Overal! de postgiro DE ZIERIKZEESCHE COURANT „De Magneet" Herv. kerk te Oosterland gerestaureerd VIETNAM-OVERLEG NIXON EN BUNKER IN HONOLOELOE Kamerlid werkt aan brede centrumpartij Uitbreiding van de Staatsloterij dak makkelijk! Zeventien rellenmakers uit Afrikaanderwijk Rotterdam voor rechter Mini-omroepen uit „de lucht" Nog steeds vier verdachten in arrest na dodelijke aanslag in Eersel Wervelstorm teistert N.-Vietnam Onderzoek kosten van waterzuivering VUURGEVECHT IN BELFAST istPiter iüi ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 29 augustus 1972 129stc jaargang Nr. 21140 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Poslbus 1, lel. (01110) 2255, na 18.00 uur: lel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakleur: M. J. Bij de Vaale, iel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochlman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 °/o B.T.W. In dit nummer: A fgesloten Oosterschelde wordt geen troep Advertentie Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij Alles niet 50 korting Doden bij busongeluk LISSABON. 28-8. Bij een busonge luk in Portugal z ijn maandag zes mensen om het leven gekomen. Der tig inzittenden van de bus die een toeristische tocht maakte, zijn ge wond. De bus stortte bij Tornar. 150 km van Lissabon, van tien meter hoogte in een ravijn. In Amerika geen dienstplichtigen meer onder de wapenen SAN CLEMENTE, 28-8. In de Ver- cnigde Staten zullen vanaf juli vol gend jaar geen dienstplichtigen meer onder de wapenen worden geroepen. President Nixon gaf maandag in een gesprek met minister van defen sie, Meivin Laird zijn goedkeuring voor de plannen van het pentagon voor een strijdmacht die geheel uit vrijwilligers bestaat. Nixon vliegt woensdag naar Ha waii voor bespz-ekingen met dc nieu we premier van Japan, Kakoeei Ta- naka. Perschef Ronald Ziegler zei dat de president daarnaast „alge meen overleg" over de toestand in Vietnam met Bunker wilde voeren. De president en Bunker ontmoeten elkaar op donderdagmorgen, enkele uren voordat de Amerikaans-Japans „top" begint. Ziegler maakte voorts bekend dat de president voordat hij woensdag naar Honoioeloe vertrekt een nieu we aankondiging over de troepen sterkte in Vietnam zal doen. Men verwacht dat hij opnieuw op dracht zal geven tot het terugtrek ken van een aantal militairen, waar schijnlijk tien- a vijfduizend man. Wat er dan nog overblijft zal er ge stationeerd blijven tot de Noordviet- namezen alle Amerikaanse krijgsge vangenen vrijlaten. Zuidvietiiamese troepen Minister van defensie Meivin Laird, die maandag in San Clemen te met Nixon confereerde, zei tegen journalisten dat de Zuidvietnamese troepen in staat zijn een eventueel nieuw offensief dat de Noordvietna- mezen in het zuiden te velde zou den kunnen ontketenen, het hoofd te bieden. Hij bevestigde dat nog meer Noordvietnamese sofdaten naar Zuid Vietnam zijn gestuurd, maar hij be vestigde niet met zoveel woorden be richten dat zich Zuid-Vietnam nu 20.000 man uit Noord-Vietnam be vinden. Ziegler verklaarde naar aanleiding van uitlatingen van Laird die de voorwaarden van president Nixon voor het beëindigen van de Ameri kaanse bombardementen op Noord- Vietnam en de blokkade der Noord vietnamese havens leken te verzach ten, dat in het officiële Amerikaanse standpunt geen wijziging is gekomen. UTRECHT, 28-8. Het Tweede Ka merlid Jac. de Jong, destijds afge splitst van de Middenstandsparty en sindsdien, een eenmansfractie vor mend. is bezig een aantal kleine rechtse partyen tc bundelen tot cén democratische middenpartij. Op een bijeenkomst maandag avond in Utrecht vertelde hij dat hij eerder op de dag gesprekken had ge voerd met de Bejaarden partijen cn maandagavond laat zou hij nog mot functionarissen van Binding Rechts gaan praten. De heer De Jong stelt wel voorwaarden: bij Binding Rechts moet het rechts eruit en bij dc be iaarden meet het professioneler, liever een niet bejaarde deskundige dan een bejaarde niet-deskundige in de Democratische Middenpartij. DEN HAAG. 28-8. Het ligt in het Advertentie Met Postgiro kunt u contant geld opnemen op alle ruim 2400 postkantoren. SAN CLEMENTE, 28-8. President Richard Nixon zal donderdag in Honoioeloe op Hawaii eonfereren niet ile Amerikaanse ambassadeur in Saigon, Ellsworth Bunker, aldus heeft het Witte Huis - lijdelijk in San Clemente - maandag bekendgemaakt. Zoals president Nixon op 8 mei in een rede verklaarde, aldus de pers chef, zal de bombardementen-cn my- nenpolitiek worden gewyzigd zodra Noord-Vietnam instemt met een wa penstilstand in heel Indochina cn de Amerikaanse krijgsgevangenen vrij laat. DUIVELAND. - Te Oosterland werd zondag j.l. met een speciale dienst de gerestaureerde Hervormde kerk weer in gebruik genomen. Dat er nu neer gekerkt kan worden in het kerkgebouw is een vreugdevol feit voor Hervormd Oosterland. Vooral ook voor koster Kees de Later een bekend Oosterlander, die gedureyide de restauratieperiode er voor moest zorgen dat de kerkgangers terecht konden in <2? Confcrentiekamer. De foto toont de heer De Later in de fraai gerestaureerde nieuwekerk, waaraan hij gedurende vele jaren als koster verbonden is. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) voornemen het aantal lotcrycn van de Staatsloterij «it te breiden van zes tot ten hoogste 12 per jaar. Een voorstel daartoe is maandagmiddag bij dc Tweede Kamer ingediend. Bij aanvaarding van dit ontwerp tot wij ziging van de wet op de kansspelen - reeds aangekondigd in de ..priori- tcitcn-lyst" van het kabinct-Bics- hcuvcl - wordt het mogelijk, maan delijks een lotery te houden. ROTTERDAM. 28-8. 17 rellenma kers in de Afrikaanderwijk in Rot terdam zyn maandagmiddag voor de politierechter verschenen. Zij liepen veroordelingen op. die varieerden van 10 dagen tot 3 maan den gevangenisstraf. Een van de Turken, die eveneens van openlijke geweldpleging werd verdacht, werd door mr. A. R. Jolles vrijgesproken, omdat de tenlastelegging niet geheel juist was. De officier van Justitie, mr. J. Hage, had in alle gevallen strengere straffen geëist. De meest ongelukkige, die voor het verdachtenbankje verscheen, was de 20-jarige tuindersknecht J. L. Even als de andere verdachten had hij op 13 augustus met stenen naar de po litie gegooid. Daarvoor was hij dan ook gepakt. Doordat tijdens het ver hoor het televisie-programma van AVRO's televizier over de rellen nog eens werd afgedraaid, kwam de of ficier van Justitie erachter dat hij nog meer op zijn kerfstok had. Op het beeld zag men de jongeman be zig met het stichten van een brand je in de Wapenstraat. Dat nam mr. Hage hem ernstig kwalijk en eiste tegen de tuindersknecht, die al ge deprimeerd was door het verlies van zijn meisje aan een Turkse werkne mer, de maximumstraf: zes maan den. De verzachtende omstandighe den, die door de verdediging werden aangevoerd brachten de straf uit eindelijk terug tot vijf maanden, waarvan twee voorwaardelijk. DEN HAAG, 29-8. Dc Vereniging Humanitaire cn Idealistische Radio- Omroep (HIRO) cn dc Nedcrlandsche Stichting voor Morele Herbewape ning zullen na 1 oktober geen zend tijd meer hebben. Met hen zullen ook de mini-omroepen Bond zonder Naam cn Nederlandse Vereniging voor Sexnele Hervorming (NVSH) uit <lc ether zyn verdwenen. De vier mini-omroepen hadden zendtijd in de overgangsfase voor het in werking treden van de Om roepwet. Ze moesten opnieuw zend tijd aanvragen. EINDHOVEN. 28-8. Dc Rijkspolitie in het district Eindhoven is volop bezig met de moord op dc 55-jarige besarbeider Frits Amting uit Eersel (N.B.). Dc bosarbeider is zondag dood in zijn auto gevonden dicht bij het huis van zijn ex-vriendin, een gescheiden vrouw met wie hij enige tijd samen woonde. Vier verdachten bevinden zich in arrest: de ex-vriendin, twee man nen. van wie een in Belgic woont, cn nog een vrouw. De identiteit van de verdachten is nog niet bekend ge maakt. Frits Amting is getroffen door ko gels van een klein kaliber, die van korte afstand op hem zijn afgevuurd In Eersel doen vele geruchten dc ronde over de achtergrond van de aanslag op de bosarbeider. De po litie geeft in dit stadium echter geen inlichtingen. HANOI, 29-8, In de nacht van maandag op dinsdag is Noord-Viet nam getroffen door een wervelstorm met windsnelheden van honderd a honderdtwintig km per uur. De wervelstorm ging gepaard met hevige regenval. In dc straten van de Noordvietnamese hoofdstad wer den bomen ontworteld. DEN HAAG, 28-8. Om een eind tc maken aan de waterverontreiniging door afbreekbare stoffen is een in vestering van 7.6 tot 10 miljard gul den nodig. Daarnaast brengt deze investering jaarlijks een bedrag van 1 tot 1.35 miljard aan kosten met zich mee. Dit blijkt uit een bereke ning van hel Centraal Bureau voor de Statistiek, dat een onderzoek in stelt naar de veranderingen in het leefmilieu in Nederland. Gevaarlijk talkpoeder uit de handel BELFAST, 29-8. In dc nacht van maandag op dinsdag heeft zich in dc Noordierse hoofdstad een uitgebreid' vuurgevecht afgespeeld tussen Brit se troepen en Ierse Republikeinse gucrillastrijders. De strijd begon even voor midder nacht. Sluipschutters zouden met mi trailleurs en automatische geweren het vuur geopend hebben op Britse legerpatrouilles en op een legerpost in een r.k. wijk van Belfast. In het drie uur durende vuurgevecht wer den ongeveer duizend schoten gelost. Van Britse zijde is verklaard dat .zes a zestien keer sluipschutters ge troffen zijn. Maar men heeft geen gewonde guerillastrijders kunneii vinden. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's Wie helemaal normaal is, is f niet helemaal normaal. f Verwachting tot woensdagavond: Aanhoudend fraai weer Droog en zonnig weer met een over wegend matige wind uit noordoost tot oost: minimumtemperaturen van 13 tot 9 graden, maximumtempera turen morgen omstreeks 21 graden. Voor donderdag: Aantal uren zon: 4 tot 14. Min.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 3 graden onder normaal. Max.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 4 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 30 aug. Zon op 5.48, onder 19.32. Maan op 21.27. onder 13.38. 31 aug. Zon op .5.50, onder 19.29. Maan op '22.13, onder 14.57 HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: Hoogwater Laagwater 30 aug. 6.46 18.58 12.06 31 aug. 7.29 19.44 0.37 13.02 Doodtij: 3 sept. Springtij: 10 sept. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 29-8. Het K.N.M.I. deelt mede: Een hogedrukgebied, waarvan de kern ten westen van Noorwegen ligt, blijft het weer in onze streken bepalen. De oostelijke stroming, die door dit hoog en een vlak laag bo ven zuid-Europa in stand wordt ge houden, voert droge lucht aan, waar in weinig bewolking voorkomt. In de nacht kan het door uitstraling vrij koud worden; op vele plaatsen in Nederland daalde het kwik in de nacht van maandag op dinsdag tot 9 graden. In het noorden van Noor wegen vroor het die nacht plaatse lijk twee graden. Aangezien in Ne derland ook woensdag de aanvoer van lucht uit het oosten voortduurt, zal het zonnige weer aanhouden. WOLVERHAMPTON, 28-8. Dc dertigjarige prins William van Glou cester, volle neef van koningin Eli zabeth van Engeland, is maandag om het leven gekomen toen zijn pri vé-vliegtuig je, een Piper Cherokee, kort na de start van het vliegveld vanJWolv.erharnpton voor een vlieg-- wedstrijd, een boomtop raakte, neer stortte en explodeerde. Ook de twee de inzittende, Williams tweede pi loot, kwam om het leven. Prins William van Gloucester was in de diplomatieke dienst en heeft gediend in Lagos en Tokio. MUNCHEN. - De Westduitse atlete Heidi Schiiller tijdens het afleggen van de Olympische eed tijdens de opening van de XXe zomerspelen. van Gloucester gedood bij vliegtuigongeluk PARIJS, 28-8. Een rechter van In structie in Parys heeft bepaald dat alle talkpoedervoorraden van liet merk „Morhange" in beslag geno men moeten worden, omdat dit poe der gevaarlijk voor babies is geble ken. Volgens de officiële bekendmaking zijn er drie sterfgevallen bekend, die waarschijnlijk aan dit talkpoeder te wijten zijn. Verscheidene Parijse dagbladen schrijven echter dat in to taal een twintigtal verdachte sterf gevallen zijn geregistreerd, zowel in Parijs als in Noordfrankrijk en de Ardennen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1