DE ZIERIKZEESCHE COURANT AUSTIN MORRIS Grote kindersterfte in Latijns-Amerika „De Magneet" PRES. NIXON BEGINT CAMPAGNE TEGEN MCGOVERN LAATSTE NIEUWS VERKEERSRAMP IN MIST BIJ BREDA Huisvrouw sterft de hongersdood Minister Boersma: „Conflict in haven is niet bevorderlijk voor het klimaat" Bijna tweederde van de bevolking verwacht verslechtering van de economie Chinees protest bij de Ver. Staten ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand J 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 o/o B.T.W. Vrijdag 25 augustus 1972 129ste jaargang Nr. 21138 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1839 In dit nummer Zorgwekkende financiën W ester schouwen MIAMI BEACH, 24-8. Met de toejuichingen van de republikeinse conventie nog iii de oren, is president Nixon donderdag zijn campagne begonnen tegen de democratische kandidaat, senator McGovern, door diens voorstellen tot vermindering van de militaire uitgaven te hekelen. zijn gegrondvest en dat /.wakheid een risico is, dat de V.S. nimmer mogen nemen. De Amerikaanse president ver klaarde wel voor bezuinigingen in de militaire begroting te zijn als de vei ligheid van de Verenigde Staten er niet door in gevaar zou worden ge bracht. Nixon vloog van Miami Bcach naar Chicago, waar hy het woord voerde voor het jaarlijks congres van het Amerikaanse legioen (oud-stry- ders). De Amerikaanse president betoog de, dat McGoverns plan om de de fensiebegroting met dertig miljoen dollar te besnoeien en verdere ver minderingen toe te passen in de loop van vijf jaar, de V.S. zou reduceren tot een mogendheid van de tweede rang achter de Sowjet-Unie. Vice-president Spiro Agnew, die voor de tweede keer naast Nixon naar deze functie dingt, verklaarde Dealer: ISTA - Oosterland Tel. 01114-1495 tezelfdertijd op een persconferentie in Miami Beach, dat hij nog niet be slist heeft, of hij zich in 1976 kandi daat voor het presidentschap zal stellen. Senator Robert Dole uit Kansas is donderdag in Miami Beach herkozen als voorzitter van de Republikeinse partij. De twee vice-voorzitters zijn Tom Evans en mevrouw Anne Arm strong. Maurice Stans, oud-minister van financiën, is benoemd tot voor zitter van de financiële commissie der partij. De politic heeft donderdag het me rendeel vrygelaten van de ongeveer duizend betogers tegen de oorlog in Vietnam, die bij gevechten met de politie in Miami Bcach de afgelopen dagen zijn gearresteerd. In Miami Beach was het donder dag weer rustig. De meeste vrijgelaten demonstran ten hebben een borgsom van drie a vijftig dollar moeten betalen. In zijn rede in Chicago zei presi dent Nixon o.m. nog, dat een duur zame vrede slechts op macht kan y Weer Britse militair gedood in Ulster BELFAST, 25-8. In de Noordierse stad Londonderry is vrijdagmorgen vroeg een patrouillerende Britse militair door een sluipschutter dood geschoten. Hij was de tweede mili tair in een etmaal die werd gedood. Twee anderen werden zwaar ge wond. Donderdag was bij de grens met de Ierse republiek dé bestuur der omgekomen van een Britse pa trouillewagen die op een mijn reed. MEXICO, 24-8. In Latijns-Amerika sterven jaarlyks 800.000 kinderen onder dc leeftijd van 4 jaar. 500.000 van hen zijn jonger dan een jaar. Dit heeft een van de hoofden van dc Panamerikaanse gezondheidsorgani satie, Jorge Atkins op een congres Dop uw voordcel in dc OPHEFFINGS UITVERKOOP bij Alles met 50 korting Zeker dertig mensen werden gewond BREDA, 25-8. Kettingbotsingen in de inist, vrijdag ochtend vroeg op de weg Breda-Moerdijk hebben zeker aan meer dan twaalf mensen het leven gekost. Het aanlal mensen dat verwondingen opliep, wordt voorlopig geschat op rond dertig. Dc botsingen begonnen tegen zes uur op beide rybanen. De slachtof fers vielen vooral op de weg naar het zuiden. Iemand die midden in de chaos heeft gezeten, vertelde: „Ineens was er de mist. Ik zag niks meer, maar overal om me heen hoorde ik zware klappen". De ravage op de druk bereden weg - veel pendelaars uit Noord-Brabanf naar het Rijnmondgebied maken et- in de vroege morgenuren gebruik van - was enorm. Urenlang na de botsingen reden wel dertig ambulan cewagens uit Breda en omliggende plaatsen af en aan om slachtoffers naar ziekenhuizen te brengen. In veel gevallen moesten dc kraanwagens - van dc brandweer korpsen - er waren er 15 ingezet - wrakken naar de brandweerkazer ne te Breda brengen. Daar werden de incengeperste auto's verder uit elkaar - getrokken om te zien of er zich nog slachtoffers in bevonden. Kort na de ramp was het duide lijk dat de beschikbare ambulances het werk niet aan konden. De terro- toriaal bevelhebber Zuid van de Koninklijke Landmacht kreeg het verzoek assistentie to verlenen. Er werden vijf militaire ambulances in geschakeld. Dc Bescherming Bevol king behoefde door het inschakelen totaal waren er zeker dertig ambu- van militairen, niet op te treden. In lanees aan het werk. Schrooi Bij de kettingbotsingen waren tientallen personenauto's betrokken, maar ook vracht- en tankwagens, waarvan er vijf in brand zijn gevlo gen. Een volkswagen, die tussen twee auto's bekneld was geraakt, was een pakket schroot geworden met een dikte van 40 centimeter. Ook een aantal personenauto's is in band geraakt. Dc chaos is zo groot dat het nog uren zal duren voor de politie, die het verkeer in beide richtingen heeft omgeleid, een juist overzicht van dc gang x'an zaken kan geven. Dc Ryks- politie cirkelt met een vliegtuig bo ven het ongeluksgebicd om een be ter overzicht te krijgen van de kilo meterlange file verongelukte voer tuigen. Aantal doden zeker meer dan twaalf Het aantal doden zal zeker meer dan twaalf bedragen. Hoeveel dit cijfer zal stijgen, kan dc politic nog niet bij benadering zeggen. Politic-instanties worden over stroomd met telefoontjes van men sen die willen weten of bij de slachtoffers familieleden zijn. Aan het eind van de ochtend kon dc po litie nog geen antwoord op deze vraag geven. In veel gevallen is de identificatie van dc doden - vooral zy die. uit uitgebrande wrakken zijn gehaald - mocilyk. Evenmin weet de politic naar welke ziekenhuizen dc gewon den zijn gebracht. Dc rijbaan Moerdijk-Brcda, die aan hel eind van de ochtend even is vrijgegeven voor het verkeer, werd kort daarna weer afgesloten. Dat ge beurde omdat tankwagens moesten worden leeggepompt, waarbij we gens wrijving brandgevaar is. Een ploeg mannen van de Rijkspo litic is o.a. langs dc weg bezig met het identificeren van de slachtoffers, meestal aan de hand van autopapie ren. In de gevallen dat die zijn ver brand. levert de indentificatie veel moeilijkheden op. Namen van slucht- offers zijn nog niet vrijgegeven. Deze serie botsingen kan dc groot ste verkccrsramp worden genoemd, die zich ooit in Nederland hccfl voorgedaan. (Zie verder pag. 2, laatste nieuws) in Mexico bekendgemaakt. AMSTERDAM. ..Twee procent", roepen deze stakende havenarbeiders in de C'oenhnrcn. Zij ondersteunden hun ris door tirre vingers in dc lucht te steken. SYDNEY, 25-8. Een Australische huisvrouw die bezeten was van dc vrees dat ze vergiftigd zou worde» is de hongerdood gestorven, aldus heeft een officiële lijkschouwer he den (vrijdag) vastgesteld. De vrouw, de 58-jarige mevrouw Bessie Linda Dunkerley, vreesde dat zich dc voedselvergiftiging zou her-' halen waarvan ze 26 jaar geleden last had gehad. Haar zuster verklaarde volgens lijkschouwer J. Dunn dat mevrouw Dunkerley geen voedsel wilde eten dat ze niet zelf had klaargemaakt en dat ze alleen at van gesteriliseerde borden. De obsessie leidde ertoe dal me vrouw Dunkerley tenslotte aan „zelfopgelegde ontbering en honger" stierf. Advertentie DEN HAAG. 25-8. Minister Boers ma van sociale zaken hoopt, dat de onderhandelingen over de haven- CAO niet tot een conflict zullen lei den, „Een dergelijk conflict is niet bevordelijk voor het sociale klimaat en zal niet bijdragen aan de tot standkoming van het sociaal con tract", aldus de bewinsmuri 'donder dagmiddag nadat hij op zijn depar tement een uur lang gesproken had met vertegenwoordigers van de drie werknemersbonden, betrokken bij het CAO-overleg. Na dat gesprek wees een wach tende journalist minister Boersma er op, dat „in de haven iets gemompeld wordt over een uitkering- ineens van twee honderd gulden". De bewinds man antwoordde geen voorstander te zijn van een dergelijke uitkering gezien de ervaringen van enkele ja ren geleden met een uitkering- in eens. Het onderhoud was volgens de mi nister prettig. Het vond plaats op zijn verzoek, en mede op dat van het overlegorgaan van NVV, NKY en CNV. De werkgeversorganisaties wilden niet aan het gesprek deelne men. MIAMI BEACH. President Richard Nixon en vice-president Spiro Ag new hebben de arm om elkaar heen geslagen als zij de toejuichingen op de Republikeinse conventie in ont vangst nemen. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's Verwachting tot zaterdagavond: Meer zon Zonnige perioden en bijna overal droog weer. In de nacht en vroege ochtend hier en daar mist. Zwakke tot matige noordelijke wind. Mini mumtemperaturen dicht bij zee 13, elders ongeveer 9 graden. Maxima morgen rond 20 graden. Voor zondag: Aantal uren zon: 6 tot 14. Min. temp.: omstreeks normaal. Max temp.: van ongeveer normael tot 3 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 90 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 26 aug. Zon op 5.42. onder, 19.41 Maan op 19.51. onder 7.55 27 aug. Zon op 5.43, onder 19.38 Maan op 20.08. onder 9.20 28 aug. Zon op 5.45. onder 19.36 Maan op 20.28, onder 10.46 Laatste kwartier: 31 aug. (13.48). HOOG- EN LAAGWATElt Hoogwater Zierikzee: 26 aug. 27 aug. 28 aug. 4.19 4.57 5.32 16.27 17.03 17.42 Laagwatcr 9.37 22.03 10.11 22.40 10.44 23.18 Springtij: 27 aug. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 25-8. Het K.N.M.I. dcell mede: Net als de afgelopen dagen beheerst een krachtig gebied van hoge luchtdruk, waarvan de kern bij Ierland ligt. het weer in west-Euro pa. Om dat hogedrukgebied heen wordt met noordwestelijke vinden lucht van dc Noordzee aangevoerd, waarin uitgestrekte wolkenvelden, maar ook zonnige perioden voorko men. Uit de bewolking valt hier cn daar wat motregen, maar dc hoe veelheden blijven gering. De maxi ma komen hierdoor in heel west- Europa niet hoger dan 20 tot 24 gra den. Middagtempcraturcn van 25 tot 30 graden komen -alleen voor aan de Middellandse Zee en in Rusland. Koel cn nat blijft het in dc Scandi navische landen waar een depressie in de bovenlucht op vele plaatsen regen brengt. Het komende etmaal verandert er aan het weer in onze omgeving maar weinig, zodat op nieuw op wolkenvelden, afgewisseld door zonnige perioden, gerekend kan worden. DEN HAAG, 24-8. Bijna tweederde van de Nederlandse bevolking, 61 pro cent, verwacht de komende twaalf maanden een verslechtering van de eco nomische toestand. Slechts 12 procent verwacht een verbetering, aldus blijkt uit de eerste conjunctuurenquètc die de Europese Commissie in april bij 25.000 gezinshoofden in de gemeenschap heeft gehouden. In Nederland verwachtte 20 pro cent der ondervraagden een verbe tering van hun financiële positie, in België 24 procent, in Italië en Duits land 23 procent. Italianen Duitsers en Belgen wa ren over het algemeen meer opti mistisch over de ontwikkeling van de economische situatie dan Neder landers. In Italië rekende bijna 39 procent op een verbetering, in Duits land en België bijna 22 procent. Levensonderhoud In de eerste helft van dit jaar ste gen de kosten van levensonderhoud in Nederland sterker dan in enig an der land van de EEG, namelijk met 4,4 procent. In Duitsland bedroeg de stijging 3,2 procent, in Italië 2,8 en in Frankrijk, België en Luxemburg 2,7 procent. In juni lagen de consumptieprijzen in Nederland 7,8 procent boven het peil van een jaar tevoren. In ver gelijking met Frankrijk - 5,6 procent, Belgie 5,5 procent, Duitsland 5,4, Italië 5 procent en Luxemburg 4,9 procent, blijft Nederland dus de kop loper. Hij zei dat 150 miljoen mensen in Latijns-Amerika op het ogenblik kampen met een tekort aan drink water en dat 100 miljoen mensen on voldoende voedsel—-en hygiënische problemen hebben. Deze factoren hebben een grote invloed op de kin dersterfte, aldus Atkins. PEKING, 25-8. China heeft bij dc Amerikaanse regering geprotesteerd tegen een bombardement op een sloep van een Chinees vrachtschip bij Noord-Vietnam. waarbij vijf Chinese zeelui de dood hebben gevonden. Wordt Biesheuvel ARP-lijsttrekker DEN HAAG, 24-8. Het dagelijks bestuur van de ARP heeft het par tijbestuur voorgesteld mr. B. W. Biesheuvel als nummer één te plaat sen op de kandidatenlijst voor de kiesverenigingen, gevolgd door mr. W. Aantjes en drs. J. Boersma. Mr. Biesheuvel heeft inmiddels laten we ten bereid te zijn een eventueel lijst trekkerschap te zullen aanvaarden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1