Welvaartsgroei in 1973 voor gemeenschapsvoorziening de postgiro DE ZIERIKZEESCHE COURANT DRAAIBOEK VOOR ENKA-FABRIEKSBEZETTING BREDA Oegandese bommen op stad in Tanzania da's makkelijk! Kado! MATMi ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 19 seplemher 1972 129ste jaargang Nr. 21152 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand J 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusiel 4 o B.T.W. In dit nummer Wethoudersverkiezing Brouwershaven DE TROONREDE AMSTERDAM. Prinses Gracia ran Monaco hea/t een bezoek gebracht aan de Floriade. waar zij tevens een naar haar genoemde lelie doopte. Op de foto de hoge bezoekster in gezelschap van haar zoon Albert en burgemeester Samkalden van Amsterdam Opera tie plan werd dag vervroegd BREDA, 18-9. In <le naelii van maandag op dinsdag heeft de bezetting van het bedrijf van Enka te Breda ongeveer zestigduizend lege flessen van een chemisch bedrijf in vrachtauto's geladen. De expeditie van die flessen was voorzien. Zij zou als het bedrijf voleon- tinue was blijven draaien, ook zijn uitgevoerd. Dc bezetting verloopt, zo hebben wc van vakbondskant vernomen, volgens een draaiboek dat in het grootste geheim is opgesteld. Dc voorbereiding der bezetting is zo onopgemerkt gebeurd dat bestuurders van vakcentrales maandag kort voordat dc bezetting werd ondernomen op de hoogte werden gesteld. In dat draaiboek is van uur tol uur vermeld wat er moet gebeuren en wat moet u-orden nagelaten. De bedrijfsbezetting was oorspron kelijk op dinsdag 19 september 's middags omstreeks twee uur be paald. Ze is een dag eerder tot uit voering gekomen, omdat men in het bedrijf de indruk kreeg dat langza merhand zoveel mensen iets van de plannen wisten dat het raadzaam nog steeds mededelingen van vak- bondszijdc. is adhesie ontvangen. Naast de verklaringen van solidari teit met de vakbohden die zich ach ter de bedrijfsbezetting hebben ge steld door de drie vakcentrales, zijn telegrammen ontvangen van de groeperingen werkende jongeren van die drie centrales, van het in het Enka-bedrijf in Breda werkzame bedrijfsapostolaat en de unie van studenten in Nijmegen. ZON- EN MAANSTANDEN 20 sept. Zon op 6.23, onder 18.43. Maan op 17.24, onder 2.44. 21 sept. Zon op 6.24, onder 18.41. Maan op 17.41, onder 4.05. Volle maan: 23 sept. (5.07). HOOG- EN LAAGWATER 20 sept. 21 sept. Hoogwater 0.53 13.17 1.48 14.04 Laagwater 6.50 19.13 7.32 19.48 Springtij: 26 sept. Advertentie leek niet langer te wachten. Hoe goed sommigen op de hoogte waren, bleek maandagmiddag, toen verte genwoordigers van de Belgische tex- tielarbeidersbond telefonisch infor meerden hoe het met de zaken ging. Adhesie Van verscheidene kanten, aldus DEN HAAG, 19-9. Koningin Juliana beeft dinsdag middag in de Ridderzaal te Den Haag de nieuwe zit ting van de Staten-Generaal geopend met het uitspre ken van de Troonrede. overheid en de sociale verzekering. Dit houdt dus in dat de welvaarts groei het komende jaar voor het overgrote deel wordt bestemd voor het in stand houden en waar moge lijk uitbreiden van gemeenschaps voorzieningen. Dieptepunt bereikt? Dit zal geen aantasting behoeven te betekenen van de koopkracht in de individuele sfeer. Het dieptepunt van de conjuncturele inzinking lijkt in 1972 te zijn bereikt. Deze ver wachting is gewettigd gezien de ont wikkeling van de wereldhandel, de opleving van investeringen en de invloed van de werkgelegenheids programma's. De volgende fiscale maatregelen worden voorgesteld: een beperking van de inflatiecorrectie in de loon- en de inkomstenbelasting, een ver dere verhoging van deze belastingen en verhogingen van de vennoot schapsbelasting, de vermogensbelas ting, de omzetbelasting en de bijzon dere verbruiksbelasting op perso nenauto's. Deze- maatregelen brengen geen wijziging in de bestaande verhouding tussen directe en indirecte belas tingen. Van hen die rechtstreeks voordeel genieten van bepaalde voorzieningen, zullen hogere bijdra gen moeten worden gevraagd. Bij haar beleid wil de regering de kwetsbare groepen in onze samenle ving zoveel mogelijk ontzien. Zij stelt voor de A.O.W.- en A.W.W.- pensioenen per 1 januari 1973 met 4 procent extra te verhogen. Zij be raadt zich over de mogelijkheid tezelfder tijd het minimumloon eveneens structureel te verhogen. Voorts vormt de reeds voorgestelde wijziging van de belastingvrije grens in de loon- en inkomstenbelasting een mogelijke verlichting voor de laagste inkomens. Pensioenvoorziening De regering wenst tevens een be gin te maken met verbetering van de pensioenvoorziening voor werk nemers. Door bevriezing van de kin derbijslag voor tyet eerste kind ko men hiervoor middelen vrij. Deze zullen voorshands worden belegd in de bouw van extra woningen. Door verstrekking van subsidies wil de regering de huren van deze wonin gen betaalbaar maken voor mensen met lagere inkomens. Zij wil het zelfde doen voor een gelijk aantal woningen uit het bestaande pro gramma. Er zal enige verschuiving van las ten moeten plaatsvinden van de schatkist naar sociale verzekerings fondsen. Over de programmering van de sociale verzekering wordt u heden een nota aangeboden. Om een te gi'ote stijging van de premiedruk te vermijden acht de regering het nodig ook voor het 2e kind de kin derbijslag niet verder te verhogen en in de ziekenfondsverzekering een beperkt eigen risico in te voeren. Verbetering van de bestaansmoge lijkheden en versterking van de maatschappelijke positie van de zelfstandige ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, de land bouw en de visserij acht de regering van groot belang. Daartoe is het dringend gewenst dat de fiscale ou- dedagreserve voor zelfstandigen spoedig tot stand komt. Ter begelei ding van de huidige structurele ver anderingen in de agrarische sector zullen, in verband met besluiten die door de E.E.G. zijn genomen, op selectieve wijze rentesubsidies wor den toegepast. De volkshuisvesting Het grote belang dat de regering toekent aan de volkshuisvesting komt tot uitdrukking in het bouw programma voor 1973. Dit is erop gericht dat omstreeks 134.000 wonin gen in aanbouw genomen kunnen worden. Voor stadsvernieuwing is een nadere wettelijke regeling in voorbereiding. De integratie van het verkeers- en vervoersbeleid wordt voortgezet. De budgettaire situatie maakt het onvermijdelijk de rijksbijdrage aan het Rykswegenfonds te beperken. In verband hiermede stelt de regering voor de opcenten op de motorrijtui genbelasting verder te verhogen. (vervolg: zie pagina 2) HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 19-9. Het K.N.M.I. meldt: Aan het vrij koude weer van de laatste dagen komt nog geen einde. Het ziet er zelfs naar uit dat in de komende nacht van dinsdag op woensdag plaatselijk in ons land het kwik tot dicht bij het vriespunt zal dalen. Achter een depressie, die dins dagnacht van Duitsland over ons 4land naar Frankrijk is getrokken en bij ons plaatselijk buien bracht, in het oosten en zuidoosten van het land hier en daar zelfs vergezeld van onweer, stroomt iets drogere lucht naar onze omgeving. De regenkan sen zijn daardoor klein, maar aan gezien er niet veel wind zal zijn moet er in de nacht en ochtend op mistvorming worden gerekend. Later op de dag worden er perioden met zon verwacht. KAMALA, 18-9. Oeganda heeft maandag dc aanval van een invasie- legertje uit Tanzania beantwoord met een bombardement op de Tan- zaniaanse stad Boekoba, 30 km van dc grens aan het Victorameer. Bij de luchtaanval, ondernomen door één of twee Oegandese vliegtui gen, werd de markt van Boekoba getroffen en kwamen volgens een bekendmaking van Tanzania min stens vier mensen om het leven. Tanzania heeft troepenversterkingén naar de grens gestuurd. Het Oegandese leger drijft met steun van de luchtmacht die zondag morgen yanuit Tanzania binnenge- rukte troepen terug naar de grens, zo is in Kampala meegedeeld. De steden Mbarara, Kyotera en Kalisizo zijn heroverd en er wordt gevochten rond Masaka en Koetoekoela. Vol gens Oeganda zijn tot dusver 200 te genstanders en negen Oegandese mi litairen gesneuveld. Het invasieleger tje omvatte naar verluidt duizend man. Oeganda zegt dat er „blanke huurlingen" bij zijn en dat dc lijken van drie Israëliërs zijn gevonden. Om de sociaal-economische en fi nanciële problemen tot een oplossing te brengen heeft de regering zich in de afgelopen maanden moeten bera den op ingrijpende maatregelen. Daarbij is het gekomen tot een breuk in het kabinet, waaraan sindsdien de steun van een vaste parlementaire meei-derheid is ontvallen. Dit heeft het wenselijk gemaakt te besluiten tot vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer. Door de wijziging van de Kieswet zijn ongeveer een miljoen jonge mensen aan het kiezerscorps toege voegd. De regering hoopt dat zowel deze als alle andere kiesgerechtigden op 29 november metterdaad van hun recht gebruik zullen maken. Het besluit waarbij de ontbinding van de Tweede Kamer wordt gere geld zal dezer dagen in het Staats blad verschijnen. De heden door mij te openen zitting van de Staten-Ge neraal kan dus slechts van beperkte duur zijn. Van u wordt gevraagd mede te werken aan het tot stand komen van die beslissingen die geen uitstel gedogen. De voortgaande inflatie en geld ontwaarding hebben de werkgele genheid en de bestaanszekerheid van velen aangetast en de overheidshuis- houding in ernstige moeilijkheden gebracht. Om tot verbetering te komen is het noodzakelijk dat mati ging wordt bereikt van de huidige prijs- en inkomensstijgingen. Het uiterste zal moeten worden gedaan om tijdig te komen tot een sociaal contract voor 1973. Overeen komstig de reeds eerder bekendge maakte beleidslijn acht de regering het noodzakelijk de reële groei van het nationale inkomen in 1973 vrij- r wel geheel te reserveren voor de METULLA (Israël). Een Israëlisch kanon geeft hier voor eigen troepen dekkingsvuur tijdens de akiie in Li banon, Het was de grootste aktie te gen Arabische commandobases sinds zeven maanden. De letterlijke tekst van de troon rede is: Leden van de Staten-Generaal, Ons land maakt een moeilijke tijd door. In staatkundig opzicht belem meren verdeeldheid en onzekerheid de vorming van stabiele meerderhe den. Onze nationale economie heeft te lijden van een hardnekkige inflatie en een te gi-ote werkloosheid. Met Postgiro gratis girokaarten', die u gratis verzendt in gratis enveloppen. En nog rente toe! Hoe meer zielen, hóe minder deugd. A. Roland -Holst. Dit nammer bestaat uit 8 pagina's Koude nacht Overwegend droog weer met in de nacht en ochtend op vele plaatsen mist en minimumtemperaturen vlak aan zee 8, elders ongveer 3 graden; morgen later op de dag vrij zonnig met maxima rond 15 graden; weinig wind. Voor donderdag: Aantal uren zon: 2 tot 8. Min.-temperaturen: van 1 tot 6 gra den onder normaal. Max.-temperaturen: van 0 lol 4 gra den onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. Verwachting tot woensdagavond: de enige matras met de juiste celbalans

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1