SANOceLi DE ZIERIKZEESCHE COURANT PR0CKAM PROCRESSIEVEN GEEN BELEMMERING VOOR GESPREK MET CHRISTEN-DEMOCRATISCHE PARTIJEN deze week bij Giftige stoffen in rivier de Donau Prins Bernharcl over Olympische Spelen Dodencellen leeg... Nixon's adviseur Kissinger „zeer tevreden" uit Moskou vertrokken Amerikaanse tarwe voor China O C3 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 14 september 1972 129sle jaargang Nr. 21149 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Poslbus 1, lel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) J 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 B.T.W. In dit nummer: Laai maar geslaagd patiëntenfeestje Verklaring KVP-lijsttrekker: DEIN HAAG, 13-9. Mr. Andriessen, lijsttrekker van de KVP, heeft woensdagavond verklaard dat liet con- cept-prograinuia van PvdA, D'66 en PPR „in zijn ge heel gezien" geen belemmering behoeft te vormen voor een gesprek tussen de drie samenwerkende cliris- ten-demoeratische partijen en de combinatie PvdA, D'66 en PPR. De KVP-Rjststrekker heeft in een voorlopige reactie zijn visie gegeven op de diverse onderdelen van het concept-program. De tekst van de verklaring van mr. Andrfessen: „De inleiding van het conceptpro gram van Partij van de Arbeid, D'66 en PPR suggereert dat wij voor een keerpunt zouden staan. Het program zelf maakt dat niet waar. Dat zou het ook niet kunnen. De programschrij vers blijken gelukkig te beseffen, dat Advertentie PUS fles 30 cl. mits afgehaald 25 Nederland continuiteit nodig heeft. Het program is dan ook gematigd progressief. Ik zie met ons eigen pro gram overeenkomst en verschil. „Ik zie overeenstemming. Ik noem de visie op de gewestvorming, op de wettelijke basis die subsidies voor cultuur en welzijn moeten krijgen, op het beleid ten aanzien van pen sioenen, op het inkomensbeleid, op de sterke aandacht voor het onder wijs, op de democratisering, wat een sterke verbetering is ten opzichte van het rapport van de Commissie- Mansholt. „Ik vind het belangrijk dat de P.v.d.A., D'66 en PPR in hun pro gram de inflatiecorrectie een pro bleem vinden, dat om een oplossing vraagt. Heel belangrijk voor de op lossing van de financiële problemen in Nederland is dat Partij van de Arbeid, D'66 en PPR een verhoging van de B.T.W. onontkoombaar acht te." Concept programma KVP, ARP, CHU KVP. ARP en CHU kiezen in deze tijd, waarin de polarisatie wel aan geprezen wordt als het wapen voor het forceren van een nieuwere en betere samenleving, voor het gesprek tussen mensen, die bereid zijn macht met anderen te delen en zich te laten overtuigen. Aldus een der passages uit de inleiding van het dinsdag ge publiceerde concept-program voor de drie christelijke partijen. Het concept is opgesteld door een programcommissie onder leiding van prof. dr. P. A. J. M. Steenkamp (KVP) en is, ter bespreking in de partijen, aan de partijbesturen aan geboden. In de inleiding staat, dat KVP, ARP en CHU trachten te werken vanuit het evangelie, „hoopvol pers pectief voor mensen en samenleving" en erop vertrouwen, dat velen vanuit hun eigen bezieling met de geschet ste benadering van mens en maat schappij kunnen instemmen. BELGRADO, 13-9. In Zuid-Slavië is gewaarschuwd voor giftige stof fen in de Donau, waardoor waar schijnlijk tienduizenden vissen ver giftigd zullen worden. In Belgrado meent men dat in Oostenrijk grote hoeveelheden fenol in de Donau zijn geloosd, die via Hongarije in twee of drie dagen Zuid-Slavië zal bereiken. De bevolking langs de oevers van de Donau is gewaarschuwd nergens ri vierwater voor te gebruiken. Veerboot gezonken - 30 mensen verdronken PENANG, 13-9. Een dertigtal men sen, onder wie negentien scholieren, is woensdag verdronken doordat een veerboot op de rivier de Krian zonk. Dit gebeui'de 40 km. ten noorden van Penang. Zeven opvarenden zijn gered en twee wisten zwemmend de oever te bereiken. Vliegtuiw met para s neergestort KATMANDOE, 13-9. - Een DC-3 van het Nepalese leger is woensdag neergestort. Zesentwintig parachu tisten in opleiding en de piloot heb ben het leven erbij ingeschoten. Twee inzittenden van het vliegtuig zijn met ernstige verwondingen in een ziekenhuis opgenomen. WINNIPEG, MANITOBA, 13-9. Pi ins Bernhard, die dinsdag in Win nipeg, Manitoba, is aangekomen, heeft voor 500 genodigden op het jaarlijkse diner van de sportfedera tie van Manitoba verklaard, dat de Olympische Spelen zeker minder ZIERIKZEE. Vandaag (donderdag) is de laatste dag van de Zierikzeese kermis en dat betekent dat nog heel wal kleintjes een plezierig ritje zul len maken in de babymolenook dit jaar weer een zeer gewiFde at tractie voor de kinderen die nog „te klein" zijn voor botsauto's of schiet tent (Foto: Zierikzeesche Nieuwbode). zcuden moeten kosten, maar dat de organisatie van de spelen het land waar zij worden gehouden, „bclang- ijjke inkomsten op het gebied van toerisme, blijvende sportaccommoda ties en een niet te berekenen mate van internationale goede wil ople vert". Volgens de prins heeft de ver schrikkelijke tragidie van München „geen enkel werkelijk verband met de spelen". Prirs Bernhard zal woensdag en donderdag de elfde algemene verga dering van de Internationale Vereni ging voor Bescherming van de Na tuur en de Natuurlijke Hulpbronnen bijwonen die in Alberta zal worden gehouden. SAN QUENTIN (Californië), 13-9. De zesde vei'dieping van het noorde lijk blok in de gevangenis San Quen- tin - de dodencellen - is woensdag voor de eerste maal geheel leeg ge komen. De 37-jarige Gordon Barklcy, de laatste van de 102 mannen die van de gaskamer gered zijn door de uit spraak van het Californische hobg- gerechtshof tegen de doodstraf zeven maanden geleden, is dinsdag naar el ders overgebracht. Barkley was ver oordeeld voor hét wurgen van een tienjarig meisje. Bijna 200 personen hebben de do dencellen alleen verlaten om te ster ven in de appelgroene gaskamer in de kelder van de 120 jaar oude ge vangenis. MOSKOU, 14-9. President Nixons speciale adviseur Ilenry Kissinger is donderdagmorgen uit Moskou naar Londen vertrokken, „zeer tevreden over de resultaten'' van zijn drie- daase besprekingen met de Russi sche leiders. Bij zijn vertrek noemde Kissinger de bej'ichten over een akkoord be treffende de terugbetaling van de Russische oorlogsschulden echter „enkel speculatie". De dag tevoren was uit dooi'gaans welingelichte Russische kringen vernomen dat Kissingers besprekingen de weg hadden geopend voor een oplossing van het „lend lease"-vraagstuk, het belangrijkste obstakel voor het slui ten van een handelsakkoord waar mee miljoenen gemoeid zijn. Analfabetisme oorzaak van ongeval BRUSSEL, 13-9. Een 49-jarige Belg uit Templeuve. in Wallonië, heeft woensdag de correctionele rechter in Doornik stomverbaasd doen opkijken. De man die er van be-schuldigd werd in een straat met eenrichtingverkeer tegen de draad in gereden te hebben <hij veroor zaakte een ongeval) gaf dat feit wel toe maar beriep zich op zijn analfa betisme. Ik kan niet lezen en ik kan dus ook de verkeersborden niet uit el kaar houden, zo zei hij. Hoe lang rijdt u al met uw brommer, vroeg de rechter. Al jarenlang, zei de man. Toen de rechter van zijn verras sing bekomen was legde hij de man een rijverbod van drie maanden op. Stammengevechten in Australisch N.-Guinea PORT MORESBY. 14-9. Honder den manschappen van de Australi sche oproerpolitie kammen het wes telijk berggebied van Australisch Nieuw-Guinea uit na een grote slag tussen 6.000 man van de twee groot ste stammen in het gebied. De politietroepen zijn per vlieg tuig overgebracht naar Mount Hagen met hot doel. nieuwe gevechten te voorkomen. Tijdens de slag die dinsdag woed de tussen leden van de Jiga- en die van de Yamoega-stam werden» hui zen verbrand en opslagplaatsen en tuinen verwoest in een gebied van dertien vierkante kilometer. De stamgeveehtcn spruiten voort uit een oud geschil om grond. Kissinger vertelde dat hij het meest met de Russische partijleider Brezjnjew had gesproken en dat de resultaten „te zijner tijd" bekend zullen worden gemaakt. „Ongewenste Aziaten opsluiten in kampen" KAMPALA, 14-9. Oeganda wil alle „Britse Aziaten" die zich na 8 no vember nog in het land bevinden, onderbrengen in militaire kampen. Op die datum loopt het uitwijzings ultimatum van 90 dagen af. President Idi Amin maakte woens dag met een helikopter een rond vlucht over het land om plaatsen voor de kampen uit te zoeken. Zweden heeft zich intussen bereid verklaard, driehonderd Aziaten uit Oeganda op te nemen. De Zweedse premier Olof Palme deelde dit don derdagmorgen in Londen mee na be sprekingen met zijn Britse ambtge noot Heath. Paus Paulus over moderne immoraliteit CASTELGANDOLFO. 13-9. Paus Paulus heeft een strenge veroorde ling uitgesproken over moderne im moraliteit en gezegd dat de mens „in modder wandelt". Op zijn wekelijkse algemene audiëntie in zijn zomer verblijf in Castelgandolfo prees hij kuisheid en noemde hij zuiverheid „de atmosfeer, waarin liefde ademt". WASHINGTON. 13-9. - Amerika hoeft 500.000 ton tarwe aan China verkocht, zo wordt van welingelich te zijde vernomen. Al meer dan twin tig jaar heeft Amerika geen graan aan China geleverd. Twee exporteurs zullen resp. 400 duizend en 100.000 ton verschepen. Deze transacties, zo wordt gezegd, maken deel uit van een meeromvat tende overeenkomst waarover de twee landen onderhandelen. ROTTERDAM. Onbekenden heb ben donderdagnacht een kledingma gazijn in Rotterdam beroofd van een partij suède jassen ter waarde van 13.000 gulden. De dieven kwamen het pand binnen door een ruit te vernie len. de enige matras met de juiste celbalans DEN HAAG. De colleges van bestu ren van alle Nederlandse universitei ten hebben met minister Van Veen (vijfde van links) gesproken over de moeilijkheden rond de inschrijving van studenten voor het nieuwe cur susjaar. De „duizend guldenen de boycotacties van de studenten zijn de aanleiding voor dit gesprek. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's f Goede wijn behoeft geen krans, alleen maar reklame. f Bertolt Brecht. J WAT UQT VI BILT Verwachting lot vrijdagavond: Perioden met zon Wolkenvelden, ook perioden met zon en op de meeste plaatsen droog weer; in de nacht en vroege ochtend hier en daar mist; zwakke tot matige wind tussen noordoost en noordwest; mi nimumtemperaturen dicht bij zee 10, elders omstreeks 6 graden, maxima morgen ongeveer 15 graden. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 3 tot 9. Min.-temperaturen: van 2 tot 6 gra den onder normaal. Max.-temperaturen: van 0 tot 4 gra den onder normaal.- Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 70 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 15 sept. Zon op 6.14, onder 18.55. Maan op 14.54, onder 22.00. Eerste kwartier: 15 sept. (20.13). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 15 sept. 7.21 19.39 0.54 13.20 Doodtij: 18 sept. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 14-9. Het K.N.M.I. deelt mede: Doordat de luchtdruk, na dc passage van een lagedrukgebied, over Schotland cn Noorwegen kon stijgen, bouwde zich een rug van ho ge druk over die streken op. Daar door kwam. aan de zuidflank van deze rog. in onze omgeving een noordoostelijke stroming tot stand, die opnieuw koele lucht naar Neder land voert, maar waarin flinke op klaringen kunnen voorkomen. De kern van het hogcdrukgebicd. mei een luchtdrukwaarde van 1028 mb. bevindt zich ten westen van Ierland cn verandert weinig van plaats. In dc afgelopen dagen trokken storin gen rond dit hoog naar het zuiden. Boven IJsland ligt een nieuwe fron tale storing, maar of deze in staat zal zijn de rog van hogedruk aan te tas ten. valt nog te bezien.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1