mm U kunt zoveel méér doen met onze bank Raiffeisenbank RS Boerenleenbank nar oi DE ZIERIKZEESCHE COURANT K.V.P.-BESTUUR WIL POLITIEKE COALITIE VORMEN "Geen ?oe(l woor(l voor »Ptre(l,;n vissers" „De Magneet" Voortdurend geweld in Noord-Ierland O C3 Explosie op tankboot: Zes slachtoffers ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 28 augustus 1972 129ste jaargang Nr. 21139 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Poslbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusiel 4 »/o B.T.W. In dit nummer: Zeeinvse vissers in actie tijdens Statenexcursie Nog vóór de verkiezingen: Commissaris der koningin: DRIEBERGEN, 26-8. Het partijbestuur van de KVP vindt dat de drie christen-democratische partijen vóór de verkiezingen moeten streven naar afspraken met één of meer andere partijen, opdat de kiezer zich kan uitspreken voor of tegen een politieke coalitie. Deze coalitie moet - aldus het partijbestuur van de KVP - op basis van duidelijke overeenstemming over hoofdpunten van een regeringsprogramma en „vanuit de grote waarschijnlijkheid van een solide parlementaire steun" terecht regeringsverantwoordelijkheid aandurven. Advertentie Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij Alles met 50 korting Moord op eigenaar van Zuidvietnamees blad SAIGON, 26-8. Phan My Truc, de eigenaar van het regeringsgezinde Zuidvietnamese blad „Dong Phy- ong", is zaterdag doodgeschoten toen hü in een café in het centrum van Saigon iets gebruikte. De moorde naar is gevlucht. Vermoedelijk is hier een persoon lijke vete in het spel geweest. De krant van Truc heeft zich in het ver leden vooral bezig gehouden met pri- vé-schandaaltjes. De drie confessionele partijen zou den bij de contacten met andere par tijen uit moeten gaan van het geza menlijk program dat op het ogenblik wordt voorbereid op basis van de nota van de contactraad van deze partijen. Het KVP-bestuur acht de nota „een bij uitstek geschikt uit gangspunt voor afspraken met ande re politieke partijen. Het KVP-bestuur staat verder voor dat voor de verkiezingen namen be kend zijn van een aantal kandidaat ministers van de drie christen-demo cratische partijen gezamenlijk. Ver der heeft het bestuur zich uitgespro ken voor een snelle opbouw van een nieuwe partij in samenwerking met ARP en CHU. De beslissingen van de KVP zijn meegedeeld in een gezamenlijk com muniqué van bestuur en lijsttrekker Andriessen. Voorstellen De tekst van het communiqué: 1. Het partijbestuur zal de paidij- raad van 30 september voorstellen dat vanuit de samenwerking van de drie christen-democratische partijen voor de verkiezingen en op basis van programvergelijking gestreefd dient te worden naar de totstandkoming van afspraken met één of meerdere, andere politieke partijen, teneinde de kiezer de gelegenheid te bieden zich uit te spreken voor of tegen politieke coalitie, die op basis van duidelijke overeenstemming inzake hoofdpun ten van het regeringsprogram en vanuit de grote waarschijnlijkheid van een solide parlementaix-e steun, regerings verantwoórdelij kheid te recht aandurft. 2. Het partijbestuur acht de nota van de Contactraad, nader uit te werken in een gezamenlijk program zoals dat op het ogenblik wordt voor bereid, een bij uitstek geschikt uit gangspunt voor afspraken met ande re politieke partijen. 3. Het partijbestuur is er voorstan der van dat eveneens voor de ver kiezingen namen bekend zijn van een aantal personen die door de drie christen-democratische partijen ge zamenlijk gezien worden als kandi daat voor het 'ministerschap in een toekomstige regering. 4. Het partijbestuur zal aan de par tijraad voorstellen zich te scharen achter het perspectief dat in de nota van de contactraad geboden wordt ten aanzien van de nieuwe partij, die de KVP snel wil opbouwen in sa menwerking met ARP en CHU. Daartoe doet het partijbestuur een beroep op al diegenen die zich in onze politieke opstelling herkennen, zich bij ons aan te sluiten. Meer misdrijven met geweld in Londen LONDEN, 26-8. Het aantal mis drijven waarbij geweld wordt ge bruikt, neemt in Londen toe. Blijkens een voorlopige statistiek die Scotland Yard publiceerde, zijn er in de periode van 1 januari tot en met juni 1972 in Londen 181.899 mis drijven die met geweld gepaard gin gen, geregistreerd ofwel 7,8 pocent meer dan in dezelfde periode van 1971. Het aantal verkrachtingen is zelfs verdubbeld. Vliegtuig verongelukt: drie-en-twintig doden CARACAS, 27-8. Een Venezolaans verkeersvliegtuig van het type DC-3 is zondag kort na het opstijgen van het vliegveld Canaima, op 600 km van Caracas, neergestort. Alle 23 in zittenden kwamen om het leven. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Advertentie En daar zijn we dan ook voor. Om zoveel mogelijk voor u te doen. In uw zakelijke en gewone leven- Met alle diensten waarvoor u een bank nodig hebt. Zoals 8 verschillende spaar- mogelijkheden, een hypotheek, een passende financiering, een behulpzame Persoonlijke Lening, het boeken van een vakantiereis, het bewaren van uw kostbaarheden, het behartigen van uw effekten, het verzorgen van alle verzekeringen, uw buitenlands geld, een Privérekening voor de ontvangst van uw salaris met kosteloze verzorging van al uw betalingen. Of wellicht alleen maar voor een rustig gesprek over financiële zaken en problemen waarin vooral zo'n veelzijdige bankorganisatie als de Raiffeisenbank en de Boerenleenbank uitkomst kan bieden. U kunt er voor terecht bij 3000 vestigingen. Dus altijd en overal gemakkelijk dichtbij u in de buurt... BELFAST, 26-8. In Noord-Ierland zijn zaterdagochtend twee leden van het para-militaire „Ulster Defence Regiment" om het leven gekomen. Ze maakten deel uit van een pa trouille van vier man, die bij Ennis- killen (115 km ten zuidwesten van Belfast) vier mannen uit een auto zag springen en wegrennen. De pa trouille stopte en twee van hen gin gen de auto bekijken, maar zodra ze de wagen aanraakten ontplofte een boobytrap. Enkele minuten latei- reed een militaire vrachtwagen, die te hulp kwam, op een landmijn. Elf militairen liepen lichte verwondin gen op. In de plaats Lurgan zijn twee mi litairen door een sluipschutter ge wond. In Belfast heeft de politie het geboeide lijk van een vermoorde man gevonden. Spaanse journalist wordt vervolgd ALICANTE, 26-8. - De Spaanse schrijver en journalist, Enrique Cer- dan, is vrijdag door het tribunaal voor de openbare orde in Madrid in staat van beschuldiging gesteld we gens „illegale propaganda". Hij had in een dagblad in Alicante een reeks artikelen geschreven over de sociale situatie in de industrie plaats Alcoy. Cerdan is tegen een borgtocht voorlopig in vrijheid ge steld. Dit nummer bestaat uit 6 pagina's i Zelfs al zijn alle deskundigen het met elkaar eens, dan be hoeven ze nog geen gelijk te i hebben. W47 BILT Mr. van Aartsen beantiooordt vragen van een televisieverslaggever over de Oosterscheldekivestie. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). 's HEER ARENDSKERKE, 26-8. „Deze dag heeft nog eens mijn standpunt bevestigd: We dienen de afsluiting van de Oosterschelde als een feit te aan vaarden. Opnieuw is mij gebleken dat Rijkswaterstaat zich volkomen inzet en streeft naar een optimaal milieu-bewust beheer. Op dit gebied wordt alles gedaan wat menselijkerwijze mogelijk is". Aldus concludeerde zaterdagmiddag de Commissaris der Koningin in Zee- land, mr. J. van Aartsen, in het gebouw van de afdeling milieu-onderzoek van de Deltadienst te 's Heer Arendskerke, aan het slot van de door de demonstraties van protesterende vissers zo roerig verlopen Oostcrschelde- excursie van de Zeeuwse Staten. Mr. Van Aartsen had grote bezwaren tegen de wijze waarop door de vis sers zaterdagmorgen bij de start van de vaartocht te Burghsluis werd gepro testeerd tegen de afsluiting. „Tegen demonstraties heb ik natuurlijk geen enkel bezwaar, maar ik heb werkelijk geen goed woord voor dit optreden. Ik keur deze manier van handelen, het met gevaar voor mensenlevens - er waren vele kinderen aan boord van de chargerende visserschepen - blokkeren van een vrije door vaart ten sterkste af", aldus de Commissaris der Koningin. Verwachting tot dinsdagavond: Droog en zonnig Droog en zonnig weer met een over wegend matige wind uit noordoost tot oost; in de nacht en vroege och tend hier en daar mist; minimum temperaturen van 13 tot 9 graden, maxima morgen omstreeks 21 gra den. Voor woensdag: Aantal uren zon: 4 tot 14. Min.-temperaturenvan ongeveer normaal tot 4 graden onder normaal. Max.-temperaturen: omstreeks nor maal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 29 aug. Zon op 5.47, onder 19.34. Maan op 20.53, onder 12.13. Laatste kwartier: 31 aug. (13.48). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: Hoogwater Laagwater 29 aug. 6.07 18.18 11.22 23.55 Doodtij: 3 sept. HET WEEKOVERZICHT DE BILT,, 28-8. Het K.N.M.I. meldt: Een hogedrukgebied, waar van de kern maandagnacht boven het noordelijk deel van de Noordzee lag, beheerst al enkele dagen het weer in onze omgeving. Aan vankelijk voerden noordoostelijke winden nog veel bewolking naar Ne derland, maar zondagavond losten deze wolkenvelden op. Boven Frank rijk, Zwitserland en Italië lag een vlak lagedrukgebied. Plaatselijk vielen onweersbuien, waarbij te Zü- rioh in 24 uur tijd 63 mm neerslag werd gemeten. In de luchtdrukver deling boven Europa komt de ko mende dagen weinig verandering. Nederland blijft in een oostelijke stroming, waarin weinig bewolking voorkomt. Wel kunnen zich overdag kleine stapelwolken ontwikkelen. P.T.T. investeert 3300 gulden voor elke nieuwe telefoonabonnee UTRECHT, 28-8. Van de zestien uren die particulieren per dag be schikbaar hebben gebruiken ze ge middeld 1,7 procent om te telefone ren. Voor de zakelijke sector is dit percentage 8,3 (over acht uren). De P.T.T. moet voor iedere nieuwe te lefoonabonnee f 3300,- investeren in lokale en internationale netten, cen trales, apparatuur en gebouwen. De dienst telegrafie en telefonie van de PTT zal, uitgaande van de prijzen in 1973, de eerstkomende jaren by na een miljard gulden per jaar nodig hebben om het investeringsprogram ma uit te kunnen voeren dat nodig is om de vraag naar telefoon te kunnen bijhouden (evenveel als per jaar no dig is voor aanleg en onderhoud van rijkswegen). Deze cijfers en getallen noemde ir. B. J. Bakker, hoofddirecteur der te legrafie en telefonie heden (maan dag) in Utrecht by de opening van het nieuwe hoofdkantoor van het telefoondistrict Utrecht. de bank voor iedereen 3000 vestigingen SAINT NAZAIRE, 27-8. Een ont ploffing aan boord van de onder Li beriaanse vlag varende Griekse tankboot „Princesse Irene" heeft zaterdag aan zes mensen het leven gekost, terwyl 26 personen deels zwaar werden gewond. Het 37.304 ton metende schip werd door de bliksem getroffen, toen het in de oliehaven van Donges lag op de rechteroever van de Loire, op 15 km stroomopwaarts van Saint Nazai- re. Zondag brandde het in tweeën ge broken schip nog zo fel dat er geen pogingen konden worden gedaan de zes slachtoffers - drie Fransen en drie Griekse zeelui - te bergen. In tussen proberen de autoriteiten te voorkomen dat de 2.000 ton olie aan boord van het vaartuig de oevers van de rivier verontreinigt.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1