KOFFIE DE ZIERIKZEESCHE COURANT REORGANISATIEMAATREGELEN BIJ GIST-BROCADES NV reuzepak 500 gram Nixon op Hawaii Onrust in Britse gevangenissen Verkiezingscampagne V.S. gaat van start Populariteit Nixon gestegen Alleen al in gebied Parijs 60 aanklachten van ouders rond talkpoeder-schandaal „De Magneet" Franse maatregelen tegen de inflatie TROS op weg naar A-status ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 31 augustus 1972 129ste jaargang Nr. 21141 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REOAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2(18. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochlman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 B.T.VV. In dit nummer: Er komt een duinmeer in „Het Zeepe Vijf directeuren treden uit concern DELFT, 21-8. Bij Gist-Brocades N.V. is een aantal nieuwe reorganisatiemaatregelen afgekondigd, die onder meer tot gevolg hebben dat per 1 januari 1973 vijf directeuren - allen ouder dan 60 jaar - met hun volledige instemming uit het concern zullen treden. Door het terugtreden van één van de twee directeuren in de Farmaca- sector vindt een concentratie plaats en daarnaast worden het produktie- bedryf Delft en de centrale hoofdaf deling technologie onder eenhoofdige leiding geplaatst, aldus een bericht van de Raad van Bestuur. Als gevolg van de laatste maatregelen zal ook in de leiding van de produktiebedrij- ven in Delft concentratie plaatsvin den. .35* Indien voorts passende maatrege len tot efficiency-verbeteringen zou den leiden tot vermindering van het aantal arbeidsplaatsen, zal dit in overleg met de ondernemingsraden en de vakbonden geschieden, aldus het communique. Bij de uitvoering van de maatre gelen tot verbetering van de effi ciency zullen allerlei verschuivingen en concentraties plaatsvinden, zo leg de directeur De Vries desgevraagd uit. Men verwacht dat de concen traties vooral „naar beneden" zullen uitwerken en betrekking zullen heb ben op de produktie-sectoren en technische dienst. Wanneer de nieu we functionarissen ingewerkt zijn zal bekeken worden welke aktiviteiten op een nieuwe basis kunnen komen. Behalve aan een reorganisatie van het machinepark wordt ook gedacht aan vermindering van het aantal personeelsleden. Om hoeveel mensen het gaat is nog niet te zeggen, zo verklaarde de heer De Vries. Het zgn. natuui-lijke verloop is vrij groot, aldus de directeur personeels zaken, zodat intern nog opschuivin gen mogelijk zullen zijn. De uitvoe ring van de nieuwe maatregelen zal zeker nog wel een jaar duren. „Ook de vakorganisaties en de onderne mingsraden hebben er begrip voor, dat we niet overhaast moeten hande len", aldus mr. De Vries. Aan het begin van dit jaar is ove rigens al bekendgemaakt dat de per soneelssterkte met 300 verminderd zou moeten worden. Op het ogenblik zijn van dit aantal 40 personeelsle den binnen het bedrijf herplaatst, 130 personen zijn door het natuurlijke verloop afgevallen, terwyl van de overige 130 nog 112 personen ontsla gen moeten worden. Deze perso neelsvermindering staat buiten de nieuw aangekondigde maatregelen, aldus mr. De Vries. Eind 1971 be droeg het aantal personeelsleden by Gist-Brocades 6432 man van wie 4603 in Nederland. 2§9 HONOLULU, 31-8. President Ni xon is donderdag op Hawaii aange komen waar gedurende twee dagen een topconferentie plaats vindt tus sen de Amerikaanse president en de premier van Japan. Kakoei Tanaka. ZIERIKZEE, 30-8. Gisteren (woensdagmiddag) ontstond brand in twee stroklampen op een stuk grond van de heer M. Flohil aan de Boeremveg te Zierikzee. De brand weer, die onmiddellijk werd ge waarschuwd, had het ongeluk op de weg naar de brand in Weststraat door het losschieten van dé trekkop, een aanhangwagentje te verliezen. Het wagentje vloog tegen de muur van de Verreput. Toen men het land wilde oprijden kwam de brandweerauto in de mod der vast te zitten en moest door een andere brandweerwagen, die inmid dels gealarmeerd was, worden los getrokken. De brand is ontstaan door hel afbranden van stoppels. Toen de wind draaide sloeg het vuur over op de stroklampen. De schade van de brand bedraagt ongeveer vierduizend gulden. Hedenmorgen smeulde het stro nog na. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). DEN HAAG, 30-8. Hoewel senator George McGovern en president Nixon na hun verkiezing tot presidentskan didaten voor respectievelijk de De mocratische en de Republikeinse partij al enige voorpostenschermut selingen hebben geleverd, begint maandag 4' september, op Labor-day (de dag van de arbeid) de verkie zingscampagne traditioneel. De kandidaten beginnen dan met de afwerking van een intensief reis programma door vele staten om hun zaak te bepleiten en de kiezers ach ter zich te krijgen. Met straalvlieg tuigen kunnen zij in vijf of zes uur van kust naar kust reizen en ver uiteen gelegen steden op één dag bezoeken. Tegelijkertijd starten de plaatse lijke partij-organisaties hun werk om zoveel mogelijk aanhangers op verkiezings-dag (7 november) naai de stembus te krijgen. In de afgelopen jaren zijn de uit slagen van de publieke opinie-onder zoeken steeds nauwkeuriger geble ken. Mede aan de hapd van deze „thermo- LONDEN. 30-8. De onrust en de gewelddadigheden in Britse gevan genissen hebben zich woensdag uit gebreid. Behalve de ongeregeldheden in de drie inrichtingen op het eiland Wight, hebben zich ook nu ongere geldheden voorgedaan in de gevan genissen van Chelmsford in het graafschap Essex en Peterhead in Schotland. Maandag 4 september: meters" kan de kandidaat zien hoe groot zijn aanhang in bepaalde delen van het land is en welke zaken de kiezer bezig houden, zodat hij weet welke plaats hij moet bezoeken en waarover hij moet spreken. WASHINGTON, 29-8. In de week 11a de Republikeinse partij conventie, is de populariteit van president Ni xon bij de Amerikaanse kiezers met zeven procent gestegen. Dit blijkt uit een opinie-onderzoek van Gallup, waarvan de resultaten woensdag docr de Washington Post zijn gepu bliceerd. „Zwarte arbeiders" uit Nederland in Hamburg gearresteerd HAMBURG, 30-8. Bij overvallen op hotels en pensions in Hamburg heeft de Westduitse politie woensdag negen Ieren en drie Nederlanders gearresteerd die er van verdacht worden door een Ierse bouwonder neming illegaal als zwarte arbeiders Hamburg binnengesmokkeld te zijn. Het brein achter deze „slavenhan del" zou de 47-jarige Nederlander H. van S, uit Den Helder te zijn, die nog op vrije voeten is. Zijn uit Ier land afkomstige compagnon William Mac C. is gearresteerd. PARIJS, 30-8. Alleen al in het gebied van Parijs hebben ouders 60 aan klachten ingediend tegen de bereiders van het talkpoeder van het merk „Bebe", dat verantwoordelijk zou zijn voor de dood van zeker 23 baby's. Een officieel dodencijfer kan pas worden vastgesteld na „een langdu rig en gedetailleerd onderzoek" waar waax-schijnlijk lijkschouwingen, weefselproeven en bloedanalyses te pas moeten komen, aldus Beque. De rechter leidt het onderzoek te gen „X" op de aanklacht dood door schuld. De fabrikant van het talk poeder, Morhange, heeft verklaard niet verantwoordelijk te zijn voor de aanwezigheid van het giftige ont smettingsmiddel hexachlorofeen in het poeder. Volgens Morhange moe ten de schuldigen gezocht worden bij de onderneming Setico die het ba- sisprodukt verder verwerkt en ver pakt heeft. Rechter André Beque, die belast is met het onderzoek in deze zaak, waarschuwde woensdag voor „talko- fobie" en verklaarde dat men nu niet alle sterfgevallen onder kinderen aan dit talkpoeder moet gaan toeschrij ven. Maatregelen in Oeganda tegen toeristen KAMPALA, 30-8. Buitenlandse toeristen moeten in Oeganda reizen in Oegandese voertuigen. Als 2e per auto komen betekent dat dat ze bij de grens in een Oegandese wagen moeten overstappen. Reiskosten en rekeningen moeten in harde buiten landse valuta worden betaald. Dit is een van de nieuwste maatregelen van de Öegandese president Idi Amin in het kader van zijn „Afrika- niseringsprogramma" van de Oegan dese economie. Drastisch optreden tegen rijnse piraten MANILLA, 30-8. In de Filippijnse hoofdstad Manilla zijn berichten ontvangen, dat bij de zuidkust van de Filippijnen een motorschip door piraten is aangevallen. Tien opva renden werden doodgeschoten en twee ontvoerd. Twee opvarenden zijn gewond en vijf worden vermist Zij waren vermoedelijk overboord gesprongen om aan de piraten te ontkomen. Radio-actief afvalwater in de Noordzee JOENKOEPING, 30-8. Al circa twee jaar komt er radio-actief af valwater dat uit Frankryk afkomstig is, via het Kanaal in de Noordzee, zo heeft Günter Weicliart van het hy drografisch instituut in Hamburg dinsdag meegedeeld op de vakbeurs van materiaal voor de zuivering van water die te Joenkoeping in Zweden wordt gehouden. In het zuidoostelijk deel van de Noordzee is de radio-activiteit dan ook toegenomen. Advertentie Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij Alles met 50 korting PARIJS. 31-8. Om de inflatie tc bestrijden stelt de Franse regering zich voor alle tarieven voor open bare diensten tc bevriezen tot 31 maart 1973 en de samenwerking bin nen de Europese Economische Ge meenschap te vergroten. Dat heeft een wootdvoerde»; woensdag mede gedeeld na een \Vrgadcring van het Franse kabinet, In de vergadering is voornamelijk gesproken over maatregelen die de minister van financiën, Valery Gis- MUNCHEN. Het eerste brons voor Nederland is binnen: v.l.n.r. Kees Priem Fedor den Hertog, Aad van den Hoek en Hennie Kuiper, na de derde plaats op de 100 km tijdrit voor ploegen. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's Wij reizen om te leren dat wij evengoed thuis konden blijven. HILVERSUM, 30-8. De TROS, sinds een jaar B-omroep, is hard op weg, de limiet voor de verkrijging van de A-status (400.000 leden) te bereiken. Op dit moment heeft de TROS volgens directeur mr. J. M. Landre 375.000 leden, van welk echter wel ongeveer 15 p rocent moet worden afgetrokken voor mensen, die wel lid zijn van de TROS, maar geen omroepbijdrage betalen en derhalve voor de omroepwet niet als leden gelden. De heer Landre zei, dat met een beetje geluk de TROS aan het eind van dit jaar de 400.000 leden (bruto) bereikt kan hebben. card d'Estaing heeft voorgesteld om de inflatie te bestrijden. Nadere me dedelingen heeft de woordvoerder niet gedaan. De Franse regering zal de andere landen van de EEG en de Europese Commissie voorstellen de mogelijk heid te bestuderen van gecoördi neerd optreden om de inflatie aan banden te leggen. Dat optreden zou deel moeten uitmaken van de vor ming van een economische en mo netaire unie. Verwachting tot vrydagavond: Zonnige perioden Zonnige perioden en droog weer; overwegend matige wind uit noord oost tot oost; minimumtemperaturen van 13 tot 9 graden, maxima morgen rond 20 graden. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 4 tot 13. Min.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 4 graden onder normaal. Max.-temperaturen: omstreeks nor maal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 1 sept. Zon op 5.52, onder 19.27. Maan op 23.14, onder 16.02. Laatste kwartier: 31 aug. (13.48). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: Hoogwater Laagwater 1 sept. 8.17 20.49 1.37 14.18 Doodtij: 3 sept. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 31-8. Het K.N.M.I. deelt mede: De overgang naar de herfst maand heeft voor het weer bij ons nog geen gevolgen. We blijven bin nen de invloedssfeer van een hoge- drukgebie'd boven Finland, dat zich nu iets naar het zuiden verplaatst. Wel bevindt zich boven de Oostzee sn Sleeswijk-Holstein een zwak frontje dat naar het zuiden komt, maar meer dan wal volkenvelden brengt dit niet met zich mee. De de pressie-activiteit speelt zich momen teel af op het noordelijke deel van de oceaan en boven Zuidoost-Europa. Het zwaartepunt van de neerslag lag de afgelopen 24 uur boven Joegosla vië, met plaatselijk meer dan 70 mm. MOSKOU. De Amerikaanse neger- activiste en filosofe Angela Davis hoeft in Moskou de medaille gekre gen die is geslagen ter herdenking van het feit, dat Lenin 100 jaar gele den werd geboren.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1