Handig! de postgiro DE ZIERIKZEESCHE COURANT AANSLAG OP OLYMPISCHE SPELEN-PLOEC VAN ISRAEL da's makkelijk! BOMALARM ZESTIENHOVEN LAATSTE NIEUWS „Geen herstel yan vijfpartijenkabinet" „De Magneet" Brand bij Belgische wapenindustrie Sabena overweegt massale ontslagen Smokkelaar gearresteerd bij uitgebreide huiszoekingen in Limburg ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 5 september 1972 129ste jaargang Nr. 21144 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar f 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) J 2,75. Vraagt onze contractprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusief 4 o/o B.T.W. In dit nummer: Zierikzeese huizen toonden wintermode Arabische terroristen doden twee Israëliërs MÜNCHEN, 5-9. De politie in München heeft mee gedeeld dat een Arabische terroristische commando het Olympische dorp is binnengedrongen en de Isra ëlische ploeg heeft aangevallen. Volgens een voorlopige balans zijn er twee doden gevallen. Volgens welingelichte Israëlische kringen in Miin- ehen is één van de slachtoffers van de aanslag de trainer van de gewichtsheffers, Mosje Weinberg. Hij is getrouwd en heeft een zoontje van twee maanden. Volgens het Beierse Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn bij de aanslag twee Israëliërs om het leven gekomen. Voorts is vernomen dat vijf met machinepistolen bewapende Arabi sche verzetsstrijders dertien Israë liërs hebben gegijzeld. Zy eisten dat zij op het vliegveld van München de beschikking over een vliegtuig krij gen. Het is nog niet bekend waar heen zij met de gijzelaars willen vertrekken. De Westduitse regering is diep ge schokt door de aanslag die in Mün chen is gepleegd. Dit heeft haar woordvoerder heden (dinsdag) in een radio-uitzending voor het buitenland meegedeeld. De regering betreurt het dat de Olympische vrede is ver stoord. Advertentie Met Postgiro Jamt u overal betalen met gegarandeerde girobetaalkaarten in plaats van met contant geld. ~V~ MÜNCHEN. Agressieve communisti sche jongeren, voorzien van helmen, ijzeren staven en stokken vallen tie politie tijdens een demonstratie in de Beierse hoofdstad aan. Achten vijftig politiemannen werden ge wond. De politie sprak van een tot dusver in West-Duitsland nog niet vertoonde agressiviteit. Een politiewoordvoerder heeft la ter meegedeeld, dat de guerrillastrij ders vóór 12.p0 uur de vrijlating van Arabische gevangenen in Israël eisen Als dat niet gebeurd zouden zij de Israëlische ploeg doden. Anderzijds is vernomen dat de Westduitse minister van binnenland se zaken, Genscher, zich direct na het vernemen van de aanslag naar het Olympische dorp heeft begeven. TEL AVIV. De Israëlische radio heeft meegedeeld dat ongeveer 300 politiemannen de verblijfplaats van de Olympische ploeg heeft afgesloten na de aanslag die tegen zes uur (dinsdagochtend) werd gepleegd. Vol gens de radio hield de indringer de Israëliërs onder schot en stelde hij „politieke voorwaarden" voor de vrijlating van de gegijzelden. Voortzetting spelen onzeker Het Internationaal Olympisch Comité komt deze ochtend bijeen om te bespreken of de spelen moeten ROTTERDAM, 4-9. Bij de rijks- iuchtvaartpolitie op de Rotterdamse luchthaven Zestienhoven is maan dagavond een bomalarm binnenge komen voor een vliegtuig van de Engelse luchtvaartmaatschappij Bri tish Caledonian. Het toestel is naar tie luchthaven teruggevlogen. De telefonische mededeling kwam binnen op het moment dat het toestel een tweemotorig straalvliegtuig van het type BAC-111, van Zestienhoven vertrok. Via de verkeerstoren werd het vliegtuig, dat op weg was naar de Londense luchthaven Gatwick, te ruggeroepen. De 23 passagiers hebben het toe stel na terugkomst verlaten. Alle bagage werd onderzocht. Na een vertraging van twee en een half uur is het vliegtuig van de Brit se luchtvaartmaatschappij om 22.15 uur maandagavond voor de tweede maal naar Engeland vertrokken. Het toestel werd geheel onderzocht, maar er werd niets gevonden. worden voortgezet. Op een vraag aan de eerste vice-president van het I.O.C., graaf Jean de Beaumont, ant woordde deze dat voortzetting van de spelen „niet zeker" is. Reacties aanslag te Müiicben JERUZALEM, 5-9. In verband met de Palestynse overval op de Israëli sche Olympische ploeg in München heeft mevrouw Golda Meir, de pre mier van Israël, de ontwikkelingen besproken met vice-premier en mi nister van onderwys Yigal Allon en hem opgedragen zich met deze kwestie bezig te houden. Sportzaken ressorteren onder deze bewindsman. Het Israëlische kabinet is in spoed zitting bijeengeroepen om de aanslag van de Palestijnen te bespreken. BONN. Een woordvoerder van de Israëlische ambassade in Bonn beti telde de overval als „ongelooflijk" en „onwezenlijk". De ambassadeur van Israël is inmiddels in München aan gekomen. Ook een vertegenwoordi ger van de Arabische Liga in de bondsrepubliek is naar München ge reisd. Zwarte Septemberbeweging verantwoordelijk BEIROET. De Zwarte-September- beweging is verantwoordelijk voor de aanslag op de Israëlische ploeg in München. Dit is in hooggeplaatste Palestijnse kringen verklaard. „Wij voerden de actie uit". Het persbux-eau voor het Midden- Oosten heeft uit Bonn gemeld, dat de Zwarte-Septembei-beweging een lijst van vijf eisen waarover niet te ondei-handelen valt, heeft opgesteld voor de vrijlating van Israëlische gijzelaars. Genoemde beweging ver klaarde: „Wij zijn niet bereid over onze eisen te onderhandelen. Bij het aflopen van de termijn van ons ul timatum en ingeval van een Israëli sche weigering of van talmen zullen wij ohs plan inzake de Israëlische gijzelaars uitvoeren en Israel ver antwoordelijk laten voor zijn arro gantie". Onderhandelingen visserijgeschil waars ijk OSLO, 5-9. IJsland heeft maan dagavond onderhandelingen met Engeland en West-Duitsland in het vooruitzicht gesteld over een tyde- lijke regeling van de visvangst bin nen zijn omstreden 50-mijlszone. In Oslo verklaarde de IJslandse, ambassadeur Agnar Johnsson op een persconferentie dat zijn minister van buitenlandse zaken Agustsson hem. maandag had meegedeeld het „waar schijnlijk te achten dat in de' zeer nabije toekomst onderhandelingen met Engeland en West-Duitsland be ginnen." Mr. W. Aantjes (A.R.P.) ALKMAAR, 4-9. Mr. W. Aantjes, voorzitter van de A.R.P.-Tweedeka- merfractic heeft het maandagavond hoogst onwaarschijnlijk genoemd, dat na de komende Tweede-Kamer verkiezingen het vijfpartijenkabinet hersteld wordt. De vei*kiezingen zijn noodzakelijk geworden door de breuk, die DS'70 net de andere vier regeringspartijen heeft veroorzaakt. Hoe zou de kiezer het moeten begrijpen, als na de ver kiezingen de oude coalitie weer zou vorden hersteld?" aldus mr. Aan tjes. Advertentie Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij Alles met 50 korting BRUSSEL, 5-9. Dinsdagochtend (heden) even na acht uur, is er in een van de fabriekshallen van de Belgische nationale wapenfabrieken FN in Herstal, een zware brand uit gebroken. De oorzaak van de brand is neg onbekend. Rond half tien breidde het vuur zich nog steeds uit en men vreesde voor explosies. Het vuur wordt bestreden door de bedrijfsbrandweer die assistentie gekiegen heeft van de brandweren van Herstal en van Luik. Hij sprak op een verkiezingsbij eenkomst te Alkmaar, georganiseerd door de groepering van de samen werkende christelijke pai'tijen. BRUSSEL, 5-9. Onder het perso neel van de Belgische nationale luchtvaartmaatschappij „Sabena" is grote ongerustheid ontstaan nadat bekend geworden is dat uitgebreide maatregelen nodig zijn om het be drijf weer financieel gezond te ma ken. Van de 10.000 personeelsleden zouden er binnen een jaar 2.000 moe ten afvloeien. Politiebureau in Belfast belegerd BELFAST, 5-9. Politiemannen hebben dinsdagochtend vroeg in Belfast twee waarschuwingsschoten gelost vanuit een politiebureau dat belegerd werd door circa 80 protes tantse jongelui van de „Tartan"-ben- de. Volgens de politie heeft niemand letsel opgelopen bij de aanval op het bureau aan Woodstock Road. De jongelui bekogelden het ge bouw met flessen en stenen en poog den binnen te dringen. Zij protes teerden tegen de arrestatie van een leider van „Ulster Defense Associa tion". Na de waarschuwingsschoten verspreidden zij zich. Om de aan komst van politieversterkingen te vertragen hadden zij twee wegen in de buurt met gestolen autobussen versperd. JERUZALEM. Het Israëlische ka binet is heden dinsdagochtend onder leiding van premier Golda Meir, in spoedzitting byecn gekomen om de overval op de Israëlische ploeg bij de Oympische Spelen in München te bespreken. MAASTRICHT, 4-9. By uitgebrei- in Schaesberg werden 20.000 prelu de huiszoekingen in Zuid-Limburg dinetabletten gevonden, hert O- pontic Rrote Hocvccihc.cn bl^ theTe van het verdovende middel preludi- duizenden capsules die met de stof ne gevonden. waarschijnlijk bedoeld gevuld hadden moeten Worden, voor illegale export. In een woning werd een geheime bergplaats ontdekt, waaruit Karl Advertentie (Kalle) Paucksch (34) tevoorschijn kwam. Karl P. had in dit huis in Nuth gewoond voor hij in mei van dit jaar als ongewenst vreemdeling de grens werd over gezet. Hij zou dc leider van een narcotica smokkel bende zijn. De politie deed invallen in Nuth. Hoensbrock. Heerlen, Schaesberg en Schinveld. Bij een 42-jarige invalide APELDOORN. - Dominee J. C. H. Jörg doopt prins Pieter Christiaan, de derde zoon van prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's Zie wel en doe niet dom. Verwachting tot woensdagavond: Rustig weer Wolkenvelden, maar ook af en toe zon en op de meeste plaatsen droog; merendeels zwakke wind uit noor delijke richtingen; minimum-tempe raturen van 13 graden aan zee tot ongeveer 9 graden in het binnen land, maxima morgen rond 18 gra den. Voor donderdag: Aantal uren zon: 1 tot 9. Min.-tempera turenvan ongeveer normaal tot 3 graden onder normaal. Max.-temperaturen: omstreeks nor maal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 pi-ocent. Kans op een geheel droog etmaal: 70 proeent. ZON- EN MAANSTANDEN 6 sept. Zon op 6.00, onder 19.16 Maan op 4.28, onder 18.29 7 sept. Zon op 6.01, onder 19.13 Maan op 5.44, onder 18.43 Nieuwe maan: 7 sept. (18.28). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: Hoogwater Laagwater 6 sept. 2.17 14.35 7.55 20.19 7 sept. 3.06 15.17 8.36 20.57 Springtij: 10 sept. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 5-9. Het K.N.M.I. deelt mede: Het hogedrukgebied ten wes ten van Ierland, waarvan in do afge lopen dagen herhaaldelijk melding is geweest neemt geleidelijk in be tekenis af, maar handhaaft zijn po sitie nog. Een uitloper van dit hoge drukgebied trok in de nacht van maandag op dinsdag over ons land. De windstilte en de langdurige op klaringen die hiervan het gevolg wa ren, maakten in de polaire luchtsoort een sterke uitstraling. De Bilt en de vliegbasis Twente noteerden met 5 respectievelijk 4 graden de laagste minimumtemperaturen. Daar het zich laat aanzien, dat het Ierse hoge drukgebied geleidelijk een uitbrei ding naar midden-Europa ondergaat, mag op een aanhouden van het dro ge en rustige nazomorwcortypo gere kend worden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1