verenigingsgebouw, vergade ring N.C.V.B. Zierikzee Vergaderzaal Chr. Ger. Kerk, 20.00 uur, vergadering A.R. Kiesvereniging Zierikzee Gasthuiskerk, 9.30 uur jeugddienst in kader Vredesweek. Dinsdag 26 september Zierikzee Herv. verenigingsgebouw, 19.30 uur, vergadering C.P.B. Westerschouwen Vergadering gemeenteraad (gemeen tehuis Haamstede). Woensdag 27 september Zierikzee Stadhuis, 20.00 uur, vergadering ge meenteraad Ziérikzee. Herv. verenigingsgebouw, 14.30 uur, bejaardenmiddag N.C.V.B. Als er rotsen in het paradijs zijn geweest, zijn ze ooit met reuzehand opgepakt en neergevleid langs de kust van het Dalmatische eiland Korcula in de Adriatische zee, mis schien wel het boeiendste eiland langs de westkust van Joego-Slavië. Om bij kleine plateautjes te komen, ingesloten door grillige wateraange- vreten rotsblokken, moet een slinge rend stenig pad gebruikt, dat vooral in de siëstatijd ligt te koken in de subtropische zon. Mooi die rotsen, mooi dat pad, maar vooral mooi het kristallen water, dat alles biedt, maar te gastvrij is voor zee-egels, die best eens mooi een prik in een Nederlandse voet willen geven. Men moet die zee-appelsdaarom ne geren en kijken naar het speelse wegschieten van de mini sardeeltjes, kleine visjes die door de helderheid van het water geen enkele privacy hebben. Halverwege was het pad altijd geblokkeerd door een ezel, die ik bijna dagelijks ontmoette. Het beest had een mooi hoofd, maar een lelijk lijf. Het was te mager, wat schonkig en had een vacht vol haarklitten. Maar zijn hoofd maakte alles goed plus zijn geweldige zuidelijke affek- tie voor Mariakaakjes. Het stekelig gras kon dit goede dier geen gastronomische verrukkin gen brengen maar - je zou er ijdel van worden - als hij mij aan zag ko men, dan wist hij het snoepje van de dag in de buurt. Vooral toen de kennismaking wat inniger was geworden, bleken de kaakjes in staat het ganse scala van ezelemoties los te maken. Na korte tijd was de toestand zo, dat het dier het hoofd oprichtte als hg mijn zwerversbuidel in het oog kreeg. Eerst bijna onhoorbaar, maar steeds luider begon hij dan te kras sen als een roestige pomp, om uit dit onduidelijk muzikaal notenpatroon tenslotte tot een duidelijk „ia" te komen. Het kwijl liep hem overvloe dig uit de bek, maar hij nam de kaakjes altijd keurig met de lippen in ontvangst. Was deze ceremonie van Neder landse kaakjesvoerderij achter de rug, dan bleef de ezel zijn voederaar lang en melancholisch nakijken, met kivijnendc ogen en gezonken oren. Heel wat ezels ben ik in binnen- en buitenland tegen gekomen, maar nimmer één die al zijn liefde en ge negenheid schonk voor enkele Ma- ria-kaakjes. De ezel zal daar steflip nog staan, eenzaam en warm op zijn stenig paadje, maar hij moet weer wennen aan zijn maal van distels en droog, scherp gras. Hij zal uitkijken naar de specima van Westeuropees baksel dat voortaan uitblijft, want het leven is hard voor een zuidelij ke ezel. Hij zal zachte knarsgeluidjes maken, maar tot een bevrijdend bal ken komt het niet. Je zou wel willen, maar je blijft niet ginds voor een ezel! SCH1ERE1LANDMAN. De heer J. A. v, d. Bijl (PCG) deelde mede, dat hij namens zijn fraktie graag wilde ingaan op de af gelegde verklaringen der voornoem de fraktievoorzitters. „We stellen Vast, in de eerste plaats dat het ons pijnlijk heeft getroffen niet in het overleg voor de wethouders verkie zing betrokken te zijn geweest. Dit betekent, dat er een stap terug is ge zet op de vorm van eensgezindheid in de raad, die er de laatste jaren is geweest. Dit bedroeft ons zeer. In de tweede plaats, en dat is voor onze fractie bijzonder moeilijk, om onge vraagd toch vertrouwen te stellen in de heer Van Ast als wethouder. Wij zijn van oordeel dat hét ver trouwen ernstig is geschokt gewor den in dé heer Van Ast bij de be handeling van de realisering van het uitbreidingsplan in de kern Brou wershaven. In de derde plaats komt het ons niet gewenst voor dat het college nu geheel woonachtig is in de kem Brouwershaven. Dit zal naar ons oordeel de belangen behartigen van de ovérige kernen niet ten goede komen en zal bij de bevolking ook niet goed overkomen. Tot slot be tekent deze verklaring van de Prot. Chr. Groepering, dat een brok ver trouwen in het college van b. en w. voor ons wordt weggenomen. De konsekwenties van deze verklaring zullen wij aanvaarden en onze frac tie zal zich beraden om de lijn te Bejaarde winkelier te Goes wéér beroofd GOES, 19-9. Een 87-jarige eigenaar van een muzïekwinkeltje in Goes is maandag voor de tweede keer in drie maanden van zijn kasgeld beroofd. Een man en een vrouw, die de vorige keer f 4.000,buit maakten, troffen nu slechts f 75,aan in de lade van het winkeltje. Maandagmiddag zag de winkelier, de heer L. Giessen, hét echtpaar be zig met het openbreken van de win- kella. Ze bedreigden hem met een bijl en trokken de bril van zijn neus. De heer Giessen moest met de twee naar boven, waar zij verder naar geld speurden,. Deze huiszoeking le verde niets meer op. De politie in Goes beschikt nu over een goed signalement. De heer Giessen heeft n.a.v. deze tweede overval besloten zijn winkeltje te sluiten. Poging tot moord GRONINGEN, 18-9. De 40-jarige voorman J. R. uit Rotterdam is in Groningen aangehouden verdacht van poging tot moord op zijn vrouw K. R.-H., die al een jaar gescheiden van haar hian leeft De man verwondde haar slechts licht met een tafelmes. Hij was naar Groningen gekomen om haar te straffen voor het feit, dat zij een verhouding van hem met een an dere vrouw vertroebeld had door haar rekeningen steeds maar naar Rotterdam te sturen. Kleuter gedood DEN HELDER, 18-9. Het driejarige meisje Gwendola Laetitia de Weerdt uit Den Helder is maandagmiddag tijdens het spelen met een metalen kinderwagentje op een uitstekend spijltje gevallen en later op de avond in een ziekenhuis in Den Helder aan de verwondingen overleden. Het meisje kreeg bloed in haai* ademha lingsorganen. Fietsend meisje na aanrijding overleden GRAVE, 19-9. Het elfjarige meisje Willie Keysers uit Sint Hubert (gem. Mill) is maandagavond in Mill (by Grave) op haar fiets door een pas serende personenauto geschept en kort na het ongeluk aan haar ver wondingen overleden. Het kind fietste aan de rechterkant van de Wanrooijseweg in Mill. Ze werd van achteren aangereden en met haar fiets in de berm geslingerd. De bestuurder van de personenauto is na het gebeurde doorgereden. Vol gens de rijkspolitie te Mill man keerde er niets aan de verlichting van de fiets. De rijkspolitie verzoekt een ieder die inlichtingen kan geven over de gene die het meisje heeft aangere den, zich met haar in verbinding te stellen (telefoon 08859- 1600). Het signalement van de onbekende per sonenauto" luidt: grijze lichtgekleurde auto. NEW YORK, 18-9. Een op zeven verkeersongelukken met dodelijke afloop in de Verenigde Staten kan men in feite beschouwen als zelf moord, aldus een groep artsen uit Houston in Texas in het orgaan van het, Amerikaans Suicidologisch Ge nootschap. De artsen ontlenen hun conclusie aan een „psychologische lijkschou wing" op 28 personen, die in ver keersongelukken in Houston om het leven gekomen waren. Vier jaar ge leden werden zo 84 gevallen bestu deerd. Na vraaggesprekken met de ver wanten der 28 doden wees de studie van hun psychiatrische, alcoholische of andere problemen uit, dat veer tien een depressief karakter en vier hunner zelfmoordpogingen hadden, Twe hadden alvorens achter het stuur te gaan zitten op hun dood gezinspeeld en onder meer gezegd: „Jullie staat verdriet te wachten want ik ga dood". (vervolg van pagina 1) De toenemende intensiteit van het verkeer op. de wegen dwingt tot vér scherpte aandacht, zowel van de overheid als van de weggebruikers. Voor het rijonderricht en de ver plichte periodieke keuring van mo torrijtuigen worden wettelijke rege lingen voorbereid. Er wordt een aanvulling gemaakt op de tweede nota over de ruimtelij ke ordening in Nederland. Heden wordt u een nota aangeboden over de openbaarheid bij de voorbereiding van het ruimtelijk beleid. Binnen kort volgt een nota over de Haagse agglomeratie en de afremming daar in van de groei van de kantoren- sector. Noorden des lands De regering zal u dezer dagen de nota noorden des lands 1972 en de nota herstructurering Zuid-Limburg 1972 aanbieden. Ook zal zij bevorde ren dat spoedig een wetsontwerp over de invoering vari een selectieve investeringsregeling zal worden ingediend. In aansluiting op de u onlangs aangeboden urgentienota milieuhy giëne worden verdere wettelijke voorzieningen voorbereid met be trekking tot afvalstoffen, bodemver ontreiniging en geluidshinder. De bestriding van de waterver ontreiniging zal worden versterkt. Voor het Rijnmondgebied wordt het eerste gedeelte van het saneringsplan uitgewerkt. De regering wijst met voldoening op het tot stand komen van de ver dragen van Oslo en de eerste milieuconferentie van de Verenigde Naties, te Stockholm. Zij stuurt aan op verdere afspraken en overeen komsten met de ons omringende landen. De ontwikkelingen in de medische wetenschap en techniek maken het mogelijk voor de volksgezondheid gebruik te maken van tal van nieu we en veelal zeer kostbare voorzie ningen. Mede daarom moeten maat regelen worden genomen om de uitgavenstijging binnen verantwoor de perken te houden. Ook bij het onderwijs maken de hoge kosten het stellen van priori teiten voor de verdere ontwikkeling bijzonder noodzakelijk. Deze afwe ging beoogt ruimte te scheppen voor een aantal zeer urgente maatregelen zonder op andere punten wezenlijke belangen te schaden. Een nota over het onderwijsbeleid wordt heden aan de Tweede Kamer aangeboden. Werkende jongeren Binnen het kader van de onder wijskundige experimenten ten be hoeve van de werkende jongeren zullen initiatieven die gericht zijn op het ontwikkelen van programma's voor meer dan een dag per week, zoveel mogelijk worden gesteund. Voorts zal de regering u een wets ontwerp voorleggen dat ten doel heeft door middel van kinderbijslag een financiële tegemoetkoming te verlenen aan de ouders van werken de jongeren die onder de partiële leerplicht vallen. Het beleid ten aan zien van het wetenschappelijk on derwijs blijft gericht op structurele hervormingen. Daarbij behoort ook een beter gecoördineerd beleid op het terrein van het universitair on derzoek. De regering streeft naar een sa menhangend welzijnsbeleid. Zij heeft besloten tot de instelling van een bureau dat op maatschappelijk en cultureel terrein zal moeten bijdra gen tot een gecoördineerd beleid dat ook op lange termijn verantwoord is. Dc zorg voor buitenlandse werk nemers en andere minderheidsgroe pen in onze samenleving zal worden uitgebreid. De regering zal er het hare toe bijdragen dat verdraag zaamheid en gastvrijheid als deugden van ons volk te boek blijven staan. Zij streeft naar verdere verbete ring van de rechtsbescherming. De zer dagen kunt u een nota van wijzigingen verwachten op het aan hangige wetsontwerp tot nadere regeling van de voorlopige hechtenis. Daarbij wordt mede voorzien in een wettelijke grondslag voor de rechtsbijstand aan verdachten die in verzekerde bewaring zijn gesteld. Suriname en de Antillen De studie door de koninkrijkscom missie, omtrent de staatkundige ver houdingen met Suriname en met de Nederlandse Antillen vindt goede voortgang. Nederland zal aan deze landen in ruime mate financiële en personele steun blijven geven voor hun economische en sociale ontwik keling. Voor de ontwikkelingssamenwer king heeft, de regering ondanks de financiële moeiiykheden haar voor nemens gehandhaafd. Zy biyft haar beleid richten op de verwezenlijking van de doelstellingen van het tweede ontwikkelingsdecennium. De regering hoopt dat multilaterale voorbereidende besprekingen voor een conferentie inzake Europese vei ligheid en samenwerking spoedig zullen kunnen beginnen. Voor de veiligheid acht zij het van bijzondere betekenis dat wordt be gonnen met een gezamenlijk onder zoek naar de mogelijkheden tot wederzijdse en evenwichtige vermin dering van de strijdkrachten in Europa. Voor het welslagen van een dergelijk overleg moet dit, naar haar overtuiging, gevoerd worden vanuit een voldoende sterke verdedigings- positie, geïntegreerd in het Atlan tisch bondgenootschap. Europese gemeenschappen De regering ziet de uitbreiding van de Europese gemeenschappen op 1 januari a.s. als een gebeurtenis van bijzonder belang voor de eenwording van Europa. Daarnaast verwelkomt zij de akkoorden die vrijhandelszones tot stand brengen met zes andere Europese landen. De bijdrage van de regering aan de Europese topconferentie zal tot doel hebben aan het proces van een wording een nieuwe impuls te geven. Zu hecht daarby aan versterking van de Europese Instellingen en aan een groeiend besef van de verant- woordeiykheid van Europa jegens de derde, wereld. De regering blijft hoge prijs stel len op nauwe samenwerking met de Benelux-partners, ook bij de vor ming van haar Europese beleid. De huidige economische en politie ke moeilijkheden mogen ons niet uit het oog doen verliezen dat wij leven in een bevoorrecht land. Onze wel vaart is groot en onze sociale voor zieningen behoren tot de beste in de wereld. Ons bestuur is - op nationaal provinciaal en gemeentelijk niveau - van een goed gehalte. De vrijheid waarin iedere burger zich kan be wegen en uiten is een kostbaar goed. Er is veel om dankbaar voor te zijn. In dit besef hebben regering en Staten-Generaal bü uitstek de taak om de krachten in ons volk te bun delen en te richten op het overwin nen van dc moeiiykheden waarin w(j thans verkeren. De periode die voor ons ligt zal veel van u vergen. Met de bede dat God u wijsheid en kracht moge ge ven verklaar ik deze zitting van de Staten-Generaal geopend. Aldus de letteriyke tekst van de troonrede. Vrijdag 22 september Zondag 24 september

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 2