v~ ~J AnJ DE ZIERIKZEESCHE COURANT ISRAËLISCHE OPERATIES IN LIBANON STILGELEGD Noord-Vietnam laat drie Amerikaanse krijgsgevangenen vrij Aardbeving in Griekenland Strijd in Oeganda Storm over Japan Meisje (7 jaar) door pleegmoeder gedood KAPINGSDRAMA ZONDER SLACHTOFFERS CEËINDIGD ZIERJKZEESCHE ES9 NIEUWSBODE Maandag 18 september 1972 129ste jaargang Nr. 21151 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18,00 uur: tel. (01110) 2118, Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 °/o B.T.W. In dit nummer Zierikzee heeft jeugdsociëteit Libanees ultimatum aan Palestijnen TEL AVIV, 17-9. Het Israëlische opperbevel heeft zondagmiddag bekendgemaakt dat alle Israëlische strijdkrachten uit Libanon zijn teruggetrokken, na een actie die 36 uur heeft geduurd, aldus de Israë lische radio. Een legerwoordvoerder heeft mee gedeeld dat er minstens 60 guerril lastrijders zijn gedood. „De Israëlische strijdkrachten heb ben hun actie tegen terroristen in Zuid-Libanon voltooid en zijn deze middag teruggekeerd", aldus een be kendmaking van het opperbevel. De Israëlische militairen zijn nu tijdig terug om Yom Kippoer te vie ren. de heiligste dag van het jaar voor de Joden. Later werd het terugtrekken van de Israëliërs door Beiroet bevestigd. De Libanese premier, Saeb Salam, verklaarde zondag in een vraagge sprek voor Radio Beiroet dat de be trekkingen tussen Libanon en de Palestijnen „zeer goed" zijn. Het Pa lestijnse volk heeft wettige rechten „die wij zullen blijven steunen, even als trouwens de hele beschaafde wereld." Twee Amerikaanse journalisten die een Israëlische eenheid tot aan het dorp Juwaye hadden vergezeld, hebben zondagmiddag op een pers conferentie in Tel Aviv gezegd dat het verzet van het Libanese leger niet slechts formeel bleek. Het ver raste de Israëliërs en dwong hen hun plannen te wijzigen en stelde tevens talrijke Palestijnen in staat hun dorpen te verlaten en de bergen in te vluchten. Wanneer men het aantal Palestijn se guerrillastrijders die door deze eenheid gedood zjjn in aanmerking neemt, heeft de actie in Zuid-Liba- non weinig succes gehad. Wanneer zij echter bedoeld was om de Liba nese autoriteiten te tonen dat de Is raëlische strijdkrachten ver genoeg op Libanees grondgebied kunnen doordringen kan zij wel als geslaagd beschouwd worden, zeiden zjj. De jouranlisten hebben bemerkt dat er zeer strenge orders waren ge geven geen slachtoffers te maken onder de burgerbevolking en zoveel mogelijk gevechten met het Libanese leger te ontwijken. De Israëlische militairen namen zelfs grote risico's om te voorkomen dat burgers getrof fen zouden worden, aldus de journa listen. Onverschillig De bevolking toonde zich dikwijls onverschillig. Verscheidene Israëli sche voertuigen vulden zelfs hun HANOI, 18-9. De Noordvietname- se autoriteiten hebben zondag in een kazerne in Hanoi drie Ameri- kaansekrjjsgevangenen in vrfjlieid gesteld. Dat gebeurde op een spe ciale plechtigheid in aanwezigheid van circa 70 journalisten en camera mensen uit binnen- en buitenland. De drie piloten werden overge dragen aan een Amerikaans vredes- comité onder leiding van Dave Dil- linger en mevrouw Cora Weiss. Hun vrijlating was al aangekondigd. Het zijn de twee marine-luitenants Markham Gartley en Norris Charles en luchtmacht-majoor Edward Elias, die tijdens luchtaanvallen op Noord- Vietnam gevangen waren genomen. Met de vredesgroep waren Charles' vrouw en Gartley's moeder naar Hanoi gekomen. De krijgsgevangenen, die er ver zorgd uitzagen, groetten bij hun bin nenkomst het Amerikaanse gezel schap met een kort handgebaar en stelden zich daarna op tegenover de kampcommandant, kapitein N'go Phong, die het vrijlatingsbeslüit voorlas. „Dit initiatief is genomen overeenkomstig de humanitaire en clemente politiek van de autoriteiten van de republiek Vietnam en van de algemene politieke afdeling van de volksstrijdkrachten," zo verklaarde hij. benzinetanks aan Arabische benzine pompen, soms ijverig geholpen dooi de toegeschoten Libanese eigenaar. Of de Israëliërs met Israëlisch of Li banees geld betaalden konden de Amerikaanse journalisten niet con stateren, DAMASCUS, 17-9. Het Libanese leger heeft de Palestijnse comman do's zondag een ultimatum gesteld alle Libanese dorpen te ontruimen, zo heeft de Fatah-beweging in Damascus bekendgemaakt. ATHENE, 17-9. Het eiland Cepho- lonië in de Ionische zee is zondag middag door een aardbeving getrof fen. Tien mensen werden gewond en er werd aanzienlijke schade aange richt. Een groot aantal huizen is in gestort. KAMPALA, 18-9. Bjj een gevecht met invasietroepen hebben de strijd krachten van de Oegandesc president Amin een neef van de vroegere Oe- gandese president Molton Obote ge vangen genomen, zo meldt Radio Kampala. In dat zelfde gevecht waren 25 te genstanders gedood, onder hen wa ren drie Israëlische huurlingen, al dus de radio. De strijd speelde zich in en om de garnizoensplaats Mbarara, 250 km ten z.w. van de hoofdstad Kampala. Tegen middernacht was „de aanval min of meer afgeslagen". Er waren negen Oegandese soldaten gevallen. Zitting Staten-Generaa] gesloten DEN HAAG, 16-9. De minister van binnenlandse zaken mr. W. J. Geertsema, heeft zaterdag in een verenigde vergadering van de beide Kamers, in het gebouw van de Eer ste Kamer, in naam van de koningin de tegenwoordige zitting van de Sta ten-Generaal gesloten. TOKIO, 17-9. Door de storm Hcle- ne, die over het midden van Japan is getrokken, hebben minstens 37 men sen het leven verloren. In een haven ten zuiden van Tokio sloegen twee vissersboten om. 23 opvarenden wor den vermist. De hevige regenval waarvan de storm vergezeld ging, heeft overstro mingen en aardverschuivingen ver oorzaakt. Bij Nagoya zijn elf snel treinen met tienduizend passagiers vastgelopen. Dit nummer bestaat uit 6 pagina's de officier van justitie in Utrecht geleid. SCHIPHOL. Een Canadese groep artiesten, de „Brothers Boogaardt" arri veerden op Schiphol voor de opvoering van een show op de Floriade. Op het luchthaventerrein iverd vast een voorproefje ten beste gegeven. UTRECHT, 16-9. In Mijdrecht heeft een 31-jarige vrouw haar pleegdochter door wurging om het leven gebracht. Zij heeft dit gedaan omdat het kind lastig zou zijn ge weest. Het slachtoffer is de zevenjarige Corrie van den Heuvel, die al elf maanden bij het pleeggezin woonde. Volgens de Mijdrechtse politie heeft de pleegmoeder, de 31-jarige mevr. W. B. van der V.-W. het kind in overspannen toestand van het le ven beroofd. Na haar daad heeft zij de huisarts gebeld en het doen voor komen of het kind was gestikt. De huisarts weigerde echter dit te ge loven. Volgens adjudant Groen van de Rijkspolitie in Mijdrecht waren duidelijk sporen van wurging te zien, die ook de arts. niet zijn ontgaan. Hoewel de vrouw aanvankelijk ook tegenover de politie bij haar lezing van het gebeurde bleef, heeft zij la ter bekend. Zij is ingesloten en wordt vermoedelijk woensdag voor Drie kapers gaven zich over aan Spaanse politic MADRID, STOCKHOLM. 16-9. De drie Kroalen, die vrijdagavond een DC-9 van de Skandinavische lucht vaartmaatschappij SAS kaapten, hebben zich zaterdag zonder verzet overgegeven aan de Spaanse politie, sa men met hun zes Kroatische metgezellen. Kort daar voor hadden ze de uitgeputte Zweedse bemanning toe stemming gegeven het toestel te verlaten. Overgave AMSTERDAM. Het Amsterdamse huis Leeser toonde de collectie voor na- )mir in i rintef. Op de foto tanen Anti ré en Dn rep een patchwork cnlgan bonl- slipover in beige-camelrood. De negen Kroatcn zyn onder zware politicbewaking voor ondervraging overgebracht naar het hoofdkwartier van de Spaanse veiligheidspolitie. Volgens het Spaanse persbureau E.F.E. zullen ze ter beschikking van dc militaire justitie worden gesteld. De Zweedse regering heeft Spanje om do uitlevering van de 9 Kroa- ten verzocht. Kort tevoren had een woordvoerder van het Spaanse mi nisterie van buitenlandse zaken be kendgemaakt dat tegen de drie kapers een aanklacht wegens lucht- piraterij zal worden ingediend, waarop in Spanje maximaal 30 jaar gevangenisstraf staat. Volgens het Spansc persbureau „Europa Press" zullen de drie kapers waarschijnlijk in Spanje terecht moeten staan cn zullen de zes anderen aan Zweden worden uitgeleverd. Deze zes waren door de Zweedse regering in vrijheid gesteld in ruil voor de vrijlating van de 86 passa giers van een DC-9. Twee van hen waren in Zweden tot levenslange ge vangenisstraf veroordeeld wegens moord op de Zuidslavischc ambassa deur in Stockholm in april 1.971. Dc anderen zaten in Zweden gevangen wegens medeplichtigheid aan de moord of wegens dc bezetting van het Zuidslavische consulaat in Go thenburg, waar ze met het dood schieten van drie gijzelaars hadden gedreigd. Aanvankelijk eisten de ka pers de vrijlating van zeven gevan gen Kroaten. maar een van hen wei- Elkaar liefhebben f is dezelfde vijand haten. Verwachting tot dinsdagavond: Weinig verandering Opklaringen maar ook hier en daar een bui: in de nacht en ochtend plaatselijk mist; zwakke tot matige wind, in hoofdzaak uit noordelijke richtingen; minimumtemperaturen vlak aan zee ongeveer 9, elders rond 3 graden, maxima morgen omstreeks 15 graden. Voor woensdag: Aantal uren zon: 1 tot 8. Min.-temperaturen: van 1 tot 5 gra den onder normaal. Max.-temperaturen: van 1 tot 4 gra den onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 70 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 19 sept. Zon op 6.21, onder 18.46. Maan op 17.06, onder 1.25. Volle maan: 23 sept. (5.07). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 19 sept. Doodtij Hoogwater 12.18 18 sept. Laagwater 5.42 18.18 Den Uyl landelijk lijsttrekker P.v.d.A. UTRECHT, 16-9. De partijraad van de Partij van de Arbeid heeft zater dagmiddag in Utrecht met algemene stemmen fractievoorzitter Joop den Uyl gekozen tot landelijk lijsttrekker bij de komende verkiezingen. Zijn verkiezing vond plaats nadat partijvoorzitter André van der Louw en Den Uyl de door achttien partij raadsleden gemaakte opmerkingen hadden beantwoord. Met een lang durig applaus werd een voorstel on dersteund om af te zien van een de bat in tweede termijn. Met betraan de ogen en een bos rode anjers' in dc hand incasseerde Den Uyl een minu tenlang applaus. geide medewerking omdat zijn straf tijd bijna om was en hij niet in nieuwe moeilijkheden wilde komen. De drie kapers hadden gedreigd het vliegtuig mei alle passagiers en de vier bemanningsleden te zullen op blazen als hun eisen niet werden in gewilligd. Na de landing op het vliegveld van Madrid stelden de kapers de eis dat Spanje hen politiek asiel zou verle nen. zo vertelde dc SAS-vertegcri- woordiger in Spanje, Tarje Hofso. De bevelhebber van de luchthaven, ko lonel Felipe Alonso, die dc onder handelingen met dc kapers voerde, wees die cis af. Alleen dc regering kan over het verlenen van politiek asiel beslissen cn dat zal zeker niet gebeuren voor u zich overgeeft, zo liet hij de kapers weten. Na drie uren van onderhandelen met dc Spaanse autoriteiten gaven dc negen Kroatcn zich over, zonder dat bekend werd of dc Spaanse rege ring toezeggingen had gedaan. Ze lieten dc vier bemanningsleden vrij en overhandigden hun wapens cn het in Zweden ontvangen losgeld van een half miljoen kronen (350.000 gul den) aan dc autoriteiten. HET WEEROVERZICHT DE BILT, 18-9. Het K.N.M.I. deelt mede: Er is zaterdag en de daarop volgende nacht op de meeste plaat sen in ons land langdurige regen ge vallen. De oorzaak was een depres sie waarvan de kern zich van zuid Zweden via Denemarken en de Noordzee naar Duitsland verplaat ste, terwijl bij dit lagedruksysteem behorende frontale storingen van noord naar zuid over Nederland trokken. Achter deze storingen kwa men zondag overdag plaatselijk en kele buien tot ontwikkeling. Dc de pressie neemt nu boven Duitsland geleidelijk verder in betekenis af. Op de oceaan ten westen van Ier land verandert een gebied met hoge barometerstanden maar weinig van plaats. Als gevolg hiervan handhaaft zich boven onze omgeving in het ko mende etmaal een noordelijke stro ming waarmee koele lucht met hier en daar een bui wordt aangevoerd. Ontdekkingsreizigstcr Louise Boy overleden SAN FRANCISCO, 18-9. Dc Amc- rikaanse ontdekkingsreizigster Loui se Boyd is na ccn langdurige ziekte in San Francisco overleden. Zij zou zaterdag 85 jaar zijn geworden. Haar meeste ontdekkingstochten leidden tussen 1926 en 1938 naar Groenland en in 1955 was zij de eer ste vrouw die over de Noordpool vloog. Zij heeft ook deelgenomen aan tochten onder leiding van de Noorse ontdekkingsreiziger Roald Amundsen. Man bekent moord op zijn vrouw AMSTELVEEN, 18-9. De 24-jarige J. A. P. uif Ouderkerk aan dc Am- stel heeft zondagavond uit eigen be weging bjj de politic aangifte gedaan van dc moord op z\jn 23-jarige vrouw J. P.-van der H, Dc man vertelde de Amstclvccnsc politie, dat hij zijn echtgenote vrij dagavond na een echtelijke ruzie om het leven heeft gebracht. De toedracht van dc ruzie en de wijze, waarop de vrouw is vermoord staan nog niet vast. Dr. J. Zelden- rust. de patholoog-anatoom, zal maandagmorgen sektie op het stof felijk overschot verrichten. Het echt paar P. had een kind van vier jaar.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1